Departamenti i Biologjise

Blerta Turani
FEKONDIMI IN-VITRO DHE FAKTORЁT QЁ NDIKOJNЁ NЁ ZHVILLIMIN DHE METAMORFOZËN E EMBRIONEVE TEK AMFIBЁT
https://docs.google.com/a/fshn.edu.al/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZnNobi5lZHUuYWx8ZnNobnxneDo3ODk0MjljZjBkZWIzNDM0 

Enilda Shkëmbi
Të dhëna sistematike dhe ekologjike për Rendin Odonata në Shqipëri
https://docs.google.com/a/fshn.edu.al/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZnNobi5lZHUuYWx8ZnNobnxneDo3ODk0MjljZjBkZWIzNDM0 

Marjol Meco
STUDIM MBI FLORËN, BIMËSINË DHE DIVERSITETIN E HABITATEVE NATYRORE NË PELLGUN UJËMBLEDHËS TË LUMIT DEVOLL, NË RRJEDHËN E MESME TË TIJ
https://docs.google.com/a/fshn.edu.al/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZnNobi5lZHUuYWx8ZnNobnxneDo3ODk0MjljZjBkZWIzNDM0 

Besnik Rexhepi
NJOHURI ETNOBOTANIKE NË MAQEDONINË E VERIUT
https://docs.google.com/a/fshn.edu.al/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZnNobi5lZHUuYWx8ZnNobnxneDo3ODk0MjljZjBkZWIzNDM0 


Nasuf Abdii
FLORA DHE BIMËSIA E MALIT TË SHARRIT, PhD ne Biologjine e Ruajtjes
https://docs.google.com/a/fshn.edu.al/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZnNobi5lZHUuYWx8ZnNobnxneDo3ODk0MjljZjBkZWIzNDM0 


Jonida Leshi
NDIKIMI I ZHVILLIMIT URBAN NË NDOTJEN DHE KUSHTET FIZIKO-KIMIKE TË UJËRAVE TË LUMENJVE OSUM DHE DEVOLL NË QARKUN E BERATIT
https://docs.google.com/a/fshn.edu.al/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZnNobi5lZHUuYWx8ZnNobnxneDo3ODk0MjljZjBkZWIzNDM0 

Hajrije DIBRA
NDOTJA MIKROBIKE E UJËRAVE TË FUSHË-KRUJËS, NDIKIMI NË MJEDIS DHE SHËNDETIN PUBLIK
https://docs.google.com/a/fshn.edu.al/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZnNobi5lZHUuYWx8ZnNobnxneDo3ODk0MjljZjBkZWIzNDM0 Enilda RRAPAJ
IDENTIFIKIMI I POLIMORFIZMIT TË GJENIT Β2-AR NËPËRMJET ANALIZËS SË ADN-SË ME METODËN AS-PCR, NË POPULLATËN E SHËNDETSHME SHQIPTARE DHE NË NJË GRUP PACIENTËSH TË SËMURË ME FIBROZË CISTIKE
https://docs.google.com/a/fshn.edu.al/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZnNobi5lZHUuYWx8ZnNobnxneDo3ODk0MjljZjBkZWIzNDM0 


MIMOZA KUÇI
PREVALENCA E LARTË E TRIGLICERIDEVE NË SËMUNDJET KARDIOVASKULARE, NË NJË KAMPION POPULLATE TË RRETHIT TË ELBASANIT
https://docs.google.com/a/fshn.edu.al/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZnNobi5lZHUuYWx8ZnNobnxneDo3ODk0MjljZjBkZWIzNDM0 

Ervin MARKU
Gjenotipizimi me anë të metodave të biologjisë molekulare të një sistemi identifikimi të shpejtë dhe ekonomik të agjentit infektiv HBV në kampionet e marra nga donatorët e gjakut në Shqipëri
https://docs.google.com/a/fshn.edu.al/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZnNobi5lZHUuYWx8ZnNobnxneDo3ODk0MjljZjBkZWIzNDM0 

Albana Plakiqi Milaimi
NDIKIMI I NIKELIT NË DISA PARAMETRA BIOKIMIKE, HEMATOLOGJIKE, SI DHE METALET E RËNDA NË INDET E BUTA DHE TË FORTA, TE PËLLUMBI URBAN (Columba livia) NË QYTETIN E DRENASIT – KOSOVË
https://docs.google.com/a/fshn.edu.al/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZnNobi5lZHUuYWx8ZnNobnxneDo3ODk0MjljZjBkZWIzNDM0 

LIRA HAKANI
STUDIMI I PLOTË I PATOLOGJIVE PULMONARE QË SHOQËROHEN ME FORMIM TË LIKIDIT PLEURAL, NËPËRMJET ANALIZAVE TË GJAKUT DHE LIKIDIT
https://docs.google.com/a/fshn.edu.al/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZnNobi5lZHUuYWx8ZnNobnxneDo3ODk0MjljZjBkZWIzNDM0 

