Alma Emiri

Fusha e punimit:Studimi me metodën e kromatografisë të lëngët me performancë të lartë i nivelit të mbetjeve të
sulfonamideve në produktet me origjinë shtazore të destinuara për konsum njerëzor
Abstrakti : Një nga tiparet themelore të blegtorisë së sotme është rritja intensive e kafshëve në një
strehim të kufizuar, në kontrast kjo me sistemin tradicional të administrimit pa kufi, që do
të thotë që kafshët lejoheshin të bridhnin rreth hapësirave të gjera të fermave në kërkim të
ushqimit. Sigurisht kjo ka sjell rritjen në mënyrë të pashmangshme të shfaqjes dhe
përhapjes së sëmundjeve infektive dhe për pasojë përdorimin më të madh terapeutik dhe
profilaktik të antimikrobialeve. Administrimi i antimikrobialeve mund të rezultojë me
prezencë të mbetjeve të këtyre substancave ose të metabolitëve të tyre në ushqime me
origjinë shtazore si mish, qumësht, vezë etj. Për të mbrojtur shëndetin e konsumatorit, një
nga parimet më të rëndësishme të përcaktuara në legjislacionin e BE-së për autorizim të
marketingut të barnave veterinare, është që produktet me origjinë nga kafshët e trajtuara
me medikamente veterinare nuk duhet të përmbajë mbetje që mund të përbëjnë rrezik për
shëndetin e konsumatorit. Ndikimi i këtyre mbetjeve në shëndetin e konsumatorëve, si
p.sh. alergjitë dhe rezistenca e mikroorganizmave ndaj antibiotikëve, etj., ka çuar në
legjislacion dhe masa shumë të rrepta për kompanitë që nuk i zbatojnë.
Sulfonamidet si një nga klasat e medikamenteve antimikrobiale përdoren më shumë në
fermat e gjedhit, derrit dhe të shpendëve. Ato absorbohen lehtësisht dhe shpërndahen në
trupin e kafshëve, duke u akumuluar në inde të ndryshme dhe duke u transferuar në
produktet e tyre. Nëse nuk zbatohen periudhat e eliminimit të medikamentit përpara se të
merret produkti ushqimor nga ato, atëherë produktet e dala nga këto kafshë mund të jenë
të ndotura me sulfonamide. Mbetjet e sulfonamideve dhe të metabolitëve të tyre
gjenerojnë probleme mjaft serioze në shëndetin njerëzor të tillë si reaksione alergjike,
rezistencën e mikroorganizmave (Salem 1998, Kozarova dhe Mate 2001), ndërsa disa
sulfonamide kanë dalë mjaft kancerogjene (Nue 1992). Këto fakte kanë shkaktuar debate
të gjera në lidhje me sigurinë ushqimore të produkteve me origjinë shtazore. Me qëllim
për të mbrojtur konsumatorin, Bashkimi Europian ka vendosur Limitet Maksimale të
Lejuara (MRL-të) për mbetjet e medikamenteve veterinare në produktet me origjinë
shtazore, të bazuara në vlerësimin shkencor të sigurisë së këtyre substancave. Sipas
rregullores së Komisionit (EU) Nr 37/2010 Niveli Maksimal i Mbetjes (MRL) i
sulfonamideve në produktet me origjinë shtazore është përcaktuar 100 μg kg-1 dhe sipas
protokollit të përdorimit të medikamentit periudha e eliminimit të sulfonamideve është 15
ditë.
Shtetet anëtare të Bashkimit Europian në zbatim të Direktivës së Këshillit 96/23/EC dhe
Vendimit të Komisionit 2002/657/EC janë të detyruar të paraqesin planet kombëtare
vjetore të kontrollit të mbetjeve për miratim nga ana e Komisionit Europian, plan i cili
përmbledh harmonizimin e monitorimit të substancave të caktuara dhe mbetjeve të tyre
në produktet me origjinë shtazore, duke treguar për secilin produkt (mish, qumësht, vezë,
etj) grupet e substancave që duhen të monitorohen, përcaktimin e niveleve dhe
frekuencën e kampionimit, rregullat e hollësishme për marrjen e mostrave zyrtare dhe
vendosjen e kritereve të performancës, si dhe kërkesa të tjera për metodat analitike dhe
interpretimin e rezultateve.

Teza e plote: 

Alma Emiri Doktoratur

Ċ
Endri Zjarri,
May 6, 2013, 11:58 PM
Comments