https://sites.google.com/a/fshn.edu.al/departamenti-i-biologjisee/

https://sites.google.com/a/fshn.edu.al/departamenti-i-bioteknologjisee/

https://sites.google.com/a/fshn.edu.al/departamenti-i-fizikees/

http://informatika.fshn.edu.al/

https://sites.google.com/a/fshn.edu.al/departamenti-i-kimisee/

https://sites.google.com/a/fshn.edu.al/departamenti-i-kimisee-industriale/

https://sites.google.com/a/fshn.edu.al/departamenti-i-matematikees/

https://sites.google.com/a/fshn.edu.al/departamenti-i-matematikees-aplikuar/

https://sites.google.com/a/fshn.edu.al/qeendra-keerkimore-florees-dhe-faunees/

https://sites.google.com/a/fshn.edu.al/fshn/home/baza-ligjore

Fakulteti i Shkencave të Natyrës

Fakulteti i Shkencave të Natyrës (FSHN) është qendra kryesore në Shqipëri për përgatitjen e specialistëve të lartë në informatikë, matematikë, fizikë, kimi, kimi ndustriale, biologji, bioteknologji. FSHN është gjithashtu institucion i rëndësishëm për përgatitjen e mësuesve për shkollat e mesme në lëndët mësimore të matematikës, fizikës, kimisë, biologjisë dhe informatikës në gjithë sistemin e shkollave të mesme në Shqipëri. FSHN ka një staf akademik të brendshëm prej mbi 181 punonjësish, prej të cilëve mbi rreth 80 profesorë ose profesorë shoqërues. Ai drejtohet nga Dekani, i zgjedhur nga votimi i drejteperdrejte i stafit akademik, jo akademik dhe studentet.

Kërkimi shkencor
https://sites.google.com/a/fshn.edu.al/fshn/doktorata-dhe-publikime   http://www.fshn.edu.al/home/publikime-dhe-konferenca

NJOFTIME

Datë 05.12.2019
Njoftohen të gjithë studentet e Fakultetit të Shkencave të Natyres per pezullimin e periudhës zgjedhore për anëtarë të Këshillave Studentorë të Fakulteteve të UT

Për me teper informacion kliko: KETU

Datë 03.12.2019
Si të ruhemi dhe të shpëtojmë nga tërmetet

Datë 30.11.2019
Njoftohen të gjithë studentet e Fakultetit të Shkencave të Natyrës se procesi mësimor do të rifillojë në datë 9 Dhjetor

Datë 25.11.2019
Hapet periudha zgjedhore per antare te keshillave studentore

Për me teper informacion kliko: KETU

Datë 22.11.2019
Njoftim mbi shpalljen e kandidatit fitues të konkursit për nje vënd pune për personel akademik në Departamentin e Matematikes Aplikuar

Për tu njohur me vendimin kliko: KETU

Datë 08.11.2019
Njoftim mbi shpalljen e kandidatit fitues të konkursit për një vënd pune për personel akademik në Departamentin e Informatikes

Për tu njohur me vendimin kliko: KETU


Datë 19.11.2019
Konferenca e 10-te Studentore e UNICA me teme " Dream your University in the capital City" ne datat 28 Qershor - 1 Korrik 2020

Për me teper informacion kliko: KETU


Datë 06.11.2019
Fakulteti i Shkencave të Natyrës, Universitetit të Tiranës, shpall konkursin për 1(nje) vend të lire pune ne Departamentin e Matematikes se Aplikuar: 

1(një) vend të lirë pune për personel akademik në Departamentin e Matematikes se Aplikuar, grupi mësimor “Analiza numerike dhe grafe-optimizim” në Fakultetin e Shkencave të Natyrës, Kategoria “Asistent-Lektor”

Për me tepër informacion kliko: KETU


Datë 04.11.2019
Njoftim mbi shpalljen e kandidatëve fitues të konkursit për dy vënde pune për personel akademik në Departamentin e Biologjise

Për tu njohur me vendimin kliko: KETU


Datë 04.11.2019
Njoftim mbi shpalljen e kandidatit fitues të konkursit për një vënd pune për personel akademik në Departamentin e Matematikes 

Për tu njohur me vendimin kliko: KETU


Datë 29

.10

.2019

Listat e renditura p
ë
r kuotat e lira pas Raundit t
ë
 3 n
ë programet e ciklit të parë në
 Fakultetin e Shkencave te Natyres.

