https://sites.google.com/a/fshn.edu.al/departamenti-i-biologjisee/

https://sites.google.com/a/fshn.edu.al/departamenti-i-bioteknologjisee/

https://sites.google.com/a/fshn.edu.al/departamenti-i-fizikees/

http://informatika.fshn.edu.al/

https://sites.google.com/a/fshn.edu.al/departamenti-i-kimisee/

https://sites.google.com/a/fshn.edu.al/departamenti-i-kimisee-industriale/

https://sites.google.com/a/fshn.edu.al/departamenti-i-matematikees/

https://sites.google.com/a/fshn.edu.al/departamenti-i-matematikees-aplikuar/

https://sites.google.com/a/fshn.edu.al/qeendra-keerkimore-florees-dhe-faunees/

https://sites.google.com/a/fshn.edu.al/fshn/home/baza-ligjore

Fakulteti i Shkencave të Natyrës

Fakulteti i Shkencave të Natyrës (FSHN) është qendra kryesore në Shqipëri për përgatitjen e specialistëve të lartë në informatikë, matematikë, fizikë, kimi, kimi ndustriale, biologji, bioteknologji. FSHN është gjithashtu institucion i rëndësishëm për përgatitjen e mësuesve për shkollat e mesme në lëndët mësimore të matematikës, fizikës, kimisë, biologjisë dhe informatikës në gjithë sistemin e shkollave të mesme në Shqipëri. FSHN ka një staf akademik të brendshëm prej mbi 181 punonjësish, prej të cilëve mbi rreth 80 profesorë ose profesorë shoqërues. Ai drejtohet nga Dekani, i zgjedhur nga votimi i drejteperdrejte i stafit akademik, jo akademik dhe studentet.

Kërkimi shkencor
https://sites.google.com/a/fshn.edu.al/fshn/projekte/projekte-x
https://sites.google.com/a/fshn.edu.al/fshn/doktorata-dhe-publikime   http://www.fshn.edu.al/home/publikime-dhe-konferenca

NJOFTIME

Datë 29.09.2020
Njoftohen te gjithe studentët e Vitit të III Bachelor,  si dhe studentët e Viti i I Master Profesional se është shpallur orari i sesionit të paradiplomimit.

Sesioni i paradiplomimit do të zhvillohet nga data 5 Tetor-  9 Tetor 2020

Për tu njohur me orarin kliko:KETU


Datë 28.09.2020
Njoftohen të gjithë kandidatët e interesuar për të ndjekur studimet në Fakultetin e Shkencave të Natyrës se janë shpallur listat fituese te trojeve dhe personave me aftesi te kufizuara, viti akademik 2020-2021

Per tu njohur me listen kliko: KETU


Datë 25.09.2020
Njoftohen të gjithë kandidatët të cilët janë të interesuar për të ndjekur studimet në Fakultetin e Shkencave të Natyrës se janë shpallur listat e renditjes së kandidatëve për vitin akademik 2020-2021, raundi i dyte

Per tu njohur me listat paraprake kliko: KETU


Datë 23.09.2020
Njoftohet i gjithë stafi akademik i Fakultetit të Shkencave të Natyres se :

Ka filluar proçedura për ngritjen e komisionit për dhënien e gradës shkencore "Doktor".

Për më tepër informacion kliko: KETU


Datë 11 .09.2020
Fakulteti i Shkencave tё Natyrёs pёr nevoja tё zhvillimit tё procesit mësimor pёr vitin akademik 2020-2021, shpall procedurën e aplikimit pёr pedagogё tё jashtëm pranё departamenteve tё këtij fakulteti. Kandidatët e interesuar mund tё dorёzojnё dokumentacionin prane degёs sё Burimeve Njerёzore nё Fakultetin e Shkencave tё Natyrёs, nga data 14/09/2020 - 28/9/2021 nё orarin 09:00-14:00

Për më tepër informacion kliko: KETU


Datë 20 .08.2020
Njoftim për procedurat e APLIKIMIT dhe PRANIMIT për TRANSFERIMET dhe Degët e Dyta në Ciklin e DytëViti Akademik 2020-2021

Për më tepër informacion kliko: KETU


Datë 20 .08.2020
Njoftim për procedurat e APLIKIMIT dhe PRANIMIT për TRANSFERIMET dhe Degët e Dyta në Ciklin e ParëViti Akademik 2020-2021

Për më tepër informacion kliko: KETU


Datë 19.08.2020
Njoftim për procedurat e APLIKIMIT, PRANIMIT dhe REGJISTRIMIT të Kandidatëve nga Trojet, Kuotat e Vecanta dhe Shtetas të huaj, Viti Akademik 2020-2021

Për më tepër informacion kliko: KETU


Datë 05.09.2020
Njoftohen studentët e Vitit të I dhe Vitit të II  të Ciklit të Parë,  si dhe studentët e Ciklit të Dytë të studimeve, Viti i I Master i Shkencave në Fakultetin e Shkencave të Natyrës se është shpallur orari i sesionit të verës.

