Doktorata dhe publikime

Departamenti i Informatikës 


ARDIANA TOPI
ARKIVAT ELEKTRONIKË, RUAJTJA AFATGJATË E KOLEKSIONEVE ELEKTRONIKE ME VLERË HISTORIKE KOMBËTARE NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË
Bora Bimbari

Dezdemona Gjylapi
ALGORITMAT GJENETIK NË TRAJNIMIN E RRJETAVE NEURALE
Bora Bimbari

GJERGJI MULLA
Ndertimi i nje plani sigurie per mbrojtjen e proceseve dhe informacioneve kritike ose sensitive
Bora Bimbari

XHENI MELO
Mobile Learning ne permiresimin e procesit te mesimdhenjes ne Shqiperi, studime dhe aplikime 
Bora Bimbari

EDRA FRESKU
KRIJIMI I NJË MODELI INFORMATIK PËR MENAXHIMIN E KUJDESIT SHËNDETËSOR DHE KOMPLEKSITETI I IMPLEMENTIMIT:
RASTI I SPITALIT RAJONAL TË SHKODRËS
Bora Bimbari

DENADA ÇOLLAKU
SHËRBIME PËR MANAXHIMIN E NJOHURIVE
Bora Bimbari

Blerta MOÇKA
OPTIMIZIMI I INTELIGJENCËS SË BIZNESIT DUKE PËRDORUR FRAMEWORK
Bora Bimbari

Alban BURAZERI
MOTORI I ZBULIMIT TË MASHTRIMIT - MONITORIMI I TRANSAKSIONEVE TË DYSHIMTA NË BANKA NËPËRMJET TEKNOLOGJIVE TË INFORMACIONIT DHE INTEGRIMIT TË TYRE
Bora Bimbari

Alba Como
Data mining në Edukim
Bora Bimbari

Dhori Terpo
AUTOMATIZIMI I SHËRBIMEVE TË QEVERISJES ELEKTRONIKE NË SHQIPËRI BAZUAR NË MODELIN WORKFLOW REFERENCE
Bora Bimbari

Ejup Rustemi
SISTEMET INTELIGJENTE TË BIZNESIT DHE IMPLEMENTIMI I TYRE
Bora Bimbari

Ardi Benusi
ZHVILLIME TË TEKNOLOGJISË “CLOUD”
Bora Bimbari

Festim Halili
APLIKIMI I KOREOGRAFISË SË UEB SHËRBIMEVE NË SISTEMET HETEROGJENE TË INFORMACIONIT
Bora Bimbari

Olti Qirici
Studim mbi procesimin e gjuhëve natyrore (gjuhës shqipe) përmes metodave të Inteligjencës Artificiale
Bora Bimbari

ERIND BEDALLI
LOGJIKA E TURBULLT DHE APLIKIME TË SAJ NË MODELIM
Bora Bimbari

Silvana Greca
SISTEME INFORMACIONI MULTIMEDIALE, APLIKIME DHE STRATEGJI
Bora Bimbari

Senada Bushati
PËRDORIMI I DATA MINING, SEMANTIC WEB DHE CONCEPT MODELING PËR EDUKIMIN E NXËNËSVE
Bora Bimbari

Juliana Lula
Studimi i sistemeve Data Warehouse dhe ndërtimi i një modeli raportimi të bazuar në teknologjinë Business Intelligence
Bora Bimbari

Elona Xhina
MODELE TË REJA TË SHËRBIMEVE BANKARE, BAZUAR NË TEKNOLOGJITË E INFORMACIONIT DHE KOMUNIKIMIT, NË SHQIPËRI
Bora Bimbari

Bora Bimbari
MODELIMI I SISTEMEVE HIBRIDE TЁ RUAJTJES DHE PЁRPUNIMIT TЁ INFORMACIONIT
Bora Bimbari

Denis Saatçiu
KRIJIMI I MODELEVE INFORMATIKЁ PЁR VLERЁSIMIN E DENSITETEVE PROBABILITARË ZBATIME NË EKONOMI
Eljona Proko

Julian Fejzaj
ARKITEKTURAT E BAZAVE TË DHËNAVE TË ORIENTUARA NGA SHËRBIMET
Eljona Proko

Eljona Proko
STUDIMI DHE IMPLEMENTIMI I KOMPONENTËVE PËR NDËRTIMIN E APLIKACIONEVE WEB ME PERFORMANCË TË LARTË
Eljona Proko

Medjon Hysenaj
PLATFORMA WEB GIS ALBANIA. TEKNIKA TË AVANCUARA REPLIKIMI.


Florim Idrizi
KRIPTOGRAFIA E KOMBINUAR SI MJET PËR SIGURINË E TRANSAKSIONEVE ELEKTRONIKE NË REPUBLIKËN E MAQEDONISË


Fisnik Dalipi
NXJERRJA SEMANTIKE E INFORMACIONEVE PREJ BURIMEVE TË SHPËRNDARA DHE HETEROGJENE, NGA KËNDVËSHTRIMI I INTELIGJENCËS AFARISTE, PËRMES EKSPLORIMIT INTERAKTIV                                   DHE VIZUAL TË HAPËSIRAVE MULTIDIMENSIONALE TË INFORMACIONIT


Ana Ktona
OFRIMI I SHЁRBIMEVE FINANCIARE ME ANЁ TЁ TEKNOLOGJISЁ MOBILE


Mirlinda Karcanaj
INTEGRIMI I SISTEMIT TЁ MENAXHIMIT TЁ DOKUMENTEVE ME E-SHЁRBIMET NЁ INSTITUCIONET PUBLIKE


Departamenti i Biologjisë   

AJOLA MESITI
STUDIMI I KARAKTERISTIKAVE FLORISTIKE DHE STRUKTURORE TË “PARKUT TË MADH TË TIRANËS” NËPËRMJET APLIKIMIT TË TEKNIKAVE BAZË GIS. PROPOZIME PËR NJË MENAXHIM TË QËNDRUESHËM TË TIJ
https://docs.google.com/a/fshn.edu.al/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZnNobi5lZHUuYWx8ZnNobnxneDo3ODk0MjljZjBkZWIzNDM0 

Gledjan Caka
FOSFORILIMI I TIROZINË KINAZAVE NË TRANSDUKTIMIN E SINJALIZIMIT FLT3 DHE EFEKTI FARMAKOLOGJIK I BARNAVE NË AKTIVITETIN LEUÇEMIK
https://docs.google.com/a/fshn.edu.al/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZnNobi5lZHUuYWx8ZnNobnxneDo3ODk0MjljZjBkZWIzNDM0 

MIMOZA KUÇI
PREVALENCA E LARTË E TRIGLICERIDEVE NË SËMUNDJET KARDIOVASKULARE, NË NJË KAMPION POPULLATE TË RRETHIT TË ELBASANIT
https://docs.google.com/a/fshn.edu.al/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZnNobi5lZHUuYWx8ZnNobnxneDo3ODk0MjljZjBkZWIzNDM0 

Ervin MARKU
Gjenotipizimi me anë të metodave të biologjisë molekulare të një sistemi identifikimi të shpejtë dhe ekonomik të agjentit infektiv HBV në kampionet e marra nga donatorët e gjakut në Shqipëri
https://docs.google.com/a/fshn.edu.al/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZnNobi5lZHUuYWx8ZnNobnxneDo3ODk0MjljZjBkZWIzNDM0 

Albana Plakiqi Milaimi
NDIKIMI I NIKELIT NË DISA PARAMETRA BIOKIMIKE, HEMATOLOGJIKE, SI DHE METALET E RËNDA NË INDET E BUTA DHE TË FORTA, TE PËLLUMBI URBAN (Columba livia) NË QYTETIN E DRENASIT – KOSOVË
https://docs.google.com/a/fshn.edu.al/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZnNobi5lZHUuYWx8ZnNobnxneDo3ODk0MjljZjBkZWIzNDM0 

LIRA HAKANI
STUDIMI I PLOTË I PATOLOGJIVE PULMONARE QË SHOQËROHEN ME FORMIM TË LIKIDIT PLEURAL, NËPËRMJET ANALIZAVE TË GJAKUT DHE LIKIDIT
https://docs.google.com/a/fshn.edu.al/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZnNobi5lZHUuYWx8ZnNobnxneDo3ODk0MjljZjBkZWIzNDM0 

