Fakulteti i Shkencave të Natyrës
«Bulevardi Zogu i Parë, Tiranë»


Fakulteti i Shkencave të Natyrës (FSHN) është qendra 
kryesore në Shqipëri për përgatitjen e specialistëve të lartë në informatikë, matematikë, fizikë, kimi, kimi ndustriale, biologji, bioteknologji. FSHN është gjithashtu institucion i rëndësishëm për përgatitjen e mësuesve për shkollat e mesme në lëndët mësimore të matematikës, fizikës, kimisë, biologjisë dhe informatikës në gjithë sistemin e shkollave të mesme në Shqipëri. FSHN ka një staf akademik të brendshëm prej mbi 181 punonjësish, prej të cilëve mbi rreth 80 profesorë ose profesorë shoqërues. Ai drejtohet nga Dekani, i zgjedhur nga votimi i drejteperdrejte i stafit akademik, jo akademik dhe studentet.Kërkimi shkencor


NJOFTIME

Njoftohen të gjithë të interesuarit se për tu njohur me proçedurat e pranimit dhe të 

regjistrimit në Ciklin e Parë të studimeve, me kohë të plotë, në institucionet publike 

të arsimit të lartë, në vitin akademik 2015-2016 kliko : KËTU


Njoftohen të gjithë studentët e interesuar për transferim studimesh se :

Bazuar  në  Udhëzimin  Nr.  28,  datë 19.08.2015,  kandidatët  e interesuar  për Program të  dytë  studimi   aplikojnë 

pranë Rektoratit të Universitetit të Tiranës nga data 31 Gusht deri më 11 Shtator 2015. Aplikanti nuk duhet të jetë 

duke ndjekur një tjetër program studimi.  Për të aplikuar,  studenti duhet të ketë përfunduar  një program studimi  të  të 

njëjtit  cikël dhe lloj dhe të  disponojë diplomën përkatëse të vlefshme në Republikën e Shqipërisë . Për  tu  njohur  me 

dokumentacioni që duhet të dorëzohet kliko : KËTU

Njoftohen të gjithë studentët e interesuar për program të dytë studimi se :

Bazuar në Udhëzimin Nr. 28,  datë  19.08.2015,  kandidatët  e interesuar  për  Program  të  dytë studimi aplikojnë pranë 

sekretarisë  mësimore  nga data 31 Gusht deri më 11 Shtator 2015.   Aplikanti nuk duhet të jetë  duke ndjekur një  tjetër 

program  studimi. Për të aplikuar, studenti duhet të ketë përfunduar një program studimi të të njëjtit cikël dhe lloj dhe të 

disponojë diplomën përkatëse të vlefshme në Republikën e Shqipërisë. Për tu njohur me dokumentacionin që duhet të 

dorëzojë aplikanti kliko :   KËTU


Njoftohen të gjithë kanditatët nga trojet se :

Për tu njohur me proçedurat për pranimin dhe regjistrimin e kandidatëve nga Trojet, në Ciklin e Parë të Studimeve me kohë të plotë dhe në programet e integruara dhe të Studimeve të Ciklit Dytë, në Institucionet Publike të Arsimit të Lartë, për vitin akademik 2015 -2016 kliko : KËTU


Instituti Alb-Shkenca (IASH) dëshiron t’ju informojë për aktivitetin e tij të ardhshëm shkencor :

Takimi i 10-të Vjetor Ndërkombëtar i Institutit Alb-Shkenca, Shkup, Maqedoni, 28 – 30 gusht 2015, me titull bosht:

"Bashkëpunimi shkencor mbarëkombëtar në funksion të përparimit e të mirëkuptimit ndërkombëtar"

Për më shumë informacion klikoKËTU


Në kuadër të Rrjetit "Shkenca dhe Teknologjia e Materialeve" dhe të Projektit të DAAD të miratuar për vitin 2015  

"
Rindërtimi  Akademik i Evropës  Juglindore" me  ID : 57175715 në periudhën 13 - 24 Korrik  2015  në  

Fakultetin e Shkencave të  Natyrës u zhvillua shkolla verore me temë " Materialet e avancuar, aplikimet 

dhe karakterizimet tyre ”  në periudhën 13 deri 24 Korrik 2015.


