Departamenti i Kimise Industriale

Tanja KAMBURI
Ndikimi i parametrave fiziko-kimike të maltit në teknologjinë dhe cilësinë e prodhimit të birrës
Hasime Manaj

Terkida Vaso
MODELIMI DHE STUDIMI I KINETIKËS SË RRITJES DHE FERMENTIMIT TË MAJASË SË IMOBILIZUAR NË ALGINAT KALCIUMI
Hasime Manaj

STELA VELO
STUDIMI ANALITIK I KULTIVARIT TË ULLIRIT KALINJOT NË RAJONIN E VLORËS DHE ZONA TË TJERA TË SHQIPËRISË“
Hasime Manaj

Afërdita Dinaku
VLERËSIMI I NIVELIT TË MYKOTOKSINAVE NË DRITHËRAT E VENDIT DHE TË IMPORTIT NË SHQIPËRI
Hasime Manaj

Mirela SULAJ
SIGURIA E PRODUKTEVE TË IMPORTUARA NËPËRMJET KONTROLLIT ANALITIK DHE LEGJISLATIVO – DOGANOR
Hasime Manaj

Denisa Romman (Demi)
STUDIM MBI MUNDËSINË E PËRDORIMIT TË HIREVE FLUTURUES SI SHTESË NË INDUSTRINË E PRODHIMIT TË ÇIMENTOS DHE BETONIT SI DHE NDIKIMI I SULFATEVE MgSO4 DHE Na2SO4 NË TO (ATAKU SULFATIK)
Hasime Manaj

VILMA GURAZI
STUDIMI DHE KRAHASIMI I METODAVE ALTERNATIVE TË IMOBILIZIMIT NË KARAKTERISTIKAT FERMENTUESE DHE SJELLJEN E MAJASË
Hasime Manaj

ENTELA HODAJ-ÇELIKU
PHYTOCHEMICAL STUDY AND BIOLOGICAL ACTIVITY OF CENTAUREA VLACHORUM (ASTERACEAE)
Hasime Manaj

AFRIOLA CETA 
STUDIMI I EKUILIBRAVE VITAMINIKË TEK KONSUMATORËT E ZAKONSHËM DHE PËRDORUESIT E PREPARATEVE VITAMINIKË APO SUPLEMENTËVE TË PASUR ME TO
Hasime Manaj

Xhaklina Cani
APLIKIMI I TEKNIKAVE TË MODELIMIT DHE SIMULIMIT TË PROCESEVE PËR KARAKTERIZIMIN OPTIMAL TË NAFTAVE BRUTO TË VENDIT TONË
Hasime Manaj

Diana Kapiti
Përcaktimi i përmbajtjes dhe mekanizmat e shkëmbimeve së formave të fosforit ndërmjet sedimenteve dhe ujërave të liqenit të Shkodrës dhe lumit Buna
Hasime Manaj

Erjola Reufi
NDIKIMI I FIBRAVE HIBRIDE ( POLIPROPILENIT DHE ÇELIKUT) NE BETONET E ARMUARA
Hasime Manaj

FIDAN FEKA 
STUDIMI I SHKARKIMEVE NGA INDUSTRITË KIMIKE NË BASENET UJORE DHE IMPAKTI KIMIKO-MJEDISOR NË REPUBLIKËN E KOSOVËS
Hasime Manaj

Faruk HAJRIZI
Monitorimi i cilësisë së ujërave të zeza në Skenderaj dhe propozimi i masave të nevojshme
Hasime Manaj

Lorena MEMUSHAJ
Kontrolli i ngarkesave mykore tek drithërat dhe ndikimi i tyre në karakteristikat fiziko-kimike dhe teknologjinë e tyre
Hasime Manaj

ERNEST GJURAJ
STUDIM I IMPAKTIT TË BIMËVE MEDICINALE SI SHTESA NË PRODUKTET USHQIMORE
Hasime Manaj

Marsela Çomo
PËRMIRËSIMI ME ANË TË ANALIZAVE FIZIKO-KIMKE TË DISA PRODUKTEVE TRADICIONALE TË PRODHUARA NË JUG TË VENDIT
Hasime Manaj

Elvin Çomo
IDENTIFIKIMI DHE VLERËSIMI I SHPËRNDARJES SË NDOTËSAVE NË LUMIN SHKUMBIN NGA DAMBA E KOMBINATIT METALURGJIK ELBASAN DERI NË GRYKËDERDHJEN E TIJ
Hasime Manaj

Enkeleda Kadiu
ÇRREGULLIMET NGA PAMJAFTUESHMËRIA E JODIT, NJË PROBLEM I RËNDËSISHËM I SHËNDETIT PUBLIK NË SHQIPËRI
Hasime Manaj

Xhemë Lajçi
HULUMTIMI I NDIKIMIT TË KUSHTEVE TË FERMENTIMIT GJATË PRODHIMIT TË BIRRËS NË FORMIMIN E DIACETILIT DHE ALKOOLEVE TË LARTA
Hasime Manaj

Dritan Prifti
Vlerësimi dhe përshtatja e lëndëve të para për prodhimin e klinkerit të çimentos së fabrikës Antea Cement Sh.a , Borizanë
Hasime Manaj

Kastriot Pehlivani
NDIKIMI I KONCENTRIMIT TE MAJASË NË FERMENTIM DHE NË FORMIMIN E ALKOOLEVE TË LARTA NË BIRRË
Hasime Manaj

