Fakulteti i Shkencave të Natyrës


Fakulteti i Shkencave të Natyrës (FSHN) është qendra 
kryesore në Shqipëri për përgatitjen e specialistëve të lartë në informatikë, matematikë, fizikë, kimi, kimi ndustriale, biologji, bioteknologji. FSHN është gjithashtu institucion i rëndësishëm për përgatitjen e mësuesve për shkollat e mesme në lëndët mësimore të matematikës, fizikës, kimisë, biologjisë dhe informatikës në gjithë sistemin e shkollave të mesme në Shqipëri. FSHN ka një staf akademik të brendshëm prej mbi 181 punonjësish, prej të cilëve mbi rreth 80 profesorë ose profesorë shoqërues. Ai drejtohet nga Dekani, i zgjedhur nga votimi i drejteperdrejte i stafit akademik, jo akademik dhe studentet.Kërkimi shkencor

http://www.fshn.edu.al/qendra-kombeetare-e-florees-dhe-faunees-shqiptare
 


NJOFTIME

Datë 01

.06.2018

Njoftim m

bi dokumentacionin që duhet të plotësojnë studentët, cikli dytë, që gëzojnë status të vecantë


Per me teper informacion kliko: KETU


Datë 31.05.2018

Njoftohen të gjithë studentët e

 Fakultetit të Shkencave të Natyrës se :

Shpallet orari i për sesionin e provimeve të verës.


 

Për me tepër informacion kliko: KETUDatë 21.05.2018

Njoftim per Studentet dhe stafin e ri akademik te FSHN:

Jeanette Rieger-Cowdry pergjegjese e DAAD ne Shqiperi do te zhvilloje diten e Premte, date 25 Maj, 2018, ne oren 11.30 ne sallen D1 nje takim informativ me studentet e Bachelor dhe Master te Fakultetit tone mbi progamin e bursave te studimit qe DAAD ofron per studentet qe duan te ndjekin studimet e tyre universitare dhe pasuniversitare ne Universitetet Gjermane.

Jane te ftuar te gjithe studentet e interesuar te tre cikleve te studimit (Bachelor, Master dhe Doktorature) si dhe anetaret e rinj te stafit akademik.Datë 03.05.2018

Njoftohen të gjithë studentët e Ciklit të Dytë të studimeve të

 Fakultetit të Shkencave të Natyrës se :


Pagesa e tarifës së shkollimit për vitin akademik 2017-2018, kësti i dytë, do të kryhet nga data 16 prill deri më datën 1 qershor 2018.

Për me tepër informacion kliko: KETUDatë 10.04.2018

Njoftim për sezonin e diplomimit të muajit prill. 


Për me tepër informacion kliko: KETUDatë 20.03.2018

Njoftim për sezonin e veçantë të provimeve dhe diplomimit. 


Për me tepër informacion kliko: KETUDatë 08.02.2018

Njoftohen të gjithë studentët  e Fakultetit të Shkencave të Natyrës të Ciklit të Parë dhe Ciklit të Dytë të studimeve me statusin përsëritës të regjistrohen për provimet e mbartura pranë departamentit përkatës.Datë 06.02.2018

RIHAPET AFATI I DOREZIMIT TE DOKUMENTACIONIN  QË DUHET TЁ PLOTЁSOJNЁ STUDENTЁT QЁ GЁZOJNЁ STATUS TЁ VEÇANTЁ P
ЁR MOSPAGIMIN E TARIF
ЁS S
Ё SHKOLL
ЁS P
ЁR STUDENT
ЁT BACHELOR
 DERI ME DATE 09.02.2018

P

ë

r m

ë

 shum

ë

 informacion kliko: KETUDatë 10.01.2018

Njoftohen të gjithë studentët  e Fakultetit të Shkencave të Natyrës se :

Shpallet njoftimi për pagesën e tarifës së shkollimit për vitin akademik 2017-2018


P

ë

r m

ë

 shum

ë

 informacion kliko

 KETU 

Datë 02.12.2017

Njoftohen të gjithë studentët  e Fakultetit të Shkencave të Natyrës se :


NË ZBATIM TË VENDIMIT TE KESHILLIT TE MINISTRAVE Nr.903,datë 21.12.2016
“PËR PËRCAKTIMIN E KRITEREVE PËR PËRFITIMIN E BURSAVE NGA FONDI I MBËSHTETJES STUDENTORE PËR STUDENTËT E SHKËLQYER, STUDENTËT QË STUDIOJNË NË PROGRAME STUDIMI NË FUSHAT PRIORITARE DHE STUDENTËT NË NEVOJË” për vitin shkollor 2017-2018, studentët që përfitojnë bursë brenda kuotave dhe kritereve të përcaktuara në këtë vendim, të plotësojnë dokumentacionin.

