Departamenti i Kimisë Industriale

Erinda Piluri
STUDIMI NË NJË IMPIANT EKSPERIMENTAL I PARAMETRAVE QË DIKTOJNË EKUILIBRIN DHE MODELIMI I SISTEMIT DINAMIK TË ABSORBIMIT TË AVUJVE TË ETANOLIT 
https://docs.google.com/a/fshn.edu.al/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZnNobi5lZHUuYWx8ZnNobnxneDoxODFjYmYyMjQyNzA5MDdl

Sidorela Vishkulli
PËRDORIMI I SHAFRANIT (CROCUS SATIVUS L.) PËR NGJYROSJEN E MATERIALEVE TEKSTILE 
https://docs.google.com/a/fshn.edu.al/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZnNobi5lZHUuYWx8ZnNobnxneDo3MjgzOTY0OTBmYThjN2Jm

Armela Mazreku
ALTERNATIVA TË PRODHIMIT TË BIODIEZELIT DHE REALIZIMI INDUSTRIAL NË SHQIPËRI
https://docs.google.com/a/fshn.edu.al/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZnNobi5lZHUuYWx8ZnNobnxneDo0MGFlMGM5NTFhMzlkYTU3

Anisa Rexhepi
TRAJTIMI BIOLOGJIK I SHKARKIMEVE UJORE TË INDUSTRISË USHQIMORE NË VENDIN TONË DHE PROJEKTIMI INXHINIERIK I NJË IMPIANTI PILOT
https://docs.google.com/a/fshn.edu.al/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZnNobi5lZHUuYWx8ZnNobnxneDo1MzRlYmJhNWNjNTBhMGYz

Julia Preka
VLERËSIMI I CILËSISË DHE PËRMBAJTJES SË METALEVE NË QUMËSHTIN E FRESKËT TË LOPËS NË RRETHIN E SHKODRËS
https://docs.google.com/a/fshn.edu.al/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZnNobi5lZHUuYWx8ZnNobnxneDo2YTk1ZDBkM2NkMmI5OTg3

Aleksanër PETRE
IMPLEMENTIMI I HACCP- ISO, 9001 - 22000 SI NJË SISTEM MENAXHIMI DHE KONTROLLI NË INDUSTRINË E BIRRËS
https://docs.google.com/a/fshn.edu.al/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZnNobi5lZHUuYWx8ZnNobnxneDo1MjJiZmIyYmM0NDQzNDdh


Tanja KAMBURI
Ndikimi i parametrave fiziko-kimike të maltit në teknologjinë dhe cilësinë e prodhimit të birrës
Hasime Manaj


Terkida Vaso
MODELIMI DHE STUDIMI I KINETIKËS SË RRITJES DHE FERMENTIMIT TË MAJASË SË IMOBILIZUAR NË ALGINAT KALCIUMI
Hasime Manaj


STELA VELO
STUDIMI ANALITIK I KULTIVARIT TË ULLIRIT KALINJOT NË RAJONIN E VLORËS DHE ZONA TË TJERA TË SHQIPËRISË“
Hasime Manaj


Afërdita Dinaku
VLERËSIMI I NIVELIT TË MYKOTOKSINAVE NË DRITHËRAT E VENDIT DHE TË IMPORTIT NË SHQIPËRI
Hasime Manaj


Mirela SULAJ
SIGURIA E PRODUKTEVE TË IMPORTUARA NËPËRMJET KONTROLLIT ANALITIK DHE LEGJISLATIVO – DOGANOR
Hasime Manaj


Denisa Romman (Demi)
STUDIM MBI MUNDËSINË E PËRDORIMIT TË HIREVE FLUTURUES SI SHTESË NË INDUSTRINË E PRODHIMIT TË ÇIMENTOS DHE BETONIT SI DHE NDIKIMI I SULFATEVE MgSO4 DHE Na2SO4 NË TO (ATAKU SULFATIK)
Hasime Manaj


VILMA GURAZI
STUDIMI DHE KRAHASIMI I METODAVE ALTERNATIVE TË IMOBILIZIMIT NË KARAKTERISTIKAT FERMENTUESE DHE SJELLJEN E MAJASË
Hasime Manaj