Sesioni i verës do të zhvillohet nga data 14 Shtator - 02Tetor 2020.

Për tu njohur me orarin kliko:KETU


Datë 02.09.2020
Vendim nr.31, dt. 01.09.2020 i Dekanatit ë Fakultetit të Shkencave të Natyrës :

“Mbi ndryshimin e Vendimit të Dekanatit Nr. 28, datë 20.08.2020”

Për më tepër informacion klikoKETU

Datë 28.08.2020
Njoftim të gjithë kandidatët të cilët janë të interesuar për të ndjekur studimet në Fakultetin e Shkencave të Natyrës se janë shpallur listat e plota paraprake të renditjes së kandidatëve.

Per tu njohur me listat paraprake klikoni : KETU

Datë 20.08.2020
Vendim nr.28, dt. 20.08.2020 i Dekanatit ë Fakultetit të Shkencave të Natyrës :

“Mbi ndryshimin e Vendimit të Dekanatit Nr. 26, datë 23.07.2020”

Për më tepër informacion klikoKETUDatë 03.07.2020
Rezultatet e votimit per autoritetet dhe organet drejtuese ne UT

Per tu njohur me vendimet e KIZ dhe KZF kliko: KETU


Datë 23.07.2020
Vendim nr.26, dt. 23.07.2020 i Dekanatit të Fakultetit të Shkencave të Natyrës :

Mbi strukturen e vjeshtes v
itit akademik 2019-2020

Për më tepër informacion klikoKETU


Datë 02.07.2020
Pyetesor per vleresimin e mesimdhenies online ne Fakultetin e Shkencave te Natyres, UT, semestri i II, viti akademik 2019-2020

Per me teper informacion kliko: KETU


Datë 17.06.2020
Njoftohen studentët e ciklit të parë të cilët kanë një prind invalid

Në zbatim të VKM nr. 251, datë 27.03.2020 përjashtohen nga tarifa vjetore e shkollimit. 

Studentet duhet te paraqesin keto dokumenta prane deges se finances: Çertifikatë familjare, Vërtetim i pagesës nga DRSSH, Vendimi i K.M.C.A.P, kopje karte identiteti.


Datë 16.06.2020
VKM me nr.436 datë 03.06.2020

“Për përcaktimin e kriterit të notës mesatare per pranimin e kandidatëve në programet e studimeve të ciklit të parë dhe në programet e integruara të studimeve të ciklit të dytë ose transferimin e studimeve në vitet e ndërmjetme të këtyre programeve, në institucionet e arsimit të lartë, për vitin akademik 2020-2021 dhe 2021-2022 e në vijim”

Per me teper informacion kliko: KETU

Datë 03.06.2020
Njoftohen te gjithe studentet e Fakultetit te Shkencave te Natyres se jane shpallur listat e studenteve qe perfitojne burse studimi sipas kategorive

Per tu njohur me listat kliko: KETU


Datë 02.06.2020
Njoftim mbi tarifat e studimit per vitin akademik 2019-2020 dhe kategorite qe perfitojne perjashtim apo reduktim nga keto tarifa

Per tu njohur me njoftimin kliko: KETU

Per te shkarkuar faturat sipas ciklit te studimit kliko: KETU

Per tu njohur me listat e studenteve perfitues nga tarifa kliko: KETU

Datë 29.05.2020
Bazuar ne Urdherin e Ministrise se Arsimit, Sportit dhe Rinise, Nr.104, date 30.04.2020 “Per marrjen e masave per mbylljen e vitit akademik 2019-2020 ndaj institucioneve te arsimit te larte per shkak te gjendjes se fatkeqesive natyrore te shkaktuara nga pandemia e Covid-19”, ju informojme se:

