Rezultatet e Aplikimeve per ciklin e dyte (Master)

Njoftim i dates 20 Tetor 2012

Njoftohen aplikantet per ciklin e dyte (Master) se jane shpallur rezultatet e aplikimeve.

Statusin (fitues ose jo fitues) mund ta shikoni on-line ne aplikimin tuaj, ose te afishuar ne stendat brenda Fakultetit te Shkencave Natyrore.

Klikoni ketu per te pare aplikimin Tuaj.

Njoftohen aplikantet fitues se duhet te paraqiten prane sekretarise se fakultetit per te bere regjistrimin nga data 21 tetor 2012 deri 25 tetor 2012.

Dokumentat qe duhet te paraqiten jane:

1)Diploma Origjinale e Ciklit te pare te studimeve shoqeruar me listen origjinale te notave. 

2)Dokument identifikimi (karte indentiteti ose pashaporte) dhe fotokopje e dokumentit te identitetit. 

3)Dy fotografi per dokument 

4)Mandati i arketimit per tarifen e aplikimit prej 2500 leke (Mandati i bashkengjitur i skanuar ne aplikimin online) 

5)Deklarata e mosndjekjes se nje program tjeter master I shkencave/ master professional ne Institucionet e arsimit te Larte Publik. 


Njoftim i dates 12 Tetor 2012

Bazuar ne udhezimin nr 28 date 04 Tetor 2012, per "DISA NDRYSHIME NE UDHEZIMIN NUMER 21 DATE 12/09/2012 PER  PROCEDURAT E PRANIMIT DHE TE REGJISTRIMIT NE CIKLIN E DYTE TE STUDENTEVE NE MASTER PROFESIONAL DHE MASTER SHKENCOR NE INSTITUCIONET PUBLIKE TE ARSIMIT TE LARTE NE VITIN AKADEMIK 2012-2013", 

Shtyhet afati i aplikimit ne programet master ne fakultetin e shkencave natyrore, si meposhte:

Afati i aplikimeve : 15 Tetor 2012, ora 16:00.
Aplikimet per master do te vazhdojne te pranohen ne aplikimin online deri ne date 15 Tetor 2012, ora 16:00.
Nese aplikanti do te aplikoje ne me shume se nje program studimi atehere ai duhet te zgjedhe preferencen e tij per sejcilin nga programet ne momentin e aplikimit.

Shpallja e rezultateve: 20 Tetor 2012, ora 16:00
Shpallja e rezultateve te aplikimit do te behet brenda dates 20 Tetor 2012, ora 16:00.

Regjistrimi: date 21 Tetor 2012 - 25 Tetor 2012
Regjistrimi i fituesve ne programet e studimit te ciklit te dyte do te behet  nga data 21 Tetor 2012, ora 08:00 - 25 Tetor 2012, ora 16:00 prane sekretarise se fakultetit te shkencave te natyres.
Regjistrimi do te behet nga aplikanti i shpallur fitues duke dorezuar prane sekretarise se fakultetit, dokumentat e skanuar dhe te dorezuar si pjese e aplikimit online. 
Dokumentat qe duhet te paraqiten prane secretarise per regjistrimin jane: 
 • Diploma Origjinale e Ciklit te pare te studimeve shoqeruar me listen origjinale te notave. 
 • Dokument identifikimi (karte indentiteti ose pashaporte) dhe fotokopje e dokumentit te identitetit. 
 • Dy fotografi per dokument 
 • Mandati i arketimit per tarifen e aplikimit prej 2500 leke (Mandati i bashkengjitur i skanuar ne aplikimin online) 
 • Deklarata e mosndjekjes se nje program tjeter master I shkencave/ master professional ne Institucionet e arsimit te Larte Publik. 
Aplikantet e diplomuar ne programin e ciklit te pare ne Fakultetin e Shkencave te Natyres ne vitin akademik 2011-2012, nuk eshte e nevojshme te dorezojne Fotokopje e noterizuar e diplomes. Ajo do te dorezohet kur te pajisen me diplome nga fakulteti.


Njoftime te meparshme ne lidhje me aplikimet ne ciklin e dyte te studimeve

Njoftim i dates 8 Tetor 2012

Percaktimi i preferences per sejcilin program studimi, njoftim i rezultatit dhe regjistrimi i fituesve

Percaktimi i preferences per aplikantet qe kane aplikuar ne disa programe studimi master 