Klodjana BOFE
MONITORIM MIKROBIOLOGJIK I RËRËS DHE UJIT TË DETIT TË GJIRIT TË VLORËS
https://docs.google.com/a/fshn.edu.al/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZnNobi5lZHUuYWx8ZnNobnxneDo3ODk0MjljZjBkZWIzNDM0 

Erjona ALLA 
HARTIMI DHE PËRFSHIRJA E STANDARTEVE TË EDUKIMIT MJEDISOR NË SISTEMIN ARSIMOR SHQIPTAR
https://docs.google.com/a/fshn.edu.al/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZnNobi5lZHUuYWx8ZnNobnxneDo3ODk0MjljZjBkZWIzNDM0 

Ermira HOXHAJ    
STUDIM DEMOGRAFIKO-GJENETIK NЁ BASHKINЁ KOPLIK
https://docs.google.com/a/fshn.edu.al/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZnNobi5lZHUuYWx8ZnNobnxneDo3ODk0MjljZjBkZWIzNDM0 

Arselida KOÇI     
TË DHËNA MBI AREALIN, FLORËN DHE BIMËSINË E LLOJIT PUNICA GRANATUM L. (SHEGA E EGËR) NË VENDIN TONË 
https://docs.google.com/a/fshn.edu.al/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZnNobi5lZHUuYWx8ZnNobnxneDo3ODk0MjljZjBkZWIzNDM0 

Ana KALEMAJ 
ALERGJITË USHQIMORE DHE INTOLERANCA NË NJË KAMPION POPULLATE TË FËMIJËVE DHE ADOLESHENCËS  SË HERSHME
https://docs.google.com/a/fshn.edu.al/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZnNobi5lZHUuYWx8ZnNobnxneDo3ODk0MjljZjBkZWIzNDM0 

Anxhela Dauti
STUDIMI PALINOLOGJIK I PËRFAQËSUESVE MË KRYESORË TË FAMILJES COMPOSITAE (Asteraceae)
https://docs.google.com/a/fshn.edu.al/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZnNobi5lZHUuYWx8ZnNobnxneDo3ODk0MjljZjBkZWIzNDM0 

Ermela Kopaçi
INFEKSIONET ME HELICOBACTER PYLORI DHE LIDHJA E SHKALLËS DHE PERSISTENCËS SË KËTIJ INFEKSIONI ME TITRIN E IGG-së, DEFIÇENCËN E HEKURIT NË GASTRITET KRONIKE DHE KANCERIN E STOMAKUT

Anisa LITI
STUDIMI I MAJAVE DIMORFIKE CANDIDA ALBICANS TË IZOLUARA NË INFEKSIONET E GOJËS DHE ORGANEVE TË TJERA NË ZONËN E DURRËSIT

Lulzime Dhora
PROTEINURIA, SHKAQET DHE PASOJAT E SAJ TEK NJЁ KAMPION POPULLATE FEMRASH TЁ RAJONIT VERIPERЁNDIMOR TЁ SHQIPЁRISЁ

Lulzim MILLAKU
NDIKIMI I NIKELIT DHE PLUMBIT NË DISA PARAMETRA BIOKIMIKË, HEMATOLOGJIKË, HISTOPATOLOGJIKË SI DHE METALET E RËNDA NË INDE (MËLÇI, VESHKA, TESTIKUJ, FEMUR, TIBI) TE HARABELI I SHTËPISË (PASSER DOMESTICUS) NË QYTETIN E DRENASIT
DHE MITROVICËS

Zeqir Hashani
Roli i Substratit në Diferencimin dhe Përhapjen e Florës Ndërkufitare: Mali i Koritnikut, Mali i Sharrit dhe Mali i Oshlakut
Valentina Semanaj
IMUNOFENOTIPIZIMI LEUKOCITAR MULTIPARAMETRIK ME CITOMETRI ME FLUKS NË HEMOPATITË MALINJE
Elvira Bazina
INVENTARIZIMI DHE MONITORIMI I KAPACITETEVE MENAXHUESE TË SHERBELËS (Salvia officinalis L.) DHE STUDIMI I MARËDHËNIEVE GJENETIKE DHE KIMIKE MIDIS EKOTIPEVE TË PËRZGJEDHURA TË SAJ
Merije Elezi
ROLI I BIOMARKERËVE TË RINJ NË DIAGNOSTIFIKIMIN, PARANDALIMIN DHE MENAXHIMIN E SËMUNDJEVE KARDIOVASKULARE
Ermelinda Mahmutaj
STUDIMI DHE KARTOGRAFIMI I HABITATEVE DHE FLORËS SË PARKUT KOMBËTAR TOMORR-KULMAK, ME FOKUS KRYESOR ATA PRIORITARË (SIPAS NATURA 2000), TË RRALLË E TË KËRCËNUAR
Manjola Kuliçi
STUDIMI I BIOTOKSINAVE DETARE NË Mytilus galloprovincialis, TOKSIKOLOGJIA DHE NDIKIMI I TYRE NË EKOSISTEMIN E LAGUNËS SË BUTRINTIT
Stela Ruci
Studim i makrozoobentosit të brigjeve shkëmbore të Adriatikut shqiptar
Brunilda Hysaj
Një studim me karakter Molekular dhe Epidemiologjik lidhur me virusin e Hepatitit C në popullatën shqiptare
Aurora Bakaj
INCIDENCA DHE EPIDEMIOLOGJIA E SHKAKTARËVE TË INFEKSIONEVE TË TRAKTIT URINAR NË NJË KAMPION PËRFAQËSUES TË POPULLATËS SHQIPTARE
Emil Xhuvani
VLERA E EKZAMINIMEVE TË SHTATZËNISË NË PARANDALIMIN E ANOMALIVE NË LINDJE DHE NDIKIMI I DREJTPËRDREJTË QË KANË SHËNDETIN E POPULLATËS
Erkena Shyti
POLIMORFIZMI GJENETIK I SISTEMIT HLA NË POPULLATËN SHQIPTARE DHE ROLI I KËTIJ SISTEMI NË REALIZIMIN E ALOTRANSPLANTEVE
Adem Musliu
NDRYSHIMET HEMATOLOGJIKE-BIOKIMIKE TEK TË SËMURËT ME KANCER TË MUSHKËRIVE DHE EFEKTI I KANCEROGJENËVE
Arta Lugaj
Kërkime për prezencën e etheve hemorragjike në kafshët bujqësore në vendin tonë
Fjoralda BAKIRI
STUDIM ANALITIK PËR HUMAN PAPILLOMAVIRUS (HPV) NË POPULLATËN SHQIPTARE
https://docs.google.com/a/fshn.edu.al/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZnNobi5lZHUuYWx8ZnNobnxneDo3ODk0MjljZjBkZWIzNDM0 

 kliko per permbajtjen    

Lorena Hysi
PIRJA E DUHANIT DHE MARKERËT E TURNOVERIT TË KOCKAVE TEK GRATË NË PERIUDHËN POSMENOPAUZIKE
Gjergji Peja
ORNITOFAUNA E MALIT TË DAJTIT (TIRANË); DINAMIKA E SAJ HAPËSINORE DHE STINORE
Merita Rumano
STUDIMI I ROLIT KYÇ TË PARATIROIDES NË METABOLIZMIN E KALCIUMIT DHE FOSFORIT NË POPULLATËN SHQIPTARE
Fundime Miri
TË DHËNA TAKSONOMIKE DHE EKOLOGJIKE MBI ZOOPLANKTONIN NË LAGUNËN E BUTRINTIT (SARANDË) 
Eliana Ibrahimi
NDIKIMI I TERAPISË HORMONALE ME PËRMBAJTJE ESTROGJENIKE DHE PROGESTERONIKE NË PARAMETRAT E HEMOSTAZËS
Adela Kullaj
Vlerësimi mikrobiologjik dhe fiziko-kimik i cilësisë së ujit të Ujëmbledhësit të Bovillës fokusuar në problemin e shfaqjes së erës dhe shijes së papëlqyeshme të tij
Admir Jançe
STUDIMI PALINOLOGJIK I DEPOZITIMEVE TË KUATERNARIT NË QYTETIN E ELBASANIT
https://docs.google.com/a/fshn.edu.al/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZnNobi5lZHUuYWx8ZnNobnxneDo3ODk0MjljZjBkZWIzNDM0

