https://sites.google.com/a/fshn.edu.al/departamenti-i-biologjisee/

https://sites.google.com/a/fshn.edu.al/departamenti-i-bioteknologjisee/

https://sites.google.com/a/fshn.edu.al/departamenti-i-fizikees/

http://informatika.fshn.edu.al/

https://sites.google.com/a/fshn.edu.al/departamenti-i-kimisee/

https://sites.google.com/a/fshn.edu.al/departamenti-i-kimisee-industriale/

https://sites.google.com/a/fshn.edu.al/departamenti-i-matematikees/

https://sites.google.com/a/fshn.edu.al/departamenti-i-matematikees-aplikuar/

https://sites.google.com/a/fshn.edu.al/qeendra-keerkimore-florees-dhe-faunees/

https://sites.google.com/a/fshn.edu.al/fshn/home/baza-ligjore

Fakulteti i Shkencave të Natyrës

Fakulteti i Shkencave të Natyrës (FSHN) është qendra kryesore në Shqipëri për përgatitjen e specialistëve të lartë në informatikë, matematikë, fizikë, kimi, kimi ndustriale, biologji, bioteknologji. FSHN është gjithashtu institucion i rëndësishëm për përgatitjen e mësuesve për shkollat e mesme në lëndët mësimore të matematikës, fizikës, kimisë, biologjisë dhe informatikës në gjithë sistemin e shkollave të mesme në Shqipëri. FSHN ka një staf akademik të brendshëm prej mbi 181 punonjësish, prej të cilëve mbi rreth 80 profesorë ose profesorë shoqërues. Ai drejtohet nga Dekani, i zgjedhur nga votimi i drejteperdrejte i stafit akademik, jo akademik dhe studentet.

Kërkimi shkencor
https://sites.google.com/a/fshn.edu.al/fshn/projekte/projekte-x
https://sites.google.com/a/fshn.edu.al/fshn/doktorata-dhe-publikime   http://www.fshn.edu.al/home/publikime-dhe-konferenca

NJOFTIME

Datë 03.07.2020
Rezultatet e votimit per autoritetet dhe organet drejtuese ne UT

Per tu njohur me vendimet e KIZ dhe KZF kliko: KETU


Datë 23.07.2020
Vendim nr.26, dt. 23.07.2020 i Dekanatit të Fakultetit të Shkencave të Natyrës :

Mbi strukturen e vjeshtes v
itit akademik 2019-2020

Për më tepër informacion klikoKETU


Datë 22.07.2020

Thirrje për aplikime të Ministrisë Kineze të Shkensës dhe Teknologjisë New MOST call on COVID-19


Për më tepër informacion kliko: KETU


Datë 02.07.2020
Pyetesor per vleresimin e mesimdhenies online ne Fakultetin e Shkencave te Natyres, UT, semestri i II, viti akademik 2019-2020

Per me teper informacion kliko: KETU


Datë 17.06.2020
Njoftohen studentët e ciklit të parë të cilët kanë një prind invalid

Në zbatim të VKM nr. 251, datë 27.03.2020 përjashtohen nga tarifa vjetore e shkollimit. 

Studentet duhet te paraqesin keto dokumenta prane deges se finances: Çertifikatë familjare, Vërtetim i pagesës nga DRSSH, Vendimi i K.M.C.A.P, kopje karte identiteti.


Datë 16.06.2020
VKM me nr.436 datë 03.06.2020

“Për përcaktimin e kriterit të notës mesatare per pranimin e kandidatëve në programet e studimeve të ciklit të parë dhe në programet e integruara të studimeve të ciklit të dytë ose transferimin e studimeve në vitet e ndërmjetme të këtyre programeve, në institucionet e arsimit të lartë, për vitin akademik 2020-2021 dhe 2021-2022 e në vijim”

Per me teper informacion kliko: KETU

Datë 03.06.2020
Njoftohen te gjithe studentet e Fakultetit te Shkencave te Natyres se jane shpallur listat e studenteve qe perfitojne burse studimi sipas kategorive

Per tu njohur me listat kliko: KETU


Datë 02.06.2020
Njoftim mbi tarifat e studimit per vitin akademik 2019-2020 dhe kategorite qe perfitojne perjashtim apo reduktim nga keto tarifa