Paisja e studenteve me karte studenti do te nise nga data 1 Qershor cdo te hene, ora 13:30-15:00

Datë 07.05.2020
Urdhër nr.289, dt. 04.05.2020 i Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale :

Për marrjen e masave ndaj COVID-19 që duhet të ndërmarrin Institucionet e Arsimit të Lartë,

Për më tepër informacion klikoKETU


Datë 30.04.2020

Urdhër nr.104, dt. 30.04.2020 i Ministrit të Arsimit,Sportit dhe Rinisë :

Për marrjen e masave për mbylljen e vitit akademik 2019-2020 nga Institucionet e Arsimit të Lartë, për shkak të gjendjes së fatkeqësisë natyrore të shkaktuar nga pandemia e COVID-19.

Për më tepër informacion klikoKETU


Datë 27.04.2020
Programet Fulbright

Për më tepër informacion klikoKETU


Datë 18.02.2020
Njoftohen studentët e Ciklit të Dytë të studimeve në Fakultetit të Shkencave të Natyrës se:

Mbështetur në nenin 90 pika 1 dhe 2, te Ligjit nr.80/2015 "Per arsimin e lartë dhe kerkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërise" se është miratuar lista për cregjistrimin e studenteve te cilet kane kaluar kohezgjatjen normale te programit te studimit dhe nuk kane bere nderprerje studimesh bazuar ne Rregulloren e UT

Për t'u njohur me listën kliko:  KETU
Për t'u njohur me vendimin kliko: KETU

Datë 15.10.2019
Njoftohen te gjithe studentet e Fakultetit te Shkencave te Natyres qe kane nisur studimet ne vitin 2015 dhe ne vazhdim se:

Bazuar në LIGJIN Nr. 80/2015 "PËR ARSIMIN E LARTË DHE KËRKIMIN SHKENCOR NË INSTITUCIONET E ARSIMIT TË LARTË NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË NENI 90 DHE NENI 134 PIKA 2"


Kohëzgjatja maksimale e studimeve në një program studimi nuk mund të jetë më shumë se dyfishi i kohëzgjatjes normale të studimeve që parashikon programi, pa marrë në konsideratë periudhën e kohës kur studenti i ka pezulluar studimet.
Përcaktimet e këtij ligji mbi kohëzgjatjen e programeve të studimit zbatohen për studentët që nisin studimet pas hyrjes në fuqi të ligjit.
  
Për me tepër informacion kliko: KETU


Datë 03.05

.2019

Njoftohen te gjithe studentët dhe punonjesit e Fakultetit të Shkencave të Natyrës se:

Biblioteka Elektronike mund te aksesohet duke klikuar: KETU


Datë 25 .10

.2018

Njoftohen të gjithë studentët e Fakultetit të Shkencave të Natyrës se:

Mbështetur në nenin 71 dhe 72 të Rregullores së Universitetit të Tiranës, si dhe në nenin 97, pika 2, të Ligjit nr. 80/2015 "Për arsimin e larte dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republiken e Shqipërisë", për studentet të cilët kanë bërë ndërprerje të studimeve të njëanshme dhe kanë filluar studimet deri në vitin akademik 2012-2013, janë shpallur listat e studenteve.

Për tu njohur me listat e studenteve që kanë bërë kërkesë dhe ju është aprovuar për rivazhdim studimesh kliko: KETU
Për tu njohur me vendimin kliko: KETU

Për tu njohur me listat e studentëve të cilët kanë ndërprere studimet dhe çregjistrohen nga Fakulteti i Shkencave të Natyrës kliko: KETU
Për tu njohur me vendimin kliko: KETU

Për cdo pyetje lidhur me listat dërgoni email në: support@fshn.edu.al


Datë 15.09

.2018

Njoftohen të gjithë studentët e 

Fakultetit të Shkencave të Natyrës se:

Bazuar në LIGJIN Nr. 80/2015 "PËR ARSIMIN E LARTË DHE KËRKIMIN SHKENCOR NË INSTITUCIONET E ARSIMIT TË LARTË NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË NENI 90".

Kohëzgjatja maksimale e studimeve në një program studimi nuk mund të jetë më shumë se dyfishi i kohëzgjatjes normale të studimeve që parashikon programi, pa marrë në konsideratë periudhën e kohës kur studenti i ka pezulluar studimet.


