Fakulteti i Shkencave të Natyrës
«Bulevardi Zogu i Parë, Tiranë»


Fakulteti i Shkencave të Natyrës (FSHN) është qendra 
kryesore në Shqipëri për përgatitjen e specialistëve të lartë në informatikë, matematikë, fizikë, kimi, kimi ndustriale, biologji, bioteknologji. FSHN është gjithashtu institucion i rëndësishëm për përgatitjen e mësuesve për shkollat e mesme në lëndët mësimore të matematikës, fizikës, kimisë, biologjisë dhe informatikës në gjithë sistemin e shkollave të mesme në Shqipëri. FSHN ka një staf akademik të brendshëm prej mbi 181 punonjësish, prej të cilëve mbi rreth 80 profesorë ose profesorë shoqërues. Ai drejtohet nga Dekani, i zgjedhur nga votimi i drejteperdrejte i stafit akademik, jo akademik dhe studentet.Kërkimi shkencor

http://www.fshn.edu.al/qendra-kombeetare-e-florees-dhe-faunees-shqiptare
 


NJOFTIME

Njoftohen të gjithë studentët  e Fakultetit të Shkencave të Natyrës, 

Cikli i Parë dhe Cikli i Dytë i studimeve se janë shpallur datat për sezonin e qershorit.

Për më shumë informacion kliko :  KETU


Njoftohen të gjithë studentët  e Fakultetit të Shkencave të Natyrës se :

Ka dale njoftimi mbi këstin e dytë të tarifës së shkollimit për studentët e Ciklit të Parë viti II-të , viti III-të dhe ciklit të Dytë viti i II-të.  

Për më shumë informacion kliko : KETU

Faturat e tarifave te shkollimit mund ti shkarkoni: KETU


Datë 10
.05.2017
Miratohen  tarifat e shkollimit për studentët përsëritës Cikli i Parë dhe Cikli i Dytë i studimeve:

Njoftohen të gjith
ë student
ët p
ë
rs
ë
rit
ë
s
 Cikli i P
arë dhe Cikli i Dytë i studimeve se ësht
ë shpallur njoftimi mbi tarifat e shkollimit p
ër vitin akademik 2016-2017
  

Për më shumë informacion kliko : KETU
Faturat e tarifave te shkollimit mund ti tërhiqni pran
ë zyr
ës së informacionit ose zyrës së financës.

Datë 26
.04.2017
Miratohen  tarifat e shkollimit për studentët e vitit të parë Cikli i Parë dhe Cikli i Dytë i studimeve:

Njoftohen të gjith
ë student
ët e viteve t
ë para Cikli i P
arë dhe Cikli i Dytë i studimeve se ësht
ë shpallur njoftimi mbi tarifat e shkollimit p
ër vitin akademik 2016-2017
  

Për më shumë informacion kliko : KETU

Faturat e tarifave te shkollimit mund ti shkarkoni: KETU


Datë 23
.05.2017
Njoftohen të gjithë studentët  e Fakultetit të Shkencave të Natyrës  :

Agjensia Universitare e Frankofonise ne Evropen Qendrore dhe Lindore ka hapur thirjen per institucionet e saj antare ne rajon per organizimin e shkollave verore te doktoratures

Për më shumë informacion kliko : KETU


Datë 23
.05.2017
Njoftohen të gjithë studentët  e Fakultetit të Shkencave të Natyrës  :

Hapet Thirrja për Bursa në Programin Erasmus + në Middle East Technical University, në Ankara, për semestrin e parë të vitit akademik 2017-2018

Për më shumë informacion kliko : KETUDatë 18
.05.2017
Njoftohen të gjithë studentët  e Fakultetit të Shkencave të Natyrës  :

Burse studimi per Studente nga Qeveria e Japonise

Për më shumë informacion kliko : KETU


Datë 11
.05.2017
Njoftohen të gjithë studentët  e Fakultetit të Shkencave të Natyrës  :

Mundesi aplikimi per bursa per studente ne Universitetin Eberswalde, Gjermani

Për më shumë informacion kliko : KETU


Datë 04
.05.2017
Njoftohen të gjithë studentët  e Fakultetit të Shkencave të Natyrës  :

Mundesi aplikimi per bursa per studente dhe staf akademik

Për më shumë informacion kliko : KETU


Datë 04
.05.2017
Njoftohen të gjithë studentët  e Fakultetit të Shkencave të Natyrës  :

Hapet Thirrja për Bursa në Programin Erasmus + në Universitetin Eberswalde, Gjermani për vitin akademik 2017-2018

Për më shumë informacion kliko : KETU


Datë 04
.05.2017
Njoftohen të gjithë studentët  e Fakultetit të Shkencave të Natyrës  :

Hapet Thirrja për Bursa në Programin Erasmus + në Universitetin Eberswalde, Gjermani për vitin akademik 2017-2018

Për më shumë informacion kliko : KETU

Datë 27
.04.2017
Njoftohen të gjithë studentët  e Fakultetit të Shkencave të Natyrës  :

Hapet Thirrja për Bursa në Programin Erasmus + në Universitetin e Graz-it në Austri për semestrin e pare të vitit akademik 2017-2018.