P

ë

r m

ë

 shum

ë

 informacion kliko: KETUNJOFTIM MBI DETYRIMIN E DHËNIES SË GJUHËS ANGLEZE PËR STUDENTET E CIKLIT TË DYTË TË STUDIMIT

 

Të gjithë studentët që ndjekin programet e Ciklin të Dytë të Studimit, Master i Shkencave/Master Profesional, viti I&II, bazuar në nenin 26, të Ligjit nr.9741 datë 21.07.2007 “Për arsimin e lartë në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, si dhe në Vendimin nr. 20, datë 21.05.2012 “Mbi testimin e gjuhës angleze” të Senatit Akademik të UT-ës,  kanë si detyrim njohjen e gjuhës angleze sipas testeve ndërkombëtare në nivelin A1deri para pajisjes me diplomë.

 

Testet e gjuhës angleze të njohura ndërkombëtarisht sipas shtojcës 1 të Udhëzimit nr. 14, datë 28.03.2011 të MAS janë si më poshtë:

 

·        Cambridge ESOL – University of Cambridge Examinations

·        IELTS – International English Language Testing System

·        TOEFL – Test of English as a Foreign Language

·        TOEIC - Test of English fof International Communication

·        Michigan – Test

·        PTE General – Pearson Test of English GeneralNJOFTIM MBI DETYRIMIN E DHËNIES SË GJUHËS SË HUAJ PËR PRANIMIN NË PROGRAMET E CIKLIT TË DYTË TË STUDIMIT

 

Të gjithë studentët që përfundojnë Ciklin e Parë të Studimit, Bachelor, viti III, në zbatim të  ligjit 80/2015, dt. 22.7.2015 “Për Arsimin e Lartë dhe Kërkimin Shkencor në Institucionet e Arsimit të Lartë në Republikën e Shqipërisë", për pranimin në programet e Ciklit të Dytë të Studimit kanë si detyrim njohjen e gjuhës së huaj sipas testeve ndërkombëtare që parashikon Udhëzimi nr. 52, datë 03.12.2015 "Për përcaktimin e niveleve të gjuhëve të huaja dhe të testeve ndërkombëtare, për pranimet në programet e studimit të ciklit të dytë dhe të tretë, në institucionet e arsimit të lartë" KETU

 

Niveli i njohjes së gjuhës së huaj për pranimet në programet e Ciklit të Dytë të Studimeve do të përcaktohet nga Senati Akademik i UT-ës.


https://sites.google.com/a/fshn.edu.al/fshn/home/sesioni-i-provimeve-te-veres

https://sites.google.com/a/fshn.edu.al/fshn/sesioni-i-paradiplomimit

http://www.fshn.edu.al/home/anketim

http://ut.morix.al/

http://37.139.119.36:81/orariTempBio/student

Grupet mesimore Viti Akademik 2017-2018

https://docs.google.com/a/fshn.edu.al/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZnNobi5lZHUuYWx8ZnNobnxneDpkNjg1MjAwZGZmNGEwZTY

Bursa Erasmus

https://sites.google.com/a/fshn.edu.al/fshn/home/portali-universitar-i-studentitKlikoni ketu per te hapur profilin tuaj ku do te gjeni faturat,regjistrimet ne sezone etj.

     https://sites.google.com/a/fshn.edu.al/fshn/home/publikime-shkencore   

   https://sites.google.com/a/fshn.edu.al/fshn/home/aplikimet-per-buletinin-nr172014


http://kshbm.fshn.edu.al/kontakt


https://sites.google.com/a/fshn.edu.al/icab/


https://docs.google.com/a/fshn.edu.al/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZnNobi5lZHUuYWx8ZnNobnxneDo2MWMzMWE3OGIwNzVmYzI5

    http://rtacsit.fshn.edu.al/

            http://akma.morix.al/