https://sites.google.com/a/fshn.edu.al/departamenti-i-biologjisee/

https://sites.google.com/a/fshn.edu.al/departamenti-i-bioteknologjisee/

https://sites.google.com/a/fshn.edu.al/departamenti-i-fizikees/

http://informatika.fshn.edu.al/

https://sites.google.com/a/fshn.edu.al/departamenti-i-kimisee/

https://sites.google.com/a/fshn.edu.al/departamenti-i-kimisee-industriale/

https://sites.google.com/a/fshn.edu.al/departamenti-i-matematikees/

https://sites.google.com/a/fshn.edu.al/departamenti-i-matematikees-aplikuar/

https://sites.google.com/a/fshn.edu.al/qeendra-keerkimore-florees-dhe-faunees/

https://sites.google.com/a/fshn.edu.al/fshn/home/baza-ligjore

Fakulteti i Shkencave të Natyrës


Fakulteti i Shkencave të Natyrës (FSHN) është qendra 
kryesore në Shqipëri për përgatitjen e specialistëve të lartë në informatikë, matematikë, fizikë, kimi, kimi ndustriale, biologji, bioteknologji. FSHN është gjithashtu institucion i rëndësishëm për përgatitjen e mësuesve për shkollat e mesme në lëndët mësimore të matematikës, fizikës, kimisë, biologjisë dhe informatikës në gjithë sistemin e shkollave të mesme në Shqipëri. FSHN ka një staf akademik të brendshëm prej mbi 181 punonjësish, prej të cilëve mbi rreth 80 profesorë ose profesorë shoqërues. Ai drejtohet nga Dekani, i zgjedhur nga votimi i drejteperdrejte i stafit akademik, jo akademik dhe studentet.

 Kërkimi shkencor

https://sites.google.com/a/fshn.edu.al/fshn/doktorata-dhe-publikime
   http://www.fshn.edu.al/home/publikime-dhe-konferenca

NJOFTIME

Datë 25.06

.2019

Njoftohen te gjithe studentët e vitit te pare Bachelor qe te paraqiten prane salles 103B per tu pajisur me karten e studentit. 

Datë 19.06

.2019

Njoftohen studentët e Fakultetit të Shkencave të Natyrës se: 

Mbrojtja e diplomës për të gjithë studentët në Ciklin e Dytë të Studimeve Master i Shkencave e planifikuar në strukturën akademike do të zhvillohet më datë 8, 9, 10, 11 dhe 12 Korrik 2019.
Regjistrimi për këtë sesion do bëhet online në faqen web të fakultetit www.fshn.edu.al, nga data 18 Qershor deri ne 1 Korrik 2019.

Për t'u regjistruar kliko: KETUDatë 17.06

.2019

Njoftohen te gjithe studentët e Fakultetit të Shkencave të Natyrës se:

Eshte shpallur sesioni i provimeve te veres, viti akademik 2018-2019

Për me tepër informacion kliko: KETUDatë 14.06

.2019

Përfshirje e studentëve në propozimin e ideve inovative për parandalimin e ndotjes detare

Për me tepër informacion kliko: KETUDatë 10.06

.2019

Aplikim ne programin SMILE ALBANIA

Për me tepër informacion kliko: KETUDatë 06.06

.2019

Njoftohen te gjithe studentët e Ciklit II, Master i Shkencave, Viti II se:

Eshte shpallur orari per sesionin e paradiplomimit.

Për me tepër informacion kliko: KETU


Datë 06.06

.2019

 
9th  International Conference on Technologies and Materials for Renewable Energy, Environment and Sustainability "TMREES19-Greece"

Për me tepër informacion kliko: KETU


Datë 30.05

.2019

Njoftim për pajisjen me Kartën e Studentit:

Për me tepër informacion kliko: KETU


Datë 22.05

.2019

Njoftohen te gjithe studentët e Ciklit II, Master i Shkencave, Viti II se:

Eshte shpallur çelja e sesionit te paradiplomimit.