Për më shumë informacion kliko : KETUDatë 20
.04.2017
Njoftohen të gjithë studentët  e Fakultetit të Shkencave të Natyrës  :

Rihapet Thirrja për Aplikime për Bursa Mobiliteti për Shkollën Verore në Universitetin Radboud, Hollandë, në Kuadër të Programit Erasmus +, për Studentët e PhD të cilët janë njëkohësisht edhe staf të Universitetit të Tiranës

Për më shumë informacion kliko : KETU


Datë 19
.04.2017
Njoftohen të gjithë studentët  e Fakultetit të Shkencave të Natyrës  :

Mundesi per aplikim per bursa per studentet e TIK_Erasmus +

Për më shumë informacion kliko : KETU

Datë 06
.04.2017
Mundësi për bursa mobiliteti për studentë dhe stafin akademik në Universitetin La Sapeinza:
 KETU


Datë 13
.03.2017
Njoftohen të gjithë studentët  e Fakultetit të Shkencave të Natyrës  :

Aplikim per bursa mobiliteti per studentet ne Universitetin Saint -Louis, Bruksel

Për më shumë informacion kliko : KETU


Datë 06
.03.2017
Njoftohen të gjithë studentët  e Fakultetit të Shkencave të Natyrës  :

Aplikim per Bursa shkembimi per studentet dhe stafin administrativ ne Universitetin Alexander Ioan Cuza, Rumani

Për më shumë informacion kliko : KETU


Datë 02
.03.2017
Njoftohen të gjithë studentët  e Fakultetit të Shkencave të Natyrës  :

Aplikim per Bursa mobiliteti Shkolla Verore per Studentet e Doktoratures

Për më shumë informacion kliko : KETU

Datë 27.02.2017
Njoftohen të gjithë studentët  e Fakultetit të Shkencave të Natyrës  :

Aplikim per bursa per studentet ne Universitetin e Pavias, Itali

Për më shumë informacion kliko : KETU


Datë 27.02.2017
Njoftohen të gjithë studentët  e Fakultetit të Shkencave të Natyrës  :

Aplikim per Bursa ne Universitetin e Bolonjes (Itali) dhe Universitetin Masaruk, Ceki

Për më shumë informacion kliko : KETU


Datë 20.02.2017
Njoftohen të gjithë studentët  e Fakultetit të Shkencave të Natyrës  :

Universiteti i Jaen ka hapur regjistrimet per studentet e huaj te cilet deshirojne te rregjistrohen per program te plote studimi bachelor dhe master

Për më shumë informacion kliko : KETU

Datë 18.02.2017
Njoftohen të gjithë studentët  e Fakultetit të Shkencave të Natyrës  :

Në kuad
ë
r t
ë
 Programit  Mevlana Exchange, Universiteti i Tiran
ë
s ka n
ë
nshkruar marr
ë
veshje bashk
ë
punimi me Universitetin e Trakya, Turqi, nga Drejtoria e Komunikimit t
ë
 Rektoratit t
ë
 UT 
ë
shte p
ë
rcjelle njoftimi mbi hapjen e thirrjeve p
ë
r aplikim p
ë
r bursa n
ë
 k
ë
t
ë
 program p
ë
r student
ë
t dhe stafin akademik p
ë
r vitin akademik 2017-2018.

P
ë
r Fakultetin ton
ë
 n
ë
 k
ë
t
ë
 program jan
ë
 t
ë
 p
ë
rfshira studentet dhe stafi akademik i deg
ë
ve: Biologji, Kimi dhe Matematike

Thirrja ka nje afat t
ë
 kufizuar. Afati i fundit p
ë
r Aplikim 
ë
sht
ë
 data 20 Shkurt, 2017, ora 12.00.
Dokumentacioni duhet t
ë
 dorezohet dorazi ne Rektoratin e Universitetit te Tiranes, Drejtoria e Komunikimit, Sektori p
ë
r Marredhenie me Jashte si edhe t
ë
 d
ë
rgohet i skanuar  p
ë
rmes post
ë
s elektronike n
ë
 adres
ë

Datë 14.02.2017
Njoftohen të gjithë studentët  e Fakultetit të Shkencave të Natyrës  :

Fillojnë aplikimet p
ër t
ë p
ërfituar nga statusi i veçant
ë p
ër përjashtimin ose reduktimin nga tarifa vjetore e shkollimit 
. 
Afati i fundit i dor
ëzimit t
ë dokumentacionit 
ësht
ë 
data 15 prill 2017.

