https://sites.google.com/a/fshn.edu.al/departamenti-i-biologjisee/

https://sites.google.com/a/fshn.edu.al/departamenti-i-bioteknologjisee/

https://sites.google.com/a/fshn.edu.al/departamenti-i-fizikees/

http://informatika.fshn.edu.al/

https://sites.google.com/a/fshn.edu.al/departamenti-i-kimisee/

https://sites.google.com/a/fshn.edu.al/departamenti-i-kimisee-industriale/

https://sites.google.com/a/fshn.edu.al/departamenti-i-matematikees/

https://sites.google.com/a/fshn.edu.al/departamenti-i-matematikees-aplikuar/

https://sites.google.com/a/fshn.edu.al/qeendra-keerkimore-florees-dhe-faunees/

https://sites.google.com/a/fshn.edu.al/fshn/home/baza-ligjore

Fakulteti i Shkencave të Natyrës

Fakulteti i Shkencave të Natyrës (FSHN) është qendra kryesore në Shqipëri për përgatitjen e specialistëve të lartë në informatikë, matematikë, fizikë, kimi, kimi ndustriale, biologji, bioteknologji. FSHN është gjithashtu institucion i rëndësishëm për përgatitjen e mësuesve për shkollat e mesme në lëndët mësimore të matematikës, fizikës, kimisë, biologjisë dhe informatikës në gjithë sistemin e shkollave të mesme në Shqipëri. FSHN ka një staf akademik të brendshëm prej mbi 181 punonjësish, prej të cilëve mbi rreth 80 profesorë ose profesorë shoqërues. Ai drejtohet nga Dekani, i zgjedhur nga votimi i drejteperdrejte i stafit akademik, jo akademik dhe studentet.

Kërkimi shkencor
https://sites.google.com/a/fshn.edu.al/fshn/projekte/projekte-x
https://sites.google.com/a/fshn.edu.al/fshn/doktorata-dhe-publikime   http://www.fshn.edu.al/home/publikime-dhe-konferenca

NJOFTIME

Datë 23.10.2020


Datë 23.10.2020
Njoftohen të gjithë studentët e Viti I+II-të Bachelor, Master i Shkencave Viti I, II dhe Master Profesional se:

Regjistrimi per provimin e vecante te Tetorit do te zhvillohet online nga data 23-26 Tetor

Per tu regjistruar kliko: KETU


Datë 21.10.2020
Njoftohen të gjithë studentët qe do diplomohen se:

Duhet te dorezojne prane Zyres se Informacionit fotografi personale me permasa 3.5X4.5 MAT dhe certifikaten personale deri ne daten 6 Nentor


Datë 18.10.2020
Njoftohen të gjithë kandidatët të cilët janë të interesuar për të ndjekur studimet në Fakultetin e Shkencave të Natyrës se janë shpallur listat e renditjes së kandidatëve për vitin akademik 2020-2021, raundi i trete

Per tu njohur me listat kliko: KETU


Datë 16 .10.2020


Datë 15 .10.2020
Njoftohen te gjithe te interesuarit qe kane aplikuar per Transferim ose Degë te Dyte në Ciklin e Dyte, Viti Akademik 2020-2021 se eshte shpallur lista fituese

Për tu njohur me listen kliko: KETU


Datë 15 .10.2020
Njoftojmë të gjithë të interesuarit se nga data 5 tetor 2020 deri në datë 26 tetor 2020 mund të kryeni regjistrimet për gjuhën dhe kulturën kineze (semestri i parë) për vitin akademik 2020-2021. Regjistrimi duhet të bëhet nga të gjithë studentët.

Për tu regjistruar kliko:KETU


Datë 09 .10.2020
Njoftim per procedurat e aplikimit, pranimit dhe regjistrimit te kandidateve ne ciklin e dyte, viti akademik 2020-2021

Për më tepër informacion kliko: KETU


Datë 05 .10.2020
Fakulteti i Shkencave të Natyrës i Universitetit të Tiranës, shpall konkursin për 1(një) vend të lire pune për personel akademik në Departamentin e Matematikës, grupi mësimor “Algjebra dhe Teoria e numrave”, të kategorisë “Asistent-Lektor.