Për me tepër informacion kliko: KETUDatë 14.05

.2019

Fakulteti i Shkencave të Natyrës i Universitetit të Tiranës, shpall konkursin për 1(një) vend të lire pune: 

Për personel akademik në Departamentin e Informatikës, grupi mësimor “Analizë të dhënash dhe Inteligjencë Artificiale”, të kategorisë “Asistent-Lektor”

Për me tepër informacion kliko: KETUDatë 08.05

.2019

Njoftohen te gjithe studentët e Fakultetit të Shkencave të Natyrës se:

Studentet qe nuk kane sjelle nr. e llogarise bankare prane bankes BKT per te perfituar burse, duhet ta sjellin ate sa me shpejt prane Deges te Finances dhe Buxhetit

Per tu njohur me listen e studenteve qe nuk kane sjelle nr. e llogarise bankare klikoKETU


Datë 03.05

.2019

Njoftohen te gjithe studentët dhe punonjesit e Fakultetit të Shkencave të Natyrës se:

Biblioteka Elektronike mund te aksesohet duke klikuar: KETU


Datë 02.05

.2019

Njoftohen te gjithe studentët e Fakultetit të Shkencave të Natyrës se:

Ka filluar procedura për aplikimin për anëtarin e Bordit të Administrimit të Universitetit të Tiranës (UT) të propozuar nga studentët e UT

Për me tepër informacion kliko: KETUDatë 11.03

.2019

Njoftohen studentët e Fakultetit të Shkencave të Natyrës se:

Ka dale njoftimi mbi afatin e kryerjes te tarifave te shkollimit per vitin akademik 2018-2019

Per tu njohur me afatet e pagesave te tarifave te shkollimit kliko: KETU

Per tu njohur me faturat kliko: KETU


Datë 08.04

.2019

Njoftim mbi konkursin e zhvilluar  për personel akademik në Departamentin e Kimisë 

 

Ju informojmë se në lidhje me konkursin e zhvilluar  për personel akademik në departamentin e Kimisë me datë 05/04/2019, komisioni ad-hoc  vendosi të rishpallë edhe njëherë konkursin për këtë vend pune, pasi asnjë nga kandidatët që konkuruan nuk plotësonte kriteret e përcaktuara.Datë 05.04

.2019

Ftese per studime ne Universitetin e Sofjes, Bullgari


Per me teper informacion kliko: KETUDatë 03.04

.2019

Njoftohen studentët e Fakultetit të Shkencave të Natyrës se:

Eshte shpallur lista perfundimtare e studenteve qe perfitojne burse per vitin akademik 2018-2019.

Per tu njohur me listen kliko: KETU

Shenim:
Studentet te cilet nuk kane sjelle numrin e llogarise duhet ta sjellin ate sa me shpejt prane Deges se Finances dhe Buxhetit. Per te hapur nr. e llogarise ata duhet te marin nje vertetim studenti prane Sekretarise Mesimore dhe te paraqiten prane bankes BKT per te hapur nr. e llogarise. Me pas duhet ta sjellin ate prane Deges se Finances.


Datë 03.04

.2019

Njoftohen studentët e Fakultetit të Shkencave të Natyrës se:

Duke nisur nga data 3 Prill 2019 deri ne 30 Prill 2019 mund te plotesoni Pyetesorin per vleresimin e cilesise se mesimdhenies ne kuader te vleresit te bredshem institucional per semestrin e pare


Per te plotesuar pyetesorin kliko: KETU


Datë 01.04

.2019

(FINAL CALL) CONFERENCE ANNOUNCEMENT (FINAL CALL) ICNSM2019, 15 - 16 May 2019, University of Tetova


Për më shumë informacion kliko: KETUDatë 18.03

.2019

Njoftim për fillimin e procedurave të vetekandidimit për anëtarë 

të Keshillit te Etikes, perfaqesues te studenteve


Për më shumë informacion kliko: KETUDatë 13.03

.2019

Njofthen të gjithë studentët se është shpallur lista e studentëve që përfitojnë 

përjashtim ose reduktim nga tarifa e shkollimit pë vitin akademik 2018-2019.