NJOFTIM MBI DETYRIMIN E DHËNIES SË GJUHËS ANGLEZE PËR STUDENTET E CIKLIT TË DYTË TË STUDIMIT

 

Të gjithë studentët që ndjekin programet e Ciklin të Dytë të Studimit, Master i Shkencave/Master Profesional, viti I&II, bazuar në nenin 26, të Ligjit nr.9741 datë 21.07.2007 “Për arsimin e lartë në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, si dhe në Vendimin nr. 20, datë 21.05.2012 “Mbi testimin e gjuhës angleze” të Senatit Akademik të UT-ës,  kanë si detyrim njohjen e gjuhës angleze sipas testeve ndërkombëtare në nivelin A1deri para pajisjes me diplomë.

 

Testet e gjuhës angleze të njohura ndërkombëtarisht sipas shtojcës 1 të Udhëzimit nr. 14, datë 28.03.2011 të MAS janë si më poshtë:

 

        ·  Cambridge ESOL – University of Cambridge Examinations

·  IELTS – International English Language Testing System

·  TOEFL – Test of English as a Foreign Language

·  TOEIC - Test of English fof International Communication

·  Michigan – Test

·  PTE General – Pearson Test of English General
NJOFTIM MBI DETYRIMIN E DHËNIES SË GJUHËS SË HUAJ PËR PRANIMIN NË PROGRAMET E CIKLIT TË DYTË TË STUDIMIT

 

Të gjithë studentët që përfundojnë Ciklin e Parë të Studimit, Bachelor, viti III, në zbatim të  ligjit 80/2015, dt. 22.7.2015 “Për Arsimin e Lartë dhe Kërkimin Shkencor në Institucionet e Arsimit të Lartë në Republikën e Shqipërisë", për pranimin në programet e Ciklit të Dytë të Studimit kanë si detyrim njohjen e gjuhës së huaj sipas testeve ndërkombëtare që parashikon Udhëzimi nr. 52, datë 03.12.2015 "Për përcaktimin e niveleve të gjuhëve të huaja dhe të testeve ndërkombëtare, për pranimet në programet e studimit të ciklit të dytë dhe të tretë, në institucionet e arsimit të lartë" KETU

 

Niveli i njohjes së gjuhës së huaj për pranimet në programet e Ciklit të Dytë të Studimeve do të përcaktohet nga Senati Akademik i UT-ës.


  
http://www.fshn.edu.al/home/orari-i-provimeve-sesioni-i-paradiplomimit-bachelor-viti-3-dhe-master-profesional

https://sites.google.com/a/fshn.edu.al/fshn/home/njoftohen-studentt-e-vitit-t-i-dhe-vitit-t-ii--t-ciklit-t-par--si-dhe-studentt-e-ciklit-t-dyt-t-studimeve-viti-i-i-master-i-shkencave-n-fakultetin-e-shkencave-t-natyrs-se-sht-shpallur-orari-i-sesionit-t-vers

https://seaviews.adrioninterreg.eu/

  https://sites.google.com/a/fshn.edu.al/fshn/home/pyetesor-per-vleresimin-e-mesimdhenjes-online-ne-fakultetin-e-shkencave-te-natyres-ut-semestri-i-ii-viti-akademik-2019-2020


https://sites.google.com/a/fshn.edu.al/fshn/home/grupet-mesimore-viti-akademik-2019-2020

https://docs.google.com/a/fshn.edu.al/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZnNobi5lZHUuYWx8ZnNobnxneDozNzg5NTVhYzYxMjc5ZTBm

https://sites.google.com/a/fshn.edu.al/fshn/home/fatura

http://ut.morix.al/

http://www.fshn.edu.al/home/anketim


https://sites.google.com/a/fshn.edu.al/fshn/home/publikime-shkencore

https://sites.google.com/a/fshn.edu.al/fshn/home/aplikimet-per-buletinin-nr172014

https://sites.google.com/a/fshn.edu.al/fshn/home/profili-i-studentit

http://mail.google.com/a/fshn.edu.al

http://mail.google.com/a/fshnstudent.info

https://sites.google.com/fshn.edu.al/ebs/aim-and-scope?authuser=1
       

https://sites.google.com/a/fshn.edu.al/fizika/third-call

http://kshbm.fshn.edu.al/kontakt


https://sites.google.com/a/fshn.edu.al/icab/


http://registration.sta-edu.com/

    http://rtacsit.fshn.edu.al/

            http://akma.morix.al/