Fakulteti i Shkencave të Natyrës
«Bulevardi Zogu i Parë, Tiranë»


Fakulteti i Shkencave të Natyrës (FSHN) është qendra 
kryesore në Shqipëri për përgatitjen e specialistëve të lartë në informatikë, matematikë, fizikë, kimi, kimi ndustriale, biologji, bioteknologji. FSHN është gjithashtu institucion i rëndësishëm për përgatitjen e mësuesve për shkollat e mesme në lëndët mësimore të matematikës, fizikës, kimisë, biologjisë dhe informatikës në gjithë sistemin e shkollave të mesme në Shqipëri. FSHN ka një staf akademik të brendshëm prej mbi 181 punonjësish, prej të cilëve mbi rreth 80 profesorë ose profesorë shoqërues. Ai drejtohet nga Dekani, i zgjedhur nga votimi i drejteperdrejte i stafit akademik, jo akademik dhe studentet.Kërkimi shkencor


NJOFTIME

Njoftohen të gjithë studentët e Ciklit të Parë Viti i Parë se : 

Ditën e hënë datë 12.10.2015 ora 8.30, në sallën 412A do të zhvillohet takimi mirëse   ardhjes   me   studentët  e  vitit  të  parë . 

Në këtë takim Dekani i Fakultetit  të Shkencave  të Natyrës Prof.Dr. Mynyr Koni 
do  të  mbajë   fjalën  përshëndetëse   ku  ndër  të  tjera  të  pranishëm   do të  jenë 
edhe Zv.Dekanët, Përgjegjësit e departamenteve si dhe Kryetarja e Degës Mësimore . 

Në përfundim të takimit studentët e vitit të parë sipas degëve ku studiojnë do të zhvillojnë gjithashtu një takim me Përgjegjësit e departamenteve . Për tu njohur me sallat ku do të zhvillohet takimi sipas departamenteve kliko : KËTU
  

Njoftohen të gjithë studentët e Ciklit të Dytë , programi i studimit  "Master i Shkencave", në "Mësuesi në Biologji për AML", me profil "Mësues në Biologji për arsimin e mesëm e të lartë", se  zhvillohet një seminar me temë : 

Standartet e edukimit, orientimi drejt kompetencave, konceptet bazë dhe kontekste në mësimin e lëndës së biologjisë .

Për më shumë informacion kliko : KËTU


Njoftim

Ministria e Integrimit Evropian, në cilësinë e Koordinatorit Kombëtar të Programeve të Bashkëpunimit Territorial

financuar  nga BE,  bën  me dije se,  në kuadër të  Programit  Transnacional  Mediterranean (MED) u hap më datë


01 Shtator 2015  Thirrja  e  Parë  për  Projekt-propozime  Modul. 
Aplikimet  do të mund të dërgohen deri më datë

02 Nëntor 2015.


Për më shumë informacion mbi modalitetet e kësaj Thirrjeje kliko :  KËTU

 
Njoftohen të gjithë studentëe Fakultetit të Shkencave të Natyrës se :
Për të printuar faturat , duhet të hyjne tek profili i studentit . Për të aksesuar profilin e studentit
duhet të hyni tek portali nëpërmjet browserit Mozilla Firefox dhe tek portali të aksesoni faturat që të mund të printoni 
faturen për tarifen e shkollimit . Për të shkarkuar browserin e Mozilla Firefox kliko : KETU

  http://109.104.133.28:81/orari/
    http://morixsolutions.com/spna2015/
https://sites.google.com/a/fshn.edu.al/mathdaysintirana/


KKSHA
  
http://ebills.fshn.edu.al/Profiles/login.aspxKlikoni ketu per te hapur profilin tuaj ku do te gjeni faturat,regjistrimet ne sezone etj.


    
     https://sites.google.com/a/fshn.edu.al/fshn/home/publikime-shkencore   
   
    Baza Ligjore
    
   https://sites.google.com/a/fshn.edu.al/fshn/home/aplikimet-per-buletinin-nr172014
 
   http://www.fshn.edu.al/home/stuktura-akademike-per-vitin-2014-2015