https://sites.google.com/a/fshn.edu.al/departamenti-i-biologjisee/

https://sites.google.com/a/fshn.edu.al/departamenti-i-bioteknologjisee/

https://sites.google.com/a/fshn.edu.al/departamenti-i-fizikees/

http://informatika.fshn.edu.al/

https://sites.google.com/a/fshn.edu.al/departamenti-i-kimisee/

https://sites.google.com/a/fshn.edu.al/departamenti-i-kimisee-industriale/

https://sites.google.com/a/fshn.edu.al/departamenti-i-matematikees/

https://sites.google.com/a/fshn.edu.al/departamenti-i-matematikees-aplikuar/

https://sites.google.com/a/fshn.edu.al/qeendra-keerkimore-florees-dhe-faunees/

https://sites.google.com/a/fshn.edu.al/fshn/home/baza-ligjore

Fakulteti i Shkencave të Natyrës

Fakulteti i Shkencave të Natyrës (FSHN) është qendra kryesore në Shqipëri për përgatitjen e specialistëve të lartë në informatikë, matematikë, fizikë, kimi, kimi ndustriale, biologji, bioteknologji. FSHN është gjithashtu institucion i rëndësishëm për përgatitjen e mësuesve për shkollat e mesme në lëndët mësimore të matematikës, fizikës, kimisë, biologjisë dhe informatikës në gjithë sistemin e shkollave të mesme në Shqipëri. FSHN ka një staf akademik të brendshëm prej mbi 181 punonjësish, prej të cilëve mbi rreth 80 profesorë ose profesorë shoqërues. Ai drejtohet nga Dekani, i zgjedhur nga votimi i drejteperdrejte i stafit akademik, jo akademik dhe studentet.

Kërkimi shkencor
https://sites.google.com/a/fshn.edu.al/fshn/projekte/projekte-x
https://sites.google.com/a/fshn.edu.al/fshn/doktorata-dhe-publikime   http://www.fshn.edu.al/home/publikime-dhe-konferenca

NJOFTIME


Datë 20.03.2020

Njoftim mbi zhvillimin e mesimit on line

Per me teper informacion kliko: KETUDatë 16.03.2020
Njoftohen të gjithë studentët e Vitit të Parë se janë pajisur nga ana e Fakultetit të Shkencave të Natyrës me adresa personale emaili.

Për tu njohur me menyrën se si aksesohen adresat e emailit kliko: KETU


Datë 11.03.2020
Njoftohen te gjithe studentet e Fakultetit te Shkencave te Natyres se:

Sekretarite mesimore nuk do te ofrojne asnje sherbim deri me date 03.04.2020


Datë 09.03.2020
Njoftohen të gjithë studentët e Fakultetit të Shkencave të Natyrës se: 

Proçesi mësimor do të ndërpritet për një periudhë 2 (dy) javore.

Për më tepër informacion kliko:  KETU


Datë 09.03.2020
Mundësi për pjesëmarrje në konferenca që zhvillohen  në kuadër të "International Scientific Events 2020", në Flora Expo Center, Burgas, Bullgari.

Për më tepër informacion kliko:  KETU


Datë 05.03.2020
International School on Nuclear Methods and Applied Research 2020, 12-17 July, Novi Sad

Për më tepër informacion kliko:  KETU


Datë 25.02.2020
Njoftimin për aplikim në Programin Kombëtar të Praktikave Profesionale, thirrja V.

Për më tepër informacion kliko:  KETU


Datë 19.02.2020
Njoftim për hapjen e thirrjes për Projekte Strategjike në kuadër të Platformës Panoramed.

Për më tepër informacion kliko:  KETU


Datë 18.02.2020
Njoftohen studentët e Ciklit të Dytë të studimeve në Fakultetit të Shkencave të Natyrës se:

Mbështetur në nenin 90 pika 1 dhe 2, te Ligjit nr.80/2015 "Per arsimin e lartë dhe kerkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërise" se është miratuar lista për cregjistrimin e studenteve te cilet kane kaluar kohezgjatjen normale te programit te studimit dhe nuk kane bere nderprerje studimesh bazuar ne Rregulloren e UT

Për t'u njohur me listën kliko:  KETU
Për t'u njohur me vendimin kliko: KETU


Datë 11.02.2020
Njoftohen të gjithë studentët e Fakultetit të Shkencave të Natyrës se: 

Shpallet thirrja për propozime, për kërkuesit nga e gjithë bota, për hulumtime multidisiplinare, në fushat e materialeve, biomaterialeve dhe nanoteknologjisë. Kërkuesit që punojnë në Shqipëri mund të përfitojnë nga mbështetja e dhënë në kuadër të projektit ACCELERATE, përmes aksesit të hapur promovues.