P
ë
r m
ë
 tep
ë
r informacion kliko: KETU


Datë 25

.10

.2019

Noftim për studentët  në Ciklin e Parë të Studimeve Bachelor dhe në  Ciklin e Dytë të Studimeve Master, të cilët nuk janë pajisur me numër matrikullimi nga QSHA

Lutemi të verifikoni listat bashkëngjitur, dhe nëse emri juaj rezulton në lista, ju nuk jeni pajisur me nr. matrikullimi dhe duhet  të përcillni në Degën Mësimore deri më datë 02.12.2019, dokumentacionin e kërkuar sipas problematikës së shënuar nga QSHA


Per tu njohur me listat e studenteve te pamatrikulluar kliko: KETU


Datë 23.10.2019
Njoftohen të gjithë studentet e Fakultetit të Shkencave të Natyres se:

Kanë nisur aplikimet për kartën e studentit. 
Studentët mund të paraqiten çdo ditë nga ora 8.30 -16.30, Godina A, Kati -1.
Për tu pajisur me kartë mjafton një mjet identifikimi.
Për studentet e vitit të parë, kjo proçedure do vazhdojë sapo të pajisen me numrat e matrikullimit.


Datë 23.10.2019
Fakulteti i Shkencave të Natyrës, Universitetit të Tiranës, shpall konkursin për 1(nje) vend të lire pune ne Departamentin e Informatikes: 

1(një) vend lirë pune për personel akademik Departamentin e Informatikës, grupi mësimor “Sistemet e Informacionit Ndërveprues” Fakultetin e Shkencave Natyrës, Kategoria “Asistent-Lektor”

Për me tepër informacion kliko: KETU


Datë 18

.10

.2019

Njoftohen të gjithë kandidatët të cilët kërkojnë të ndjekin studimet në Fakultetin e Shkencave të Natyrës se:

Janë shpallur listat perfundimtare të renditjes së kandidatëve për vitin akademik 2019-2020, raundi i tretë.


Për tu njohur me listat kliko: KETU


Datë 15.10.2019
Deklarate e perbashket e Dekanatit, Sindikates se Punonjesve dhe Keshillit Studentor te FSHN

Për tu njohur me deklaraten kliko: KETU

Datë 15.10.2019
Njoftohen te gjithe studentet e Fakultetit te Shkencave te Natyres qe kane nisur studimet ne vitin 2015 dhe ne vazhdim se:

Bazuar në LIGJIN Nr. 80/2015 "PËR ARSIMIN E LARTË DHE KËRKIMIN SHKENCOR NË INSTITUCIONET E ARSIMIT TË LARTË NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË NENI 90 DHE NENI 134 PIKA 2"


Kohëzgjatja maksimale e studimeve në një program studimi nuk mund të jetë më shumë se dyfishi i kohëzgjatjes normale të studimeve që parashikon programi, pa marrë në konsideratë periudhën e kohës kur studenti i ka pezulluar studimet.
Përcaktimet e këtij ligji mbi kohëzgjatjen e programeve të studimit zbatohen për studentët që nisin studimet pas hyrjes në fuqi të ligjit.
  
Për me tepër informacion kliko: KETU


Datë 11.10.2019
Fakulteti i Shkencave të Natyrës, Universitetit të Tiranës, shpall konkursin për 1(nje) vend të lire pune ne Departamentin e Matematikes: 

1(nje) vend te lire pune per personel akdemik me kohe te plote ne Departamentin e Matematikes, ne grupin kerkimor "Algjeber dhe Teoria e Numrave", te kategorise "Asistent-Lektor" ne Fakultetin e Shkencave te Natyres te Universitetit te Tiranes.

