Fakulteti i Shkencave të Natyrës
«Bulevardi Zogu i Parë, Tiranë»


Fakulteti i Shkencave të Natyrës (FSHN) është qendra 
kryesore në Shqipëri për përgatitjen e specialistëve të lartë në informatikë, matematikë, fizikë, kimi, kimi ndustriale, biologji, bioteknologji. FSHN është gjithashtu institucion i rëndësishëm për përgatitjen e mësuesve për shkollat e mesme në lëndët mësimore të matematikës, fizikës, kimisë, biologjisë dhe informatikës në gjithë sistemin e shkollave të mesme në Shqipëri. FSHN ka një staf akademik të brendshëm prej mbi 181 punonjësish, prej të cilëve mbi rreth 80 profesorë ose profesorë shoqërues. Ai drejtohet nga Dekani, i zgjedhur nga votimi i drejteperdrejte i stafit akademik, jo akademik dhe studentet.Kërkimi shkencor


Njoftime

APLIKIMI PËR REGJISTRIM NË CIKLIN E DYTË TË STUDIMEVE PËR VITIN AKADEMIK 2014-2015

Njoftohen të gjithë studentët se kanë filluar aplikimet për regjistrime në Ciklin e dytë të studimeve me kohë të plotë “Master profesional” dhe “Master i Shkencave” në Institucionet publike të Arsimit të lartë , 
për vitin akademik  2014-2015 .

Aplikimet në programet e studimit të ciklit të dytë me kohë të plotë “Master professional” dhe “Master i Shkencave” do 
të bëhen pranë sekretarive të departamenteve përkatese, nga data 20.10.2014 -29.10.2014, nga ora 08.00-16.00.

Per me shume informacion kliko : KETU

NJOFTIM PËR STUDENTET E VITIT TË PARË

Të gjithë studentët e vitit të parë do të kenë takim me dekanin e fakultetit dhe përgjegjësit e departamenteve ditën e hënë datë 20 Tetor ora 8.30 tek salla 412 A .

Studentët sipas e vitit të parë sipas degëve ku do të studiojnë , do të kenë takim gjithashtu me përgjegjësit e departamenteve prej orës 9.00-9.30 . Për tu njoftuar me sallat ku do të zhvillohen këto takime kliko : KETU

Gjithashtu për ndarjen e grupeve sipas programeve të studimit kliko : KETUQËNDRIMI INSTITUCIONAL I KËSHILLIT TË FAKULTETIT NË LIDHJE ME RAPORTIN E PARË PËR REFORMËN E ARSIMIT TË LARTË DHE KËRKIMIT SHKENCOR .

Reforma në arsimin e lartë ka për qëllim fuqizimin e autonomisë akademike dhe financiare, në të cilën të mundësohen kushte më të mira për realizimin e programeve mësimore dhe të punës kërkimore, për t’i bërë universitetet si qendra të rëndësishme të progresit social, teknologjik dhe shkencor. Këshilli i Fakultetit të Shkencave të Natyrës, në mbledhjen e tij të datës 20.05.2014 diskutoi mbi draftin e përgatitur nga Komisioni për Arsimin e Lartë dhe Kërkimin Shkencor. 

Për më shumë informacion kliko : KETU


Njoftohen të gjithë studentëe Fakultetit të Shkencave të Natyrës se :
Për të printuar faturat për tarifën e shkollimit duhet të hyjne tek profili i studentit . Për të aksesuar profilin e studentit
duhet të hyni tek portali nëpërmjet browserit Mozilla Firefox dhe tek portali të aksesoni faturat që të mund të printoni 
faturen për tarifen e shkollimit . Për të shkarkuar browserin e Mozilla Firefox kliko : KETU


UDHEZIMI PER ORGANIZIMIN E SESIONIT TE PROVIMEVE 
Per me shume informacion kliko : KETUhttp://109.104.133.28:81/Orari/Shfaq
    
http://morixsolutions.com/spna2014/Default.aspx


 http://www.ba.ic.cnr.it/content/conference-Tirana

http://rtacsit.fshn.edu.al/


http://ebills.fshn.edu.al/Profiles/login.aspxKlikoni ketu per te hapur profilin tuaj ku do te gjeni faturat,regjistrimet ne sezone etj.


    
     https://sites.google.com/a/fshn.edu.al/fshn/home/publikime-shkencore   
   
    Baza Ligjore
    
   https://sites.google.com/a/fshn.edu.al/fshn/home/aplikimet-per-buletinin-nr172014
 
   http://www.fshn.edu.al/home/stuktura-akademike-per-vitin-2014-2015 
  
   https://sites.google.com/a/fshn.edu.al/fshn/home/aplikimet-per-buletinin-nr172014