Klodjana BOFE
MONITORIM MIKROBIOLOGJIK I RËRËS DHE UJIT TË DETIT TË GJIRIT TË VLORËS
https://docs.google.com/a/fshn.edu.al/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZnNobi5lZHUuYWx8ZnNobnxneDo3ODk0MjljZjBkZWIzNDM0 

Erjona ALLA 
HARTIMI DHE PËRFSHIRJA E STANDARTEVE TË EDUKIMIT MJEDISOR NË SISTEMIN ARSIMOR SHQIPTAR
https://docs.google.com/a/fshn.edu.al/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZnNobi5lZHUuYWx8ZnNobnxneDo3ODk0MjljZjBkZWIzNDM0 

Ermira HOXHAJ    
STUDIM DEMOGRAFIKO-GJENETIK NЁ BASHKINЁ KOPLIK
https://docs.google.com/a/fshn.edu.al/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZnNobi5lZHUuYWx8ZnNobnxneDo3ODk0MjljZjBkZWIzNDM0 

Arselida KOÇI     
TË DHËNA MBI AREALIN, FLORËN DHE BIMËSINË E LLOJIT PUNICA GRANATUM L. (SHEGA E EGËR) NË VENDIN TONË 
https://docs.google.com/a/fshn.edu.al/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZnNobi5lZHUuYWx8ZnNobnxneDo3ODk0MjljZjBkZWIzNDM0 

Ana KALEMAJ 
ALERGJITË USHQIMORE DHE INTOLERANCA NË NJË KAMPION POPULLATE TË FËMIJËVE DHE ADOLESHENCËS  SË HERSHME
https://docs.google.com/a/fshn.edu.al/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZnNobi5lZHUuYWx8ZnNobnxneDo3ODk0MjljZjBkZWIzNDM0 

Anxhela Dauti
STUDIMI PALINOLOGJIK I PËRFAQËSUESVE MË KRYESORË TË FAMILJES COMPOSITAE (Asteraceae)
https://docs.google.com/a/fshn.edu.al/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZnNobi5lZHUuYWx8ZnNobnxneDo3ODk0MjljZjBkZWIzNDM0 

Ermela Kopaçi
INFEKSIONET ME HELICOBACTER PYLORI DHE LIDHJA E SHKALLËS DHE PERSISTENCËS SË KËTIJ INFEKSIONI ME TITRIN E IGG-së, DEFIÇENCËN E HEKURIT NË GASTRITET KRONIKE DHE KANCERIN E STOMAKUT

Anisa LITI
STUDIMI I MAJAVE DIMORFIKE CANDIDA ALBICANS TË IZOLUARA NË INFEKSIONET E GOJËS DHE ORGANEVE TË TJERA NË ZONËN E DURRËSIT

Lulzime Dhora
PROTEINURIA, SHKAQET DHE PASOJAT E SAJ TEK NJЁ KAMPION POPULLATE FEMRASH TЁ RAJONIT VERIPERЁNDIMOR TЁ SHQIPЁRISЁ

Lulzim MILLAKU
NDIKIMI I NIKELIT DHE PLUMBIT NË DISA PARAMETRA BIOKIMIKË, HEMATOLOGJIKË, HISTOPATOLOGJIKË SI DHE METALET E RËNDA NË INDE (MËLÇI, VESHKA, TESTIKUJ, FEMUR, TIBI) TE HARABELI I SHTËPISË (PASSER DOMESTICUS) NË QYTETIN E DRENASIT DHE MITROVICËS

