Departamenti i Matematikes

ORGEST BEQIRI
𝚪-GJYSMËGRUPET INVERSIVE DHE 𝚪-UNAZAT INVERSIVE
https://docs.google.com/a/fshn.edu.al/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZnNobi5lZHUuYWx8ZnNobnxneDo3OTBkNjczODdlOGQ0MDEz

Behar BAXHAKU
PERAFRIMET STATISTIKORE ME DISA TIPE TE OPERATOREVE”

STELA ÇENO
VETI TOPOLOGJIKE NË HAPËSIRAT E NORMUARA TË PËRGJITHËSUARA

SIDITË DURAJ
VARGJET KOSHI NË HAPËSIRAT E PERGJITHËSUARA METRIKE DHE ZBATIME

Danjela Braho
Rezultate në teorinë e martingaleve dhe zbatime të saj

Bendise (HUTI) HOXHA
ANALIZË KRAHASUESE E TEKNIKAVE BAZË PËR ZGJIDHJEN E PROBLEMIT KUFITAR DHE KONTRIBUT NË ZGJIDHJEN NUMERIKE TË DISA PROBLEMEVE SPECIALE TË RENDEVE TË LARTA

Elvin RADA
REZULTATE MBI VETITË KONTRAKTIVE NË HAPËSIRAT KONVEKSE DHE METRIKE TË PËRGJITHËSUARA

Arto Adili
PAFUNDËSIA E NUMRAVE TË THJESHTË TË TRAJTËS 𝟏 + 𝒏𝟐𝒌

Rushadije RAMANI HALILI
GJYSMËGRUPET EKSPONENCIALE PERMUTABILE

Kastriot Zoto
DISA ASPEKTE KONTRAKTIMI NË HAPËSIRAT E DISLOKUARA METRIKE DHE KUAZIMETRIKE

Dolantina HYKA
NJË STUDIM I SISTEMEVE DIAGNOSTIKË NË KRIPTOGRAFINË ASIMETRIKE

Dhurata VALERA
REZULTATE NË STUDIMIN E MASËS PSEUDO-ADITIVE DHE APLIKIME TË SAJ

Eriola Sila
APLIKIME NË GJEOMETRI TË DISA REZULTATEVE NË TEORINË E PIKAVE FIKSE

Silvana Liftaj
ASPEKTE APLIKATIVE TË FUNKSIONEVE TË FITUARA NGA PËRGJITHËSIMI I NJË FUNKSIONI NORMË

Mimoza Shkëmbi (Sefa) 
MBI INTEGRALIN E MEKSHEINIT NË HAPËSIRAT RIESZ

Argjir Butka
Metoda bootstrap tek modelet e serive kohore , në veçanti tek modelet Afirma
Elisabeta Peti
SJELLJA OSHILATORE DHE JOOSHILATORE E ZGJIDHJEVE TË EKUACIONEVE FUNKSIONALE DHE ZBATIME

Besiana Çobani
Studime në teorinë e problemeve të anasjellta për ekuacionet me derivate të pjesshme

Rigena Sema
RELACIONET E GREEN-IT DHE PËRGJITHËSIMET E IDEALEVE NË UNAZA E PËRGJITHËSIME TË TYRE

Ekrem Aljimi
DISA LLOJE TË KONVERGJENCAVE DHE METODAT E SHUMUESHMËRISË

Enkeleda Zajmi Kotonaj
MBI STRUKTURAT KUAZI TË NORMUARA DHE DISA ASPEKTE INTEGRIMI NË TO

Pranvera Mulla
QËNDRUESHMËRIA E ZGJIDHJES SË EKUACIONEVE ME DIFERENCA DHE ZBATIME NË EKONOMIKS

Bilall Shahini
VLERAT SINGULARE TË PËRGJITHËSUARA DHE ZBATIME
https://docs.google.com/a/fshn.edu.al/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZnNobi5lZHUuYWx8ZnNobnxneDozODQ0YzdlYjEyMzk4ZjA5

Osman Hysa
DISA KARAKTERIZIME PЁR GJYSMЁGRUPET ABUNDANTЁ DHE NDЁRTIMI I DISA NЁNKLASAVE TЁ TYRE
https://docs.google.com/a/fshn.edu.al/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZnNobi5lZHUuYWx8ZnNobnxneDozODQ0YzdlYjEyMzk4ZjA5

Anjeza Pasku
KOHOMOLOGJIA E GJYSMËGRUPEVE INVERSIVË
https://docs.google.com/a/fshn.edu.al/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZnNobi5lZHUuYWx8ZnNobnxneDozODQ0YzdlYjEyMzk4ZjA5

Markela Muca
METODA E ANALOGJIVE, ALGORITME DHE REZULTATE PËR MODELE STATISTIKORE SHUMËPËRMASORE (KLASIFIKIMI I TË DHËNAVE), TEKNIKA BOOSTRAP DHE TEKNIKA TË TJERA RESAMPLING PËR GJETJEN E VLERËSIMEVE INTERVALORE
https://docs.google.com/a/fshn.edu.al/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZnNobi5lZHUuYWx8ZnNobnxneDozODQ0YzdlYjEyMzk4ZjA5

Eralda Gjika
SERITË KOHORE, REDUKTIMI I PËRMASAVE,PARASHIKIMI: STUDIMI I NGJASHMËRIVE NËPËRMJET REDUKTIMIT TË PËRMASAVE TË SERISË, PARAQITJES SIMBOLIKE DHE PËRDORIMI I METODAVE SAX
https://docs.google.com/a/fshn.edu.al/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZnNobi5lZHUuYWx8ZnNobnxneDozODQ0YzdlYjEyMzk4ZjA5

Artur Stringa
Disa aspekte gjeometrike në hapësirat vektoriale topologjike të 2 – normuara


Arben Isufati
Mbi problemin e kontraktimit te funksioneve fuzzy ne hapesirat metrike, 
kuazi-metrike dhe hapesirat metrike fuzzy


Lazim KAMBERI
Tabelat e kontigjences. Zbatime.
 
Fusha e punimit:Aspekte oshilacioni ne zgjidhjet e ekuacioneve diferenciale jolineare te rendit te dyte

Fusha e punimit:Zgjidhja numerike e ekuacioneve polinomiale ne rastin e rrenjeve te shumefishta dhe implementimi ne nje rrjet procesoresh.