Fakulteti i Shkencave të Natyrës
«Bulevardi Zogu i Parë, Tiranë»


Fakulteti i Shkencave të Natyrës (FSHN) është qendra 
kryesore në Shqipëri për përgatitjen e specialistëve të lartë në informatikë, matematikë, fizikë, kimi, kimi ndustriale, biologji, bioteknologji. FSHN është gjithashtu institucion i rëndësishëm për përgatitjen e mësuesve për shkollat e mesme në lëndët mësimore të matematikës, fizikës, kimisë, biologjisë dhe informatikës në gjithë sistemin e shkollave të mesme në Shqipëri. FSHN ka një staf akademik të brendshëm prej mbi 181 punonjësish, prej të cilëve mbi rreth 80 profesorë ose profesorë shoqërues. Ai drejtohet nga Dekani, i zgjedhur nga votimi i drejteperdrejte i stafit akademik, jo akademik dhe studentet.Kërkimi shkencor


Njoftime

NJOFTOHEN TË GJITHË STUDENTËT E CIKLIT TË DYTË VITI I PARË SE :


Nesër, datë 11.11.2014 do të fillojë mësimi për studentët e Ciklit të Dytë të Studimit, viti i parë, për të gjithë programet përjashtuar :


                  1.  Master i Shkencave në Biologji Mjedisore

                  2.  Master i Shkencave në Matematikë

                  3.  Master i Shkencave në Fizikë


NJOFTOHEN TË GJITHË STUDENTËT E SHPALLUR FITUES NË PROGRAMET E CIKLIT TË DYTË SE :
Regjistrimet e kandidatëve fitues në programet e Ciklit të Dytë të Studimit, për vitin akademik 2014-2015, do të bëhen nga data  6  Nëntor  2014  deri në datën  10 Nëntor 2014 , nga ora 08:00 - 16:30, pranë zyrës së Këshillit Studentor. Listat e kandiatëve të shpallur fitues ndodhen të afishuara në stendat e Godinës A dhe në stendat e çdo departamenti.

NJOFTOHEN TË GJITHË STUDENTËT  E VITEVE TË DYTA DHE VITEVE TË TRETA SE :
Kanë filluar aplikimet për bursë nga data 03.11.2014 deri më  14.11.2014 ora 16.00 . 
Për më shumë informacion kliko : KETU

NJOFTIM PËR STUDENTET E SHPALLUR FITUES ME FOLMULARIN A3 
Se kanë filluar regjistrimet prane Fakultetit të Shkencave të Natyrës nga data  29.10.2014 deri më datë 31.10.2014.
Për më shumë informacion dhe për të printuar faturën kliko : KETU

APLIKIMI PËR REGJISTRIM NË CIKLIN E DYTË TË STUDIMEVE PËR VITIN AKADEMIK 2014-2015

Njoftohen të gjithë studentët se kanë filluar aplikimet për regjistrime në Ciklin e dytë të studimeve me kohë të plotë “Master profesional” dhe “Master i Shkencave” në Institucionet publike të Arsimit të lartë , 
për vitin akademik  2014-2015 .

Aplikimet në programet e studimit të ciklit të dytë me kohë të plotë “Master professional” dhe “Master i Shkencave” do 
të bëhen pranë sekretarive të departamenteve përkatese, nga data 20.10.2014 -29.10.2014, nga ora 08.00-16.00.

Regjistrimi i kandidatëve fitues do të bëhet nga data 04.11.2014-10.11.2014

Per me shume informacion kliko : KETU

Njoftohen të gjithë studentëe Fakultetit të Shkencave të Natyrës se :
Për të printuar faturat , duhet të hyjne tek profili i studentit . Për të aksesuar profilin e studentit
duhet të hyni tek portali nëpërmjet browserit Mozilla Firefox dhe tek portali të aksesoni faturat që të mund të printoni 
faturen për tarifen e shkollimit . Për të shkarkuar browserin e Mozilla Firefox kliko : KETU

QËNDRIMI INSTITUCIONAL I KËSHILLIT TË FAKULTETIT NË LIDHJE ME RAPORTIN E PARË PËR REFORMËN E ARSIMIT TË LARTË DHE KËRKIMIT SHKENCOR .

Reforma në arsimin e lartë ka për qëllim fuqizimin e autonomisë akademike dhe financiare, në të cilën të mundësohen kushte më të mira për realizimin e programeve mësimore dhe të punës kërkimore, për t’i bërë universitetet si qendra të rëndësishme të progresit social, teknologjik dhe shkencor. Këshilli i Fakultetit të Shkencave të Natyrës, në mbledhjen e tij të datës 20.05.2014 diskutoi mbi draftin e përgatitur nga Komisioni për Arsimin e Lartë dhe Kërkimin Shkencor. 

Për më shumë informacion kliko : KETU

UDHEZIMI PER ORGANIZIMIN E SESIONIT TE PROVIMEVE 
Per me shume informacion kliko : KETUhttp://109.104.133.28:81/Orari/Shfaq
    
http://morixsolutions.com/spna2014/Default.aspx


 http://www.ba.ic.cnr.it/content/conference-Tirana

http://rtacsit.fshn.edu.al/
https://sites.google.com/site/workshopfshn/
http://ebills.fshn.edu.al/Profiles/login.aspxKlikoni ketu per te hapur profilin tuaj ku do te gjeni faturat,regjistrimet ne sezone etj.


    
     https://sites.google.com/a/fshn.edu.al/fshn/home/publikime-shkencore   
   
    Baza Ligjore
    
   https://sites.google.com/a/fshn.edu.al/fshn/home/aplikimet-per-buletinin-nr172014
 
   http://www.fshn.edu.al/home/stuktura-akademike-per-vitin-2014-2015