Për me tepër informacion kliko: KETU

Datë 01.10.2019
Fakulteti i Shkencave të Natyrës, Universitetit të Tiranës, shpall konkursin për 2(dy) vende të lira pune ne Departamentin e Biologjise:

1(nje) vend te lire pune per grupin mësimor-kërkimor “Gjenetikë-Mikrobiologji”, të kategorisë “Lektor” dhe 1(një) vend të lirë pune për personel akademik në Departamentin e Biologjisë, grupi mësimor-kërkimor “Biologji Molekulare”, të kategorisë “Asistent-Lektor”, me orientim kërkimor-shkencor.

Për me tepër informacion kliko: KETU

 

Datë 26

.09

.2019

Njoftohen të gjithë kandidatët të cilët kërkojnë të ndjekin studimet në Fakultetin e Shkencave të Natyrës se:

Janë shpallur listat perfundimtare të renditjes së kandidatëve për vitin akademik 2019-2020, raundi i dytë.


Për tu njohur me listat kliko: KETU

Datë 17

.09

.2019

Ftese per pjesemarrje ne Konferencen 41 Nderkombetare te KDIMDP

Për më shumë informacion kliko: KETU


Datë 10

.09

.2019

Njoftohen të gjithë kandidatёt e interesuar se janë hapur aplikimet pёr pedagogё tё jashtёm pranё departamenteve tё Fakultetit të Shkencave të Natyrës

Për më shumë informacion kliko: KETU


Datë 29.08

.2019

 
Zhvillimi i kapaciteteve te Republikes se Shqiperise per nje angazhim efektiv ne Fondin e Klimes se Gjelber (GCF)
 

Për më tepër informacion kliko: KETU

Datë 13.08

.2019

Njoftohen studentët e Fakultetit të Shkencave të Natyrës se:

AKSHI bën me dije se në kuadër të Programit Horizon 2020, janë publikuar Programet e Punës 2018-2020

Per me teper informacion kliko: KETU

Datë 22.07

.2019

Deklarate e dekanatit te Fakultetit te Shkencave te Natyres ne lidhje me VKM nr. 510 te Keshillit te Ministrave


Per tu njohur me deklaraten kliko: KETUDatë 16.07

.2019

Marreveshje dypaleshe midis UT dhe Universitetit Tuscia, Itali

Per me teper informacion kliko: KETU


Datë 14.05

.2019

Fakulteti i Shkencave të Natyrës i Universitetit të Tiranës, shpall konkursin për 1(një) vend të lire pune: 

Për personel akademik në Departamentin e Informatikës, grupi mësimor “Analizë të dhënash dhe Inteligjencë Artificiale”, të kategorisë “Asistent-Lektor”

Për me tepër informacion kliko: KETUDatë 03.05

.2019

Njoftohen te gjithe studentët dhe punonjesit e Fakultetit të Shkencave të Natyrës se:

Biblioteka Elektronike mund te aksesohet duke klikuar: KETU


Datë 25 .10

.2018

Njoftohen të gjithë studentët e Fakultetit të Shkencave të Natyrës se:

Mbështetur në nenin 71 dhe 72 të Rregullores së Universitetit të Tiranës, si dhe në nenin 97, pika 2, të Ligjit nr. 80/2015 "Për arsimin e larte dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republiken e Shqipërisë", për studentet të cilët kanë bërë ndërprerje të studimeve të njëanshme dhe kanë filluar studimet deri në vitin akademik 2012-2013, janë shpallur listat e studenteve.

Për tu njohur me listat e studenteve që kanë bërë kërkesë dhe ju është aprovuar për rivazhdim studimesh kliko: KETU
Për tu njohur me vendimin kliko: KETU

Për tu njohur me listat e studentëve të cilët kanë ndërprere studimet dhe çregjistrohen nga Fakulteti i Shkencave të Natyrës kliko: KETU
Për tu njohur me vendimin kliko: KETU

Për cdo pyetje lidhur me listat dërgoni email në: support@fshn.edu.al


Datë 15.09

.2018

Njoftohen të gjithë studentët e 

Fakultetit të Shkencave të Natyrës se:

Bazuar në LIGJIN Nr. 80/2015 "PËR ARSIMIN E LARTË DHE KËRKIMIN SHKENCOR NË INSTITUCIONET E ARSIMIT TË LARTË NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË NENI 90".

