TEST TEST
Fakulteti i Shkencave të Natyrës
«Bulevardi Zogu i Parë, Tiranë»


Fakulteti i Shkencave të Natyrës (FSHN) është qendra 
kryesore në Shqipëri për përgatitjen e specialistëve të lartë në informatikë, matematikë, fizikë, kimi, kimi ndustriale, biologji, bioteknologji. FSHN është gjithashtu institucion i rëndësishëm për përgatitjen e mësuesve për shkollat e mesme në lëndët mësimore të matematikës, fizikës, kimisë, biologjisë dhe informatikës në gjithë sistemin e shkollave të mesme në Shqipëri. FSHN ka një staf akademik të brendshëm prej mbi 181 punonjësish, prej të cilëve mbi rreth 80 profesorë ose profesorë shoqërues. Ai drejtohet nga Dekani, i zgjedhur nga votimi i drejteperdrejte i stafit akademik, jo akademik dhe studentet.Kërkimi shkencor

http://www.fshn.edu.al/qendra-kombeetare-e-florees-dhe-faunees-shqiptare
 


NJOFTIME


Datë 25.09.2017

Njoftim mbi afatet kohore për aplikim,shqyrtim,ankimim dhe regjistrim të studentëve në ciklin e dytë të studimeve për vitin akademik 2017-2018.


Për më shumë informacion kliko: KETU

Datë 20.09.2017

Njoftim mbi zhvillimin e provimeve të sesionit të tetorit,provimit të formimit dhe provimit të diplomës.


Për më shumë informacion kliko: KETU


Datë 14.09.2017

Njoftohen të gjithë k

andidatёt e interesuar se janë hapur 
aplikimet pёr pedagogё tё jashtёm pranё departamenteve tё Fakultetit të Shkencave të Natyrës

Për më shumë informacion kliko: KETU


Datë 21.09.2017

Kane nisur aplikimet per ERA Chair dhe Twinning Horizon 2020


Për më shumë informacion kliko : KETU


Datë 19.09.2017

Njoftohen të gjithë studentët  e Fakultetit të Shkencave të Natyrës se :


Me rastin e fillimit te vitit te ri akademik 2017-2018, Instituti Konfuci ne Universitetin e Tiranes hap regjistrimet per kurset e gjuhes kineze per kete vit akademik.


Për më shumë informacion kliko : KETU


Datë 12.09.2017

Njoftohen të gjithë të interesuarit se janë shpallur listat fituese për Ciklin e Parë për vitin akademik 2017-2018, për trojet dhe kategoritë e veçanta.

Regjistrimi i fituesëve duhet të kryhet deri më datë 19.09.2017 

 


Për tu njohur me fituesit kliko: KETU

Datë 11.09.2017

Njoftohen të gjithë të student

ët e vitit t

ë par

ë Master Profesional cikli akademik 2016-2017

 se 

ësht

ë shpallur orari i sezonit t

ë shtatorit.

 


Për tu njohur me orarin kliko: KETU


Datë 07.09.2017

Njoftohen të gjithë të interesuarit se  fillojnë aplikimet për transferim të studimeve dhe për program të dytë studimi në programet e Ciklit të Parë dhe Ciklit të Dytë të studimeve.


Aplikimet fillojne nga data 7 shtator deri më datë 19 shtator 2017.


Për më shumë informacion kliko: KETU


Datë 29.08.2017

Njoftim mbi zhvillimin e provimeve të sesionit të shtatorit


Për më shumë informacion kliko: KETU


Datë 04.09.2017

Informacion mbi hapjen e thirrjes per aplikime per projekte bashkepunimi shkencor dy-palesh Shqiperi-Itali


Per me shume informacion kliko: KETU


Datë 06.09.2017

Njoftohen të gjithë studentët  e Fakultetit të Shkencave të Natyrës se :


Mundesi aplikimi per bursa per studentet ne Universitetin e Ekonomise Varna, Bullgari


