Departamenti i Matematikes

Florion Çela
RELACIONET E GREEN-IT NË UNAZA, GJYSMËUNAZAT QË ATO PËRFAQËSOJNË DHE NË GJYSMËGRUPET E TYRE
https://docs.google.com/a/fshn.edu.al/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZnNobi5lZHUuYWx8ZnNobnxneDo3OTBkNjczODdlOGQ0MDEz

Jollanda Shara
MBI DISA ASPEKTE APLIKATIVE TË KATEGORIVE NË TEORINË E RISHKRIMIT
https://docs.google.com/a/fshn.edu.al/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZnNobi5lZHUuYWx8ZnNobnxneDo3OTBkNjczODdlOGQ0MDEz

Mimoza POLLOSHKA 
DISA KLASA TË GJYSMËGRUPEVE PERMUTABILE
https://docs.google.com/a/fshn.edu.al/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZnNobi5lZHUuYWx8ZnNobnxneDo3OTBkNjczODdlOGQ0MDEz


LEDIA SUBASHI 
TILET FRAKTALE DHE VETITË E TYRE TOPOLOGJIKE
https://docs.google.com/a/fshn.edu.al/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZnNobi5lZHUuYWx8ZnNobnxneDo3OTBkNjczODdlOGQ0MDEz


ORGEST BEQIRI
𝚪-GJYSMËGRUPET INVERSIVE DHE 𝚪-UNAZAT INVERSIVE
https://docs.google.com/a/fshn.edu.al/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZnNobi5lZHUuYWx8ZnNobnxneDo3OTBkNjczODdlOGQ0MDEz


Behar BAXHAKU
PERAFRIMET STATISTIKORE ME DISA TIPE TE OPERATOREVE”


STELA ÇENO
VETI TOPOLOGJIKE NË HAPËSIRAT E NORMUARA TË PËRGJITHËSUARA


SIDITË DURAJ
VARGJET KOSHI NË HAPËSIRAT E PERGJITHËSUARA METRIKE DHE ZBATIME


Danjela Braho
Rezultate në teorinë e martingaleve dhe zbatime të saj


Bendise (HUTI) HOXHA
ANALIZË KRAHASUESE E TEKNIKAVE BAZË PËR ZGJIDHJEN E PROBLEMIT KUFITAR DHE KONTRIBUT NË ZGJIDHJEN NUMERIKE TË DISA PROBLEMEVE SPECIALE TË RENDEVE TË LARTA


Elvin RADA
REZULTATE MBI VETITË KONTRAKTIVE NË HAPËSIRAT KONVEKSE DHE METRIKE TË PËRGJITHËSUARA


Arto Adili
PAFUNDËSIA E NUMRAVE TË THJESHTË TË TRAJTËS 𝟏 + 𝒏𝟐𝒌


Rushadije RAMANI HALILI
GJYSMËGRUPET EKSPONENCIALE PERMUTABILE


Kastriot Zoto
DISA ASPEKTE KONTRAKTIMI NË HAPËSIRAT E DISLOKUARA METRIKE DHE KUAZIMETRIKE


Dolantina HYKA
NJË STUDIM I SISTEMEVE DIAGNOSTIKË NË KRIPTOGRAFINË ASIMETRIKE


Dhurata VALERA
REZULTATE NË STUDIMIN E MASËS PSEUDO-ADITIVE DHE APLIKIME TË SAJ


Eriola Sila
APLIKIME NË GJEOMETRI TË DISA REZULTATEVE NË TEORINË E PIKAVE FIKSE


Silvana Liftaj
ASPEKTE APLIKATIVE TË FUNKSIONEVE TË FITUARA NGA PËRGJITHËSIMI I NJË FUNKSIONI NORMË


Mimoza Shkëmbi (Sefa) 
MBI INTEGRALIN E MEKSHEINIT NË HAPËSIRAT RIESZ


Argjir Butka
Metoda bootstrap tek modelet e serive kohore , në veçanti tek modelet Afirma
Elisabeta Peti
SJELLJA OSHILATORE DHE JOOSHILATORE E ZGJIDHJEVE TË EKUACIONEVE FUNKSIONALE DHE ZBATIME


Besiana Çobani
Studime në teorinë e problemeve të anasjellta për ekuacionet me derivate të pjesshme


Rigena Sema
RELACIONET E GREEN-IT DHE PËRGJITHËSIMET E IDEALEVE NË UNAZA E PËRGJITHËSIME TË TYRE


Ekrem Aljimi
DISA LLOJE TË KONVERGJENCAVE DHE METODAT E SHUMUESHMËRISË


Enkeleda Zajmi Kotonaj
MBI STRUKTURAT KUAZI TË NORMUARA DHE DISA ASPEKTE INTEGRIMI NË TO


Pranvera Mulla
QËNDRUESHMËRIA E ZGJIDHJES SË EKUACIONEVE ME DIFERENCA DHE ZBATIME NË EKONOMIKS


Bilall Shahini
VLERAT SINGULARE TË PËRGJITHËSUARA DHE ZBATIME
https://docs.google.com/a/fshn.edu.al/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZnNobi5lZHUuYWx8ZnNobnxneDozODQ0YzdlYjEyMzk4ZjA5


Osman Hysa
DISA KARAKTERIZIME PЁR GJYSMЁGRUPET ABUNDANTЁ DHE NDЁRTIMI I DISA NЁNKLASAVE TЁ TYRE
https://docs.google.com/a/fshn.edu.al/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZnNobi5lZHUuYWx8ZnNobnxneDozODQ0YzdlYjEyMzk4ZjA5


Anjeza Pasku
KOHOMOLOGJIA E GJYSMËGRUPEVE INVERSIVË
https://docs.google.com/a/fshn.edu.al/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZnNobi5lZHUuYWx8ZnNobnxneDozODQ0YzdlYjEyMzk4ZjA5


Markela Muca
METODA E ANALOGJIVE, ALGORITME DHE REZULTATE PËR MODELE STATISTIKORE SHUMËPËRMASORE (KLASIFIKIMI I TË DHËNAVE), TEKNIKA BOOSTRAP DHE TEKNIKA TË TJERA RESAMPLING PËR GJETJEN E VLERËSIMEVE INTERVALORE
https://docs.google.com/a/fshn.edu.al/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZnNobi5lZHUuYWx8ZnNobnxneDozODQ0YzdlYjEyMzk4ZjA5


Eralda Gjika
SERITË KOHORE, REDUKTIMI I PËRMASAVE,PARASHIKIMI: STUDIMI I NGJASHMËRIVE NËPËRMJET REDUKTIMIT TË PËRMASAVE TË SERISË, PARAQITJES SIMBOLIKE DHE PËRDORIMI I METODAVE SAX
https://docs.google.com/a/fshn.edu.al/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZnNobi5lZHUuYWx8ZnNobnxneDozODQ0YzdlYjEyMzk4ZjA5


Artur Stringa
Disa aspekte gjeometrike në hapësirat vektoriale topologjike të 2 – normuara


Arben Isufati
Mbi problemin e kontraktimit te funksioneve fuzzy ne hapesirat metrike, kuazi-metrike dhe hapesirat metrike fuzzy


Lazim KAMBERI
Tabelat e kontigjences. Zbatime.
 

Fusha e punimit:Aspekte oshilacioni ne zgjidhjet e ekuacioneve diferenciale jolineare te rendit te dyte


Fusha e punimit:Zgjidhja numerike e ekuacioneve polinomiale ne rastin e rrenjeve te shumefishta dhe implementimi ne nje rrjet procesoresh.