Fakulteti i Shkencave të Natyrës
«Bulevardi Zogu i Parë, Tiranë»


Fakulteti i Shkencave të Natyrës (FSHN) është qendra 
kryesore në Shqipëri për përgatitjen e specialistëve të lartë në informatikë, matematikë, fizikë, kimi, kimi ndustriale, biologji, bioteknologji. FSHN është gjithashtu institucion i rëndësishëm për përgatitjen e mësuesve për shkollat e mesme në lëndët mësimore të matematikës, fizikës, kimisë, biologjisë dhe informatikës në gjithë sistemin e shkollave të mesme në Shqipëri. FSHN ka një staf akademik të brendshëm prej mbi 181 punonjësish, prej të cilëve mbi rreth 80 profesorë ose profesorë shoqërues. Ai drejtohet nga Dekani, i zgjedhur nga votimi i drejteperdrejte i stafit akademik, jo akademik dhe studentet.Kërkimi shkencor


NJOFTIME

Njoftohen të gjithë studentët e Fakulteti i Shkencave të Natyrës se : 

1- Tërheqja e faturës së tarifës së shkollimit për Ciklin e Parë të Studimit, sistemi me kohë të plotë dhe kohë të pjesshme, për vitin akademik 2015-2016, do të kryhet nga faqja web www.fshn.edu.al dhe pagesa të bëhet nga data 5 Janar 2016 - 16 Mars 2016.

 2- Tërheqja e faturës së tarifës së shkollimit për Ciklin e Dytë të Studimit, për vitin akademik 2015-2016, do të kryhet nga faqja web www.fshn.edu.al. dhe pagesa të bëhet me dy këste si më poshtë :

  • Kësti i parë nga data 5 Janar 2016 - 16 Mars 2016
  • Kësti i dytë nga data 9 Maj 2016 - 20 Maj 2016

3- Tarifa e shkollimit për studentët e Ciklit të Dytë të Studimit, të cilët e kanë kaluar kohëzgjatjen normale të studimeve, paguajnë me kredite nga data 5 Janar 2016 - 16 Mars 2016.


Shënim: 

1.Studenti në momentin kur kryen pagesën duhet t'i japë punonjësit të bankës të  dhënat e tij: Emri dhe Mbiemri; Programi i Studimit dhe Viti i Studimit.

2.Studenti pasi kryen pagesën, duhet të dorezojë një kopje të manadatit të saj tek zyra e Informacionit.
Në sesionin e provimeve të dimrit (Shkurt 2016) studentet nuk pengohen  të futen në provime. 

3.Me përfundimin e këtij sesioni, studentët që nuk kanë kryer pagesën nuk do t'i ofrohet asnjë shërbim nga administrata.


Për të tërhequr faturën tarifës së shkollimit sipas Programit të Studimit kliko : KETU

Njoftohen të gjithë studentët e Ciklit të Parë dhe Ciklit të Dytë Master Shkencor dhe Master Profesional Viti i Parë se :

Në  kuadër  të  administrimit sa  më  të  mirë  të  sezonit  të dimrit po ju  informojmë se regjistrimi  për  sezonin e dimrit  për  studentët e  Ciklit të  Parë  dhe Ciklit të Dytë të Studimitsistemi me kohë të plotë dhe sistemi me kohë të pjesshme, do të bëhet on-line nga data 7-17 Janar 2016 në faqen zyrtare www.fshn.edu.al.


Njoftohen të gjithë studentët e Ciklit të Dytë Master Profesional Viti i Dytë se :

Janë shpallur datat e provimeve për studentët e këtyre programeve të studimit.

Për tu njohur me datat e provimeve kliko : KETU


Fakulteti i Shkencave të Natyrës, Universiteti i Tiranës në bashkëpunim me departamentin e Edukimit Fizik, Universiteti i Tiranës,  organizoi në pallatin e sportit "Asllan Rusi" aktivitetin sportiv në sportet basketboll,volejboll,dhe miniftuboll.