Te gjithe aplikantet qe kane aplikuar ne dy apo me shume programe studimi master se duhet te percaktojne preferencen e tyre per sejcilin nga programet, jo me vone se ora 24:00 e dates 9 tetor 2012.
Per te percaktuar preferencen kanditatet duhet te hyjne serish ne njerin nga aplikimet e tyre per master dhe te percaktojne preferencen e tyre per masterat ku kane aplikuar.  Aplikantet do te ndjekin te njejten procedure qe kane zbatuar deri me tani per te plotesuar aplikimin me dokumentacion per te rihyre ne aplikim. 
Pasi te kene hyre ne njerin nga aplikimet e tyre do ti shfaqet nje seksion ne faqe nga ku mund te percaktojne preferencen per sejcilin nga programet e studimit ku kane aplikuar. Pes sejcilin nga programet duhet te zgjidhni  preference te ndryshme. Per shembull nese keni aplikuar ne 3 programi studimi, do te zgjidhni per programet  : Preference e pare, Preference e dyte, Preference e trete  sipas deshires suaj.Figura ne te majte tregon menyren e percaktimit te preferences per nje aplikant qe ka aplikuar ne dy programe studimi master.
Pasi ka hyre ne njerin nga aplikimet online aplikani k
a perzgjedhur Masteri Shkencave Informatike si preference e dyte dhe Master Profesional Informatike Biznesi si preference e pare. Pas kesaj aplikanti duhet te klikoje butonin OK ,per te konfirmuar perzgjedhjen e tij.
Perzgjedhja mund te modifikohet deri ne afatin e publikuar per  percaktimin e referencave pra 
24:00 e dates 9 tetor 2012.  

Për të filluar procesin e përcaktimit të preferencës, klikoni më poshtë:

Shpallja e rezultateve te aplikimit 

Rezultatet e aplikimit ne programet master ne Fakultetin e Shkencave Natyrore, UT do te dalin ne date 10 tetor 2012, pas ores 16:00 ne sistemin e aplikimit online. 
Per te ruajtur konfidencialitetin e cdo aplikanti, rezultatet do te publikohen brenda aplikimit online per sejcilin aplikant.
Gjithashtu, te gjithe aplikantet do te njoftohen nepermjet nje mesazhi ne adresen e tyre te postes elektronike nese jane shpallur apo jo fitues per sejcilin nga programet e studimit master ku kane aplikuar. 

Inkurajohen aplikantet qe te shikojne shpesh posten e tyre elktronike si edhe te hapin aplikimin e tyre online per te marre ne kohe rezultatin e aplikimit.

Regjistrimi i aplikanteve fitues

Aplikantet fitues duhet te bejne regjistrimin ne programin e masterit ku jane shpallur fitues duke filluar nga data 11 Tetor deri ne daten 13 Tetor 2012, ne orarin 08:00-16:00.
Regjistrimi do te behet nga aplikanti i shpallur fitues duke dorezuar prane sekretarise se fakultetit, dokumentat e skanuar dhe te dorezuar si pjese e aplikimit online. 
Dokumentat qe duhet te paraqiten prane secretarise per regjistrimin jane: 
 • Fotokopje e noterizuar e diplomes se Ciklit te pare te studimeve shoqeruar me listen origjinale te notave. 
 • Dokument identifikimi (karte indentiteti ose pashaporte) dhe fotokopje e dokumentit te identitetit. 
 • Dy fotografi per dokument 
 • Mandati i arketimit per tarifen e aplikimit prej 2500 leke (Mandati i bashkengjitur i skanuar ne aplikimin online) 
 • Deklarata e mosndjekjes se nje program tjeter master I shkencave/ master professional ne Institucionet e arsimit te Larte Publik. 
Aplikantet e diplomuar ne programin e ciklit te pare ne Fakultetin e Shkencave te Natyres ne vitin akademik 2011-2012, nuk eshte e nevojshme te dorezojne Fotokopje e noterizuar e diplomes. Ajo do te dorezohet kur te pajisen me diplome nga fakulteti.

Njoftim per rihapjen e aplikimit deri ne date 7 tetor 

Rihapen aplikimet per programet e ciklit te dyte te studimit.
Afati i fundit per aplikimet ne master eshte data 7 tetor 2012, ora 24:00.
 

Njoftim i procedures se  aplikimit

Ne momentin e kryerjes se aplikimit eshte e nevojshme ti keni ne kompjuter apo USB dokumentat e kerkuara  te skanuara ne formatin pdf  si edhe nje fotografi tuajen ne formatin jpg,gif ose png.

Dokumentat nuk duhet te kalojne madhesine 2mb perndryshe aplikimi nuk do te pranohet.
Ne momentin e plotesimit te formularit te aplikimit  duhet te keni te skanuar dokumentat e meposhtme:

per studentet qe kane perfunduar studimet e ciklit te pare ne Fakultetin e Shkencave te Natyres ne vitin akademik 2011-2012:
 • Kopje e skanuar ne formatin pdf te kartes se identitetit ose pashaportes (me e vogel se 2MB)
 • Nje fotografi per dokument ne formatin jpg, gif ose png  (me e vogel se 2MB)
per gjithe te tjeret :
 • Kopje e skanuar ne formatin pdf te kartes se identitetit ose pashaportes  (me e vogel se 2MB)
 • Nje fotografi per dokument ne formatin jpg, gif ose png  (me e vogel se 2MB)
si edhe
 • Kopje e skanuar ne formatin pdf  e kopjes se noterizuar te diplomes  (me e vogel se 2MB) 
 • Kopje e skanuar ne formatin pdf  e kopjes se noterizuar te listes se notave  (me e vogel se 2MB)

Per te filluar procesin e aplikimit klikoni:


Pasi keni plotesuar formularin e aplikimit:

-do te mund te printoni faturen arketuese me te cilen do te kryeni pagesen. Mandatin e pageses qe do te merrni nga banka, do ta skanoni ne formatin pdf me madhesi me te vogel se 2mb. 