Për më tepër informacion kliko: KETU


Datë 07.02.2020
Njoftohen të gjithë studentet e Viti te I, Cikli II i studimit se:

Ka nisur aplikimi për kartën e studentit. 
Studentët mund të paraqiten çdo ditë nga ora 8.30 -16.30, Godina A, Kati -1.
Për tu pajisur me kartë mjafton një mjet identifikimi.


Datë 03.02.2020
Njoftim për shpalljen e periudhës zgjedhore dhe datës së zgjedhjeve për anëtarë të Këshillave Studentorë të Fakulteteve të UT.

Për më tepër informacion kliko: KETU


Datë 31.01.2020
Leksion i hapur me temë: "Temporary rivers: Ecological consideration for an integrated management"/Lumenjtë e përkohshëm: Konsiderata Ekologjike për një menazhim të integruar.

Për më tepër informacion kliko: KETU


Datë 28.01.2020
Njoftohen studentet të cilët kanë patur probleme me nr. e matrikullimit (në vite)  dhe dorëzuan pranë sekretarisë dokumentacionin e kërkuar nga QSHA, se kanë ardhur numrat e matrikullimit 

Per tu njohur me listen kliko: KETU


Datë 17.01.2020
Fakulteti i Shkencave të Natyrës, Universitetit të Tiranës, shpall konkursin për 1(nje) vend të lire pune ne Departamentin e Matematikes: 

1(nje) vend te lire pune per personel akdemik me kohe te plote ne Departamentin e Matematikes, ne grupin kerkimor "Algjeber dhe Teoria e Numrave", te kategorise "Asistent-Lektor" ne Fakultetin e Shkencave te Natyres te Universitetit te Tiranes.

Për me tepër informacion kliko: KETU


Datë 09.01.2020
Njoftim per programin Young Aviation Network - "Rrjeti i te Rinjeve te Aviacionit"

Per t'u njohur me njoftimin kliko: KETU

 
Datë 18.12.2019
Njoftohen të gjithë studentet e Fakultetit të Shkencave të Natyres se:

Proçedura e pajisjes me Kartë Studenti, për Studentët e Vitit të Parë Bachelor, do të kryhet pasi të pajisen me numër matrikullimi. Për këta studentë do të ketë një njoftim të dytë.

Datë 17.12.2019
Njoftohen të gjithë studentët e Fakultetit të Shkencave të Natyrës se:

Eshtë shpallur lista e studenteve bursiste e miratuar  me Vendimin e Bordit te Administrimit nr. 143, date 16.12.2019," Per miratimin e listave emerore qe perfitojne burse".
Studentet perfitues duhet te marin vertetim studenti te zyra e informacionit dhe me të, të shkojnë ne BKT per te hapur nr.llogarie dhe ta sjellin ate ne Degen e Finances.

Për t'u njohur me listën e studentëve me mesatare  9-10, cikli I-rë kliko: KETU

Për t'u njohur me listën e studentëve sipas kategorive sociale në nevojë kliko: KETU

Datë 11.12.2019
Njoftohen te gjithe studentet e Fakultetit te Shkencave te Natyres se:

Zëvëndësimi i orëve të pazhvilluara prej situatës së jashtëzakonshme do të zhvillohen sipas këtij grafiku

Datë 11.12.2019
Njoftohen te gjithe studentet e Fakultetit te Shkencave te Natyres se:

Shpallen kategorite dhe dokumentacioni per kategorite e vecanta qe mund te perfitojne burse per vitin akademik 2019-2020 per ata qe nuk kane aplikuar akoma.

Studentet mund te aplikojne ne cdo moment te vitit per perfitimin e burses. Pagesa e burses fillon nga muaji pasardhes i momentit te apilikimit.
Dorezimi i dokumentacionit behet prane Deges se Finances

Rikujtojme studentet e vitit te pare Bachelor se dokumentat duhet ti paraqesin ne Fakultet prane Deges se Finances dhe jo ne Bashki

Per tu njohur me kategorite dhe dokumentacionin kliko: KETU


Datë 11.12.2019
Njoftohen te gjithe studentet e Fakultetit te Shkencave te Natyres se:

Shpallen kategorite dhe dokumentacioni per kategorite e vecanta qe mund te perfitojne per perjashtim ose reduktim nga tarifa e shkollimit per vitin akademik 2019-2020 per ata qe nuk kane aplikuar akoma.