Per me teper informacion kliko: KETU


Datë 30 .09.2020
Njoftohen te gjithe te interesuarit qe kane aplikuar per Transferim ose Degë te Dyte në Ciklin e Parë, Viti Akademik 2020-2021 se eshte shpallur lista fituese

Për tu njohur me listen kliko: KETU


Datë 28.09.2020
Njoftohen të gjithë kandidatët e interesuar për të ndjekur studimet në Fakultetin e Shkencave të Natyrës se janë shpallur listat fituese te trojeve dhe personave me aftesi te kufizuara, viti akademik 2020-2021

Per tu njohur me listen kliko: KETU


Datë 25.09.2020
Njoftohen të gjithë kandidatët të cilët janë të interesuar për të ndjekur studimet në Fakultetin e Shkencave të Natyrës se janë shpallur listat e renditjes së kandidatëve për vitin akademik 2020-2021, raundi i dyte

Per tu njohur me listat paraprake kliko: KETU

Datë 05.10.2020
AOS (Shoqata Ornitologjike e Shqipërisë), hap thirrjen për aplikime për BirdID Albania 2020, Kursi II për identifikimin e shpendëve, për të gjithë dashamirësit e shpendëve, natyrës dhe jetës së egër në Shqipëri

Për më tepër informacion kliko: KETU


Datë 20 .08.2020
Njoftim për procedurat e APLIKIMIT dhe PRANIMIT për TRANSFERIMET dhe Degët e Dyta në Ciklin e DytëViti Akademik 2020-2021

Për më tepër informacion kliko: KETU


Datë 20 .08.2020
Njoftim për procedurat e APLIKIMIT dhe PRANIMIT për TRANSFERIMET dhe Degët e Dyta në Ciklin e ParëViti Akademik 2020-2021

Për më tepër informacion kliko: KETU


Datë 19.08.2020
Njoftim për procedurat e APLIKIMIT, PRANIMIT dhe REGJISTRIMIT të Kandidatëve nga Trojet, Kuotat e Vecanta dhe Shtetas të huaj, Viti Akademik 2020-2021

Për më tepër informacion kliko: KETU

Datë 28.08.2020
Njoftim të gjithë kandidatët të cilët janë të interesuar për të ndjekur studimet në Fakultetin e Shkencave të Natyrës se janë shpallur listat e plota paraprake të renditjes së kandidatëve.

Per tu njohur me listat paraprake klikoni : KETU


Datë 03.07.2020
Rezultatet e votimit per autoritetet dhe organet drejtuese ne UT

Per tu njohur me vendimet e KIZ dhe KZF kliko: KETU


Datë 17.06.2020
Njoftohen studentët e ciklit të parë të cilët kanë një prind invalid

Në zbatim të VKM nr. 251, datë 27.03.2020 përjashtohen nga tarifa vjetore e shkollimit. 

Studentet duhet te paraqesin keto dokumenta prane deges se finances: Çertifikatë familjare, Vërtetim i pagesës nga DRSSH, Vendimi i K.M.C.A.P, kopje karte identiteti.


Datë 16.06.2020
VKM me nr.436 datë 03.06.2020

“Për përcaktimin e kriterit të notës mesatare per pranimin e kandidatëve në programet e studimeve të ciklit të parë dhe në programet e integruara të studimeve të ciklit të dytë ose transferimin e studimeve në vitet e ndërmjetme të këtyre programeve, në institucionet e arsimit të lartë, për vitin akademik 2020-2021 dhe 2021-2022 e në vijim”

Per me teper informacion kliko: KETU


Datë 03.06.2020
Njoftohen te gjithe studentet e Fakultetit te Shkencave te Natyres se jane shpallur listat e studenteve qe perfitojne burse studimi sipas kategorive

Per tu njohur me listat kliko: KETU


Datë 02.06.2020
Njoftim mbi tarifat e studimit per vitin akademik 2019-2020 dhe kategorite qe perfitojne perjashtim apo reduktim nga keto tarifa