Për më shumë informacion kliko : 
KËTU


Njoftohen të gjithë studentëe Fakultetit të Shkencave të Natyrës se :

Regjistrimet për sezonin e vjeshtës (shtatorit) do të kryhen online nga profili i studentit 

nga  data 23 korrik deri më datë 23 gusht  2015.

Për më shumë informacion kliko : KËTU

KUJDES : Bazuar në nenin 53 të Rregullores së Universiteti i Tiranës, të gjithë studentët me statusin përsëritës duhet të regjistrohen deri në 30 kredite .


Njoftohen të gjithë studentëe Fakultetit të Shkencave të Natyrës se :

Nga data 01.08.2015 deri në datë 31.08.2015 nga ana e administratës nuk do të ofrohet asnjë shërbim

Njoftohen të gjithë studentëe Fakultetit të Shkencave të Natyrës
Cikli i Parë (Viti III dhe Viti IV Biologji Part Time) se :

Provimi i diplomës do të zhvillohet më datë 16.07.2015 ora 8.30 . 
Për tu njohur me sallat ku do të zhvillohet provimi kliko : KËTU

Njoftohen të gjithë studentëe Fakultetit të Shkencave të Natyrës
Cikli i Dytë (Viti II) se :

Është publikuar orari i datave të mbrojtjes së diplomës . 
Për tu njohur me datat kliko : KËTU

Në Fakulteti i Shkencave të Natyrës po zhvillohet prezantimi i temave të diplomës 
nga ana e studentëve të Cikli i Dytë (Viti II) në të gjitha programet e studimit
Njoftohen të gjithë studentëe Fakultetit të Shkencave të Natyrës se :

Në kuadër të administrimit sa më të mirë të sezonit të verës ju bëjmë me dije se janë shpallur datat 
e regjistrimit për provime . Për më shumë informacion klikoKETU


SPORT DHE SHKENCEFakulteti i Shkencave të Natyrës , 

Universiteti  i  Tiranës ,  në bashkëpunim 

me   Departamentin   e   Edukimit Fizik  ,

Universiteti   i  Tiranës   ,   organizoi   në 

datën   17  prill  2015 )   në   pallatin  e  

sportit 
 “Asllan  Rusi” aktivitetin sportiv 

‘  Sport   dhe    Shkencë   ”   në   sportet 

basketboll (djem) , volejboll (vajza) dhe 

minifutboll 
(djem) . 


Në 
hapjen e aktivitetit fjala përshëndetëse u mbajt  nga Dekani i Fakulteit  të Shkencave të Natyrës Prof.Dr. Mynyr Koni 

Rektori i Universitetit të Tiranës Prof.Dr.Dhori Kule si dhe nga Zëvëndësministër i Arsimit dhe Sportit zoti Rauf Dimraj 

N
ë aktivitetin sportiv nderoi gjithashtu me pjesmarrjen e tij edhe Zëvëndësministër i Arsimit dhe Sportit zoti Arbjan 

Mazniku .


Skuadrat  pjesëmarrëse   
në   këtë   aktivitet  ishin  nga   grupet  e  studentëve   të  Ciklit të  Parë të Studimit të të gjitha 

programeve që ofron Fakulteti i Shkencave të Natyrës . Gjatë  kësaj  dite u  zhvilluan paralelisht të tre sportet , futboll , 

basketboll  dhe  
volejboll  ,  midis 10  programeve të studimit të Ciklit të Parë ( Bachelor në : Biologji ; Kimi ; Kimi 

Industriale ; Kimi Ushqimore ; Bioteknologj i; Fizikë ;Matematikë ; 
Informatikë ; Teknologji Informacioni dhe 

Komunikimi; Inxhinieri Matematike dhe Informatike).