Per tu njohur me njoftimin kliko: KETU

Per te shkarkuar faturat sipas ciklit te studimit kliko: KETU

Per tu njohur me listat e studenteve perfitues nga tarifa kliko: KETU

Datë 29.05.2020
Bazuar ne Urdherin e Ministrise se Arsimit, Sportit dhe Rinise, Nr.104, date 30.04.2020 “Per marrjen e masave per mbylljen e vitit akademik 2019-2020 ndaj institucioneve te arsimit te larte per shkak te gjendjes se fatkeqesive natyrore te shkaktuara nga pandemia e Covid-19”, ju informojme se:

Paisja e studenteve me karte studenti do te nise nga data 1 Qershor cdo te hene, ora 13:30-15:00

Datë 07.05.2020
Urdhër nr.289, dt. 04.05.2020 i Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale :

Për marrjen e masave ndaj COVID-19 që duhet të ndërmarrin Institucionet e Arsimit të Lartë,

Për më tepër informacion klikoKETU


Datë 30.04.2020

Urdhër nr.104, dt. 30.04.2020 i Ministrit të Arsimit,Sportit dhe Rinisë :

Për marrjen e masave për mbylljen e vitit akademik 2019-2020 nga Institucionet e Arsimit të Lartë, për shkak të gjendjes së fatkeqësisë natyrore të shkaktuar nga pandemia e COVID-19.

Për më tepër informacion klikoKETU


Datë 27.04.2020
Programet Fulbright

Për më tepër informacion klikoKETU

Datë 09.03.2020
Mundësi për pjesëmarrje në konferenca që zhvillohen  në kuadër të "International Scientific Events 2020", në Flora Expo Center, Burgas, Bullgari.

Për më tepër informacion kliko:  KETU


Datë 18.02.2020
Njoftohen studentët e Ciklit të Dytë të studimeve në Fakultetit të Shkencave të Natyrës se:

Mbështetur në nenin 90 pika 1 dhe 2, te Ligjit nr.80/2015 "Per arsimin e lartë dhe kerkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërise" se është miratuar lista për cregjistrimin e studenteve te cilet kane kaluar kohezgjatjen normale te programit te studimit dhe nuk kane bere nderprerje studimesh bazuar ne Rregulloren e UT

Për t'u njohur me listën kliko:  KETU
Për t'u njohur me vendimin kliko: KETU

Datë 15.10.2019
Njoftohen te gjithe studentet e Fakultetit te Shkencave te Natyres qe kane nisur studimet ne vitin 2015 dhe ne vazhdim se:

Bazuar në LIGJIN Nr. 80/2015 "PËR ARSIMIN E LARTË DHE KËRKIMIN SHKENCOR NË INSTITUCIONET E ARSIMIT TË LARTË NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË NENI 90 DHE NENI 134 PIKA 2"


Kohëzgjatja maksimale e studimeve në një program studimi nuk mund të jetë më shumë se dyfishi i kohëzgjatjes normale të studimeve që parashikon programi, pa marrë në konsideratë periudhën e kohës kur studenti i ka pezulluar studimet.
Përcaktimet e këtij ligji mbi kohëzgjatjen e programeve të studimit zbatohen për studentët që nisin studimet pas hyrjes në fuqi të ligjit.
  
Për me tepër informacion kliko: KETU


Datë 03.05

.2019

Njoftohen te gjithe studentët dhe punonjesit e Fakultetit të Shkencave të Natyrës se:

Biblioteka Elektronike mund te aksesohet duke klikuar: KETU


Datë 25 .10

.2018

Njoftohen të gjithë studentët e Fakultetit të Shkencave të Natyrës se:

Mbështetur në nenin 71 dhe 72 të Rregullores së Universitetit të Tiranës, si dhe në nenin 97, pika 2, të Ligjit nr. 80/2015 "Për arsimin e larte dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republiken e Shqipërisë", për studentet të cilët kanë bërë ndërprerje të studimeve të njëanshme dhe kanë filluar studimet deri në vitin akademik 2012-2013, janë shpallur listat e studenteve.

Për tu njohur me listat e studenteve që kanë bërë kërkesë dhe ju është aprovuar për rivazhdim studimesh kliko: KETU
Për tu njohur me vendimin kliko: KETU

Për tu njohur me listat e studentëve të cilët kanë ndërprere studimet dhe çregjistrohen nga Fakulteti i Shkencave të Natyrës kliko: KETU
Për tu njohur me vendimin kliko: KETU

Për cdo pyetje lidhur me listat dërgoni email në: support@fshn.edu.al


Datë 15.09

.2018

Njoftohen të gjithë studentët e 

Fakultetit të Shkencave të Natyrës se:

Bazuar në LIGJIN Nr. 80/2015 "PËR ARSIMIN E LARTË DHE KËRKIMIN SHKENCOR NË INSTITUCIONET E ARSIMIT TË LARTË NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË NENI 90".