Në aktivitetin sportiv skuadrat pjesëmarrëse ishin nga studentet e vitit të parë të Ciklit të Parë të Studimeve të të gjitha programeve të studimit që ofron Fakulteti i Shkencave të Natyrës

Gjatë kësaj ditë u zhvilluan paralelisht të tre sportet, minifutboll,basketboll,volejboll

Për të vizituar galerinë e fotove kliko : KETU

Njoftohen të gjithë studentët e Ciklit të Dytë Master Profesional në Inxhinieri Matematike dhe InformatikeViti i Dytë se :

Provimi i lëndës "Plotësime në Informatikë" do të zhvillohet në datën 08 Janar 2016, ora 14:00, salla 304C

Njoftohen të gjithë studentët e Ciklit të Dytë Master Profesional Viti i Dytë se : 

Në bazë të planit mësimor të miratuar për vitin akademik 2014-2015, mësimi për programet e mëposhtme për semestrin e tretë (viti i dytë) mbaron në:

 

  • 18.12.2015      Master Profesional në Informatikë Biznesi (10 javë)
  • 18.12.2015      Master Profesional në Teknologji Informacioni (10 javë)
  • 04.12.2015      Master Profesional në Inxhinieri Matematike dhe Informatike (8 javë)

 

Sezoni i provime për studentët e këtyre programeve do të zhvillohet në periudhën si më poshtë:


  •  04.01.2016-22.01.2016                       Master Profesional në Informatikë Biznesi
  •  04.01.2016-22.01.2016                       Master Profesional në Teknologji Informacioni
  •  07.12.2015-08.01.2016                       Master Profesional në Inxhinieri Matematike dhe Informatike

Regjistrimi për sezonin e provimeve për këto programe studimi do të kryhet nga profili i studentit në periudhën e mëposhtme :

  • 07.12.2015-13.12.2015

Provimi i diplomës për sezonin e dimrit do të zhvillohet në datën 18.03.2016.
Njoftohen të gjithë studentë të cilët kanë aplikuar në Ciklin e Dytë të studimeve se :

Është shpallur lista e fituesve në Ciklin e Dytë të studimeve
Për tu njohur me fituesit sipas programeve të studimit kliko : KETUNjoftohen të gjithë studentëe Fakultetit të Shkencave të Natyrës se :
Për të printuar faturat , duhet të hyjne tek profili i studentit . Për të aksesuar profilin e studentit
duhet të hyni tek portali nëpërmjet browserit Mozilla Firefox dhe tek portali të aksesoni faturat që të mund të printoni 
faturen për tarifen e shkollimit . Për të shkarkuar browserin e Mozilla Firefox kliko : KETU

  
   
  http://www.fshn.edu.al/home/sesioni-i-provimeve-te-dimirt-2015-2016

  https://sites.google.com/a/fshn.edu.al/fshn/tarifat-e-shkollimit-viti-akademik-2015-2016

    http://109.104.133.28:81/orari/

    http://morixsolutions.com/spna2015/
https://sites.google.com/a/fshn.edu.al/mathdaysintirana/


KKSHA
  
http://ebills.fshn.edu.al/Profiles/login.aspxKlikoni ketu per te hapur profilin tuaj ku do te gjeni faturat,regjistrimet ne sezone etj.


    
     https://sites.google.com/a/fshn.edu.al/fshn/home/publikime-shkencore   
   
    Baza Ligjore
    
   https://sites.google.com/a/fshn.edu.al/fshn/home/aplikimet-per-buletinin-nr172014
    
  https://sites.google.com/a/fshn.edu.al/fshn/home/struktura-akademike-per-vitin-2015-2016


   http://www.fshn.edu.al/klasat-e-ndara-sipas-grupeve-per-vitin-akademik-2015-2016


           http://www.fshn.edu.al/edukimi-per-sipermarrjen


https://docs.google.com/a/fshn.edu.al/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZnNobi5lZHUuYWx8ZnNobnxneDo2MWMzMWE3OGIwNzVmYzI5