Fakulteti i Shkencave të Natyrës
«Bulevardi Zogu i Parë, Tiranë»


Fakulteti i Shkencave të Natyrës (FSHN) është qendra 
kryesore në Shqipëri për përgatitjen e specialistëve të lartë në informatikë, matematikë, fizikë, kimi, kimi ndustriale, biologji, bioteknologji. FSHN është gjithashtu institucion i rëndësishëm për përgatitjen e mësuesve për shkollat e mesme në lëndët mësimore të matematikës, fizikës, kimisë, biologjisë dhe informatikës në gjithë sistemin e shkollave të mesme në Shqipëri. FSHN ka një staf akademik të brendshëm prej mbi 181 punonjësish, prej të cilëve mbi rreth 80 profesorë ose profesorë shoqërues. Ai drejtohet nga Dekani, i zgjedhur nga votimi i drejteperdrejte i stafit akademik, jo akademik dhe studentet.Kërkimi shkencor

http://www.fshn.edu.al/qendra-kombeetare-e-florees-dhe-faunees-shqiptare
 


NJOFTIME

Datë 29.09.2016
Njoftohen të gjithë të studentët  e Fakulteti i Shkencave të Natyrës Cikli i Parë dhe Cikli i Dytë se :

Është shpallur orari i sezonit të tetorit për studentët e Ciklit të Parë viti I,II,III dhe Ciklit të Dytë viti I dhe viti II


Për më shumë informacion kliko :  KETU

Datë 27.09.2016
Njoftohen të gjithë të studentët  e Fakulteti i Shkencave të Natyrës se :

Eshtë hapur një rubrikë e veçantë tek menuja e faqes web www.fshn.edu.al për studentët e interesuar për të aplikuar për bursa studimi në universitetet jashtë vendit në kuadër të programit ERASMUS + dhe marrëveshjeve të tjera bilaterale të Universitetit të Tiranës me Universitete të tjera Europiane.

Ju do të gjeni njoftime tek rubrika "lajme" e menusë së faqes web të Universitetit të Tiranës  www.unitir.edu.al.

Njoftohen të gjithë të studentët  e Fakulteti i Shkencave të Natyrës se hapen regjistrimet për kurset e gjuhës kineze pranë Institutit Konfuci-UT :

Instituti Konfuci në Universitetin e Tiranës hap regjistrimet për studentët të cilët janë të interesuar të mësojnë gjuhën kineze pranë këtij Instituti.

Për më shumë informacion kliko : KETU


Njoftohen të gjithë të studentët  e Fakulteti i Shkencave të Natyrës Cikli i Parë dhe Cikli i Dytë se :

Në kuadër të administrimit të sezonit të tetorit dhe sezonit të diplomimit studentët e Ciklit të Parë dhe Ciklit të Dytë do të regjistrohen online në faqen zyrtare të fakultetit www.fshn.edu.al

Për më shumë informacion kliko :  KETUNJOFTOHEN TE GJITHE MATURANTET QE KANE APLIKUAR NE PROGRAMET E STUDIMIT TE FSHN SE JANE SHPALLUR LISTAT E FITUESEVE

Për tu njohur me listat e fituesëve kliko : KETU

Përgjigjet e ankimimeve të maturantëve që kanë aplikuar në Fakultetin e
Shkencave t
ë Natyrës

Për më shumë informacion kliko :  KETU

Lista për Ciklin e Parë nga Trojet dhe Kategori të veçanta

Për më shumë informacion kliko :  KETU

Njoftohen tё gjithë të interesuarit për të aplikuar si staf akademik i jashtëm se : 

Në mbёshtetje tё nenit 72 tё Statutit të Universitetit tё Tiranёs dhe nenit 26 tё Rregullores tё Universitetit tё Tiranёs, Fakulteti i Shkencave tё Natyrёs pёr nevoja tё zhvillimit tё proçesit mёsimor pёr vitin akademik 2016-2017, shpall proçedurën e aplikimit pёr pedagogё tё jashtёm pranё departamenteve tё kёtij fakulteti. Kandidatёt e interesuar mund tё dorёzojnё dokumentacionin e nevojshëm pranë degёs sё burimeve njerёzore nё Fakultetin e Shkencave tё Natyrёs, nga data 8/09/2016 - 23/9/2016 nё orarin 09:00-14:00

Për më shumë informacion kliko :  KETU
NJOFTIM PER MATURANTET QE KANE APLIKUAR NE PROGRAMET E STUDIMIT TE FSHN

Njoftohen të gjithë kandidatët që kanë aplikuar për tu pranuar në një nga degët e FSHN, se rezultatet e renditura për secilën nga degët gjenden në linkun e mëposhtëm së bashku me formulën e përdorur për llogaritjen e pikëve totale përkatëse.

Shënim : Pasi të aksesoni listën e renditur për të gjetur ID përkatëse shtypni  tastet ctrl dhe f  dhe pasi të vendosni ID në fushën e kërkimit klikoni butonin Enter. 