 kliko per permbajtjen 

Blerta Laze

STUDIMI I KRAHASUAR I MATJEVE IMUNOLOGJIKE TË REALIZUARA ME APARATURAT: COBAS 6000 (ROCHE HITACHI), CHORUS (DIESSE), MINI-VIDAS 2000 (BIO-MEREUX) DHE ELISA EUROIMMUN
Dorina Roko
REZULTATET E MJEKIMIT ME GLIVEK TEK LEUKOZA MIELOIDE NË FAZËN KRONIKE TË VLERËSUARA NËPËRMJET PËRGJIGJEVE CITOGJENETIKE
Bledar Pepa
PËRCAKTIMI I LARMISË BIOLOGJIKE TË MAKROINVERTEBRORËVE BENTIKË TË LUMENJVE SHKUMBIN, DEVOLL E OSUM NË PJESËN QËNDRORE TË SHQIPËRISË SI DHE VLERËSIMI I CILËSISË SË
KËTYRE TRUPAVE UJORË BAZUAR NË PËRDORIMIN E TYRE SI BIOINDIKATORË
Ermelinda Gjeta
STUDIM MBI FLORËN, BIMËSINË DHE DIVERSITETIN E HABITATEVE NATYRORE NË PELLGUN UJËMBLEDHËS TË LUMIT SHKUMBIN, NË RRJEDHËN E MESME TË TIJ
Jani Marka
BRIOFITE TË SHQIPËRISË: STUDIM FLORISTIK DHE EKOLOGJIK
Iris Hasibra
PËRDORIMI I METODAVE TË NDRYSHME TË PËRCAKTIMIT TË VIRUSIT TË GRIPIT A/H1N1 SI SHKAKTAR I PANDEMISË SË VITIT 2009 DHE IMPAKTI NË SHËNDETIN PUBLIK
Erida Nelaj
NIVELI I GJENDJES IMUNITARE NË POPULLATË PËR DISA NGA VAKSINAT VIRALE E BAKTERIALE
Erjola Keci
Vlerësimi sistematiko-ekologjik i përbërjes së makrozoobentosit në lumenjtë Erzen e Ishëm dhe basenet e tyre ujëmbledhës si dhe përcaktimi biologjik i cilësisë së ujit të këtyre lumenjve bazuar në përdorimin e makroinvertebrorëve bentikë si bioindikatorë
Xhezair Abdija
VLERËSIMI SISTEMATIKO-EKOLOGJIK I ROPALOCEROFAUNËS TË MALIT SHARR DHE RRETHINAVE TË TIJ NË RRAFSHIN E ENTOMOFAUNËS MAQEDONASE
Valon Morina
STUDIMI EKOFIZIOLOGJIK I EFEKTEVE TË NDOTJES NË BIOTËN E LUMIT SITNICË -KOSOVË”
Merjem Bushati
STUDIM MBI PRODHIMTARINË PARËSORE DHE SIGURINË SHËNDETËSORE TË SAJ NË LIQENIN E BUTRINTIT (SARANDË)
Armida Caku
HIPERANDROGJENIZMI DHE LIDHJA E TIJ ME AKNEN, PCOS-në, HIRSUTIZMIN DHE OBEZITETIN, NË POPULLATËN SHQIPTARE

 kliko per permbajtjen 


Etleva Hysaj
STUDIM BIO-EKOLOGJIK I LUNDËRZËS (Lutra lutra L.) PËRGJATË LUGINËS SË DRINOS
Besa Ndoci
Izolimi i Brucella spp. në gjedhët që kanë abortuar dhehartimi i skemave më efikase për parambrojtjen specifikenëpërmjet studimit të kinetikës së reagimit imuno-alergjik në gjedhin e vaksinuar


Ani Bajrami
Rreth zgjedhjes dhe preferencave për partner seksual tek shqiptarët
Elton Rrogozi 
TË DHËNA TAKSONOMIKE DHE BIO-EKOLOGJIKE MBI MUSHKONJAT CULEX (DIPTERA: CULICIDAE) NË SHQIPËRI


Nevila Bushati 
VLERËSIMI I CILËSISË SË UJËRAVE TË LIQENIT TË SHKODRËS DHE LUMENJVE DRINI E BUNA NËPËRMJET ANALIZAVE MIKROBIOLOGJIKE DHE FIZIKO-KIMIKE (PJESA SHQIPTARE).

Merita Xhetani
Identifikimi i pranisë së gjeneve RHD dhe RHCE në një grup donatorësh gjaku Rh-negativ të popullatës shqiptare dhe gjenotipizimi prenatal i fetuseve tek nënat Rhezus negative.

Anjeza Çoku
VLERËSIMI I CILËSISË MIKROBIOLOGJIKE TË FRUTAVE DHE PERIMEVE NË DISA ZONA NË SHQIPËRI

Hesat Aliu
HESHTJA POSTRANSKRIPTIVE E GJENIT TË MBISHPREHUR ANTI-APOPTOTIK, h-TERT, ME ANË TË shARN-ve, NË LINJAT QELIZORE KANCEROGJENE HUMANE
Fahri Gavrazaj
ANALIZIMI I PROFILIT TЁ ADN-se DUKE PЁRDORUR MARKATORЁT STR DHE QЁNDRUESHMЁRIA E TYRE NDAJ FAKTORЁVE TЁ NDRYSHЁM MJEDISORЁ DHE MIKROORGANIZMAVE.

 kliko per permbajtjen 


Fusha e punimit: Plan Menaxhimi per cilesine e ujrave ne pellgun e Liqenit te Shkodres(Pjesa Shqiptare)

Fusha e punimit: STUDIM TAKSONOMIK DHE EKOLOGJIK I MERIMANGAVE (ARANEAE) NË RRETHIN E TIRANËS

Fusha e punimit: STUDIM KRAHASUES PER MBIPESHEN DHE OBEZITETIN NE FEMIJET E ADELESHENTET SHQIPTARE , MINORITETIN GREK SI DHE NE KOMUNITETET ETNO-KULTURORE
ARUMUN DHE ROM NE RRETHIN E GJIROKASTRES 

Fusha e punimit: VLERESIMI I CILESISE SE UJERAVE NE UJEMBLEDHESIN E BOVILLES (TIRANE) DHE NE PELLGUN E TIJ DUKE U MBESHTETUR TEK ALGAT MIKROSKOPIKE 

Departamenti Matematikës  


SIDITË DURAJ
VARGJET KOSHI NË HAPËSIRAT E PERGJITHËSUARA METRIKE DHE ZBATIME

Danjela Braho
Rezultate në teorinë e martingaleve dhe zbatime të saj

Bendise (HUTI) HOXHA
ANALIZË KRAHASUESE E TEKNIKAVE BAZË PËR ZGJIDHJEN E PROBLEMIT KUFITAR DHE KONTRIBUT NË ZGJIDHJEN NUMERIKE TË DISA PROBLEMEVE SPECIALE TË RENDEVE TË LARTA

Elvin RADA
REZULTATE MBI VETITË KONTRAKTIVE NË HAPËSIRAT KONVEKSE DHE METRIKE TË PËRGJITHËSUARA

Arto Adili
PAFUNDËSIA E NUMRAVE TË THJESHTË TË TRAJTËS 𝟏 + 𝒏𝟐𝒌

Rushadije RAMANI HALILI
GJYSMËGRUPET EKSPONENCIALE PERMUTABILE

Kastriot Zoto
DISA ASPEKTE KONTRAKTIMI NË HAPËSIRAT E DISLOKUARA METRIKE DHE KUAZIMETRIKE

Dolantina HYKA
NJË STUDIM I SISTEMEVE DIAGNOSTIKË NË KRIPTOGRAFINË ASIMETRIKE

Dhurata VALERA
REZULTATE NË STUDIMIN E MASËS PSEUDO-ADITIVE DHE APLIKIME TË SAJ

Eriola Sila
APLIKIME NË GJEOMETRI TË DISA REZULTATEVE NË TEORINË E PIKAVE FIKSE

Silvana Liftaj
ASPEKTE APLIKATIVE TË FUNKSIONEVE TË FITUARA NGA PËRGJITHËSIMI I NJË FUNKSIONI NORMË

Mimoza Shkëmbi (Sefa) 
MBI INTEGRALIN E MEKSHEINIT NË HAPËSIRAT RIESZ

Argjir Butka
Metoda bootstrap tek modelet e serive kohore , në veçanti tek modelet Afirma
Elisabeta Peti
SJELLJA OSHILATORE DHE JOOSHILATORE E ZGJIDHJEVE TË EKUACIONEVE FUNKSIONALE DHE ZBATIME