Shënim : 
Për studentët të cilët kanë dorëzuar dokumenta  për të përfituar nga statusi sipas VKM 39 dhe 40 datë 23.01.2019 
ju informojmë se janë dërguar për tu  miratuar  nga 
Bordi i Administrimit.

Për tu njohur me listat kliko: KETU

Datë 12.03

.2019

Njoftim per pozicion te lire pune per personel akademik ne departamentin e Kimise

Per me shume informacion kliko: KETU


Datë 05.03

.2019

Njoftim i rendesishem per studentet  prane 

Fakultetit të Shkencave të Natyrës

 te cilet kane nderprere studimet

Njoftohen te gjithe studentet, te cilet jane regjistruar pranë Fakultetit të Shkencave të Natyrës, në vitin akademik 2013-2014, në të dy ciklet e studimit dhe  kanë bërë ndërprerje të një anshme të studimeve, se brenda datës 20 Korrik 2019 duhet te paraqesin në dekanat kërkesë për rivazhdim studimesh, në rast të kundërt do të merret Vendim për çregjistrim.

Për tu njohur me listën e studentëve sipas programit të studimitt kliko: KETUDatë 19.02

.2019

Njoftohen studentët e Fakultetit të Shkencave të Natyrës se:

Me kerkese te Keshillit Studentor orari i sherbimit ne sekretarine mesimore do te jete ne oren 8:15-10:30 dhe ne oren 13:00-14:00 duke filluar nga data 4 Mars


Datë 04.02

.2019

Njoftohim për vetëkandidimin për anëtar të (KIZ),përfaqësues i studentëve

Për më shumë informacion kliko: KETUDatë 30.01

.2019

Njoftohen të gjithë studentët e Fakultetit të Shkencave të Natyrës se:


 Jane shpallur ndryshimet ne VKM ne lidhje me bursat dhe tarifen e shkollimit per vitin akademik 2018-2019.


Studentet e interesuar duhet te paraqesin dokumentacion prane zyres se finances brenda dates 15 shkurt 2019.


Për tu njohur me 

VKM 39 date 23.01.2019 kliko

KETU


Per tu njohur me dokumentacionin e nevojshem per perfitimin sipas VKM Nr.39 dt 21.01.2019 kliko: KETUPër tu njohur me 

VKM 40 date 23.01.2019 kliko

KETU


Per tu njohur me dokumentacioni i nevojshem per perfitimin sipas VKM Nr.40 dt 21.01.2019 kliko: KETU

Datë 28.01

.2019

27th Conference EcoTER 2019 - First call


Për më shumë informacion kliko: KETUDatë 23.01

.2019

Deklaratë e Asamblesë së personelit akademik të Fakultetit të Shkencave të Natyrës.

Për më shumë informacion kliko: KETUDatë 16.01

.2019

Njoftim mbi takimim e studenteve me departamentet

Në mbledhjen e Dekanatit datë 16.01.2019 u vendos që ditën e Enjte datë 17.01.2019 të zhvillohen takime të hapura me studentët e ciklit të parë dhe të dytë.

Per tu njohur me oraret kliko: KETUDatë 14.01

.2019

Lista e studenteve te vitit te pare me mesatare 9-10 qe perfitojne burse dhe perjashtim nga tarifa e shkollimit per vitin akademik 2018-2019


Per tu njohur me listen kliko: KETUDatë 14.01

.2019

Njoftohen të gjithë studentët e Fakultetit të Shkencave të Natyrës se:


Në zyrën e informacionit pran

ë ambjenteve t

ë Fakultetit t

ë Shkencave t

ë Natyr

ës ndodhet nj

ë p

ërfaq

ësues nga Ministria Arsimit Sportit dhe Rinis

ë si dhe nga Ministria e Financave dhe Ekonomisë p

ër t

ë diskutuar p

ër problemet q

ë kan

ë student

ët p

ër tarif

ën e shkollimit dhe burs

ën.Datë 10.01

.2019

Deklarate e dekanatit te Fakultetit te Shkencave te Natyres:


Në mbledhjen e tij të jashtëzakonshme të datës 10.01.2019, Dekanati i Fakultetit të Shkencave të Natyrës, duke analizuar zhvillimet e fundit në kuadër të protestës së studentëve të shoqëruar me veprime të dhunshme ndaj pedagogëve, bashkëstudentëve dhe pronës publike në mjediset e FSHN, i dënon me forcë ato.