Për tu njohur me rezultatet kliko : KETU


Njoftohen të gjithë studentët e Fakulteti i Shkencave të Natyrës se : 


Regjistrimi për sesionin e provimeve të shtatorit do të kryhet nga profili i studentit prej datës 08.08.2016 deri më 28.08.2016


Për më shumë informacion kliko : KETU


NJOFTIM MBI NIVELIN E GJUHËS SË HUAJ PËR PRANIMIN NË PROGRAMET E CIKLIT TË DYTË TË STUDIMIT

 

Njoftohen të gjithë studentët që përfundojnë Ciklin e Parë të Studimit, Bachelor, viti III, se në mbledhjen e datës 13.07.2016 Senati Akademik i Universitetit të Tiranës, përcaktoi nivelin B1 të njohjes së një prej pesë gjuhëve të huaja të Bashkimit Europian: anglisht, frëngjisht, gjermanisht, italisht, spanjisht, si kriter pranimi në programet e studimit të ciklit të dytë“Master i shkencave” në Universitetin e Tiranës.

 

Ky kriter do të zbatohet për pranimet në vitin akademik 2016-2017, e në vijim.

 

Për më shumë informacion kliko :  KETU


Për  tu njohur me udhëzimin kliko :  KETU


NJOFTIM MBI PROCEDURËN E KONFIRMIMIT TË DOKUMENATCIONIT PËR TA

LEGALIZUAR M
Ë PAS NË MINISTRINË E PUNËVE TË JASHTME


Të gjithë personat që janë interesuar për procedurën e konfirmimit të dokumentacionit shkollor për ta legalizuar më pas në Ministrinë e Punëve të Jashtme, po ju informojmë se konfirmimi i dokumentacionit shkollor do të bëhet me një ndalesë pranë Drejtorisë së Komunikimit në Rektoratin e Universitetit të Tiranës.

 

Drejtoria e Komunikimit në Rektoratin e Universitetit të Tiranës do të shërbejë si pikë e shërbimit me një ndalesë që do të ofrojë shërbimin e pajisjes me dokumentacionin shkollor dhe me vërtetimin e nënshkrimit, si diplomë, listë notash, suplement diplomë, programe mësimore, etj.

 


Njoftohen të gjithë studentët e Ciklit të Parë Viti i III dhe Biologji Part Time Viti i IV pranë
Fakulteti i Shkencave të Natyrës se :

Orari i sezonit të paradiplomimit për studentët e Ciklit të Parë Viti i III dhe studentët e Biologji Part Time Viti i IV është shpallur në faqen web të Fakulteti i Shkencave të Natyrës.


Për tu njohur me orarin e sezonit të paradiplomimit kliko :  KETU


NJOFTIM MBI DETYRIMIN E DHËNIES SË GJUHËS ANGLEZE PËR STUDENTET E CIKLIT TË DYTË TË STUDIMIT

 

Të gjithë studentët që ndjekin programet e Ciklin të Dytë të Studimit, Master i Shkencave/Master Profesional, viti I&II, bazuar në nenin 26, të Ligjit nr.9741 datë 21.07.2007 “Për arsimin e lartë në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, si dhe në Vendimin nr. 20, datë 21.05.2012 “Mbi testimin e gjuhës angleze” të Senatit Akademik të UT-ës,  kanë si detyrim njohjen e gjuhës angleze sipas testeve ndërkombëtare në nivelin A1deri para pajisjes me diplomë.

 

Testet e gjuhës angleze të njohura ndërkombëtarisht sipas shtojcës 1 të Udhëzimit nr. 14, datë 28.03.2011 të MAS janë si më poshtë:

 

·        Cambridge ESOL – University of Cambridge Examinations

·        IELTS – International English Language Testing System

·        TOEFL – Test of English as a Foreign Language

·        TOEIC - Test of English fof International Communication

·        Michigan – Test

·        PTE General – Pearson Test of English GeneralNJOFTIM MBI DETYRIMIN E DHËNIES SË GJUHËS SË HUAJ PËR PRANIMIN NË PROGRAMET E CIKLIT TË DYTË TË STUDIMIT

 

Të gjithë studentët që përfundojnë Ciklin e Parë të Studimit, Bachelor, viti III, në zbatim të  ligjit 80/2015, dt. 22.7.2015 “Për Arsimin e Lartë dhe Kërkimin Shkencor në Institucionet e Arsimit të Lartë në Republikën e Shqipërisë", për pranimin në programet e Ciklit të Dytë të Studimit kanë si detyrim njohjen e gjuhës së huaj sipas testeve ndërkombëtare që parashikon Udhëzimi nr. 52, datë 03.12.2015 "Për përcaktimin e niveleve të gjuhëve të huaja dhe të testeve ndërkombëtare, për pranimet në programet e studimit të ciklit të dytë dhe të tretë, në institucionet e arsimit të lartë" KETU

 

Niveli i njohjes së gjuhës së huaj për pranimet në programet e Ciklit të Dytë të Studimeve do të përcaktohet nga Senati Akademik i UT-ës.Njoftohen të gjithë të studentët  e Fakulteti i Shkencave të Natyrës Cikli i Parë dhe Cikli i Dytë Viti i Parë se :

Eshtë shpallur orari p
ër sezonin e qershorit për studentët me statusin përseritës dhe studentët të cilët kanë provime të mbartura.