Besiana Çobani
Studime në teorinë e problemeve të anasjellta për ekuacionet me derivate të pjesshme

Rigena Sema
RELACIONET E GREEN-IT DHE PËRGJITHËSIMET E IDEALEVE NË UNAZA E PËRGJITHËSIME TË TYRE

Ekrem Aljimi
DISA LLOJE TË KONVERGJENCAVE DHE METODAT E SHUMUESHMËRISË

Enkeleda Zajmi Kotonaj
MBI STRUKTURAT KUAZI TË NORMUARA DHE DISA ASPEKTE INTEGRIMI NË TO

Pranvera Mulla
QËNDRUESHMËRIA E ZGJIDHJES SË EKUACIONEVE ME DIFERENCA DHE ZBATIME NË EKONOMIKS

Bilall Shahini
VLERAT SINGULARE TË PËRGJITHËSUARA DHE ZBATIME
https://docs.google.com/a/fshn.edu.al/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZnNobi5lZHUuYWx8ZnNobnxneDozODQ0YzdlYjEyMzk4ZjA5

Osman Hysa
DISA KARAKTERIZIME PЁR GJYSMЁGRUPET ABUNDANTЁ DHE NDЁRTIMI I DISA NЁNKLASAVE TЁ TYRE
https://docs.google.com/a/fshn.edu.al/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZnNobi5lZHUuYWx8ZnNobnxneDozODQ0YzdlYjEyMzk4ZjA5

Anjeza Pasku
KOHOMOLOGJIA E GJYSMËGRUPEVE INVERSIVË
https://docs.google.com/a/fshn.edu.al/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZnNobi5lZHUuYWx8ZnNobnxneDozODQ0YzdlYjEyMzk4ZjA5

Markela Muca
METODA E ANALOGJIVE, ALGORITME DHE REZULTATE PËR MODELE STATISTIKORE SHUMËPËRMASORE (KLASIFIKIMI I TË DHËNAVE), TEKNIKA BOOSTRAP DHE TEKNIKA TË TJERA RESAMPLING PËR GJETJEN E VLERËSIMEVE INTERVALORE
https://docs.google.com/a/fshn.edu.al/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZnNobi5lZHUuYWx8ZnNobnxneDozODQ0YzdlYjEyMzk4ZjA5

Eralda Gjika
SERITË KOHORE, REDUKTIMI I PËRMASAVE,PARASHIKIMI: STUDIMI I NGJASHMËRIVE NËPËRMJET REDUKTIMIT TË PËRMASAVE TË SERISË, PARAQITJES SIMBOLIKE DHE PËRDORIMI I METODAVE SAX
https://docs.google.com/a/fshn.edu.al/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZnNobi5lZHUuYWx8ZnNobnxneDozODQ0YzdlYjEyMzk4ZjA5

Artur Stringa
Disa aspekte gjeometrike në hapësirat vektoriale topologjike të 2 – normuara


Arben Isufati
Mbi problemin e kontraktimit te funksioneve fuzzy ne hapesirat metrike, 
kuazi-metrike dhe hapesirat metrike fuzzy


Lazim KAMBERI
Tabelat e kontigjences. Zbatime.
 
Fusha e punimit:Aspekte oshilacioni ne zgjidhjet e ekuacioneve diferenciale jolineare te rendit te dyte

Fusha e punimit:Zgjidhja numerike e ekuacioneve polinomiale ne rastin e rrenjeve te shumefishta dhe implementimi ne nje rrjet procesoresh.


Departamenti i Kimisë 

Miribane DËRMAKU-SOPJANI
ANALIZA E PËRMBAJTJES SË FOSFORIT I LIDHUR ME NATRIUM NGA TRANSPORTERI NaPi-IIa DHE BALANCA E FOSFORIT E NDIKUAR NGA RAPAMICINA DHE ENZIMAT AMPK, KLOTHO, PKB, SGK1, mTOR DHE NEDD4-2
https://docs.google.com/a/fshn.edu.al/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZnNobi5lZHUuYWx8ZnNobnxneDo3OTBkNjczODdlOGQ0MDEz

Lorena Ciko
Studimi i ndikimit të metodës së ekstraktimit në përbërjen kimike të ekstraktit të disa bimëve aromatike dhe medicinale
https://docs.google.com/a/fshn.edu.al/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZnNobi5lZHUuYWx8ZnNobnxneDo3OTBkNjczODdlOGQ0MDEz

SHANIKO ALLAJBEU
VLERËSIMI I NDOTJES MJEDISORE TË AJRIT NGA ELEMENTET GJURMË (NË TERRITORIN E SHQIPËRISË) ME METODËN E AKTIVIZIMIT NEUTRONIK DHE METODA TË TJERA KOMPLEMENTARE DUKE PËRDORUR MYSHQET SI BIOINDIKATORË DHE ANALIZËN GIS
https://docs.google.com/a/fshn.edu.al/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZnNobi5lZHUuYWx8ZnNobnxneDo3OTBkNjczODdlOGQ0MDEz

OLJANA PINE
ANALIZA E NDOTËSVE ORGANIKË NË PRODUKTE USHQIMORE ME TEKNIKATË KROMATOGRAFISË TË GAZTË
https://docs.google.com/a/fshn.edu.al/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZnNobi5lZHUuYWx8ZnNobnxneDo3OTBkNjczODdlOGQ0MDEz

Jeton Halili
STUDIMI I PËRDORIMIT TË LËNGJEVE PRANË-KRITIKË NË EKSTRAKTIMIN E MOSTRAVE MJEDISORE
https://docs.google.com/a/fshn.edu.al/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZnNobi5lZHUuYWx8ZnNobnxneDo3OTBkNjczODdlOGQ0MDEz

Marjena BIXHI 
STUDIMI I NIVELIT TË MIKROELEMENTEVE TE NJERËZIT DHE LIDHJA MIDIS TYRE
https://docs.google.com/a/fshn.edu.al/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZnNobi5lZHUuYWx8ZnNobnxneDo3OTBkNjczODdlOGQ0MDEz

GENTIANA SHEGANI
VLERËSIMI KIMIK I SHKARKIMEVE INDUSTRIALE TË PËRPUNIMIT TË LËKURËS DHE IMPAKTI I TYRE NË MJEDIS
https://docs.google.com/a/fshn.edu.al/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZnNobi5lZHUuYWx8ZnNobnxneDo3OTBkNjczODdlOGQ0MDEz

Arvjola Hodaj
VLERËSIM DHE MONITORIM I SHKALLËS SË NDOTJES SË LIQENIT ARTIFICIAL TЁ TIRANЁS
https://docs.google.com/a/fshn.edu.al/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZnNobi5lZHUuYWx8ZnNobnxneDo3OTBkNjczODdlOGQ0MDEz

RUDINA TRIKSHIQI
STUDIM MBI GJËNDJEN AKTUALE DHE PRESPEKTIVËN E PËRDORIMIT TË BIMËVE VASKULARE NË PASTRIMIN E AJRIT NGA NDOTËSIT TOKSIKË INORGANIKË NË
TIRANË DHE DURRËS
https://docs.google.com/a/fshn.edu.al/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZnNobi5lZHUuYWx8ZnNobnxneDo3OTBkNjczODdlOGQ0MDEz