Këto akte dhune, që dalin krejt jashtë kuadrit të një protesete paqësore, jo vetëm që nuk ndihmojnë në kauzën e përbashkët të studentëve, e mbështetur në mënyrë të vazhdueshme nga ana e Dekanatit, por përkundrazi, pengojnë dhe minojnë përpjekjet dhe iniciativat që po ndërmerren ndërkohë për zgjidhjen optimale të problemeve të grumbulluara, duke rrezikuar seriozisht realizimin e këtyre përpjekjeve.


Datë 10.01

.2019

Njoftohen të gjithë studentët e Fakultetit të Shkencave të Natyrës se:


Tarifat e studimit per programet e ciklit te pare dhe te dyte per vitin akademik 2018-2019 jane sipas tabelave shoqeruar ne link e meposhtem:


Në lidhje me afatin e kryerjes së pageses se tarifes se shkollimit ju njoftojme se pagesa do te kryhet ne nje moment te dyte per te cilin do nxirret njoftim ne faqen zyrtare dhe ne stendat e fakultetit.


Datë 09.01

.2019

Deklarate e dekanatit te Fakultetit te Shkencave te Natyres:


Dekanati i Fakultetit të Shkencave të Natyrës, në vijim të Deklaratës së tij të datës 18.12.2018, në të cilën shprehet mbështetja ndaj shqetësimeve dhe kërkesave të drejta të studentëve, është në ndjekje me përgjegjësi të zhvillimeve më të fundit dhe shpreh vullnetin e gatishmërinë dhe po punon për të gjetur të gjitha rrugët e mundësitë për zgjidhjen optimale për përmbushjen e plotë të procesit mësimor në të gjitha ciklet e studimit, brenda kufijve kohorë, të parashikuara në strukturën mësimore të vitit akademik 2018-2019. 

Arritja e këtij synimi kërkon mirëkuptim, mbështetje dhe angazhim të plotë nga i gjithë stafi akademik dhe studentët; Dekanati vlerëson maksimalisht përpjekjet në favor të realizimit me sukses dhe në kohë të këtij objektivi.Datë 08.01

.2019

Njoftohen të gjithë studentët e Fakultetit të Shkencave të Natyrës se:


Ne zbatim te  VKM 780 dt 26.12.2018, studentet e ckilit te dyte qe gezojne status te vecante duhet te paraqesin dokumentacion per perfitimin e statusit deri me dt 25.01.2018.

Për më tepër informacion kliko: KETUDatë 08.01

.2019

Njoftim

Vendimet e Keshillit te Ministrave te miratuara ne daten 26.12.2018

Për më tepër informacion kliko: KETUDatë 08.01

.2019

Njoftim

Njoftim mbi miratimin e statutit të Universitetit të Tiranës.

Për më tepër informacion kliko: KETUDatë 06.01

.2019

Njoftim per Shtyp


Administrata e Universitetit te Tiranes, duke marre shkas nga situata e krijuar diten e Shtune prane ambjenteve te Fakuktetit Ekonomik, ben me dije qe ambientet e fakulteteve diten e Shtune dhe te Diele jane te mbyllura, persa kohe nuk ka aktivitet mesimor ose aktivitete te tjera te programuara ne funksion te Institucionit. Diten e Shtune dhe te Diele ambinetet e fakultetit administrohen nga kompania e sigurise fizike.Datë 18.12

.2018

Njoftohen të gjithë studentët e ciklit të pare të Fakultetit të Shkencave të Natyrës se:


Shtyhet afati i pranimit te dokumentacionit per studentet e ciklit te pare te studimeve  deri ne daten  21 janar 2019  


Datë 15.12

.2018

Njoftohen të gjithë studentët të Fakultetit të Shkencave të Natyrës se:


Ne zbatim te shkreses te ardhur nga Ministria e Arsimit Sportit dhe Rinise, ju bejme te ditur listen e studenteve qe perfitojne burse dhe perjashtim nga tarifa shkollore per vitin akademik 2018-2019 ne zbatim te VKM nr.697 dhe nr.698  datë 21.11.2018


Për tu njohur me shkresen kliko : 


Per tu njohur me listen e studenteve kliko: KETU


Shenim: Per informacione te metejshme paraqituni prane deges te financesDatë 04.12

.2018

Njoftohen të gjithë studentët e shkëlqyer të Fakultetit të Shkencave të Natyrës se:


Përfitojnë nga tarifa e shkollimit dhe bursë për vitin akademik 2018-2019 sipas 

VKM nr.697 dhe nr.698  datë 21.11.2018.

Për tu njohur me kriteret sipas VKM-ve kliko : Datë 04.12

.2018

Njoftohen të gjithë studentët e Fakultetit të Shkencave të Natyrës se:


Janë hapur aplikimet për bursa për vitin akademik 2018-2019.


Per me teper informacion kliko: KETUDatë 25 .10

.2018

Njoftohen të gjithë studentët e Fakultetit të Shkencave të Natyrës se:

Mbështetur në nenin 71 dhe 72 të Rregullores së Universitetit të Tiranës, si dhe në nenin 97, pika 2, të Ligjit nr. 80/2015 "Për arsimin e larte dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republiken e Shqipërisë", për studentet të cilët kanë bërë ndërprerje të studimeve të njëanshme dhe kanë filluar studimet deri në vitin akademik 2012-2013, janë shpallur listat e studenteve.

Për tu njohur me listat e studenteve që kanë bërë kërkesë dhe ju është aprovuar për rivazhdim studimesh kliko: KETU
Për tu njohur me vendimin kliko: KETU

Për tu njohur me listat e studentëve të cilët kanë ndërprere studimet dhe çregjistrohen nga Fakulteti i Shkencave të Natyrës kliko: KETU
Për tu njohur me vendimin kliko: KETU

Për cdo pyetje lidhur me listat dërgoni email në: support@fshn.edu.al


Datë 17.10

.2018

Njoftohen të gjithë studentët e Fakultetit të Shkencave të Natyrës se:

Bordi i Administrimit i Universitetit të Tiranës ka miratuar heqjen e tarifës për vërtetimin e studentit për ata studentë të cilët ndjekin studimet brenda kohëzgjatjes normale të programit të studimit. 


Datë 15.09

.2018

Njoftohen të gjithë studentët e 

Fakultetit të Shkencave të Natyrës se:

Bazuar në LIGJIN Nr. 80/2015 "PËR ARSIMIN E LARTË DHE KËRKIMIN SHKENCOR NË INSTITUCIONET E ARSIMIT TË LARTË NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË NENI 90".

Kohëzgjatja maksimale e studimeve në një program studimi nuk mund të jetë më shumë se dyfishi i kohëzgjatjes normale të studimeve që parashikon programi, pa marrë në konsideratë periudhën e kohës kur studenti i ka pezulluar studimet.


NJOFTIM MBI DETYRIMIN E DHËNIES SË GJUHËS ANGLEZE PËR STUDENTET E CIKLIT TË DYTË TË STUDIMIT

 

Të gjithë studentët që ndjekin programet e Ciklin të Dytë të Studimit, Master i Shkencave/Master Profesional, viti I&II, bazuar në nenin 26, të Ligjit nr.9741 datë 21.07.2007 “Për arsimin e lartë në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, si dhe në Vendimin nr. 20, datë 21.05.2012 “Mbi testimin e gjuhës angleze” të Senatit Akademik të UT-ës,  kanë si detyrim njohjen e gjuhës angleze sipas testeve ndërkombëtare në nivelin A1deri para pajisjes me diplomë.