P
ër tu njohur me orarin e sezonit të qershorit kliko :  KETU

Shënim: Studentët e Ciklit të Parë të Studimit, viti i III-të, të cilët kanë provime të mbartura, mund t’i

japin në sezonin e qershorit deri në datën 24.06.2016   
(ku mbaron sezoni sipas strukturës  akademike).  

Për provimet  e parashikuara pas kësaj date studentët duhet të regjistrohen në sezonin e paradiplomimit.


Njoftohen të gjithë të interesuarit pranë Fakulteti i Shkencave të Natyrës se :

Në kuadër të Programit H2020 (MSCA-IF), Marie Sklodowska-Curie, po ju njoftojmë mbi hapjen e thirrjes për aplikim për bursa për kërkuesit e rinj në Universitetin Jean, Spanje.

Të gjithë të interesuarit, që duan të aplikojnë për grante kërkimore në Universitetin Jean në kuadër të MSCA-IF

Për më shumë informacion kliko : KETU

Njoftohen të gjithë studentët e Fakulteti i Shkencave të Natyrës se :

Në kuadër të administrimit sa më të mirë të sezonit të verës po ju informojmë se regjistrimi për të

gjitha programet e studimit do të kryhet on-line.


Për më shumë informacion për datat e regjistrimeve për Ciklin e Parë dhe Ciklin e Dytë të

studimeve kliko :
  KETU  
Njoftohen të gjithë studentët e Fakulteti i Shkencave të Natyrës se : 

1- Tërheqja e faturës së tarifës së shkollimit për Ciklin e Parë të Studimit, sistemi me kohë të plotë dhe kohë të pjesshme, për vitin akademik 2015-2016, do të kryhet nga faqja web www.fshn.edu.al dhe pagesa të bëhet nga data 5 Janar 2016 - 16 Mars 2016.

 2- Tërheqja e faturës së tarifës së shkollimit për Ciklin e Dytë të Studimit, për vitin akademik 2015-2016, do të kryhet nga faqja web www.fshn.edu.al. dhe pagesa të bëhet me dy këste si më poshtë :

  • Kësti i parë nga data 5 Janar 2016 - 16 Mars 2016
  • Kësti i dytë nga data 9 Maj 2016 - 20 Maj 2016

3- Tarifa e shkollimit për studentët e Ciklit të Dytë të Studimit, të cilët e kanë kaluar kohëzgjatjen normale të studimeve, paguajnë me kredite nga data 5 Janar 2016 - 16 Mars 2016.


Shënim: 

1.Studenti në momentin kur kryen pagesën duhet t'i japë punonjësit të bankës të  dhënat e tij: Emri dhe Mbiemri; Programi i Studimit dhe Viti i Studimit.

2.Studenti pasi kryen pagesën, duhet të dorezojë një kopje të manadatit të saj tek zyra e Informacionit.
Në sesionin e provimeve të dimrit (Shkurt 2016) studentet nuk pengohen  të futen në provime. 

3.Me përfundimin e këtij sesioni, studentët që nuk kanë kryer pagesën nuk do t'i ofrohet asnjë shërbim nga administrata.


Për të tërhequr faturën tarifës së shkollimit sipas Programit të Studimit kliko : KETU


Njoftohen të gjithë studentëe Fakultetit të Shkencave të Natyrës se :
Për të printuar faturat , duhet të hyjne tek profili i studentit . Për të aksesuar profilin e studentit
duhet të hyni tek portali nëpërmjet browserit Mozilla Firefox dhe tek portali të aksesoni faturat që të mund të printoni 
faturen për tarifen e shkollimit . Për të shkarkuar browserin e Mozilla Firefox kliko : KETU  https://sites.google.com/a/fshn.edu.al/fshn/home/listat-e-renditura-e-pikeve-per-secilin-program-studimi


  
    https://sites.google.com/a/fshn.edu.al/fshn/sezoni-i-tetorit


    http://109.104.133.28:81/orari/


http://ebills.fshn.edu.al/Profiles/login.aspxKlikoni ketu per te hapur profilin tuaj ku do te gjeni faturat,regjistrimet ne sezone etj.


    
     https://sites.google.com/a/fshn.edu.al/fshn/home/publikime-shkencore   
       
   https://sites.google.com/a/fshn.edu.al/fshn/home/aplikimet-per-buletinin-nr172014
    
  https://sites.google.com/a/fshn.edu.al/fshn/home/struktura-akademike-per-vitin-2015-2016


   

https://docs.google.com/a/fshn.edu.al/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZnNobi5lZHUuYWx8ZnNobnxneDo2MWMzMWE3OGIwNzVmYzI5

    http://rtacsit.fshn.edu.al/
 
 
http://www.fe.infn.it/dmastertirana/
www.fshn.edu.al  Të gjitha të drejtat të rezervuara .  Politikat e Privatësisë