Zeqir Hashani
Roli i Substratit në Diferencimin dhe Përhapjen e Florës Ndërkufitare: Mali i Koritnikut, Mali i Sharrit dhe Mali i Oshlakut
Valentina Semanaj
IMUNOFENOTIPIZIMI LEUKOCITAR MULTIPARAMETRIK ME CITOMETRI ME FLUKS NË HEMOPATITË MALINJE
Elvira Bazina
INVENTARIZIMI DHE MONITORIMI I KAPACITETEVE MENAXHUESE TË SHERBELËS (Salvia officinalis L.) DHE STUDIMI I MARËDHËNIEVE GJENETIKE DHE KIMIKE MIDIS EKOTIPEVE TË PËRZGJEDHURA TË SAJ
Merije Elezi
ROLI I BIOMARKERËVE TË RINJ NË DIAGNOSTIFIKIMIN, PARANDALIMIN DHE MENAXHIMIN E SËMUNDJEVE KARDIOVASKULARE
Manjola Kuliçi
STUDIMI I BIOTOKSINAVE DETARE NË Mytilus galloprovincialis, TOKSIKOLOGJIA DHE NDIKIMI I TYRE NË EKOSISTEMIN E LAGUNËS SË BUTRINTIT
Stela Ruci
Studim i makrozoobentosit të brigjeve shkëmbore të Adriatikut shqiptar
Brunilda Hysaj
Një studim me karakter Molekular dhe Epidemiologjik lidhur me virusin e Hepatitit C në popullatën shqiptare
Aurora Bakaj
INCIDENCA DHE EPIDEMIOLOGJIA E SHKAKTARËVE TË INFEKSIONEVE TË TRAKTIT URINAR NË NJË KAMPION PËRFAQËSUES TË POPULLATËS SHQIPTARE
Emil Xhuvani
VLERA E EKZAMINIMEVE TË SHTATZËNISË NË PARANDALIMIN E ANOMALIVE NË LINDJE DHE NDIKIMI I DREJTPËRDREJTË QË KANË SHËNDETIN E POPULLATËS
Erkena Shyti
POLIMORFIZMI GJENETIK I SISTEMIT HLA NË POPULLATËN SHQIPTARE DHE ROLI I KËTIJ SISTEMI NË REALIZIMIN E ALOTRANSPLANTEVE
Adem Musliu
NDRYSHIMET HEMATOLOGJIKE-BIOKIMIKE TEK TË SËMURËT ME KANCER TË MUSHKËRIVE DHE EFEKTI I KANCEROGJENËVE
Arta Lugaj
Kërkime për prezencën e etheve hemorragjike në kafshët bujqësore në vendin tonë
Fjoralda BAKIRI
STUDIM ANALITIK PËR HUMAN PAPILLOMAVIRUS (HPV) NË POPULLATËN SHQIPTARE
https://docs.google.com/a/fshn.edu.al/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZnNobi5lZHUuYWx8ZnNobnxneDo3ODk0MjljZjBkZWIzNDM0 

 kliko per permbajtjen    

Lorena Hysi
PIRJA E DUHANIT DHE MARKERËT E TURNOVERIT TË KOCKAVE TEK GRATË NË PERIUDHËN POSMENOPAUZIKE
Gjergji Peja
ORNITOFAUNA E MALIT TË DAJTIT (TIRANË); DINAMIKA E SAJ HAPËSINORE DHE STINORE
Merita Rumano
STUDIMI I ROLIT KYÇ TË PARATIROIDES NË METABOLIZMIN E KALCIUMIT DHE FOSFORIT NË POPULLATËN SHQIPTARE
Fundime Miri
TË DHËNA TAKSONOMIKE DHE EKOLOGJIKE MBI ZOOPLANKTONIN NË LAGUNËN E BUTRINTIT (SARANDË) 
Eliana Ibrahimi
NDIKIMI I TERAPISË HORMONALE ME PËRMBAJTJE ESTROGJENIKE DHE PROGESTERONIKE NË PARAMETRAT E HEMOSTAZËS
Adela Kullaj
Vlerësimi mikrobiologjik dhe fiziko-kimik i cilësisë së ujit të Ujëmbledhësit të Bovillës fokusuar në problemin e shfaqjes së erës dhe shijes së papëlqyeshme të tij
Admir Jançe
STUDIMI PALINOLOGJIK I DEPOZITIMEVE TË KUATERNARIT NË QYTETIN E ELBASANIT
https://docs.google.com/a/fshn.edu.al/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZnNobi5lZHUuYWx8ZnNobnxneDo3ODk0MjljZjBkZWIzNDM0