 

Në fund të aktivitetit u ndan çmimet për vendet e para:

 

·         Në lojën e volejbollit grupi fitues ishte i Ciklit të Parë të Studimit, Bachelor në Inxhinieri Matematike dhe  


          Informatike.

 

·         Në lojën e basketbollit grupi fitues ishte i Ciklit të Parë të Studimit, Bachelor në Informatikë.

 

·         Në lojën e e minifutbllit grupi fitues ishte i Ciklit të Parë të Studimit, Bachelor në Kimi Industriale.

 

 Studentët dhe grupet fituese u pajisën me çertifikata.

 


Në këtë aktivitet morën pjesë rreth 300 studentë të ndarë në skuadra me nga 10 studentë (3 skuadra për secilin sport). Të 


pranishëm ishin rreth 1500 studentë të të gjithë departamenteve, FSHN, 
UT, si dhe stafi organizues i Departamentit të 

Edukimit Fizik, UT.  

 


Njoftohet stafi akademik si dhe gjithë studentëe Fakultetit të Shkencave të Natyrës se :


Në kuadër të modernizimit të infrastrukturës dhe përmirësimit të nivelit të mësimdhënies dhe kërkimit shkencor të stafit akademik dhe studentëve , me ndihmën e Ministrisë së Arsimit dhe Sportit dhe Universitetit të Tiranës , Elsevier hap periudhë e provës kombëtare per ScienceDirect dhe Scopus .

Për më shumë informacion kliko  : KETU


Njoftohen të gjithë studentëe Fakultetit të Shkencave të Natyrës se :
Për të printuar faturat , duhet të hyjne tek profili i studentit . Për të aksesuar profilin e studentit
duhet të hyni tek portali nëpërmjet browserit Mozilla Firefox dhe tek portali të aksesoni faturat që të mund të printoni 
faturen për tarifen e shkollimit . Për të shkarkuar browserin e Mozilla Firefox kliko : KETU

QËNDRIMI INSTITUCIONAL I KËSHILLIT TË FAKULTETIT NË LIDHJE ME RAPORTIN E PARË PËR REFORMËN E ARSIMIT TË LARTË DHE KËRKIMIT SHKENCOR .

Reforma në arsimin e lartë ka për qëllim fuqizimin e autonomisë akademike dhe financiare, në të cilën të mundësohen kushte më të mira për realizimin e programeve mësimore dhe të punës kërkimore, për t’i bërë universitetet si qendra të rëndësishme të progresit social, teknologjik dhe shkencor. Këshilli i Fakultetit të Shkencave të Natyrës, në mbledhjen e tij të datës 20.05.2014 diskutoi mbi draftin e përgatitur nga Komisioni për Arsimin e Lartë dhe Kërkimin Shkencor. 

Për më shumë informacion kliko : KETU

UDHEZIMI PER ORGANIZIMIN E SESIONIT TE PROVIMEVE 
Per me shume informacion kliko : KETU
         http://www.fshn.edu.al/edukimi-per-sipermarrjen

  https://sites.google.com/a/fshn.edu.al/fshn/home/sesioni-i-provimeve-te-vjeshtes-03-18-shtator-2015

  http://109.104.133.28:81/orari/


http://ebills.fshn.edu.al/Profiles/login.aspxKlikoni ketu per te hapur profilin tuaj ku do te gjeni faturat,regjistrimet ne sezone etj.


    
     https://sites.google.com/a/fshn.edu.al/fshn/home/publikime-shkencore   
   
    Baza Ligjore
    
   https://sites.google.com/a/fshn.edu.al/fshn/home/aplikimet-per-buletinin-nr172014
 
   http://www.fshn.edu.al/home/stuktura-akademike-per-vitin-2014-2015