Per tu njohur me njoftimin kliko: KETU

Per te shkarkuar faturat sipas ciklit te studimit kliko: KETU

Per tu njohur me listat e studenteve perfitues nga tarifa kliko: KETU


Datë 27.04.2020
Programet Fulbright

Për më tepër informacion klikoKETU


Datë 03.05

.2019

Njoftohen te gjithe studentët dhe punonjesit e Fakultetit të Shkencave të Natyrës se:

Biblioteka Elektronike mund te aksesohet duke klikuar: KETU


Njoftohen të gjithë studentët e 

Fakultetit të Shkencave të Natyrës se:

Bazuar në LIGJIN Nr. 80/2015 "PËR ARSIMIN E LARTË DHE KËRKIMIN SHKENCOR NË INSTITUCIONET E ARSIMIT TË LARTË NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË NENI 90". 

Kohëzgjatja maksimale e studimeve në një program studimi nuk mund të jetë më shumë se dyfishi i kohëzgjatjes normale të studimeve që parashikon programi, pa marrë në konsideratë periudhën e kohës kur studenti i ka pezulluar studimet.NJOFTIM MBI DETYRIMIN E DHËNIES SË GJUHËS SË HUAJ PËR PRANIMIN NË PROGRAMET E CIKLIT TË DYTË TË STUDIMIT

 

Të gjithë studentët që përfundojnë Ciklin e Parë të Studimit, Bachelor, viti III, në zbatim të  ligjit 80/2015, dt. 22.7.2015 “Për Arsimin e Lartë dhe Kërkimin Shkencor në Institucionet e Arsimit të Lartë në Republikën e Shqipërisë", për pranimin në programet e Ciklit të Dytë të Studimit kanë si detyrim njohjen e gjuhës së huaj sipas testeve ndërkombëtare që parashikon Udhëzimi nr. 52, datë 03.12.2015 "Për përcaktimin e niveleve të gjuhëve të huaja dhe të testeve ndërkombëtare, për pranimet në programet e studimit të ciklit të dytë dhe të tretë, në institucionet e arsimit të lartë" KETU

 

Niveli i njohjes së gjuhës së huaj për pranimet në programet e Ciklit të Dytë të Studimeve do të përcaktohet nga Senati Akademik i UT-ës.


  https://sites.google.com/a/fshn.edu.al/fshn/home/regjistrim-on-line-peer-provimin-e-sesionit-vecantee-tee-tetorit-viti-akademik-2019---2020

https://sites.google.com/a/fshn.edu.al/fshn/home/regjistrim-per-provimin-e-diplomes-per-studentet-bachelor-viti-3

https://sites.google.com/a/fshn.edu.al/fshn/home/orari-i-provimeve-sesioni-i-vjeshtes-viti-akademik-2019-2020

https://docs.google.com/a/fshn.edu.al/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZnNobi5lZHUuYWx8ZnNobnxneDoyZDEyODFmZTdkYzE0ZGU

https://sites.google.com/a/fshn.edu.al/fshn/home/grupet-mesimore-viti-akademik-2019-2020

https://docs.google.com/a/fshn.edu.al/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZnNobi5lZHUuYWx8ZnNobnxneDo1YjU2NjkyMzk2ZTQ2YmJj

https://docs.google.com/a/fshn.edu.al/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZnNobi5lZHUuYWx8ZnNobnxneDozNzg5NTVhYzYxMjc5ZTBm

https://sites.google.com/a/fshn.edu.al/fshn/home/fatura


https://sites.google.com/a/fshn.edu.al/fshn/home/publikime-shkencore

https://sites.google.com/a/fshn.edu.al/fshn/home/aplikimet-per-buletinin-nr172014

https://sites.google.com/a/fshn.edu.al/fshn/home/profili-i-studentit

http://mail.google.com/a/fshn.edu.al

http://mail.google.com/a/fshnstudent.info

https://sites.google.com/fshn.edu.al/ebs/aim-and-scope?authuser=1
       

https://sites.google.com/a/fshn.edu.al/fizika/third-call

http://kshbm.fshn.edu.al/kontakt


https://sites.google.com/a/fshn.edu.al/icab/


http://registration.sta-edu.com/

    http://rtacsit.fshn.edu.al/

            http://akma.morix.al/