Studentet mund te aplikojne ne cdo moment te vitit per perfitimin e perjashtimit ose reduktimit nga tarifa e shkollimit.
Dorezimi i dokumentacionit behet prane Deges se Finances

Rikujtojme studentet e vitit te pare Bachelor se dokumentat duhet ti paraqesin ne Fakultet prane Deges se Finances dhe jo ne Bashki

Per tu njohur me kategorite dhe dokumentacionin kliko: KETU


Datë 10.12.2019
Ju informojmë se me VKM Nr.755 për studentët që kanë humbur persona të familjes ose janë shpallur të zhdukur në Qarkun e Durrësit, Tiranës dhe Lezhës përfitojnë bursë në masën 15,000 Lekë. Studentët e interesuar të paraqiten pranë Degës së Financës

Për tu njohur me vendimin kliko: KETU


Datë 05.12.2019
Njoftohen të gjithë studentet e Fakultetit të Shkencave të Natyres per pezullimin e periudhës zgjedhore për anëtarë të Këshillave Studentorë të Fakulteteve të UT

Për me teper informacion kliko: KETU


Datë 03.12.2019
Si të ruhemi dhe të shpëtojmë nga tërmetet


Datë 25.11.2019
Hapet periudha zgjedhore per antare te keshillave studentore

Për me teper informacion kliko: KETU


Datë 22.11.2019
Njoftim mbi shpalljen e kandidatit fitues të konkursit për nje vënd pune për personel akademik në Departamentin e Matematikes Aplikuar

Për tu njohur me vendimin kliko: KETU

Datë 08.11.2019
Njoftim mbi shpalljen e kandidatit fitues të konkursit për një vënd pune për personel akademik në Departamentin e Informatikes

Për tu njohur me vendimin kliko: KETU


Datë 19.11.2019
Konferenca e 10-te Studentore e UNICA me teme " Dream your University in the capital City" ne datat 28 Qershor - 1 Korrik 2020

Për me teper informacion kliko: KETU


Datë 06.11.2019
Fakulteti i Shkencave të Natyrës, Universitetit të Tiranës, shpall konkursin për 1(nje) vend të lire pune ne Departamentin e Matematikes se Aplikuar: 

1(një) vend të lirë pune për personel akademik në Departamentin e Matematikes se Aplikuar, grupi mësimor “Analiza numerike dhe grafe-optimizim” në Fakultetin e Shkencave të Natyrës, Kategoria “Asistent-Lektor”

Për me tepër informacion kliko: KETU


Datë 04.11.2019
Njoftim mbi shpalljen e kandidatëve fitues të konkursit për dy vënde pune për personel akademik në Departamentin e Biologjise

Për tu njohur me vendimin kliko: KETU


Datë 04.11.2019
Njoftim mbi shpalljen e kandidatit fitues të konkursit për një vënd pune për personel akademik në Departamentin e Matematikes 

Për tu njohur me vendimin kliko: KETU


Datë 23.10.2019
Njoftohen të gjithë studentet e Fakultetit të Shkencave të Natyres se:

Kanë nisur aplikimet për kartën e studentit. 
Studentët mund të paraqiten çdo ditë nga ora 8.30 -16.30, Godina A, Kati -1.
Për tu pajisur me kartë mjafton një mjet identifikimi.
Për studentet e vitit të parë, kjo proçedure do vazhdojë sapo të pajisen me numrat e matrikullimit.


Datë 23.10.2019
Fakulteti i Shkencave të Natyrës, Universitetit të Tiranës, shpall konkursin për 1(nje) vend të lire pune ne Departamentin e Informatikes: 

1(një) vend lirë pune për personel akademik Departamentin e Informatikës, grupi mësimor “Sistemet e Informacionit Ndërveprues” Fakultetin e Shkencave Natyrës, Kategoria “Asistent-Lektor”

Për me tepër informacion kliko: KETU


Datë 15.10.2019
Deklarate e perbashket e Dekanatit, Sindikates se Punonjesve dhe Keshillit Studentor te FSHN

Për tu njohur me deklaraten kliko: KETU

Datë 15.10.2019
Njoftohen te gjithe studentet e Fakultetit te Shkencave te Natyres qe kane nisur studimet ne vitin 2015 dhe ne vazhdim se:

Bazuar në LIGJIN Nr. 80/2015 "PËR ARSIMIN E LARTË DHE KËRKIMIN SHKENCOR NË INSTITUCIONET E ARSIMIT TË LARTË NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË NENI 90 DHE NENI 134 PIKA 2"


Kohëzgjatja maksimale e studimeve në një program studimi nuk mund të jetë më shumë se dyfishi i kohëzgjatjes normale të studimeve që parashikon programi, pa marrë në konsideratë periudhën e kohës kur studenti i ka pezulluar studimet.
Përcaktimet e këtij ligji mbi kohëzgjatjen e programeve të studimit zbatohen për studentët që nisin studimet pas hyrjes në fuqi të ligjit.
  
