Fakulteti i Shkencave Natyrore
«Bulevardi Zogu i Parë, Tiranë»


Fakulteti i Shkencave Natyrore (FSHN) është qendra 
kryesore në Shqipëri për përgatitjen e specialistëve të lartë në informatikë, matematikë, fizikë, kimi, kimi ndustriale, biologji, bioteknologji. FSHN është gjithashtu institucion i rëndësishëm për përgatitjen e mësuesve për shkollat e mesme në lëndët mësimore të matematikës, fizikës, kimisë, biologjisë dhe informatikës në gjithë sistemin e shkollave të mesme në Shqipëri. FSHN ka një staf akademik të brendshëm prej mbi 125 punonjësish, prej të cilëve mbi rreth 70 profesorë ose profesorë shoqërues. Ai drejtohet nga Dekani, i zgjedhur nga Këshilli i Fakultetit, i cili zgjidhet nga bashkësia e punonjësve akademikë dhe e studentëve.Kërkimi shkencor


Njoftime

Njoftohen të gjithë studentët e Fakultetit të Shkencave të Natyrës se :
Në mbështetje të nenit 53,paragrafi i parë, i rregullores së UT -ës, me kërkesë të Këshillit Studentor si dhe në zbatim të vendimeve  të Vendimeve Nr.12 ,  datë 06.09.2013  " Për strukturën e provimeve  në  sezonin e veçantë  tetor dhe prill 
dhe Nr.15 ,  datë 04.10.2013 " Për miratimin e strukturës për vitin akademik 2013-2014 " të  Këshillit  të  Fakultetit  , 
Dekani  ka  miratuar  hapjen e sezonit  të  veçantë  të  provimeve për  Ciklin  e  Parë dhe  Ciklin  e  Dytë të studimeve .
Ky sezon do të zhvillohet në datat 23,24 dhe 25 Prill 2014 . Regjistrimi i studentëve do të bëhet online nga data 
30 Mars 2014 - 6 Prill 2014

Njoftohen të gjithë studentëe Fakultetit të Shkencave të Natyrës se :
Për të printuar faturat për tarifën e shkollimit duhet të hyjne tek profili i studentit . Për të aksesuar profilin e studentit
duhet të hyni tek portali nëpërmjet browserit Mozilla Firefox dhe tek portali të aksesoni faturat që të mund të printoni 
faturen për tarifen e shkollimit . Për të shkarkuar browserin e Mozilla Firefox kliko : KETU

Njoftohen të gjithë studentëe Fakultetit të Shkencave të Natyrës se :

Duke filluar nga data 6 Janar 2014 deri në datën 6 Mars 2014, të gjithë studentët , e të gjitha cikleve dhe degëve, duhet të paguajne tarifën e shkollimit për vitin akademik 2013 – 2014.

Për më shumë informacion kliko : KETU


UDHEZIMI PER ORGANIZIMIN E SESIONIT TE PROVIMEVE 
Per me shume informacion kliko : KETU

Njoftohen të gjithë studentët e interesuar mbi : 
Aplikimet për transferim studimesh në vite të ndërmjetme, në ciklin e parë të studimeve me kohë të plotë, në Universitetin e Tiranës, për vitin akademik 2013-2014 
Për më shumë informacion kliko : Ketu  https://sites.google.com/a/fshn.edu.al/fshn/orari-i-sezonit-te-prillit/

http://ebills.fshn.edu.al/Profiles/login.aspxKlikoni ketu per te hapur profilin tuaj ku do te gjeni faturat,regjistrimet ne sezone etj.


     https://sites.google.com/a/fshn.edu.al/fshn/home/publikime-shkencore   
   
    Baza Ligjore


http://109.104.133.28:81/Orari/Shfaq