Fakulteti i Shkencave të Natyrës
«Bulevardi Zogu i Parë, Tiranë»


Fakulteti i Shkencave të Natyrës (FSHN) është qendra 
kryesore në Shqipëri për përgatitjen e specialistëve të lartë në informatikë, matematikë, fizikë, kimi, kimi ndustriale, biologji, bioteknologji. FSHN është gjithashtu institucion i rëndësishëm për përgatitjen e mësuesve për shkollat e mesme në lëndët mësimore të matematikës, fizikës, kimisë, biologjisë dhe informatikës në gjithë sistemin e shkollave të mesme në Shqipëri. FSHN ka një staf akademik të brendshëm prej mbi 181 punonjësish, prej të cilëve mbi rreth 80 profesorë ose profesorë shoqërues. Ai drejtohet nga Dekani, i zgjedhur nga votimi i drejteperdrejte i stafit akademik, jo akademik dhe studentet.Kërkimi shkencor


Njoftime

Nё mbёshtetje tё Nenit 72 tё statutit dhe nenit 26 tё rregullores tё Universitetit tё Tiranёs , Fakulteti i Shkencave tё  Natyrёs  pёr  nevoja tё zhvillimit  tё  procesit mёsimor  pёr vitin akademik 2 014 - 2015  , shpall  proçedurën  e  aplikimit  pёr pedagogё  tё  jashtёm pranё departamenteve tё kёtij fakulteti.

Për më shumë informacion kliko : KETU


PROҪEDURAT PËR PRANIMIN DHE REGJISTRIMIN E KANDIDATËVE NGA TROJET
Për më shumë informacion kliko :KETU

UDHËZIMI PËR ORGANIZIMIN E SESIONIT TË PROVIMEVE PËR SEZONIN E SHTATORIT (VJESHTËS) 2014 
Për më shumë informacion kliko : KETU

Njoftohen të gjithë studentëe vitit të dytë të ciklit të dytë pranë Fakultetit të Shkencave të Natyrës se :
Është shpallur orari i provimeve të sesionit të paradiplomimit . Orarin mund ta aksesoni tek ikona "Sezoni i qershorit" . 


QËNDRIMI INSTITUCIONAL I KËSHILLIT TË FAKULTETIT NË LIDHJE ME RAPORTIN E PARË PËR REFORMËN E ARSIMIT TË LARTË DHE KËRKIMIT SHKENCOR .

Reforma në arsimin e lartë ka për qëllim fuqizimin e autonomisë akademike dhe financiare, në të cilën të mundësohen kushte më të mira për realizimin e programeve mësimore dhe të punës kërkimore, për t’i bërë universitetet si qendra të rëndësishme të progresit social, teknologjik dhe shkencor. Këshilli i Fakultetit të Shkencave të Natyrës, në mbledhjen e tij të datës 20.05.2014 diskutoi mbi draftin e përgatitur nga Komisioni për Arsimin e Lartë dhe Kërkimin Shkencor. 

Për më shumë informacion kliko : KETU

NJOFTIM PER ORGANIZIMIN E SESIONIT TE PROVIMEVE TE VERES 2013-2014 
Per me shume informacion kliko : KETU

Njoftohen të gjithë studentëe Ciklit të Dytë të Fakultetit të Shkencave të Natyrës se :

Duke filluar nga data 12 Maj 2014 deri në datën 22 Maj 2014, të gjithë studentët e Ciklit të dytë , duhet të paguajnë këstin e dytë të tarifës së shkollimit për vitin akademik 2013 – 2014. 

Për më shumë informacion kliko : KETU


Njoftohen të gjithë studentët e Fakultetit të Shkencave të Natyrës se :
Në mbështetje të nenit 53,paragrafi i parë, i rregullores së UT -ës, me kërkesë të Këshillit Studentor si dhe në zbatim të vendimeve  të Vendimeve Nr.12 ,  datë 06.09.2013  " Për strukturën e provimeve  në  sezonin e veçantë  tetor dhe prill 
dhe Nr.15 ,  datë 04.10.2013 " Për miratimin e strukturës për vitin akademik 2013-2014 " të  Këshillit  të  Fakultetit  , 
Dekani  ka  miratuar  hapjen e sezonit  të  veçantë  të  provimeve për  Ciklin  e  Parë dhe  Ciklin  e  Dytë të studimeve .
Ky sezon do të zhvillohet në datat 23,24 dhe 25 Prill 2014 . Regjistrimi i studentëve do të bëhet online nga data 
30 Mars 2014 - 6 Prill 2014

Njoftohen të gjithë studentëe Fakultetit të Shkencave të Natyrës se :
Për të printuar faturat për tarifën e shkollimit duhet të hyjne tek profili i studentit . Për të aksesuar profilin e studentit
duhet të hyni tek portali nëpërmjet browserit Mozilla Firefox dhe tek portali të aksesoni faturat që të mund të printoni 
faturen për tarifen e shkollimit . Për të shkarkuar browserin e Mozilla Firefox kliko : KETU

Njoftohen të gjithë studentëe Fakultetit të Shkencave të Natyrës se :

Duke filluar nga data 6 Janar 2014 deri në datën 6 Mars 2014, të gjithë studentët , e të gjitha cikleve dhe degëve, duhet të paguajne tarifën e shkollimit për vitin akademik 2013 – 2014.

Për më shumë informacion kliko : KETU


UDHEZIMI PER ORGANIZIMIN E SESIONIT TE PROVIMEVE 
Per me shume informacion kliko : KETU

Njoftohen të gjithë studentët e interesuar mbi : 
Aplikimet për transferim studimesh në vite të ndërmjetme, në ciklin e parë të studimeve me kohë të plotë, në Universitetin e Tiranës, për vitin akademik 2013-2014 
Për më shumë informacion kliko : Ketu

    
http://www.fshn.edu.al/home/sezoni-sezoni

http://morixsolutions.com/spna2014/Default.aspx


https://sites.google.com/a/fshn.edu.al/fshn/home/icab

 http://www.ba.ic.cnr.it/content/conference-Tirana

http://rtacsit.fshn.edu.al/


http://ebills.fshn.edu.al/Profiles/login.aspxKlikoni ketu per te hapur profilin tuaj ku do te gjeni faturat,regjistrimet ne sezone etj.


     https://sites.google.com/a/fshn.edu.al/fshn/home/publikime-shkencore   
   
    Baza Ligjore


http://109.104.133.28:81/Orari/Shfaq
    
   https://sites.google.com/a/fshn.edu.al/fshn/home/aplikimet-per-buletinin-nr172014