Departamenti i Informatikes

DHIMITER KIKINA
JONIDA SHEHU
MODELIMI I SHËRBIMEVE TË QEVERISJES ELEKTRONIKE NËPËRMJET ONTOLOGJIVE
Bora Bimbari

Dhonat KOTE
Ndërtimi i sistemeve të informacionit për rritjen e efiçencës dhe sigurisë ushqimore bazuar mbi teknologjitë e internetit të objekteve
Bora Bimbari


ENKELEDA KUKA
VLERËSIMI I PËRDORUESHMËRISË SË APLIKACIONEVE NË CLOUD COMPUTING
Bora Bimbari


BLERINA ÇELIKU
Algoritmat Kriptografike dhe Siguria
Bora Bimbari


ODETA KROMIÇI
PËRMIRËSIMI I PARASHIKIMIT DHE ADMINISTRIMIT TË PARASË NË FINANCAT PUBLIKE NËPËRMJET APLIKIMIT TË TEKNIKAVE TË INTELIGJENCËS SË BIZNESIT
Bora Bimbari


ARDIANA TOPI
ARKIVAT ELEKTRONIKË, RUAJTJA AFATGJATË E KOLEKSIONEVE ELEKTRONIKE ME VLERË HISTORIKE KOMBËTARE NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË
Bora Bimbari


Dezdemona Gjylapi
ALGORITMAT GJENETIK NË TRAJNIMIN E RRJETAVE NEURALE
Bora Bimbari


GJERGJI MULLA
Ndertimi i nje plani sigurie per mbrojtjen e proceseve dhe informacioneve kritike ose sensitive
Bora Bimbari


XHENI MELO
Mobile Learning ne permiresimin e procesit te mesimdhenjes ne Shqiperi, studime dhe aplikime 
Bora Bimbari


EDRA FRESKU
KRIJIMI I NJË MODELI INFORMATIK PËR MENAXHIMIN E KUJDESIT SHËNDETËSOR DHE KOMPLEKSITETI I IMPLEMENTIMIT:
RASTI I SPITALIT RAJONAL TË SHKODRËS
Bora Bimbari


DENADA ÇOLLAKU
SHËRBIME PËR MANAXHIMIN E NJOHURIVE
Bora Bimbari


Blerta MOÇKA
OPTIMIZIMI I INTELIGJENCËS SË BIZNESIT DUKE PËRDORUR FRAMEWORK
Bora Bimbari


Alban BURAZERI
MOTORI I ZBULIMIT TË MASHTRIMIT - MONITORIMI I TRANSAKSIONEVE TË DYSHIMTA NË BANKA NËPËRMJET TEKNOLOGJIVE TË INFORMACIONIT DHE INTEGRIMIT TË TYRE
Bora Bimbari


Alba Como
Data mining në Edukim
Bora Bimbari


Dhori Terpo
AUTOMATIZIMI I SHËRBIMEVE TË QEVERISJES ELEKTRONIKE NË SHQIPËRI BAZUAR NË MODELIN WORKFLOW REFERENCE
Bora Bimbari


Ejup Rustemi
SISTEMET INTELIGJENTE TË BIZNESIT DHE IMPLEMENTIMI I TYRE
Bora Bimbari


Ardi Benusi
ZHVILLIME TË TEKNOLOGJISË “CLOUD”
Bora Bimbari


Festim Halili
APLIKIMI I KOREOGRAFISË SË UEB SHËRBIMEVE NË SISTEMET HETEROGJENE TË INFORMACIONIT
Bora Bimbari


Olti Qirici
Studim mbi procesimin e gjuhëve natyrore (gjuhës shqipe) përmes metodave të Inteligjencës Artificiale
Bora Bimbari


ERIND BEDALLI
LOGJIKA E TURBULLT DHE APLIKIME TË SAJ NË MODELIM
Bora Bimbari


Silvana Greca
SISTEME INFORMACIONI MULTIMEDIALE, APLIKIME DHE STRATEGJI
Bora Bimbari


Senada Bushati
PËRDORIMI I DATA MINING, SEMANTIC WEB DHE CONCEPT MODELING PËR EDUKIMIN E NXËNËSVE
Bora Bimbari


Juliana Lula
Studimi i sistemeve Data Warehouse dhe ndërtimi i një modeli raportimi të bazuar në teknologjinë Business Intelligence
Bora Bimbari


Elona Xhina
MODELE TË REJA TË SHËRBIMEVE BANKARE, BAZUAR NË TEKNOLOGJITË E INFORMACIONIT DHE KOMUNIKIMIT, NË SHQIPËRI
Bora Bimbari


Bora Bimbari
MODELIMI I SISTEMEVE HIBRIDE TЁ RUAJTJES DHE PЁRPUNIMIT TЁ INFORMACIONIT
Bora Bimbari


Denis Saatçiu
KRIJIMI I MODELEVE INFORMATIKЁ PЁR VLERЁSIMIN E DENSITETEVE PROBABILITARË ZBATIME NË EKONOMI
Eljona Proko


Julian Fejzaj
ARKITEKTURAT E BAZAVE TË DHËNAVE TË ORIENTUARA NGA SHËRBIMET
Eljona Proko


Eljona Proko
STUDIMI DHE IMPLEMENTIMI I KOMPONENTËVE PËR NDËRTIMIN E APLIKACIONEVE WEB ME PERFORMANCË TË LARTË
Eljona Proko


Medjon Hysenaj
PLATFORMA WEB GIS ALBANIA. TEKNIKA TË AVANCUARA REPLIKIMI.


Florim Idrizi
KRIPTOGRAFIA E KOMBINUAR SI MJET PËR SIGURINË E TRANSAKSIONEVE ELEKTRONIKE NË REPUBLIKËN E MAQEDONISË


Fisnik Dalipi
NXJERRJA SEMANTIKE E INFORMACIONEVE PREJ BURIMEVE TË SHPËRNDARA DHE HETEROGJENE, NGA KËNDVËSHTRIMI I INTELIGJENCËS AFARISTE, PËRMES EKSPLORIMIT INTERAKTIV DHE VIZUAL TË HAPËSIRAVE MULTIDIMENSIONALE TË INFORMACIONIT


Ana Ktona
OFRIMI I SHЁRBIMEVE FINANCIARE ME ANЁ TЁ TEKNOLOGJISЁ MOBILEMirlinda Karcanaj
INTEGRIMI I SISTEMIT TЁ MENAXHIMIT TЁ DOKUMENTEVE ME E-SHЁRBIMET NЁ INSTITUCIONET PUBLIKE
Ċ
Erion Mile,
Mar 26, 2018, 5:12 AM
ĉ
Marlind Golloshi,
May 18, 2021, 4:53 AM
Ċ
Erion Mile,
Oct 25, 2018, 5:38 AM
Ċ
Erion Mile,
Nov 5, 2018, 12:04 AM
Ċ
Marlind Golloshi,
Dec 4, 2020, 3:20 AM
Ċ
Erion Mile,
Feb 7, 2018, 3:11 AM