Departamenti i Informatikes

BLERINA ÇELIKU
Algoritmat Kriptografike dhe Siguria
Bora Bimbari

ODETA KROMIÇI
PËRMIRËSIMI I PARASHIKIMIT DHE ADMINISTRIMIT TË PARASË NË FINANCAT PUBLIKE NËPËRMJET APLIKIMIT TË TEKNIKAVE TË INTELIGJENCËS SË BIZNESIT
Bora Bimbari

ARDIANA TOPI
ARKIVAT ELEKTRONIKË, RUAJTJA AFATGJATË E KOLEKSIONEVE ELEKTRONIKE ME VLERË HISTORIKE KOMBËTARE NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË
Bora Bimbari

Dezdemona Gjylapi
ALGORITMAT GJENETIK NË TRAJNIMIN E RRJETAVE NEURALE
Bora Bimbari

GJERGJI MULLA
Ndertimi i nje plani sigurie per mbrojtjen e proceseve dhe informacioneve kritike ose sensitive
Bora Bimbari

XHENI MELO
Mobile Learning ne permiresimin e procesit te mesimdhenjes ne Shqiperi, studime dhe aplikime 
Bora Bimbari

EDRA FRESKU
KRIJIMI I NJË MODELI INFORMATIK PËR MENAXHIMIN E KUJDESIT SHËNDETËSOR DHE KOMPLEKSITETI I IMPLEMENTIMIT:
RASTI I SPITALIT RAJONAL TË SHKODRËS
Bora Bimbari

DENADA ÇOLLAKU
SHËRBIME PËR MANAXHIMIN E NJOHURIVE
Bora Bimbari

Blerta MOÇKA
OPTIMIZIMI I INTELIGJENCËS SË BIZNESIT DUKE PËRDORUR FRAMEWORK
Bora Bimbari

Alban BURAZERI
MOTORI I ZBULIMIT TË MASHTRIMIT - MONITORIMI I TRANSAKSIONEVE TË DYSHIMTA NË BANKA NËPËRMJET TEKNOLOGJIVE TË INFORMACIONIT DHE INTEGRIMIT TË TYRE
Bora Bimbari

Alba Como
Data mining në Edukim
Bora Bimbari

Dhori Terpo
AUTOMATIZIMI I SHËRBIMEVE TË QEVERISJES ELEKTRONIKE NË SHQIPËRI BAZUAR NË MODELIN WORKFLOW REFERENCE
Bora Bimbari

Ejup Rustemi
SISTEMET INTELIGJENTE TË BIZNESIT DHE IMPLEMENTIMI I TYRE
Bora Bimbari

Ardi Benusi
ZHVILLIME TË TEKNOLOGJISË “CLOUD”
Bora Bimbari

Festim Halili
APLIKIMI I KOREOGRAFISË SË UEB SHËRBIMEVE NË SISTEMET HETEROGJENE TË INFORMACIONIT
Bora Bimbari

Olti Qirici
Studim mbi procesimin e gjuhëve natyrore (gjuhës shqipe) përmes metodave të Inteligjencës Artificiale
Bora Bimbari

ERIND BEDALLI
LOGJIKA E TURBULLT DHE APLIKIME TË SAJ NË MODELIM
Bora Bimbari

Silvana Greca
SISTEME INFORMACIONI MULTIMEDIALE, APLIKIME DHE STRATEGJI
Bora Bimbari

Senada Bushati
PËRDORIMI I DATA MINING, SEMANTIC WEB DHE CONCEPT MODELING PËR EDUKIMIN E NXËNËSVE
Bora Bimbari

Juliana Lula
Studimi i sistemeve Data Warehouse dhe ndërtimi i një modeli raportimi të bazuar në teknologjinë Business Intelligence
Bora Bimbari

Elona Xhina
MODELE TË REJA TË SHËRBIMEVE BANKARE, BAZUAR NË TEKNOLOGJITË E INFORMACIONIT DHE KOMUNIKIMIT, NË SHQIPËRI
Bora Bimbari

Bora Bimbari
MODELIMI I SISTEMEVE HIBRIDE TЁ RUAJTJES DHE PЁRPUNIMIT TЁ INFORMACIONIT
Bora Bimbari

Denis Saatçiu
KRIJIMI I MODELEVE INFORMATIKЁ PЁR VLERЁSIMIN E DENSITETEVE PROBABILITARË ZBATIME NË EKONOMI
Eljona Proko

Julian Fejzaj
ARKITEKTURAT E BAZAVE TË DHËNAVE TË ORIENTUARA NGA SHËRBIMET
Eljona Proko

Eljona Proko
STUDIMI DHE IMPLEMENTIMI I KOMPONENTËVE PËR NDËRTIMIN E APLIKACIONEVE WEB ME PERFORMANCË TË LARTË
Eljona Proko

Medjon Hysenaj
PLATFORMA WEB GIS ALBANIA. TEKNIKA TË AVANCUARA REPLIKIMI.


Florim Idrizi
KRIPTOGRAFIA E KOMBINUAR SI MJET PËR SIGURINË E TRANSAKSIONEVE ELEKTRONIKE NË REPUBLIKËN E MAQEDONISË


Fisnik Dalipi
NXJERRJA SEMANTIKE E INFORMACIONEVE PREJ BURIMEVE TË SHPËRNDARA DHE HETEROGJENE, NGA KËNDVËSHTRIMI I INTELIGJENCËS AFARISTE, PËRMES EKSPLORIMIT INTERAKTIV                                   DHE VIZUAL TË HAPËSIRAVE MULTIDIMENSIONALE TË INFORMACIONIT


Ana Ktona
OFRIMI I SHЁRBIMEVE FINANCIARE ME ANЁ TЁ TEKNOLOGJISЁ MOBILE


Mirlinda Karcanaj
INTEGRIMI I SISTEMIT TЁ MENAXHIMIT TЁ DOKUMENTEVE ME E-SHЁRBIMET NЁ INSTITUCIONET PUBLIKE