ENTELA HODAJ-ÇELIKU
PHYTOCHEMICAL STUDY AND BIOLOGICAL ACTIVITY OF CENTAUREA VLACHORUM (ASTERACEAE)
Hasime Manaj


AFRIOLA CETA 
STUDIMI I EKUILIBRAVE VITAMINIKË TEK KONSUMATORËT E ZAKONSHËM DHE PËRDORUESIT E PREPARATEVE VITAMINIKË APO SUPLEMENTËVE TË PASUR ME TO
Hasime Manaj


Xhaklina Cani
APLIKIMI I TEKNIKAVE TË MODELIMIT DHE SIMULIMIT TË PROCESEVE PËR KARAKTERIZIMIN OPTIMAL TË NAFTAVE BRUTO TË VENDIT TONË
Hasime Manaj


Diana Kapiti
Përcaktimi i përmbajtjes dhe mekanizmat e shkëmbimeve së formave të fosforit ndërmjet sedimenteve dhe ujërave të liqenit të Shkodrës dhe lumit Buna
Hasime Manaj


Erjola Reufi
NDIKIMI I FIBRAVE HIBRIDE ( POLIPROPILENIT DHE ÇELIKUT) NE BETONET E ARMUARA
Hasime Manaj


FIDAN FEKA 
STUDIMI I SHKARKIMEVE NGA INDUSTRITË KIMIKE NË BASENET UJORE DHE IMPAKTI KIMIKO-MJEDISOR NË REPUBLIKËN E KOSOVËS
Hasime Manaj


Faruk HAJRIZI
Monitorimi i cilësisë së ujërave të zeza në Skenderaj dhe propozimi i masave të nevojshme
Hasime Manaj


Lorena MEMUSHAJ
Kontrolli i ngarkesave mykore tek drithërat dhe ndikimi i tyre në karakteristikat fiziko-kimike dhe teknologjinë e tyre
Hasime Manaj


ERNEST GJURAJ
STUDIM I IMPAKTIT TË BIMËVE MEDICINALE SI SHTESA NË PRODUKTET USHQIMORE
Hasime Manaj


Marsela Çomo
PËRMIRËSIMI ME ANË TË ANALIZAVE FIZIKO-KIMKE TË DISA PRODUKTEVE TRADICIONALE TË PRODHUARA NË JUG TË VENDIT
Hasime Manaj


Elvin Çomo
IDENTIFIKIMI DHE VLERËSIMI I SHPËRNDARJES SË NDOTËSAVE NË LUMIN SHKUMBIN NGA DAMBA E KOMBINATIT METALURGJIK ELBASAN DERI NË GRYKËDERDHJEN E TIJ
Hasime Manaj


Enkeleda Kadiu
ÇRREGULLIMET NGA PAMJAFTUESHMËRIA E JODIT, NJË PROBLEM I RËNDËSISHËM I SHËNDETIT PUBLIK NË SHQIPËRI
Hasime Manaj


Xhemë Lajçi
HULUMTIMI I NDIKIMIT TË KUSHTEVE TË FERMENTIMIT GJATË PRODHIMIT TË BIRRËS NË FORMIMIN E DIACETILIT DHE ALKOOLEVE TË LARTA
Hasime Manaj


Dritan Prifti
Vlerësimi dhe përshtatja e lëndëve të para për prodhimin e klinkerit të çimentos së fabrikës Antea Cement Sh.a , Borizanë
Hasime Manaj


Kastriot Pehlivani
NDIKIMI I KONCENTRIMIT TE MAJASË NË FERMENTIM DHE NË FORMIMIN E ALKOOLEVE TË LARTA NË BIRRË
Hasime Manaj


Sami Makolli
PËRCAKTIMI I RADONIT NË TOKË DHE KORRELIMI I TIJ ME EKSPOZIMIN NË SIPËRFAQE
Hasime Manaj


Edlira Tako
STUDIMI I EKUILIBRAVE TË ADSORBIMIT NË ARGJILAT MONTMORILLONITE TË DISA METALEVE TË RËNDË
Hasime Manaj


Enkleva Halluni
Studimi i çështjeve të prodhimit të pastër në prodhimin e pijeve joalkoolike e të ambalazheve plastike
Hasime Manaj


Anisa Dhroso
Studimi inxhinierik i proceseve të kompostimit dhe pirolizës të mbetjeve organike agro-pyjore dhe projektimi i reaktorit
Hasime Manaj


Elton Zaka
Studimi i rrjedhjes së procesit për prodhimin e klinkerit të çimentos Portland


