Departamenti i Matematikes se Aplikuar

Alfons HARIZAJ
METODA NUMERIKE PËR VLERËSIMIN E PROVIMEVE TË STANDARDIZUARA

Lorena MARGO
BOOTSTRAP ME BLLOQE NË SERITË KOHORE

Shpëtim Rexhepi 
INTERPOLIMI TRIGONOMETRIK ME ZBATIM DHE PËRAFRIMI MË I MIRË NË HAPËSIRAT C DHE Lp ME ANË TË SHUMAVE FURIE

Rinela KAPÇIU 
STUDIMI I ZGJIDHJES NUMERIKE TË EKUACIONEVE POLINOMIALE NËPËRMJET ZGJIDHJES SË PROBLEMIT TË VLERAVE VETJAKE 

Valma PRIFTI   
IMPLEMENTIMI I NJË ALGORITMI APLIKATIV PËR RRITJEN  E PERFORMANCËS KOSTO/ENERGJI NË HYPERVISOR HIBRID MBI CLOUD PRIVAT DHE PUBLIK  

Migen Elmazaj 
MATJA E FENOMENIT TË MBIARSIMIMIT TË TË DIPLOMUARVE. RASTI I SHQIPËRISË 

Eva Noka (Jani)
ANALIZA MATEMATIKORE E RRJETAVE SOCIALE: STRUKTURA DHE VETITË TEORIKE TË RRJETAVE SOCIALE SHQIPTARE

Daniela Halidini (Qendraj)  
PROBLEME OPTIMIZIMI NË RRJETA DHE ZBATIME TË TYRE

BASHKIM ÇERKINI 
OPTIMIZIMI I RRJETIT TЁ TRANSPORTIT URBAN (RASTI I PRISHTINЁS) 
Orjeta jaupaj

Robert KOSOVA
VLERËSIMI I REZERVAVE TË NAFTËS ME METODA STATISTIKORE. NJË STUDIM NGA VENDBURIMI I MARINZËS
Orjeta jaupaj

Genci Berati
Metoda numerike per njehsime ne dataflow
Orjeta jaupaj

GLEDJANA ZENELI
MODELE SASIORE PËR MENAXHIMIN E RISKUT
Orjeta jaupaj

Aurora Ferrja (Simoni)
STUDIMI I METODAVE TЁ OPTIMIZIMIT JOLINEAR DHE IMPLEMENTIMI NЁ ZBATIME NЁ ENERGJETIKЁ
Orjeta jaupaj

Brikena Xhaja
METODAT SPEKTRALE TЁ VALЁZЁS.APLIKIM NЁ TRAJTIMIN E SINJALIT
Orjeta jaupaj

Romeo Mano
NJË MODEL MARKOVIAN PËR SHPËRNDARJEN UNIVARIATE DHE MULTIVARIATE TË PORTOFOLIT NË RISK TË KREDISË

Frederik Dara
PARASHIKIMI I SASISË SË POLENEVE ALERGJIZUESE ME ANËN E RRJETAVE NEURALE

Faton Merovci
VARËSIA BISHTORE PËR SHPËRNDARJEN -t TË ANUAR DHE SHPËRNDARJEN DIRICHLE TË ANUAR

Përparim Shera
MODELIMI HIERARKIK I ARRITJEVE TË NXËNËSVE NË SHQIPËRI

Teuta Thanasi
ANALIZE E REMINITANCAVE NE SHQIPERI