Kohëzgjatja maksimale e studimeve në një program studimi nuk mund të jetë më shumë se dyfishi i kohëzgjatjes normale të studimeve që parashikon programi, pa marrë në konsideratë periudhën e kohës kur studenti i ka pezulluar studimet.


NJOFTIM MBI DETYRIMIN E DHËNIES SË GJUHËS ANGLEZE PËR STUDENTET E CIKLIT TË DYTË TË STUDIMIT

 

Të gjithë studentët që ndjekin programet e Ciklin të Dytë të Studimit, Master i Shkencave/Master Profesional, viti I&II, bazuar në nenin 26, të Ligjit nr.9741 datë 21.07.2007 “Për arsimin e lartë në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, si dhe në Vendimin nr. 20, datë 21.05.2012 “Mbi testimin e gjuhës angleze” të Senatit Akademik të UT-ës,  kanë si detyrim njohjen e gjuhës angleze sipas testeve ndërkombëtare në nivelin A1deri para pajisjes me diplomë.

 

Testet e gjuhës angleze të njohura ndërkombëtarisht sipas shtojcës 1 të Udhëzimit nr. 14, datë 28.03.2011 të MAS janë si më poshtë:

 

        ·  Cambridge ESOL – University of Cambridge Examinations

·  IELTS – International English Language Testing System

·  TOEFL – Test of English as a Foreign Language

·  TOEIC - Test of English fof International Communication

·  Michigan – Test

·  PTE General – Pearson Test of English General
NJOFTIM MBI DETYRIMIN E DHËNIES SË GJUHËS SË HUAJ PËR PRANIMIN NË PROGRAMET E CIKLIT TË DYTË TË STUDIMIT

 

Të gjithë studentët që përfundojnë Ciklin e Parë të Studimit, Bachelor, viti III, në zbatim të  ligjit 80/2015, dt. 22.7.2015 “Për Arsimin e Lartë dhe Kërkimin Shkencor në Institucionet e Arsimit të Lartë në Republikën e Shqipërisë", për pranimin në programet e Ciklit të Dytë të Studimit kanë si detyrim njohjen e gjuhës së huaj sipas testeve ndërkombëtare që parashikon Udhëzimi nr. 52, datë 03.12.2015 "Për përcaktimin e niveleve të gjuhëve të huaja dhe të testeve ndërkombëtare, për pranimet në programet e studimit të ciklit të dytë dhe të tretë, në institucionet e arsimit të lartë" KETU

 

Niveli i njohjes së gjuhës së huaj për pranimet në programet e Ciklit të Dytë të Studimeve do të përcaktohet nga Senati Akademik i UT-ës.


https://sites.google.com/a/fshn.edu.al/fshn/home/pyetesor-per-vleresimin-e-mesimdhenjes-online-ne-fakultetin-e-shkencave-te-natyres-ut-semestri-i-ii-viti-akademik-2019-2020

https://sites.google.com/a/fshn.edu.al/fshn/home/ne-datat-17-18-korrik--2020-do-te-organizohet-nje-workshop-online-per-biostatistiken-nga-anetare-te-departamentit-te-biologjise-dhe-koleg-nga-belgjika-workshopi-do-te-jete-i-hapur-per-studente-nga-te-gjitha-vendet

https://sites.google.com/a/fshn.edu.al/fshn/home/grupet-mesimore-viti-akademik-2019-2020

https://docs.google.com/a/fshn.edu.al/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZnNobi5lZHUuYWx8ZnNobnxneDozNzg5NTVhYzYxMjc5ZTBm

https://sites.google.com/a/fshn.edu.al/fshn/home/fatura

http://ut.morix.al/

http://www.fshn.edu.al/home/anketim


https://sites.google.com/a/fshn.edu.al/fshn/home/publikime-shkencore

https://sites.google.com/a/fshn.edu.al/fshn/home/aplikimet-per-buletinin-nr172014

https://sites.google.com/a/fshn.edu.al/fshn/home/profili-i-studentit

http://mail.google.com/a/fshn.edu.al

http://mail.google.com/a/fshnstudent.info

https://sites.google.com/fshn.edu.al/ebs/aim-and-scope?authuser=1
       

https://sites.google.com/a/fshn.edu.al/fizika/third-call

http://kshbm.fshn.edu.al/kontakt


https://sites.google.com/a/fshn.edu.al/icab/


http://registration.sta-edu.com/

    http://rtacsit.fshn.edu.al/

            http://akma.morix.al/