RIDVANA MEDIU
STUDIMI I APLIKIMEVE TË METODAVE TË ELEKTROKEMILUMINESHENCËS DHE TË IMUNOFLUORESHENCËS NË PËRCAKTIMIN E MARKUESVE TUMORALË
https://docs.google.com/a/fshn.edu.al/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZnNobi5lZHUuYWx8ZnNobnxneDo3OTBkNjczODdlOGQ0MDEz

JONIDA CANAJ
STUDIMI I CILЁSISЁ SЁ VAJIT TЁ ULLIRIT ME ORIGJINЁ VENDASE DHE IMPORTI

https://docs.google.com/a/fshn.edu.al/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZnNobi5lZHUuYWx8ZnNobnxneDo3OTBkNjczODdlOGQ0MDEz

Ardian Rugova
VLERËSIMI I GJENDJES EKOLOGJIKE NË SEDIMENTIN E PELLGUT TË LUMIT SITNICË

https://docs.google.com/a/fshn.edu.al/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZnNobi5lZHUuYWx8ZnNobnxneDo3OTBkNjczODdlOGQ0MDEz

Piro Karamelo
STUDIMI I NDOTJES INDUSTRIALE TË QYTETIT TË ELBASANIT NËPËRMJET MONITORIMIT TË NDOTËSVE INORGANIKË NË PLUHURAT E AJRIT

https://docs.google.com/a/fshn.edu.al/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZnNobi5lZHUuYWx8ZnNobnxneDo3OTBkNjczODdlOGQ0MDEz

Albana Jano
MBROJTJA E ARMATURAVE PREJ ÇELIKU ME ANË TË SHTESAVE TË INHIBITORËVE MIGRUES TË KORROZIONIT NË BETON

https://docs.google.com/a/fshn.edu.al/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZnNobi5lZHUuYWx8ZnNobnxneDo3OTBkNjczODdlOGQ0MDEz

Bledar Myrtaj
MODELIMI I SHPËRNDARJES SV NDOTJES NË LAGUNËN E KARAVASTASË

https://docs.google.com/a/fshn.edu.al/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZnNobi5lZHUuYWx8ZnNobnxneDo3OTBkNjczODdlOGQ0MDEz

Dafina Karaj
STUDIMI I MUNDËSISË SË PËRDORIMIT TË FLUIDËVE PRANË KRITIKË NË PROCESIN E EKSTRAKTIMIT TË KAROTENOIDEVE NGA BIMËT
https://docs.google.com/a/fshn.edu.al/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZnNobi5lZHUuYWx8ZnNobnxneDo3OTBkNjczODdlOGQ0MDEz

Valbona Hoxha
STUDIMI I CILËSISË SË AJRIT DUKE U NISUR NGA SHKARKIMI I LËNDËVE OZONHOLLUESE NË QYTETET KRYESORE TË SHQIPËRISË

https://docs.google.com/a/fshn.edu.al/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZnNobi5lZHUuYWx8ZnNobnxneDo3OTBkNjczODdlOGQ0MDEz

Nevila Broli
PËRDORIMI I TEKNIKAVE ELEKTROKIMIKE EFIKASE PËR PËRCAKTIMIN E KOMPONIMEVE FENOLIKE

https://docs.google.com/a/fshn.edu.al/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZnNobi5lZHUuYWx8ZnNobnxneDo3OTBkNjczODdlOGQ0MDEz

Ilva Gjika
VLERËSIMI I GJENDJES MJEDISORE NË ZONAT TIRANË-DURRËS-ELBASAN NËPËRMJET MONITORIMIT TË AJRIT DUKE PËRDORUR MYSHQET SI BIOINDIKATORË
https://docs.google.com/a/fshn.edu.al/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZnNobi5lZHUuYWx8ZnNobnxneDo3OTBkNjczODdlOGQ0MDEz

Fusha e punimit: ZHVILLIMI I DISA SENSORËVE DHE BIOSENSORËVE PËR PËRCAKTIMIN E AMINAVE BAZUAR NË INTERESIN BIOLOGJIK TË TYRE

Fusha e punimit: NDRYSHIMET NË SIPËRFAQEN E ARGJILËS SË PRRENJASIT PAS TRAJTIMEVE FIZIKE DHE KIMIKE

Fusha e punimit: Vlerësimi i cilësisë së ujërave natyrore për përmbajtjen e substancave ndotëse nëpërmjet përdorimit të metodës GC-MS dhe teknikave të tjera instrumentale

Fusha e punimit: Zhvillimi i sensorit të ri elektrokimik për përcaktimin e oksidit të azotit (II) bazuar në modifikimin e elektrodës me pastë karboni

Fusha e punimit: STUDIMI I PROCESEVE TË TRAJTIMIT TË BIRRËS NËPËRMJET ADSORBENTËVE DHE METODAVE INSTRUMENTALE

Fusha e punimit: Përgatitja paraprake e mostrës dhe analiza e arsenolipideve në ushqime me GCMS

Fusha e punimit: Roli i ndryshimeve të zinkut dhe zink enzimave tek nëna dhe fëmija gjatë shtatzanisë

Fusha e punimit: Studimi i komponentëve kimikë të bimës Gymnospermium altaicum scipetarum

Fusha e punimit: MIKROFLORA E AJRIT NË TË GJITHË SEKTORËT E IMPIANTEVE TË PULARIVE NË RAJONIN KORÇË

Fusha e punimit: Studim i gjendjes mjedisore të Gjirit të Vlorës nëpërmjet parametrave kimiko fizikë të tij

Fusha e punimit: Studim i gjendjes mjedisore të Gjirit të Vlorës nëpërmjet parametrave kimiko fizikë të tij

Fusha e punimit: Krahasimi i monitorimeve të mjedisit në landfill-in e Sharrës, para dhe pas ndërhyrjes si dhe ndikimet në mjedis

Fusha e punimit: Studimi i metodave analitike për përcaktimin e elektrolitëve në lëngjet biologjike

Fusha e punimit: Studimi i variacionit të përmbajtjes së trihalometaneve (THM) në ujin e pijshëm të ujësjellësit 
të qytetit të Tetovës me metoda analitike të përparuara

Fusha e punimit:MONITORIMI GJENDJES MJEDISORE TË ZONAVE VERIORE DHE LINDORE TË SHQIPËRISË NËPËRMJET 
MONITORIMIT TË AJRIT DUKE PËRDORUR MYSHQE SI BIOINDIKATORË

Fusha e punimit:VLERËSIMI I GJËNDJES MJEDISORE TË ZONAVE GJIROKASTËR – TEPELENË – PËRMET – SARANDË
NËPËRMJET MONITORIMIT TË AJRIT DUKE PËRDORUR MYSHQET SI BIOINDIKATORË

Fusha e punimit:PËRFTIMI I ҪIMENTOVE TË PËRZIERA NGA MBETJET E NGURTA INDUSTRIALE (HIRI FLUTURUES DHE SKORJETFe-Ni) 
DHE DISA KARAKTERISTIKA TË BETONEVE TË PRODHUARA ME TO

Fusha e punimit:Vlerësimi krahasues mbi përdorimin e agjentëve redox në miellrat e prodhuara nga disa kultivarë
gruri të vendit dhe importit për prodhimin e brumërave për bukë dhe ëmbëlsira

Fusha e punimit:Studimi me metodën e kromatografisë të lëngët me performancë të lartë i nivelit të mbetjeve të
sulfonamideve në produktet me origjinë shtazore të destinuara për konsum njerëzor

Fusha e punimit: Kataliza heterogjene
Fjalë kyçe: hopkalit, presion i peletizimit, koha e mbrojtjes, porozitet.
 
Field of the study: Heterogeneous catalysis
Key words: hopcalite, pelletizing pressure, protection time, porosity.
 
Fusha e punimit: STUDIMI I VETIVE FIZIKO-KIMIKE TË ARGJILËS SË GOSHICËS NË GJENDJE NATYRORE DHE TË TRAJTUAR 

Fusha e punimit: VLERËSIMI I GJENDJES MJEDISORE TË ZONAVE VLORË-FIER NËPËRMJET MONITORIMIT TË AJRIT DUKE PËRDORUR MYSHQET SI BIOINDIKATORË.

Fusha e punimit: MBROJTJA KATODIKE E CELIKUT NË BETONARME.

