Fakulteti i Shkencave të Natyrës


Fakulteti i Shkencave të Natyrës (FSHN) është qendra 
kryesore në Shqipëri për përgatitjen e specialistëve të lartë në informatikë, matematikë, fizikë, kimi, kimi ndustriale, biologji, bioteknologji. FSHN është gjithashtu institucion i rëndësishëm për përgatitjen e mësuesve për shkollat e mesme në lëndët mësimore të matematikës, fizikës, kimisë, biologjisë dhe informatikës në gjithë sistemin e shkollave të mesme në Shqipëri. FSHN ka një staf akademik të brendshëm prej mbi 181 punonjësish, prej të cilëve mbi rreth 80 profesorë ose profesorë shoqërues. Ai drejtohet nga Dekani, i zgjedhur nga votimi i drejteperdrejte i stafit akademik, jo akademik dhe studentet.Kërkimi shkencor

http://www.fshn.edu.al/qendra-kombeetare-e-florees-dhe-faunees-shqiptare
 

NJOFTIME


Datë 07.08

.2018

Njoftohen të gjithë studentët e

 Fakultetit të Shkencave të Natyrës se:Shpallet orari per sezonin e shtatorit per Ciklin e Pare dhe Ciklin e Dyte te studimeve

Per me teper informacion kliko:

 

KETU 


Datë 25

.07.2018

Njoftohen të gjithë studentët e

 Fakultetit të Shkencave të Natyrës se:


Metropolitan Incubator (METINC) është organizatë e cila kërkon që të mbështesë të rinjtë sipërmarrës në fushat: ICT, marketing, inovacion, inxhinieri, mjeksi, etj. Metropolitan Incubator është i vetmi “incubator on campus” në Tiranë.


Per me teper informacion kliko:

 

KETU Datë 05

.07.2018

Njoftim i rendesishem per studentet  prane 

Fakultetit të Shkencave të Natyrës

 te cilet kane nderprere studimet.

Njoftohen te gjithe studentet, te cilet jane regjistruar pranë Fakultetit të Shkencave të Natyrës,  deri në vitin akademik 2012-2013, në të dy ciklet e studimit dhe  kanë bërë ndërprerje të njëanshme të studimeve, se brenda datës 30 shtator 2018 duhet te paraqesin në dekanat kërkesë për rivazhdim studimesh, në rast të kundërt do të merret Vendim për çregjistrim.

Për tu njohur me listën e studentëve sipas programit të studimit kliko: KETU 


Datë 09

.07.2018

Njoftohen të gjithë studentët e sapodiplomuar

 se:

Pranë Drejtorisë Rajonale të Shërbimit Kombëtar të Punësimit Tiranë është hapur proçesi p

ër pjes

ëmarrje n

ë programet e Nxitjes s

ë Pun

ësimit nga data 03.07.2018 deri m

ë dat

ë 03.08.2018.

Kjo nism

ë 

ësht

ë zbatim t

ë programeve t

ë Nxitjes s

ë Pun

ësimit, Programeve p

ër t

ë Rinjt

ë dhe Formimit n

ë Pun

ë nga Sh

ërbimi Komb

ëtar i Pun

ësimit.


Datë 06

.07.2018

Njoftohen të gjithë studentët e

 Fakultetit të Shkencave të Natyrës, Cikli i Dytë, Viti i Dyte se:


Jane shpallur datat për mbrojtjen e diplomave.


Per tu njohur me datat kliko: 

KETU 


Datë 01

.06.2018

Njoftim m

bi dokumentacionin që duhet të plotësojnë studentët, cikli dytë, që gëzojnë status të vecantë


Per me teper informacion kliko: KETU


Datë 31.05.2018

Njoftohen të gjithë studentët e

 Fakultetit të Shkencave të Natyrës se :


Shpallet orari i për sesionin e provimeve të verës.


 

Për me tepër informacion kliko: KETU


Datë 21.05.2018

Njoftim per Studentet dhe stafin e ri akademik te FSHN:

Jeanette Rieger-Cowdry pergjegjese e DAAD ne Shqiperi do te zhvilloje diten e Premte, date 25 Maj, 2018, ne oren 11.30 ne sallen D1 nje takim informativ me studentet e Bachelor dhe Master te Fakultetit tone mbi progamin e bursave te studimit qe DAAD ofron per studentet qe duan te ndjekin studimet e tyre universitare dhe pasuniversitare ne Universitetet Gjermane.

Jane te ftuar te gjithe studentet e interesuar te tre cikleve te studimit (Bachelor, Master dhe Doktorature) si dhe anetaret e rinj te stafit akademik.

Datë 03.05.2018

Njoftohen të gjithë studentët e Ciklit të Dytë të studimeve të

 Fakultetit të Shkencave të Natyrës se :


Pagesa e tarifës së shkollimit për vitin akademik 2017-2018, kësti i dytë, do të kryhet nga data 16 prill deri më datën 1 qershor 2018.

Për me tepër informacion kliko: KETU


Datë 10.04.2018

Njoftim për sezonin e diplomimit të muajit prill. 


Për me tepër informacion kliko: KETUDatë 20.03.2018

Njoftim për sezonin e veçantë të provimeve dhe diplomimit. 