 kliko per permbajtjen 

Blerta Laze

STUDIMI I KRAHASUAR I MATJEVE IMUNOLOGJIKE TË REALIZUARA ME APARATURAT: COBAS 6000 (ROCHE HITACHI), CHORUS (DIESSE), MINI-VIDAS 2000 (BIO-MEREUX) DHE ELISA EUROIMMUN
Dorina Roko
REZULTATET E MJEKIMIT ME GLIVEK TEK LEUKOZA MIELOIDE NË FAZËN KRONIKE TË VLERËSUARA NËPËRMJET PËRGJIGJEVE CITOGJENETIKE
Bledar Pepa
PËRCAKTIMI I LARMISË BIOLOGJIKE TË MAKROINVERTEBRORËVE BENTIKË TË LUMENJVE SHKUMBIN, DEVOLL E OSUM NË PJESËN QËNDRORE TË SHQIPËRISË SI DHE VLERËSIMI I CILËSISË SË
KËTYRE TRUPAVE UJORË BAZUAR NË PËRDORIMIN E TYRE SI BIOINDIKATORË
Ermelinda Gjeta
STUDIM MBI FLORËN, BIMËSINË DHE DIVERSITETIN E HABITATEVE NATYRORE NË PELLGUN UJËMBLEDHËS TË LUMIT SHKUMBIN, NË RRJEDHËN E MESME TË TIJ
Jani Marka
BRIOFITE TË SHQIPËRISË: STUDIM FLORISTIK DHE EKOLOGJIK
Iris Hasibra
PËRDORIMI I METODAVE TË NDRYSHME TË PËRCAKTIMIT TË VIRUSIT TË GRIPIT A/H1N1 SI SHKAKTAR I PANDEMISË SË VITIT 2009 DHE IMPAKTI NË SHËNDETIN PUBLIK
Erida Nelaj
NIVELI I GJENDJES IMUNITARE NË POPULLATË PËR DISA NGA VAKSINAT VIRALE E BAKTERIALE
Erjola Keci
Vlerësimi sistematiko-ekologjik i përbërjes së makrozoobentosit në lumenjtë Erzen e Ishëm dhe basenet e tyre ujëmbledhës si dhe përcaktimi biologjik i cilësisë së ujit të këtyre lumenjve bazuar në përdorimin e makroinvertebrorëve bentikë si bioindikatorë
Xhezair Abdija
VLERËSIMI SISTEMATIKO-EKOLOGJIK I ROPALOCEROFAUNËS TË MALIT SHARR DHE RRETHINAVE TË TIJ NË RRAFSHIN E ENTOMOFAUNËS MAQEDONASE
Valon Morina
STUDIMI EKOFIZIOLOGJIK I EFEKTEVE TË NDOTJES NË BIOTËN E LUMIT SITNICË -KOSOVË”
Merjem Bushati
STUDIM MBI PRODHIMTARINË PARËSORE DHE SIGURINË SHËNDETËSORE TË SAJ NË LIQENIN E BUTRINTIT (SARANDË)
Armida Caku
HIPERANDROGJENIZMI DHE LIDHJA E TIJ ME AKNEN, PCOS-në, HIRSUTIZMIN DHE OBEZITETIN, NË POPULLATËN SHQIPTARE

 kliko per permbajtjen 


Etleva Hysaj
STUDIM BIO-EKOLOGJIK I LUNDËRZËS (Lutra lutra L.) PËRGJATË LUGINËS SË DRINOS
Besa Ndoci
Izolimi i Brucella spp. në gjedhët që kanë abortuar dhehartimi i skemave më efikase për parambrojtjen specifikenëpërmjet studimit të kinetikës së reagimit imuno-alergjik në gjedhin e vaksinuar


Elton Rrogozi 
TË DHËNA TAKSONOMIKE DHE BIO-EKOLOGJIKE MBI MUSHKONJAT CULEX (DIPTERA: CULICIDAE) NË SHQIPËRI


Nevila Bushati 
VLERËSIMI I CILËSISË SË UJËRAVE TË LIQENIT TË SHKODRËS DHE LUMENJVE DRINI E BUNA NËPËRMJET ANALIZAVE MIKROBIOLOGJIKE DHE FIZIKO-KIMIKE (PJESA SHQIPTARE).

Merita Xhetani
Identifikimi i pranisë së gjeneve RHD dhe RHCE në një grup donatorësh gjaku Rh-negativ të popullatës shqiptare dhe gjenotipizimi prenatal i fetuseve tek nënat Rhezus negative.

Anjeza Çoku
VLERËSIMI I CILËSISË MIKROBIOLOGJIKE TË FRUTAVE DHE PERIMEVE NË DISA ZONA NË SHQIPËRI

Hesat Aliu
HESHTJA POSTRANSKRIPTIVE E GJENIT TË MBISHPREHUR ANTI-APOPTOTIK, h-TERT, ME ANË TË shARN-ve, NË LINJAT QELIZORE KANCEROGJENE HUMANE
Fahri Gavrazaj
ANALIZIMI I PROFILIT TЁ ADN-se DUKE PЁRDORUR MARKATORЁT STR DHE QЁNDRUESHMЁRIA E TYRE NDAJ FAKTORЁVE TЁ NDRYSHЁM MJEDISORЁ DHE MIKROORGANIZMAVE.

 kliko per permbajtjen 


Fusha e punimit: Plan Menaxhimi per cilesine e ujrave ne pellgun e Liqenit te Shkodres(Pjesa Shqiptare)

Fusha e punimit: STUDIM KRAHASUES PER MBIPESHEN DHE OBEZITETIN NE FEMIJET E ADELESHENTET SHQIPTARE , MINORITETIN GREK SI DHE NE KOMUNITETET ETNO-KULTURORE
ARUMUN DHE ROM NE RRETHIN E GJIROKASTRES 

Fusha e punimit: VLERESIMI I CILESISE SE UJERAVE NE UJEMBLEDHESIN E BOVILLES (TIRANE) DHE NE PELLGUN E TIJ DUKE U MBESHTETUR TEK ALGAT MIKROSKOPIKE