Fusha e punimit: VLERËSIMI I NDIKIMIT TË NDOTJEVE ANTROPOGJENE NË GJENDJEN MJEDISORE TË KOSOVËS.

Fusha e punimit: Vlerësimi i cilësisë së ujërave natyrore për përmbajtjen e substancave ndotëse nëpërmjet përdorimit të metodave kromatografike dhe
teknikave te tjera instrumentale.

Departamenti i Kimisë Industriale   

VILMA GURAZI
STUDIMI DHE KRAHASIMI I METODAVE ALTERNATIVE TË IMOBILIZIMIT NË KARAKTERISTIKAT FERMENTUESE DHE SJELLJEN E MAJASË
Hasime Manaj

ENTELA HODAJ-ÇELIKU
PHYTOCHEMICAL STUDY AND BIOLOGICAL ACTIVITY OF CENTAUREA VLACHORUM (ASTERACEAE)
Hasime Manaj

AFRIOLA CETA 
STUDIMI I EKUILIBRAVE VITAMINIKË TEK KONSUMATORËT E ZAKONSHËM DHE PËRDORUESIT E PREPARATEVE VITAMINIKË APO SUPLEMENTËVE TË PASUR ME TO
Hasime Manaj

Xhaklina Cani
APLIKIMI I TEKNIKAVE TË MODELIMIT DHE SIMULIMIT TË PROCESEVE PËR KARAKTERIZIMIN OPTIMAL TË NAFTAVE BRUTO TË VENDIT TONË
Hasime Manaj

Diana Kapiti
Përcaktimi i përmbajtjes dhe mekanizmat e shkëmbimeve së formave të fosforit ndërmjet sedimenteve dhe ujërave të liqenit të Shkodrës dhe lumit Buna
Hasime Manaj

Erjola Reufi
NDIKIMI I FIBRAVE HIBRIDE ( POLIPROPILENIT DHE ÇELIKUT) NE BETONET E ARMUARA
Hasime Manaj

FIDAN FEKA 
STUDIMI I SHKARKIMEVE NGA INDUSTRITË KIMIKE NË BASENET UJORE DHE IMPAKTI KIMIKO-MJEDISOR NË REPUBLIKËN E KOSOVËS
Hasime Manaj

Faruk HAJRIZI
Monitorimi i cilësisë së ujërave të zeza në Skenderaj dhe propozimi i masave të nevojshme
Hasime Manaj

Lorena MEMUSHAJ
Kontrolli i ngarkesave mykore tek drithërat dhe ndikimi i tyre në karakteristikat fiziko-kimike dhe teknologjinë e tyre
Hasime Manaj

ERNEST GJURAJ
STUDIM I IMPAKTIT TË BIMËVE MEDICINALE SI SHTESA NË PRODUKTET USHQIMORE
Hasime Manaj

Marsela Çomo
PËRMIRËSIMI ME ANË TË ANALIZAVE FIZIKO-KIMKE TË DISA PRODUKTEVE TRADICIONALE TË PRODHUARA NË JUG TË VENDIT
Hasime Manaj

Elvin Çomo
IDENTIFIKIMI DHE VLERËSIMI I SHPËRNDARJES SË NDOTËSAVE NË LUMIN SHKUMBIN NGA DAMBA E KOMBINATIT METALURGJIK ELBASAN DERI NË GRYKËDERDHJEN E TIJ
Hasime Manaj

Enkeleda Kadiu
ÇRREGULLIMET NGA PAMJAFTUESHMËRIA E JODIT, NJË PROBLEM I RËNDËSISHËM I SHËNDETIT PUBLIK NË SHQIPËRI
Hasime Manaj

Xhemë Lajçi
HULUMTIMI I NDIKIMIT TË KUSHTEVE TË FERMENTIMIT GJATË PRODHIMIT TË BIRRËS NË FORMIMIN E DIACETILIT DHE ALKOOLEVE TË LARTA
Hasime Manaj

Dritan Prifti
Vlerësimi dhe përshtatja e lëndëve të para për prodhimin e klinkerit të çimentos së fabrikës Antea Cement Sh.a , Borizanë
Hasime Manaj

Kastriot Pehlivani
NDIKIMI I KONCENTRIMIT TE MAJASË NË FERMENTIM DHE NË FORMIMIN E ALKOOLEVE TË LARTA NË BIRRË
Hasime Manaj

Sami Makolli
PËRCAKTIMI I RADONIT NË TOKË DHE KORRELIMI I TIJ ME EKSPOZIMIN NË SIPËRFAQE
Hasime Manaj

Edlira Tako
STUDIMI I EKUILIBRAVE TË ADSORBIMIT NË ARGJILAT MONTMORILLONITE TË DISA METALEVE TË RËNDË
Hasime Manaj

Enkleva Halluni
Studimi i çështjeve të prodhimit të pastër në prodhimin e pijeve joalkoolike e të ambalazheve plastike
Hasime Manaj

Anisa Dhroso
Studimi inxhinierik i proceseve të kompostimit dhe pirolizës të mbetjeve organike agro-pyjore dhe projektimi i reaktorit
Hasime Manaj

Elton Zaka
Studimi i rrjedhjes së procesit për prodhimin e klinkerit të çimentos Portland

Fatmir Gjyriqi
PËRMIRËSIMI I CILËSISË MJEDISORE ME ANË TË PËRPUNIMIT TË SHKARKIMEVE AGRO-USHQIMORE NË NJË SISTEM REAKTORËSH BIOKIMIKË ME OPTIMIZIM
TË PARAMETRAVE OPERACIONALË DHE TË PROJEKTIMIT

Alketa Cerkezi
STUDIMI I KARAKTERISTIKAVE FIZIKO-KIMIKE DHE MIKROBIOLOGJIKE TЁ KAFESЁ

Delina Troja
Teknologjia dhe Mikrobiologjia e Ushqimeve & Vlerësimi i Sigurisë dhe Cilësisë

Amilda Ballata
Vlerësimi i Parametrave të Cilësisë të Produkteve të Pasterizuar (Qumësht i Pasterizuar) Gjatë Periudhës së Ruajtjes

Ilirjana Zymberaj
MONITORIMI I CILËSISË DHE SIGURISË TË PRODUKTEVE TE BYLMETIT NË TREGUN E KOSOVËS

Klodiola Dhamo
Vlerësimi mikrobiologjik i ushqimeve për foshnje

Sabri Hajdini
TEKNOLOGJIA DHE MIKROBIOLOGJIA E USHQIMEVE & VLERËSIMI I CILËSISE DHE SIGRURISË

Abaz Asllani
Monitorimi i cilësisë së hidrokarbureve që tregtohen në Republikën e Kosovës

Edion Arapi
Alkalet, squfuri, fenomeni qarkullues në fabrikat e çimentos dhe përdorimi i qymyrit koks, në procesin e pjekjes së klinkerit

Arben Gjata
VLERËSIMI I CILËSISE DHE SIGURISË SË PIJEVE JO ALKOOLIKE, TË PRODHUARA NË ZONËN E KORCËS, PËRMES MONITORIMIT TË PARAMETRAVE FIZIKO –KIMIKE TË VLERËSIMIT DHE ADITIVËVE TË PËRDORUR PËR TË RRUAJTUR CILESINË DHE RRITUR KOHËZGJATJEN E PËRDORIMIT

Redi Buzo
STUDIMI I FAKTORËVE OPERACIONALË INXHINIERIKË TË SHKËMBIMIT TË MASËS NË OPTIMIZIMIN E MIKRO-OKSIGJENIMIT GJATË PRODHIMIT DHE RUAJTJES SË VERËS SI DHE NDIKIMI I EFEKTEVE DYTËSORE NË CILËSINË E SAJ

Rudina ÇAKRAJ
MEKANIZMAT LIGJORË DHE STANDARTET KOMBËTARE, BAZË PËR VLERËSIMIN E CILËSISË SË VAJIT TË ULLIRIT

Violeta LAJQI
Modelimi i proceseve difuzive përmes sipërfaqës kontaktuese të paketimeve me ushqimet për sigurinë dhe kontrollin cilësor

Lurjana Lila
Studimi i mikrobiologjisë së lëngjeve të frutave dhe i ndikimit të rezistencës ndaj kushteve të stresit të Bifidobacterium spp, për përdorimin e tyre për përftimin e lëngjeve funksionalë probiotikë

Nereida Dalanaj
Studim i Taksonomisë së Mikroorganizmave të Habitateve Natyrorë Specifikë dhe Ndikimi i Marëdhënieve Antagoniste Mikrobiale në Reduktimin e Ngarkesave Mykore në Bimë

Migena Hoxha

Hasime Manaj

Sami Gashi
Ndikimi në mjedis i prodhimit dhe përdorimit të detergjenteve dhe mundësitë e zbutjes së tij

Sonila Vito
Simulimi numerik i proceseve të reaksion-difuzionit të metaleve të rënda

Mirela Alushllari
Vlerësimi dhe ndikimi mjedisor i mbetjeve industriale (Pb) në territorin e ish Uzinës së Baterive, Berat

Fusha e punimit: STUDIMI KIMIKO - MJEDISOR I BANESAVE UJORE DRINI I BARDHE DHE IBËR NË REPUBLIKEN E KOSOVËS.