Për me tepër informacion kliko: KETU


Datë 11.10.2019
Fakulteti i Shkencave të Natyrës, Universitetit të Tiranës, shpall konkursin për 1(nje) vend të lire pune ne Departamentin e Matematikes: 

1(nje) vend te lire pune per personel akdemik me kohe te plote ne Departamentin e Matematikes, ne grupin kerkimor "Algjeber dhe Teoria e Numrave", te kategorise "Asistent-Lektor" ne Fakultetin e Shkencave te Natyres te Universitetit te Tiranes.

Për me tepër informacion kliko: KETU

Datë 01.10.2019
Fakulteti i Shkencave të Natyrës, Universitetit të Tiranës, shpall konkursin për 2(dy) vende të lira pune ne Departamentin e Biologjise:

1(nje) vend te lire pune per grupin mësimor-kërkimor “Gjenetikë-Mikrobiologji”, të kategorisë “Lektor” dhe 1(një) vend të lirë pune për personel akademik në Departamentin e Biologjisë, grupi mësimor-kërkimor “Biologji Molekulare”, të kategorisë “Asistent-Lektor”, me orientim kërkimor-shkencor.

Për me tepër informacion kliko: KETU

 

Datë 26

.09

.2019

Njoftohen të gjithë kandidatët të cilët kërkojnë të ndjekin studimet në Fakultetin e Shkencave të Natyrës se:

Janë shpallur listat perfundimtare të renditjes së kandidatëve për vitin akademik 2019-2020, raundi i dytë.


Për tu njohur me listat kliko: KETU

Datë 17

.09

.2019

Ftese per pjesemarrje ne Konferencen 41 Nderkombetare te KDIMDP

Për më shumë informacion kliko: KETU


Datë 29.08

.2019

 
Zhvillimi i kapaciteteve te Republikes se Shqiperise per nje angazhim efektiv ne Fondin e Klimes se Gjelber (GCF)
 

Për më tepër informacion kliko: KETU

Datë 13.08

.2019

Njoftohen studentët e Fakultetit të Shkencave të Natyrës se:

AKSHI bën me dije se në kuadër të Programit Horizon 2020, janë publikuar Programet e Punës 2018-2020

Per me teper informacion kliko: KETU

Datë 22.07

.2019

Deklarate e dekanatit te Fakultetit te Shkencave te Natyres ne lidhje me VKM nr. 510 te Keshillit te Ministrave


Per tu njohur me deklaraten kliko: KETUDatë 03.05

.2019

Njoftohen te gjithe studentët dhe punonjesit e Fakultetit të Shkencave të Natyrës se:

Biblioteka Elektronike mund te aksesohet duke klikuar: KETU


Datë 25 .10

.2018

Njoftohen të gjithë studentët e Fakultetit të Shkencave të Natyrës se:

Mbështetur në nenin 71 dhe 72 të Rregullores së Universitetit të Tiranës, si dhe në nenin 97, pika 2, të Ligjit nr. 80/2015 "Për arsimin e larte dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republiken e Shqipërisë", për studentet të cilët kanë bërë ndërprerje të studimeve të njëanshme dhe kanë filluar studimet deri në vitin akademik 2012-2013, janë shpallur listat e studenteve.

Për tu njohur me listat e studenteve që kanë bërë kërkesë dhe ju është aprovuar për rivazhdim studimesh kliko: KETU
Për tu njohur me vendimin kliko: KETU

Për tu njohur me listat e studentëve të cilët kanë ndërprere studimet dhe çregjistrohen nga Fakulteti i Shkencave të Natyrës kliko: KETU
Për tu njohur me vendimin kliko: KETU

Për cdo pyetje lidhur me listat dërgoni email në: support@fshn.edu.al


Datë 15.09

.2018

Njoftohen të gjithë studentët e 

Fakultetit të Shkencave të Natyrës se:

Bazuar në LIGJIN Nr. 80/2015 "PËR ARSIMIN E LARTË DHE KËRKIMIN SHKENCOR NË INSTITUCIONET E ARSIMIT TË LARTË NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË NENI 90".