 

Testet e gjuhës angleze të njohura ndërkombëtarisht sipas shtojcës 1 të Udhëzimit nr. 14, datë 28.03.2011 të MAS janë si më poshtë:

 

        ·  Cambridge ESOL – University of Cambridge Examinations

·  IELTS – International English Language Testing System

·  TOEFL – Test of English as a Foreign Language

·  TOEIC - Test of English fof International Communication

·  Michigan – Test

·  PTE General – Pearson Test of English General
NJOFTIM MBI DETYRIMIN E DHËNIES SË GJUHËS SË HUAJ PËR PRANIMIN NË PROGRAMET E CIKLIT TË DYTË TË STUDIMIT

 

Të gjithë studentët që përfundojnë Ciklin e Parë të Studimit, Bachelor, viti III, në zbatim të  ligjit 80/2015, dt. 22.7.2015 “Për Arsimin e Lartë dhe Kërkimin Shkencor në Institucionet e Arsimit të Lartë në Republikën e Shqipërisë", për pranimin në programet e Ciklit të Dytë të Studimit kanë si detyrim njohjen e gjuhës së huaj sipas testeve ndërkombëtare që parashikon Udhëzimi nr. 52, datë 03.12.2015 "Për përcaktimin e niveleve të gjuhëve të huaja dhe të testeve ndërkombëtare, për pranimet në programet e studimit të ciklit të dytë dhe të tretë, në institucionet e arsimit të lartë" KETU

 

Niveli i njohjes së gjuhës së huaj për pranimet në programet e Ciklit të Dytë të Studimeve do të përcaktohet nga Senati Akademik i UT-ës.


https://sites.google.com/a/fshn.edu.al/fshn/home/regjistrim-per-mbrojtjen-e-diplomes-cikli-ii-master-i-shkencave

https://sites.google.com/a/fshn.edu.al/fshn/home/orari-i-provimeve-sezoni-i-veres-viti-akademik-2018-2019

https://sites.google.com/a/fshn.edu.al/fshn/orari-i-provimeve-sesioni-i-paradiplomimit-ciklit-ii-viti-ii-viti-akademik-2018-2019

http://www.fshn.edu.al/home/anketim

http://37.139.119.36:81/orari/student

https://sites.google.com/a/fshn.edu.al/fshn/grupet-mesimore-viti-akademik-2018---2019

https://sites.google.com/a/fshn.edu.al/fshn/home/fatura

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfg-QUuMQ1XS3qN3-E7rCGs1dGsFvqva81_gA2moaymCLFfZA/viewform

http://ut.morix.al/

https://docs.google.com/a/fshn.edu.al/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZnNobi5lZHUuYWx8ZnNobnxneDo2YWQxNTZlMGU4MWViN2Ri

Bursa Erasmus

https://sites.google.com/a/fshn.edu.al/fshn/home/portali-universitar-i-studentitKlikoni ketu per te hapur profilin tuaj ku do te gjeni faturat,regjistrimet ne sezone etj.

     https://sites.google.com/a/fshn.edu.al/fshn/home/publikime-shkencore   

   https://sites.google.com/a/fshn.edu.al/fshn/home/aplikimet-per-buletinin-nr172014


https://sites.google.com/fshn.edu.al/ebs/aim-and-scope?authuser=1
       

https://sites.google.com/a/fshn.edu.al/fizika/third-call
         

        https://sites.google.com/fshn.edu.al/dita-e-adn-s-konkursi-i-eseve-/homehttp://kshbm.fshn.edu.al/kontakt


https://sites.google.com/a/fshn.edu.al/icab/


https://docs.google.com/a/fshn.edu.al/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZnNobi5lZHUuYWx8ZnNobnxneDo2MWMzMWE3OGIwNzVmYzI5

    http://rtacsit.fshn.edu.al/

            http://akma.morix.al/