- do te shkarkoni deklaraten e mosndjekjes se studimeve te tjera te ciklit te dyte, do ta firmosni dhe do ta skanoni ne formatin pdf me madhesi me te vogel se 2mb. 

Pasi ti keni skanuar keto dy dokumenta do ta rihapni dosjen e aplikimit per ta plotesuar dhe do te shtoni ne te edhe keto dy dokumenta.
Kujdes:E-mail qe ju vjen, ne te cilin ndodhet linku per te aplikuar ose modifikuar dokumentet tuaja skadon per 15 min.
Per te rihapur dosjen tuaj te aplikimit on-line, ne menyre qe te modifikoni dokumentat ju duhet te ribeni proceduren per marrjen e nje e-mail te ri.

 
 


Ne faqen e aplikmeve do ju shfaqet nje
tabele me listen e masterave ne Fakultetin e Shkencave te Natyres. Kerkoni per masterin ku doni te aplikoni dhe klikoni linkun 'Ploteso/Modifiko Formularin' 
ne te djathte.


  

 

 


Ne dritaren qe do ju hapet shkruani adresen tuaj te email-it dh
e
 klikoni butonin 'OK'.

Nese jeni student ne Fakultetin e Shkencave te Natyres duhet te perdorni adresen zyrtare emer.mbiemer@fshnstudent.info

Pas kesaj duhet te hapni posten tuaj elektronike dhe te klikoni ne linkun qe ju eshte derguar me email
 


 

Ne faqen qe do ju hapet plotesoni te dhenat tuaja ne kutite perkatese
 
 

 
Pas plotesimit te te dhenave shtypni butonin 'Next'
 
 
Ne hapin tjeter do te plotesoni disa te dhena te tjera si numri i telefonit,titulli i diplomes,Institucioni dhe Viti i Diplomimit
dhe shtypni butonin 'Next'


 
 

Ne hapin e trete duhet te ngarkoni dokumentat e kerkuara.

Kini kujdes!Dokumentat duhet te jene ne formatin e lejuar (jpg,png,jpeg,gif per foto dhe pdf per te tjerat)

Dokumentat duhet te jene jo me shume se 2MB.

Ju duhet te ngarkoni te gjithe dokumentat per te perfunduar aplikimin.


Pasi keni ngarkuar dokumentat shtypni butonin ' Finish ' dhe prisni deri sa te kryhet aplikimi.
 
 Ne fund te aplikimit do ju hapet faqja me te dhenat qe keni plotesuar  dhe dokumentat qe keni dorezuar.

Gjithashtu do te gjeni dhe dokumenta te tjera qe munojne.
 Per te dorezuar dokumentin e deklarates fillimisht duhet ta printoni dhe ta firmosni ate.

Per te printuar Deklaraten shtypni butonin blu 'Printo Deklarate'
 
 

 

Pasi te hapet Deklarata shtypni butonin 'Printo Deklarate'
 
 

 Shtypni serish 'Print'
 
 


 Pasi e keni printuar dhe e keni firmosur deklaraten ju duhet tja shtoni ate ne aplikimin tuaj

Per kete ne tabelen ' Dokumenta qe mungojne ' shtypni butonin 'Shto dokument' dhe me pas 'Choose File'

Zgjidhni dokumentin  dhe shtypni 'Konfirmo '

 
 
Pas kesaj do te shihni qe dokumenti deklarate nuk gjendet me ne Dokumenta qe mungojne por eshte listuar ne dokumentat e dorezuara


Dokumenti i dyte qe mungon eshte mandati i pageses se fatures se aplikimit.

Per ta shtuar ate fillimisht shtypni butonin 'Gjenero faturen e tarifes se aplikimit'.

Pas kesaj duke shtypur butonin 'Shiko/printo faturen e tarifes se aplikimit' per te marre faturen
 
 

 


Ketu mund te printoni faturen tuaj per te bere pagesen e aplikimit
 

 


Per te shtuar mandatin e pageses se aplikimit shtypni butonin 'Shto Dokument' ne tabelen 'Dokumenta qe mungojne'
Me pas 'Choose File' dhe gjeni mandatin e pageses.

Shtypni butonin 'Konfirmo' per te konfirmuar.

Pas kesaj mandati i pageses do te shtohet ne dokumentat e dorezuara