Kohëzgjatja maksimale e studimeve në një program studimi nuk mund të jetë më shumë se dyfishi i kohëzgjatjes normale të studimeve që parashikon programi, pa marrë në konsideratë periudhën e kohës kur studenti i ka pezulluar studimet.


NJOFTIM MBI DETYRIMIN E DHËNIES SË GJUHËS ANGLEZE PËR STUDENTET E CIKLIT TË DYTË TË STUDIMIT

 

Të gjithë studentët që ndjekin programet e Ciklin të Dytë të Studimit, Master i Shkencave/Master Profesional, viti I&II, bazuar në nenin 26, të Ligjit nr.9741 datë 21.07.2007 “Për arsimin e lartë në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, si dhe në Vendimin nr. 20, datë 21.05.2012 “Mbi testimin e gjuhës angleze” të Senatit Akademik të UT-ës,  kanë si detyrim njohjen e gjuhës angleze sipas testeve ndërkombëtare në nivelin A1deri para pajisjes me diplomë.

 

Testet e gjuhës angleze të njohura ndërkombëtarisht sipas shtojcës 1 të Udhëzimit nr. 14, datë 28.03.2011 të MAS janë si më poshtë:

 

        ·  Cambridge ESOL – University of Cambridge Examinations

·  IELTS – International English Language Testing System

·  TOEFL – Test of English as a Foreign Language

·  TOEIC - Test of English fof International Communication

·  Michigan – Test

·  PTE General – Pearson Test of English General
NJOFTIM MBI DETYRIMIN E DHËNIES SË GJUHËS SË HUAJ PËR PRANIMIN NË PROGRAMET E CIKLIT TË DYTË TË STUDIMIT

 

Të gjithë studentët që përfundojnë Ciklin e Parë të Studimit, Bachelor, viti III, në zbatim të  ligjit 80/2015, dt. 22.7.2015 “Për Arsimin e Lartë dhe Kërkimin Shkencor në Institucionet e Arsimit të Lartë në Republikën e Shqipërisë", për pranimin në programet e Ciklit të Dytë të Studimit kanë si detyrim njohjen e gjuhës së huaj sipas testeve ndërkombëtare që parashikon Udhëzimi nr. 52, datë 03.12.2015 "Për përcaktimin e niveleve të gjuhëve të huaja dhe të testeve ndërkombëtare, për pranimet në programet e studimit të ciklit të dytë dhe të tretë, në institucionet e arsimit të lartë" KETU

 

Niveli i njohjes së gjuhës së huaj për pranimet në programet e Ciklit të Dytë të Studimeve do të përcaktohet nga Senati Akademik i UT-ës.


https://sites.google.com/a/fshn.edu.al/fshn/home/orari-i-provimeve-sesioni-i-dimrit-viti-akademik-2019-2020

37.139.119.36

https://sites.google.com/a/fshn.edu.al/fshn/home/grupet-mesimore-viti-akademik-2019-2020

https://docs.google.com/a/fshn.edu.al/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZnNobi5lZHUuYWx8ZnNobnxneDozNzg5NTVhYzYxMjc5ZTBm

Gradua Project

https://sites.google.com/a/fshn.edu.al/fshn/home/fatura

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfg-QUuMQ1XS3qN3-E7rCGs1dGsFvqva81_gA2moaymCLFfZA/viewform

http://ut.morix.al/

http://www.fshn.edu.al/home/anketim


https://sites.google.com/a/fshn.edu.al/fshn/home/publikime-shkencore

https://sites.google.com/a/fshn.edu.al/fshn/home/aplikimet-per-buletinin-nr172014

https://sites.google.com/a/fshn.edu.al/fshn/home/profili-i-studentit

http://mail.google.com/a/fshn.edu.al

http://mail.google.com/a/fshnstudent.info

https://sites.google.com/fshn.edu.al/ebs/aim-and-scope?authuser=1
       

https://sites.google.com/a/fshn.edu.al/fizika/third-call

http://kshbm.fshn.edu.al/kontakt


https://sites.google.com/a/fshn.edu.al/icab/


https://docs.google.com/a/fshn.edu.al/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZnNobi5lZHUuYWx8ZnNobnxneDo2MWMzMWE3OGIwNzVmYzI5

    http://rtacsit.fshn.edu.al/

            http://akma.morix.al/