Për me tepër informacion kliko: KETUDatë 08.02.2018

Njoftohen të gjithë studentët  e Fakultetit të Shkencave të Natyrës të Ciklit të Parë dhe Ciklit të Dytë të studimeve me statusin përsëritës të regjistrohen për provimet e mbartura pranë departamentit përkatës.Datë 06.02.2018

RIHAPET AFATI I DOREZIMIT TE DOKUMENTACIONIN  QË DUHET TЁ PLOTЁSOJNЁ STUDENTЁT QЁ GЁZOJNЁ STATUS TЁ VEÇANTЁ P
ЁR MOSPAGIMIN E TARIF
ЁS S
Ё SHKOLL
ЁS P
ЁR STUDENT
ЁT BACHELOR
 DERI ME DATE 09.02.2018

P

ë

r m

ë

 shum

ë

 informacion kliko: KETUDatë 10.01.2018

Njoftohen të gjithë studentët  e Fakultetit të Shkencave të Natyrës se :

Shpallet njoftimi për pagesën e tarifës së shkollimit për vitin akademik 2017-2018


P

ë

r m

ë

 shum

ë

 informacion kliko

 KETU 

Datë 02.12.2017

Njoftohen të gjithë studentët  e Fakultetit të Shkencave të Natyrës se :


NË ZBATIM TË VENDIMIT TE KESHILLIT TE MINISTRAVE Nr.903,datë 21.12.2016
“PËR PËRCAKTIMIN E KRITEREVE PËR PËRFITIMIN E BURSAVE NGA FONDI I MBËSHTETJES STUDENTORE PËR STUDENTËT E SHKËLQYER, STUDENTËT QË STUDIOJNË NË PROGRAME STUDIMI NË FUSHAT PRIORITARE DHE STUDENTËT NË NEVOJË” për vitin shkollor 2017-2018, studentët që përfitojnë bursë brenda kuotave dhe kritereve të përcaktuara në këtë vendim, të plotësojnë dokumentacionin.


P

ë

r m

ë

 shum

ë

 informacion kliko: KETUNJOFTIM MBI DETYRIMIN E DHËNIES SË GJUHËS ANGLEZE PËR STUDENTET E CIKLIT TË DYTË TË STUDIMIT

 

Të gjithë studentët që ndjekin programet e Ciklin të Dytë të Studimit, Master i Shkencave/Master Profesional, viti I&II, bazuar në nenin 26, të Ligjit nr.9741 datë 21.07.2007 “Për arsimin e lartë në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, si dhe në Vendimin nr. 20, datë 21.05.2012 “Mbi testimin e gjuhës angleze” të Senatit Akademik të UT-ës,  kanë si detyrim njohjen e gjuhës angleze sipas testeve ndërkombëtare në nivelin A1deri para pajisjes me diplomë.

 

Testet e gjuhës angleze të njohura ndërkombëtarisht sipas shtojcës 1 të Udhëzimit nr. 14, datë 28.03.2011 të MAS janë si më poshtë:

 

        ·  Cambridge ESOL – University of Cambridge Examinations

·  IELTS – International English Language Testing System

·  TOEFL – Test of English as a Foreign Language

·  TOEIC - Test of English fof International Communication

·  Michigan – Test

·  PTE General – Pearson Test of English GeneralNJOFTIM MBI DETYRIMIN E DHËNIES SË GJUHËS SË HUAJ PËR PRANIMIN NË PROGRAMET E CIKLIT TË DYTË TË STUDIMIT

 

Të gjithë studentët që përfundojnë Ciklin e Parë të Studimit, Bachelor, viti III, në zbatim të  ligjit 80/2015, dt. 22.7.2015 “Për Arsimin e Lartë dhe Kërkimin Shkencor në Institucionet e Arsimit të Lartë në Republikën e Shqipërisë", për pranimin në programet e Ciklit të Dytë të Studimit kanë si detyrim njohjen e gjuhës së huaj sipas testeve ndërkombëtare që parashikon Udhëzimi nr. 52, datë 03.12.2015 "Për përcaktimin e niveleve të gjuhëve të huaja dhe të testeve ndërkombëtare, për pranimet në programet e studimit të ciklit të dytë dhe të tretë, në institucionet e arsimit të lartë" KETU

 

Niveli i njohjes së gjuhës së huaj për pranimet në programet e Ciklit të Dytë të Studimeve do të përcaktohet nga Senati Akademik i UT-ës.


  https://sites.google.com/a/fshn.edu.al/fshn/home/sezoni-i-shtatorit-viti-akademik-2017-2018

    https://sites.google.com/a/fshn.edu.al/fshn/home/sesioni-i-provimeve-te-paradiplomimit-master-profesional-03-7-shtator-2018

http://www.fshn.edu.al/home/anketim

http://ut.morix.al/

http://37.139.119.36:81/orariTempBio/student

Grupet mesimore Viti Akademik 2017-2018

https://docs.google.com/a/fshn.edu.al/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZnNobi5lZHUuYWx8ZnNobnxneDpkNjg1MjAwZGZmNGEwZTY

Bursa Erasmus

https://sites.google.com/a/fshn.edu.al/fshn/home/portali-universitar-i-studentitKlikoni ketu per te hapur profilin tuaj ku do te gjeni faturat,regjistrimet ne sezone etj.

     https://sites.google.com/a/fshn.edu.al/fshn/home/publikime-shkencore   

   https://sites.google.com/a/fshn.edu.al/fshn/home/aplikimet-per-buletinin-nr172014


http://kshbm.fshn.edu.al/kontakt


https://sites.google.com/a/fshn.edu.al/icab/


https://docs.google.com/a/fshn.edu.al/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZnNobi5lZHUuYWx8ZnNobnxneDo2MWMzMWE3OGIwNzVmYzI5

    http://rtacsit.fshn.edu.al/

            http://akma.morix.al/