Worshop me pedagogë të FSHN-s: “Filozofia e të nxënit sipërmarrës për gjatë gjithë jetës në hartimin dhe zbatimin e kurrikulave”