Departamenti i Bioteknologjise

ERVIN HOXHA
VLERËSIMI I CILËSISË SË UJIT TË PIJSHËM NË QARKUN E FIERIT BAZUAR NË DISA INDIKATORË


Matilda SHEHU (ZEQO)
DIVERSITETI INTRASPECIFIK DHE INTERSPECIFIK NË NIVEL EKO-MORFOLOGJIK DHE HISTO-CITOLOGJIK I SPECIEVE BIMORE NË DISA HABITATE TË ZONËS SË VLORËS
Albana Temali
STUDIMI I PARAMETRAVE KIMIKË DHE BIOLOGJIKË IDENTIFIKUES TË CILËSISË SË UJRAVE TË LIQENIT TË SHKODRËS

Arianeta Nura
VLERËSIMI I CILËSISË SË UJËRAVE NË PELLGUN UJËMBLEDHËS TË GJAKOVËS, BAZUAR NË PARAMETRAT MIKROBIOLOGJIKË DHE FIZIKO-KIMIKË

Romina LIBOHOVA
MONITORIMI I BIOTOKSINAVE TË PRODHUARA NGA FITOPLANKTONI TOKSIK NË MOLUSQET BIVALVE DHE NDOTJA MIKROBIKE NË LAGUNAT E NARTËS DHE ORIKUMIT

STELA PAPA
VLERËSIMI I SHUMËLLOJSHMËRISË SË GJENEVE KODUESE TË MONOTERPEN SINTETAZAVE DHE PRODUKTEVE ENZIMATIKE TË TYRE TEK POPULLATA TË SHERBELËS TË SHQIPËRISË SË VERIUT

Valon DURGUTI
PËRCAKTIMI KUANTITATIV I OKTRATOKSINËS A TEK LLOJET E NDRYSHME TË VERËRAVE TE PRODHUARA NË KOSOVË”

LINDITA BUSHATI
MONITORIM I NDOTJES MIKROBIKE DHE KIMIKE I LUMENJVE DRIN E MAT DHE NDIKIMI I KËSAJ NDOTJE NË EUTROFINË E KËTYRE LUMENJVE

Desareda Mero
PËRDORIMI I INSTRUMENTEVE MODERNE PËR DIAGNOSTIKIMIN E FITOPLAZMAVE QË SHKAKTOJNË INFEKSIONE NË BIMËT E MOLLËVE (AP) DHE LEPTONEKROZËN E KUMBULLËS (PLN)

Marinela Grazhdani
MIKROSHUMIMI IN VITRO I FIDANËVE TË DISA KULTIVARËVE TË MOLLËS (MALUS DOMESTICA Borkh.) TË RRETHIT TË KORÇËS DHE PËRDORIMI I METODAVE MOLEKULARE PËR KONTROLLIN FITOSANITAR TË TYRE.

Flora Ferati
VLERËSIMI I NDOTJES MJEDISORE NË LUMENJTË SITNICA DHE TREPÇA NË ZONËN E MITROVICËS

Philippe Théou
Bat Populations in Albania: Structure and Dynamic of Populations

Rrahman Ferizi
VLERESIMI I PARAMETRAVE MIKROBIOLOGJIKE, FIZIKO-KIMIKE TE UJRAVE TE LUMENJEVE, STINICA, LEPENCI DHE LUMBARDHI I PRIZERENIT DHE IMPAKTI I TYRE NE KUALITETIN MIKROBIOLOGJIK E BIOKIMIK TE PESHQIT QE RRITEK TEK KETA LUMENJ
Ylber Bajraktari
VLERËSIMI I SHUMËLLOJSHMËRISË GJENETIKE TË VARIFETEVE TË HARDHISË SË KOSOVËS BAZUAR NË MARKERË MOLEKULARË DHE TË TJERA AGRONOMIKE

Anduela Qendro
STUDIMI I ORGANOGJENEZËS IN VITRO PËR DY SUBSPECIET E ASTER ALBANICUS DEGEN ME QËLLIM RUAJTJEN E GJERMOPLAZMËS

Çiljeta Piro
Monitorimi i ndotjes mikrobike së lumenjve Drino – Vjosë në pikëprerjen e tyre (qarku i Gjirokastrës), si dhe i pranisë së mikroorganizmave në disa kultura bujqësore

Anni Kallfa
KARAKTERISTIKAT SPEKTRALE TË FITOPLANKTONIT DHE VARËSIA RECIPROKE NGA FAKTORËT MJEDISORË DHE EUTROFIKIMI

Rozarta Nezaj
NIVELI I NDOTJES MIKROBIKE NË  UJIN E PIJSHËM PË R RRETHIN E LEZHËS DHE NDIKIMI I TIJ NË SËMUNDJET INFEKTIVE  GJATË PERIUDHËS 2006-2013

Laura Gjyli
Identifikimi i cianobakterit Synechococcus në ujërat e Gjirit të Durrësit, bazuar në fragmentet gjenike ribozomale specifike

Orjeta Jaupaj (Elbasani)
RRITJA E DIVERSITETIT MORFOLOGJIK, FIZIOLOGJIK DHE BIOKIMIK NЁPËRMJET INDUKTIMIT TЁ MUTACIONEVE ME ANË TË RREZATIMIT JONIZUES NЁ GRURЁ

Milidin Bakalli
VLERËSIMI I CILËSISË SË UJIT TË PUSEVE NËZONËN E GËRDECIT NËPËRMJET ANALIZAVE FIZIKO-KIMIKE DHE MIKROBIKE

Valbona SOTA (Mata)
RUAJTJA E GJERMOPLAZMËS SË SPECIEVE FRUTORE SPONTANE SHQIPTARE TË RREZIKUARA PËR ZHDUKJE DHE ME VLERAEKONOMIKE ME METODA TË NDRYSHME TË KONSERVIMIT IN VITRO

Bekim Gashi
KARAKTERIZIMI BIOMORFOLOGJIK, FIZIOLOGJIK DHE RUAJTJA EX SITU E GJERMOPLAZMËS SË SPECIEVE TË "RINGJALLJES" SË GJINISË RAMONDA NË KOSOVË DHE NË MAQEDONI