Eldi Lico
STUDIMI I STRUKTURËS TË MATERIALEVE PLASTIKE GJATË PROCESIT TË RICIKLIMIT DHE NDIKIMI I ADITIVËVE NË CILËSINË E TYRE.

 

Departamenti i Fizikës 

OLTA ÇAKAJ
KARAKTERIZIMI DHE STUDIMI I TEKNOLOGJISË SË PRODHIMIT TË OBJEKTEVE ANTIKE PREJ BAKRI DHE PËRLIDHJEVE TË TIJ TË ZBULUARA NË SHQIPËRI.
https://docs.google.com/a/fshn.edu.al/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZnNobi5lZHUuYWx8ZnNobnxneDo1NjY1NDNlODk0ZTE3NThm

Labinot KASTRATI
STUDIMI I GRADIENTIT TË RREZATIMEVE γ DHE β TË PRODHUARA NË PËRSHPEJTUES DHE SHFRYTËZIMI I TYRE NË TERAPINË E PËRDITSHME
https://docs.google.com/a/fshn.edu.al/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZnNobi5lZHUuYWx8ZnNobnxneDo1NjY1NDNlODk0ZTE3NThm


FISNIK ALIAJ
NDRYSHIMET FAZORE NË VESHJET E FORTA TiN DHE (Ti, Al)N PAS TRAJTIMIT TERMIK NË AJËR
https://docs.google.com/a/fshn.edu.al/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZnNobi5lZHUuYWx8ZnNobnxneDo1NjY1NDNlODk0ZTE3NThm

Kozeta (Bode) TUSHE
RESTAURIMI I SIMETRISË HIPERKUBIKE NË FERMIONET KIRALE LOKALE
https://docs.google.com/a/fshn.edu.al/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZnNobi5lZHUuYWx8ZnNobnxneDo1NjY1NDNlODk0ZTE3NThm

RUDINA OSMANAJ (ZEQIRLLARI) 
RESTAURIMI I SIMETRISË HIPERKUBIKE NË FERMIONET KIRALE LOKALE
https://docs.google.com/a/fshn.edu.al/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZnNobi5lZHUuYWx8ZnNobnxneDo1NjY1NDNlODk0ZTE3NThm

Isidor Kokalari 
Teknika fizike në diagnostikën kardiovaskulare
https://docs.google.com/a/fshn.edu.al/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZnNobi5lZHUuYWx8ZnNobnxneDo1NjY1NDNlODk0ZTE3NThm

ESMERALDA VATAJ
STUDIMI I OBJEKTEVE ANTIKE PREJ QELQI TË ZBULUARA NË VENDIN TONË DUKE PËRDORUR METODA ANALITIKE JO SHKATËRRUESE
https://docs.google.com/a/fshn.edu.al/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZnNobi5lZHUuYWx8ZnNobnxneDo1NjY1NDNlODk0ZTE3NThm

SILVANA MIÇO
MONITORIMI DHE STUDIMI I NDOTËSVE TË NDRYSHËM TË AJRIT (TË NGURTË DHE TË GAZTË) ME ANË TË METODAVE BASHKËKOHORE
https://docs.google.com/a/fshn.edu.al/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZnNobi5lZHUuYWx8ZnNobnxneDo1NjY1NDNlODk0ZTE3NThm

Drilona KISHTA
PËRCAKTIMI I DOZAVE TË PACIENTËVE NË DIAGNOSTIKIM DHE KALIBRIMI NË PAJISJET IMAZHERIKE QË PRODHOJNË RREZATIM JONIZUES
https://docs.google.com/a/fshn.edu.al/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZnNobi5lZHUuYWx8ZnNobnxneDo1NjY1NDNlODk0ZTE3NThm

Anida DUKAJ
APLIKIMI I METODAVE ANALITIKE BASHKËKOHORE PËR PËRCAKTIMIN E SUBSTANCAVE ORGANIKË TOKSIKE NË MJEDIS ME ANË TË GAZKROMATOGRAFISË DHE
GAZKROMATOGRAFISË-MASSPEKTROMETRISË
https://docs.google.com/a/fshn.edu.al/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZnNobi5lZHUuYWx8ZnNobnxneDo1NjY1NDNlODk0ZTE3NThm

Besire Cena
MENAXHIMI I MBETJEVE RADIOAKTIVE NË KOSOVË
https://docs.google.com/a/fshn.edu.al/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZnNobi5lZHUuYWx8ZnNobnxneDo1NjY1NDNlODk0ZTE3NThm

Dafina Xhako
PËRSHPEJTIMI I LLOGARITJEVE TË FERMIONEVE KIRALE ME ANË TË RRJETAVE TË SHUMËFISHTA NË QCD-NË RRJETORE
https://docs.google.com/a/fshn.edu.al/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZnNobi5lZHUuYWx8ZnNobnxneDo1NjY1NDNlODk0ZTE3NThm

Eriola Hida
AKTIVITETI FUNKSIONAL I APARATIT FOTOSINTETIK NË PRANI TË STRESEVE
https://docs.google.com/a/fshn.edu.al/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZnNobi5lZHUuYWx8ZnNobnxneDo1NjY1NDNlODk0ZTE3NThm

Marsida Klemo
PËRDORIMI I RREZATIMIT JONIZUES NË TRAJTIMIN SANITAR TË USHQIMEVE DHE STERILIZIMIN NË MJEKËSI
https://docs.google.com/a/fshn.edu.al/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZnNobi5lZHUuYWx8ZnNobnxneDo1NjY1NDNlODk0ZTE3NThm

Bashkim Dalipi
STUDIMI I SPEKTRAVE JON-AKUSTIKE TE ZMADHUAR NGA TE DHENAT E SISTEMEVE TE RADAREVE ME SHPERHAPJE JOKOHERENTE DHE DUKURIVE QE LIDHEN ME TO
https://docs.google.com/a/fshn.edu.al/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZnNobi5lZHUuYWx8ZnNobnxneDo1NjY1NDNlODk0ZTE3NThm

Fusha e punimit: STUDIM MBI ELEMENTET THEMELORE DHE PARAMETRAT E TYRE SPECIFIKE QE NDIKOJNE NE ELEKTRIZIMIN E ATMOSFERES
     
Fusha e punimit: Aplikime të Metrologjisë së Rrezatimit Jonizues në Mjekësinë Diagnostikueso Terapeutike të Onkologjisë.Vlerësimi dhe Përcaktimi i Dozave të Rrezatimit për Tumore Specifike

Fusha e punimit: ZBULIMI I PLANETEVE JASHTËDIELLORE NËPËRMJET MIKROPËRTHYERJES GRAVITACIONALE

Departamenti i Bioteknologjisë   

Arianeta Nura
VLERËSIMI I CILËSISË SË UJËRAVE NË PELLGUN UJËMBLEDHËS TË GJAKOVËS, BAZUAR NË PARAMETRAT MIKROBIOLOGJIKË DHE FIZIKO-KIMIKË

Romina LIBOHOVA
MONITORIMI I BIOTOKSINAVE TË PRODHUARA NGA FITOPLANKTONI TOKSIK NË MOLUSQET BIVALVE DHE NDOTJA MIKROBIKE NË LAGUNAT E NARTËS DHE ORIKUMIT