Sami Makolli
PËRCAKTIMI I RADONIT NË TOKË DHE KORRELIMI I TIJ ME EKSPOZIMIN NË SIPËRFAQE
Hasime Manaj

Edlira Tako
STUDIMI I EKUILIBRAVE TË ADSORBIMIT NË ARGJILAT MONTMORILLONITE TË DISA METALEVE TË RËNDË
Hasime Manaj

Enkleva Halluni
Studimi i çështjeve të prodhimit të pastër në prodhimin e pijeve joalkoolike e të ambalazheve plastike
Hasime Manaj

Anisa Dhroso
Studimi inxhinierik i proceseve të kompostimit dhe pirolizës të mbetjeve organike agro-pyjore dhe projektimi i reaktorit
Hasime Manaj

Elton Zaka
Studimi i rrjedhjes së procesit për prodhimin e klinkerit të çimentos Portland

Fatmir Gjyriqi
PËRMIRËSIMI I CILËSISË MJEDISORE ME ANË TË PËRPUNIMIT TË SHKARKIMEVE AGRO-USHQIMORE NË NJË SISTEM REAKTORËSH BIOKIMIKË ME OPTIMIZIM TË PARAMETRAVE OPERACIONALË DHE TË PROJEKTIMIT

Alketa Cerkezi
STUDIMI I KARAKTERISTIKAVE FIZIKO-KIMIKE DHE MIKROBIOLOGJIKE TЁ KAFESЁ

Delina Troja
Teknologjia dhe Mikrobiologjia e Ushqimeve & Vlerësimi i Sigurisë dhe Cilësisë

Amilda Ballata
Vlerësimi i Parametrave të Cilësisë të Produkteve të Pasterizuar (Qumësht i Pasterizuar) Gjatë Periudhës së Ruajtjes

Ilirjana Zymberaj
MONITORIMI I CILËSISË DHE SIGURISË TË PRODUKTEVE TE BYLMETIT NË TREGUN E KOSOVËS

Klodiola Dhamo
Vlerësimi mikrobiologjik i ushqimeve për foshnje

Sabri Hajdini
TEKNOLOGJIA DHE MIKROBIOLOGJIA E USHQIMEVE & VLERËSIMI I CILËSISE DHE SIGRURISË

Abaz Asllani
Monitorimi i cilësisë së hidrokarbureve që tregtohen në Republikën e Kosovës

Edion Arapi
Alkalet, squfuri, fenomeni qarkullues në fabrikat e çimentos dhe përdorimi i qymyrit koks, në procesin e pjekjes së klinkerit

Arben Gjata
VLERËSIMI I CILËSISE DHE SIGURISË SË PIJEVE JO ALKOOLIKE, TË PRODHUARA NË ZONËN E KORCËS, PËRMES MONITORIMIT TË PARAMETRAVE FIZIKO –KIMIKE TË VLERËSIMIT DHE ADITIVËVE TË PËRDORUR PËR TË RRUAJTUR CILESINË DHE RRITUR KOHËZGJATJEN E PËRDORIMIT

Redi Buzo
STUDIMI I FAKTORËVE OPERACIONALË INXHINIERIKË TË SHKËMBIMIT TË MASËS NË OPTIMIZIMIN E MIKRO-OKSIGJENIMIT GJATË PRODHIMIT DHE RUAJTJES SË VERËS SI DHE NDIKIMI I EFEKTEVE DYTËSORE NË CILËSINË E SAJ

Rudina ÇAKRAJ
MEKANIZMAT LIGJORË DHE STANDARTET KOMBËTARE, BAZË PËR VLERËSIMIN E CILËSISË SË VAJIT TË ULLIRIT

Violeta LAJQI
Modelimi i proceseve difuzive përmes sipërfaqës kontaktuese të paketimeve me ushqimet për sigurinë dhe kontrollin cilësor

Lurjana Lila
Studimi i mikrobiologjisë së lëngjeve të frutave dhe i ndikimit të rezistencës ndaj kushteve të stresit të Bifidobacterium spp, për përdorimin e tyre për përftimin e lëngjeve funksionalë probiotikë

Nereida Dalanaj
Studim i Taksonomisë së Mikroorganizmave të Habitateve Natyrorë Specifikë dhe Ndikimi i Marëdhënieve Antagoniste Mikrobiale në Reduktimin e Ngarkesave Mykore në Bimë

Migena Hoxha

Hasime Manaj

Sami Gashi
Ndikimi në mjedis i prodhimit dhe përdorimit të detergjenteve dhe mundësitë e zbutjes së tij

Sonila Vito
Simulimi numerik i proceseve të reaksion-difuzionit të metaleve të rënda

Mirela Alushllari
Vlerësimi dhe ndikimi mjedisor i mbetjeve industriale (Pb) në territorin e ish Uzinës së Baterive, Berat

Fusha e punimit: STUDIMI KIMIKO - MJEDISOR I BANESAVE UJORE DRINI I BARDHE DHE IBËR NË REPUBLIKEN E KOSOVËS.

Eldi Lico
STUDIMI I STRUKTURËS TË MATERIALEVE PLASTIKE GJATË PROCESIT TË RICIKLIMIT DHE NDIKIMI I ADITIVËVE NË CILËSINË E TYRE.