P
ër më shumë informacion kliko : KETU

Datë 14.02.2017

Njoftohen të gjithë studentët  e Fakultetit të Shkencave të Natyrës  :

Në kuadër të Konventës për Integrimin EuropianLëvizja Europiane në Shqipëri (EMA) me mbështetjen e Ambasadës Sllovake, hap thirrjen për pjesëmarrje në aktivitetet që do të zhvillohen

Për më shumë informacion kliko : KETU


Datë 14.02.2017

Njoftohen të gjithë studentët  e Fakultetit të Shkencave të Natyrës  :

Jan
ë hapur regjistrimet p
ër 
Ljubljana Doctoral Summer School, Slovenia

Për më shumë informacion kliko : KETU

Datë 14.02.2017

Njoftohen të gjithë studentët  e Fakultetit të Shkencave të Natyrës  :

Jan
ë hapur aplikimet p
ër jav
ën nd
ërkomb
ëtare t
ë student
ëve n
ë Beograd (ISWiB) 2017

Për më shumë informacion kliko : KETU

Datë 08.02.2017

Njoftohen të gjithë studentët  e Fakultetit të Shkencave të Natyrës  :

Mbi aplikimet në programin e Fondit të Ekselencës për vitin akademik 2017-2018.

Për më shumë informacion kliko : KETU

Datë 27.01.2017

Njoftohen të gjithë studentët  e Fakultetit të Shkencave të Natyrës se :

Ka dale njoftimi mbi tarifat e shkollimit për studentët e Ciklit të Parë viti II-të , viti III-të dhe ciklit të Dytë viti i II-të.  

Për më shumë informacion kliko : KETU

Faturat e tarifave te shkollimit mund ti shkarkoni: KETU


Datë 23.01.2017
Njoftohen të gjithë studentët  e Fakultetit të Shkencave të Natyrës se :

N
ë kuad
ër t
ë atashimit n
ë sistemin informatik t
ë Univesitetit t
ë Tiran
ës t
ë gjith
ë student
ët e Fakultetit t
ë Shkencave t
ë Natyr
ës duhet t
ë aksesojn
ë profilin e tyre personal n
ë 
portalin universitar t
ë studentit.

Për më shumë informacion kliko : KETU


Datë 06.10.2016
Mbi ofrimin e testeve të njohura ndërkomëtarisht të gjuhës Franceze 

Për më shumë informacion kliko :  KETU

Datë 27.09.2016
Njoftohen të gjithë studentët  e Fakultetit të Shkencave të Natyrës  :

Eshtë hapur një rubrikë e veçantë tek menuja e faqes web www.fshn.edu.al për studentët e interesuar për të aplikuar për bursa studimi në universitetet jashtë vendit në kuadër të programit ERASMUS + dhe marrëveshjeve të tjera bilaterale të Universitetit të Tiranës me Universitete të tjera Europiane.

Ju do të gjeni njoftime tek rubrika "lajme" e menusë së faqes web të Universitetit të Tiranës  www.unitir.edu.al.


NJOFTIM MBI NIVELIN E GJUHËS SË HUAJ PËR PRANIMIN NË PROGRAMET E CIKLIT TË DYTË TË STUDIMIT

 

Njoftohen të gjithë studentët që përfundojnë Ciklin e Parë të Studimit, Bachelor, viti III, se në mbledhjen e datës 13.07.2016 Senati Akademik i Universitetit të Tiranës, përcaktoi nivelin B1 të njohjes së një prej pesë gjuhëve të huaja të Bashkimit Europian: anglisht, frëngjisht, gjermanisht, italisht, spanjisht, si kriter pranimi në programet e studimit të ciklit të dytë“Master i shkencave” në Universitetin e Tiranës.

 

Ky kriter do të zbatohet për pranimet në vitin akademik 2016-2017, e në vijim.