STELA PAPA
VLERËSIMI I SHUMËLLOJSHMËRISË SË GJENEVE KODUESE TË MONOTERPEN SINTETAZAVE DHE PRODUKTEVE ENZIMATIKE TË TYRE TEK POPULLATA TË SHERBELËS TË SHQIPËRISË SË VERIUT

Valon DURGUTI
PËRCAKTIMI KUANTITATIV I OKTRATOKSINËS A TEK LLOJET E NDRYSHME TË VERËRAVE TE PRODHUARA NË KOSOVË”

LINDITA BUSHATI
MONITORIM I NDOTJES MIKROBIKE DHE KIMIKE I LUMENJVE DRIN E MAT DHE NDIKIMI I KËSAJ NDOTJE NË EUTROFINË E KËTYRE LUMENJVE

Desareda Mero
PËRDORIMI I INSTRUMENTEVE MODERNE PËR DIAGNOSTIKIMIN E FITOPLAZMAVE QË SHKAKTOJNË INFEKSIONE NË BIMËT E MOLLËVE (AP) DHE LEPTONEKROZËN E KUMBULLËS (PLN)

Marinela Grazhdani
MIKROSHUMIMI IN VITRO I FIDANËVE TË DISA KULTIVARËVE TË MOLLËS (MALUS DOMESTICA Borkh.) TË RRETHIT TË KORÇËS DHE PËRDORIMI I METODAVE MOLEKULARE PËR KONTROLLIN FITOSANITAR TË TYRE.

Flora Ferati
VLERËSIMI I NDOTJES MJEDISORE NË LUMENJTË SITNICA DHE TREPÇA NË ZONËN E MITROVICËS

Philippe Théou
Bat Populations in Albania: Structure and Dynamic of Populations

Rrahman Ferizi
VLERESIMI I PARAMETRAVE MIKROBIOLOGJIKE, FIZIKO-KIMIKE TE UJRAVE TE LUMENJEVE, STINICA, LEPENCI DHE LUMBARDHI I PRIZERENIT DHE IMPAKTI I TYRE NE KUALITETIN MIKROBIOLOGJIK E BIOKIMIK TE PESHQIT QE RRITEK TEK KETA LUMENJ
Ylber Bajraktari
VLERËSIMI I SHUMËLLOJSHMËRISË GJENETIKE TË VARIFETEVE TË HARDHISË SË KOSOVËS BAZUAR NË MARKERË MOLEKULARË DHE TË TJERA AGRONOMIKE

Anduela Qendro
STUDIMI I ORGANOGJENEZËS IN VITRO PËR DY SUBSPECIET E ASTER ALBANICUS DEGEN ME QËLLIM RUAJTJEN E GJERMOPLAZMËS

Çiljeta Piro
Monitorimi i ndotjes mikrobike së lumenjve Drino – Vjosë në pikëprerjen e tyre (qarku i Gjirokastrës), si dhe i pranisë së mikroorganizmave në disa kultura bujqësore

Anni Kallfa
KARAKTERISTIKAT SPEKTRALE TË FITOPLANKTONIT DHE VARËSIA RECIPROKE NGA FAKTORËT MJEDISORË DHE EUTROFIKIMI

Rozarta Nezaj
NIVELI I NDOTJES MIKROBIKE NË  UJIN E PIJSHËM PË R RRETHIN E LEZHËS DHE NDIKIMI I TIJ NË SËMUNDJET INFEKTIVE  GJATË PERIUDHËS 2006-2013

Laura Gjyli
Identifikimi i cianobakterit Synechococcus në ujërat e Gjirit të Durrësit, bazuar në fragmentet gjenike ribozomale specifike

Orjeta Jaupaj (Elbasani)
RRITJA E DIVERSITETIT MORFOLOGJIK, FIZIOLOGJIK DHE BIOKIMIK NЁPËRMJET INDUKTIMIT TЁ MUTACIONEVE ME ANË TË RREZATIMIT JONIZUES NЁ GRURЁ

Milidin Bakalli
VLERËSIMI I CILËSISË SË UJIT TË PUSEVE NËZONËN E GËRDECIT NËPËRMJET ANALIZAVE FIZIKO-KIMIKE DHE MIKROBIKE

Valbona SOTA (Mata)
RUAJTJA E GJERMOPLAZMËS SË SPECIEVE FRUTORE SPONTANE SHQIPTARE TË
RREZIKUARA PËR ZHDUKJE DHE ME VLERAEKONOMIKE ME METODA TË NDRYSHME TË
KONSERVIMIT IN VITRO

Bekim Gashi
KARAKTERIZIMI BIOMORFOLOGJIK, FIZIOLOGJIK DHE RUAJTJA EX SITU E GJERMOPLAZMËS SË SPECIEVE TË
"RINGJALLJES" SË GJINISË RAMONDA NË KOSOVË DHE NË MAQEDONI

Departamenti i Matematikës së Aplikuar

Lorena MARGO
BOOTSTRAP ME BLLOQE NË SERITË KOHORE

Shpëtim Rexhepi 
INTERPOLIMI TRIGONOMETRIK ME ZBATIM DHE PËRAFRIMI MË I MIRË NË HAPËSIRAT C DHE Lp ME ANË TË SHUMAVE FURIE

Rinela KAPÇIU 
STUDIMI I ZGJIDHJES NUMERIKE TË EKUACIONEVE POLINOMIALE NËPËRMJET ZGJIDHJES SË PROBLEMIT TË VLERAVE VETJAKE 

Valma PRIFTI   
IMPLEMENTIMI I NJË ALGORITMI APLIKATIV PËR RRITJEN  E PERFORMANCËS KOSTO/ENERGJI NË HYPERVISOR HIBRID MBI CLOUD PRIVAT DHE PUBLIK  

Migen Elmazaj 
MATJA E FENOMENIT TË MBIARSIMIMIT TË TË DIPLOMUARVE. RASTI I SHQIPËRISË 

Eva Noka (Jani)
ANALIZA MATEMATIKORE E RRJETAVE SOCIALE: STRUKTURA DHE VETITË TEORIKE TË RRJETAVE SOCIALE SHQIPTARE

Daniela Halidini (Qendraj)  
PROBLEME OPTIMIZIMI NË RRJETA DHE ZBATIME TË TYRE

BASHKIM ÇERKINI 
OPTIMIZIMI I RRJETIT TЁ TRANSPORTIT URBAN (RASTI I PRISHTINЁS) 
Orjeta jaupaj

Robert KOSOVA
VLERËSIMI I REZERVAVE TË NAFTËS ME METODA STATISTIKORE. NJË STUDIM NGA VENDBURIMI I MARINZËS
Orjeta jaupaj

Genci Berati
Metoda numerike per njehsime ne dataflow
Orjeta jaupaj

GLEDJANA ZENELI
MODELE SASIORE PËR MENAXHIMIN E RISKUT
Orjeta jaupaj

Aurora Ferrja (Simoni)
STUDIMI I METODAVE TЁ OPTIMIZIMIT JOLINEAR DHE IMPLEMENTIMI NЁ ZBATIME NЁ ENERGJETIKЁ
Orjeta jaupaj

Brikena Xhaja
METODAT SPEKTRALE TЁ VALЁZЁS.APLIKIM NЁ TRAJTIMIN E SINJALIT
Orjeta jaupaj

Romeo Mano
NJË MODEL MARKOVIAN PËR SHPËRNDARJEN UNIVARIATE DHE MULTIVARIATE TË PORTOFOLIT NË RISK TË KREDISË

Frederik Dara
PARASHIKIMI I SASISË SË POLENEVE ALERGJIZUESE ME ANËN E RRJETAVE NEURALE

Faton Merovci
VARËSIA BISHTORE PËR SHPËRNDARJEN -t TË ANUAR DHE SHPËRNDARJEN DIRICHLE TË ANUAR

Përparim Shera
MODELIMI HIERARKIK I ARRITJEVE TË NXËNËSVE NË SHQIPËRI

Teuta Thanasi
ANALIZE E REMINITANCAVE NE SHQIPERI