Fatmir Gjyriqi
PËRMIRËSIMI I CILËSISË MJEDISORE ME ANË TË PËRPUNIMIT TË SHKARKIMEVE AGRO-USHQIMORE NË NJË SISTEM REAKTORËSH BIOKIMIKË ME OPTIMIZIM TË PARAMETRAVE OPERACIONALË DHE TË PROJEKTIMIT


Alketa Cerkezi
STUDIMI I KARAKTERISTIKAVE FIZIKO-KIMIKE DHE MIKROBIOLOGJIKE TЁ KAFESЁ


Delina Troja
Teknologjia dhe Mikrobiologjia e Ushqimeve & Vlerësimi i Sigurisë dhe Cilësisë


Amilda Ballata
Vlerësimi i Parametrave të Cilësisë të Produkteve të Pasterizuar (Qumësht i Pasterizuar) Gjatë Periudhës së Ruajtjes


Ilirjana Zymberaj
MONITORIMI I CILËSISË DHE SIGURISË TË PRODUKTEVE TE BYLMETIT NË TREGUN E KOSOVËSKlodiola Dhamo
Vlerësimi mikrobiologjik i ushqimeve për foshnje


Sabri Hajdini
TEKNOLOGJIA DHE MIKROBIOLOGJIA E USHQIMEVE & VLERËSIMI I CILËSISE DHE SIGRURISË


Abaz Asllani
Monitorimi i cilësisë së hidrokarbureve që tregtohen në Republikën e Kosovës


Edion Arapi
Alkalet, squfuri, fenomeni qarkullues në fabrikat e çimentos dhe përdorimi i qymyrit koks, në procesin e pjekjes së klinkerit


Arben Gjata
VLERËSIMI I CILËSISE DHE SIGURISË SË PIJEVE JO ALKOOLIKE, TË PRODHUARA NË ZONËN E KORCËS, PËRMES MONITORIMIT TË PARAMETRAVE FIZIKO –KIMIKE TË VLERËSIMIT DHE ADITIVËVE TË PËRDORUR PËR TË RRUAJTUR CILESINË DHE RRITUR KOHËZGJATJEN E PËRDORIMIT


Redi Buzo
STUDIMI I FAKTORËVE OPERACIONALË INXHINIERIKË TË SHKËMBIMIT TË MASËS NË OPTIMIZIMIN E MIKRO-OKSIGJENIMIT GJATË PRODHIMIT DHE RUAJTJES SË VERËS SI DHE NDIKIMI I EFEKTEVE DYTËSORE NË CILËSINË E SAJ


Rudina ÇAKRAJ
MEKANIZMAT LIGJORË DHE STANDARTET KOMBËTARE, BAZË PËR VLERËSIMIN E CILËSISË SË VAJIT TË ULLIRIT


Violeta LAJQI
Modelimi i proceseve difuzive përmes sipërfaqës kontaktuese të paketimeve me ushqimet për sigurinë dhe kontrollin cilësor


Lurjana Lila
Studimi i mikrobiologjisë së lëngjeve të frutave dhe i ndikimit të rezistencës ndaj kushteve të stresit të Bifidobacterium spp, për përdorimin e tyre për përftimin e lëngjeve funksionalë probiotikë


Nereida Dalanaj
Studim i Taksonomisë së Mikroorganizmave të Habitateve Natyrorë Specifikë dhe Ndikimi i Marëdhënieve Antagoniste Mikrobiale në Reduktimin e Ngarkesave Mykore në Bimë


Migena Hoxha


Hasime Manaj


Sami Gashi
Ndikimi në mjedis i prodhimit dhe përdorimit të detergjenteve dhe mundësitë e zbutjes së tij


Sonila Vito
Simulimi numerik i proceseve të reaksion-difuzionit të metaleve të rënda


Mirela Alushllari
Vlerësimi dhe ndikimi mjedisor i mbetjeve industriale (Pb) në territorin e ish Uzinës së Baterive, Berat


Fusha e punimit: STUDIMI KIMIKO - MJEDISOR I BANESAVE UJORE DRINI I BARDHE DHE IBËR NË REPUBLIKEN E KOSOVËS.


Eldi Lico
STUDIMI I STRUKTURËS TË MATERIALEVE PLASTIKE GJATË PROCESIT TË RICIKLIMIT DHE NDIKIMI I ADITIVËVE NË CILËSINË E TYRE.