 

Për më shumë informacion kliko :  KETU


Për  tu njohur me udhëzimin kliko :  KETU


NJOFTIM MBI PROCEDURËN E KONFIRMIMIT TË DOKUMENATCIONIT PËR TA

LEGALIZUAR M
Ë PAS NË MINISTRINË E PUNËVE TË JASHTME


Të gjithë personat që janë interesuar për procedurën e konfirmimit të dokumentacionit shkollor për ta legalizuar më pas në Ministrinë e Punëve të Jashtme, po ju informojmë se konfirmimi i dokumentacionit shkollor do të bëhet me një ndalesë pranë Drejtorisë së Komunikimit në Rektoratin e Universitetit të Tiranës.

 

Drejtoria e Komunikimit në Rektoratin e Universitetit të Tiranës do të shërbejë si pikë e shërbimit me një ndalesë që do të ofrojë shërbimin e pajisjes me dokumentacionin shkollor dhe me vërtetimin e nënshkrimit, si diplomë, listë notash, suplement diplomë, programe mësimore, etj.

 NJOFTIM MBI DETYRIMIN E DHËNIES SË GJUHËS ANGLEZE PËR STUDENTET E CIKLIT TË DYTË TË STUDIMIT

 

Të gjithë studentët që ndjekin programet e Ciklin të Dytë të Studimit, Master i Shkencave/Master Profesional, viti I&II, bazuar në nenin 26, të Ligjit nr.9741 datë 21.07.2007 “Për arsimin e lartë në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, si dhe në Vendimin nr. 20, datë 21.05.2012 “Mbi testimin e gjuhës angleze” të Senatit Akademik të UT-ës,  kanë si detyrim njohjen e gjuhës angleze sipas testeve ndërkombëtare në nivelin A1deri para pajisjes me diplomë.

 

Testet e gjuhës angleze të njohura ndërkombëtarisht sipas shtojcës 1 të Udhëzimit nr. 14, datë 28.03.2011 të MAS janë si më poshtë:

 

·        Cambridge ESOL – University of Cambridge Examinations

·        IELTS – International English Language Testing System

·        TOEFL – Test of English as a Foreign Language

·        TOEIC - Test of English fof International Communication

·        Michigan – Test

·        PTE General – Pearson Test of English GeneralNJOFTIM MBI DETYRIMIN E DHËNIES SË GJUHËS SË HUAJ PËR PRANIMIN NË PROGRAMET E CIKLIT TË DYTË TË STUDIMIT

 

Të gjithë studentët që përfundojnë Ciklin e Parë të Studimit, Bachelor, viti III, në zbatim të  ligjit 80/2015, dt. 22.7.2015 “Për Arsimin e Lartë dhe Kërkimin Shkencor në Institucionet e Arsimit të Lartë në Republikën e Shqipërisë", për pranimin në programet e Ciklit të Dytë të Studimit kanë si detyrim njohjen e gjuhës së huaj sipas testeve ndërkombëtare që parashikon Udhëzimi nr. 52, datë 03.12.2015 "Për përcaktimin e niveleve të gjuhëve të huaja dhe të testeve ndërkombëtare, për pranimet në programet e studimit të ciklit të dytë dhe të tretë, në institucionet e arsimit të lartë" KETU

 

Niveli i njohjes së gjuhës së huaj për pranimet në programet e Ciklit të Dytë të Studimeve do të përcaktohet nga Senati Akademik i UT-ës.


https://sites.google.com/a/fshn.edu.al/fshn/home/orari-i-provimeve-sezoni-i-veres-cikli-1


https://sites.google.com/a/fshn.edu.al/fshn/home/orari-i-provimeve-sezoni-i-paradiplomimit-cikli-2-viti-2


https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfBwd-tcE8-0ax_3criXdLjpB-r-deLmcbKbjfDWpFEHo0aZA/viewform?usp=sf_link


http://37.139.119.36:81/orari/


http://www.fshn.edu.al/home/grupet-mesimore-viti-akademik-2016-2017


https://sites.google.com/a/fshn.edu.al/fshn/home/portali-universitar-i-studentitKlikoni ketu per te hapur profilin tuaj ku do te gjeni faturat,regjistrimet ne sezone etj.


    
     https://sites.google.com/a/fshn.edu.al/fshn/home/publikime-shkencore   
       
   https://sites.google.com/a/fshn.edu.al/fshn/home/aplikimet-per-buletinin-nr172014
   
   https://docs.google.com/a/fshn.edu.al/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZnNobi5lZHUuYWx8ZnNobnxneDpiNDE0ZDk5NjUzYjJhMTE
       

https://docs.google.com/a/fshn.edu.al/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZnNobi5lZHUuYWx8ZnNobnxneDo2MWMzMWE3OGIwNzVmYzI5

    http://rtacsit.fshn.edu.al/
 
 
http://www.fe.infn.it/dmastertirana/
            http://akma.morix.al/