Kohëzgjatja maksimale e studimeve në një program studimi nuk mund të jetë më shumë se dyfishi i kohëzgjatjes normale të studimeve që parashikon programi, pa marrë në konsideratë periudhën e kohës kur studenti i ka pezulluar studimet.


NJOFTIM MBI DETYRIMIN E DHËNIES SË GJUHËS ANGLEZE PËR STUDENTET E CIKLIT TË DYTË TË STUDIMIT

 

Të gjithë studentët që ndjekin programet e Ciklin të Dytë të Studimit, Master i Shkencave/Master Profesional, viti I&II, bazuar në nenin 26, të Ligjit nr.9741 datë 21.07.2007 “Për arsimin e lartë në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, si dhe në Vendimin nr. 20, datë 21.05.2012 “Mbi testimin e gjuhës angleze” të Senatit Akademik të UT-ës,  kanë si detyrim njohjen e gjuhës angleze sipas testeve ndërkombëtare në nivelin A1deri para pajisjes me diplomë.

 

Testet e gjuhës angleze të njohura ndërkombëtarisht sipas shtojcës 1 të Udhëzimit nr. 14, datë 28.03.2011 të MAS janë si më poshtë:

 

        ·  Cambridge ESOL – University of Cambridge Examinations

·  IELTS – International English Language Testing System

·  TOEFL – Test of English as a Foreign Language

·  TOEIC - Test of English fof International Communication

·  Michigan – Test

·  PTE General – Pearson Test of English General
NJOFTIM MBI DETYRIMIN E DHËNIES SË GJUHËS SË HUAJ PËR PRANIMIN NË PROGRAMET E CIKLIT TË DYTË TË STUDIMIT

 

Të gjithë studentët që përfundojnë Ciklin e Parë të Studimit, Bachelor, viti III, në zbatim të  ligjit 80/2015, dt. 22.7.2015 “Për Arsimin e Lartë dhe Kërkimin Shkencor në Institucionet e Arsimit të Lartë në Republikën e Shqipërisë", për pranimin në programet e Ciklit të Dytë të Studimit kanë si detyrim njohjen e gjuhës së huaj sipas testeve ndërkombëtare që parashikon Udhëzimi nr. 52, datë 03.12.2015 "Për përcaktimin e niveleve të gjuhëve të huaja dhe të testeve ndërkombëtare, për pranimet në programet e studimit të ciklit të dytë dhe të tretë, në institucionet e arsimit të lartë" KETU

 

Niveli i njohjes së gjuhës së huaj për pranimet në programet e Ciklit të Dytë të Studimeve do të përcaktohet nga Senati Akademik i UT-ës.


http://37.139.119.36:81/Orari/

https://sites.google.com/a/fshn.edu.al/fshn/home/grupet-mesimore-viti-akademik-2019-2020

https://docs.google.com/a/fshn.edu.al/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZnNobi5lZHUuYWx8ZnNobnxneDoyOWUxMTEwYmUwMTE4ZDQ2

Gradua Project


https://sites.google.com/a/fshn.edu.al/fshn/home/fatura

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfg-QUuMQ1XS3qN3-E7rCGs1dGsFvqva81_gA2moaymCLFfZA/viewform

http://ut.morix.al/

http://www.fshn.edu.al/home/anketim


https://sites.google.com/a/fshn.edu.al/fshn/home/publikime-shkencore

https://sites.google.com/a/fshn.edu.al/fshn/home/aplikimet-per-buletinin-nr172014

https://sites.google.com/a/fshn.edu.al/fshn/home/profili-i-studentit

http://mail.google.com/a/fshn.edu.al

http://mail.google.com/a/fshnstudent.info

https://sites.google.com/fshn.edu.al/ebs/aim-and-scope?authuser=1
       

https://sites.google.com/a/fshn.edu.al/fizika/third-call

http://kshbm.fshn.edu.al/kontakt


https://sites.google.com/a/fshn.edu.al/icab/


https://docs.google.com/a/fshn.edu.al/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZnNobi5lZHUuYWx8ZnNobnxneDo2MWMzMWE3OGIwNzVmYzI5

    http://rtacsit.fshn.edu.al/

            http://akma.morix.al/