Departamenti i Matematikes se Aplikuar

Ditila Ekmekçiu
MODELE TË RADHËVE DHE SIMULIMI TË APLIKUARA NË CALL CENTER 


Arber Qoshja
“DISA METODA DHE KRAHASIME NË PROCESIN E VLERËSIMIT TË PARAMETRAVE TË DISA SHPËRNDARJEVE STATISTIKE”


Alma Sheko
TEKNOLOGJIAE INFORMACIONIT NË MENAXHIMIN E ZINXHIRIT TË FURNIZIMIT: NJË ANALIZË STATISTIKORE


Eljona Milo
VLERAT E HUMBURA ME METODAT E RIZGJEDHJES

Etleva Gjelaj
ANALIZA E MODELEVE SASIORE PËR STUDIMIN E FAKTORËVE QË NDIKOJNË NË BASHKËVEPRIMIN MIDIS RRITJES EKONOMIKE DHE PUNËSIMIT RASTI I SHQIPËRISË.

Xhuljeta Meçaj
ANALIZA E TË DHËNAVE PANEL. ZBATIME NË REALITETIN SHQIPTAR

Ilir Palla
METODAT BOOTSTRAP DHE APLIKIMI I TYRE

Brunilda Lufi
Kazualiteti dhe kointegrimi. Zbatime mbi variabla nga ekonomia shqiptare

Roneda MuÇaj
Analiza e serive kohore per parashikimet ekonomike me ane te metodave sasiore dhe inteligjente


Alfons HARIZAJ
METODA NUMERIKE PËR VLERËSIMIN E PROVIMEVE TË STANDARDIZUARA


Lorena MARGO
BOOTSTRAP ME BLLOQE NË SERITË KOHORE


Shpëtim Rexhepi 
INTERPOLIMI TRIGONOMETRIK ME ZBATIM DHE PËRAFRIMI MË I MIRË NË HAPËSIRAT C DHE Lp ME ANË TË SHUMAVE FURIE


Rinela KAPÇIU 
STUDIMI I ZGJIDHJES NUMERIKE TË EKUACIONEVE POLINOMIALE NËPËRMJET ZGJIDHJES SË PROBLEMIT TË VLERAVE VETJAKE 


Valma PRIFTI   
IMPLEMENTIMI I NJË ALGORITMI APLIKATIV PËR RRITJEN  E PERFORMANCËS KOSTO/ENERGJI NË HYPERVISOR HIBRID MBI CLOUD PRIVAT DHE PUBLIK  


Migen Elmazaj 
MATJA E FENOMENIT TË MBIARSIMIMIT TË TË DIPLOMUARVE. RASTI I SHQIPËRISË 


Eva Noka (Jani)
ANALIZA MATEMATIKORE E RRJETAVE SOCIALE: STRUKTURA DHE VETITË TEORIKE TË RRJETAVE SOCIALE SHQIPTARE


Daniela Halidini (Qendraj)  
PROBLEME OPTIMIZIMI NË RRJETA DHE ZBATIME TË TYRE


BASHKIM ÇERKINI 
OPTIMIZIMI I RRJETIT TЁ TRANSPORTIT URBAN (RASTI I PRISHTINЁS) 
Orjeta jaupaj


Robert KOSOVA
VLERËSIMI I REZERVAVE TË NAFTËS ME METODA STATISTIKORE. NJË STUDIM NGA VENDBURIMI I MARINZËS
Orjeta jaupaj


Genci Berati
Metoda numerike per njehsime ne dataflow
Orjeta jaupaj


GLEDJANA ZENELI
MODELE SASIORE PËR MENAXHIMIN E RISKUT
Orjeta jaupaj


Aurora Ferrja (Simoni)
STUDIMI I METODAVE TЁ OPTIMIZIMIT JOLINEAR DHE IMPLEMENTIMI NЁ ZBATIME NЁ ENERGJETIKЁ
Orjeta jaupaj


Brikena Xhaja
METODAT SPEKTRALE TЁ VALЁZЁS.APLIKIM NЁ TRAJTIMIN E SINJALIT
Orjeta jaupaj


Romeo Mano
NJË MODEL MARKOVIAN PËR SHPËRNDARJEN UNIVARIATE DHE MULTIVARIATE TË PORTOFOLIT NË RISK TË KREDISË


Frederik Dara
PARASHIKIMI I SASISË SË POLENEVE ALERGJIZUESE ME ANËN E RRJETAVE NEURALE


Faton Merovci
VARËSIA BISHTORE PËR SHPËRNDARJEN -t TË ANUAR DHE SHPËRNDARJEN DIRICHLE TË ANUAR


Përparim Shera
MODELIMI HIERARKIK I ARRITJEVE TË NXËNËSVE NË SHQIPËRI


Teuta Thanasi
ANALIZE E REMINITANCAVE NE SHQIPERI

Ċ
Erion Mile,
Oct 11, 2017, 12:54 AM
Ċ
Marlind Golloshi,
Jul 4, 2019, 2:51 AM
Ċ
Marlind Golloshi,
Jul 30, 2019, 1:58 AM
Ċ
Marlind Golloshi,
Jun 7, 2019, 4:33 AM
Ċ
Erion Mile,
Apr 23, 2018, 11:49 PM
Ċ
Marlind Golloshi,
Dec 10, 2019, 2:59 AM
Ċ
Marlind Golloshi,
Jun 7, 2019, 4:33 AM
Ċ
Erion Mile,
Jan 17, 2019, 6:02 AM
Ċ
Erion Mile,
Apr 23, 2018, 11:50 PM
Ċ
Erion Mile,
Mar 12, 2018, 5:38 AM
Ċ
Erion Mile,
Jul 24, 2018, 2:13 AM