Për më shumë informacion kliko : KETU


Datë 23.08.2017

Udhëzim nr. 18, datë 16.08.2017 "Për disa shtesa dhe ndryshime në udhëzimin

 nr15,  datë  19.05.2017   "Për  procedurat  e  aplikimit  dhe  të  regjistrimit  në programet  

e  ciklit të parë  të studimeve , në programet e studimeve me karakter profesional,  si  dhe  në programet  e integruara  të studimeve të ciklit të dytë, në institucionet e arsimit të lartë, në vitin akademik 2017 -2018"


Për më shumë informacion kliko : KETU


Datë 03.08.2017

Njoftohen të gjithë studentët  e Fakultetit të Shkencave të Natyrës se :


Jane shpallur kriteret e pranimit në Ciklin e Dytë për vitin akademik 2017-2018


Për më shumë informacion kliko : KETU


Datë 03.08.2017

Njoftohen të gjithë studentët  e Fakultetit të Shkencave të Natyrës se :


Regjistrimet për sesionin e vjeshtës (shtatorit) do të kryhen online nga profili i studentit n

ë sistemin informatik t

ë UT-s

ë

 nga  data 03 gusht deri më datë 28 gusht  2017


Për më shumë informacion kliko : KETUDatë 19.07.2017

Njoftohen të gjithë studentët e Ciklit të Dytë Master Shkencor dhe Master Profesional, Viti I  të Fakultetit të Shkencave të Natyrës se :

Ka dale fatura e këstit të dytë të tarifës së shkollimit për studentët e Ciklit të Dytë Viti i I-ë.  

Afati i fundit për kryerjen e pagesës është data 31.08.2017.

Faturën e tarifës së shkollimit për master shkencor mund ta shkarkoni: KETU

Faturën e tarifës së shkollimit për master profesional mund ta shkarkoni: KETU

 

Njoftohen të gjithë studentët  e Fakultetit të Shkencave të Natyrës se :

Ka dale njoftimi mbi këstin e dytë të tarifës së shkollimit për studentët e Ciklit të Parë viti II-të , viti III-të dhe ciklit të Dytë viti i II-të.  

Për më shumë informacion kliko : KETU

Faturat e tarifave te shkollimit mund ti shkarkoni: KETU


Datë 10
.05.2017
Miratohen  tarifat e shkollimit për studentët përsëritës Cikli i Parë dhe Cikli i Dytë i studimeve:

Njoftohen të gjith
ë student
ët p
ë
rs
ë
rit
ë
s
 Cikli i P
arë dhe Cikli i Dytë i studimeve se ësht
ë shpallur njoftimi mbi tarifat e shkollimit p
ër vitin akademik 2016-2017
  

Për më shumë informacion kliko : KETU
Faturat e tarifave te shkollimit mund ti tërhiqni pran
ë zyr
ës së informacionit ose zyrës së financës.

Datë 26
.04.2017
Miratohen  tarifat e shkollimit për studentët e vitit të parë Cikli i Parë dhe Cikli i Dytë i studimeve:

Njoftohen të gjith
ë student
ët e viteve t
ë para Cikli i P
arë dhe Cikli i Dytë i studimeve se ësht
ë shpallur njoftimi mbi tarifat e shkollimit p
ër vitin akademik 2016-2017
  

Për më shumë informacion kliko : KETU

Faturat e tarifave te shkollimit mund ti shkarkoni: KETU

Date 27.01.2017

Njoftohen të gjithë studentët  e Fakultetit të Shkencave të Natyrës se :

Ka dale njoftimi mbi tarifat e shkollimit për studentët e Ciklit të Parë viti II-të , viti III-të dhe ciklit të Dytë viti i II-të.  

Për më shumë informacion kliko : KETU

Faturat e tarifave te shkollimit mund ti shkarkoni: KETU


Datë 23.01.2017
Njoftohen të gjithë studentët  e Fakultetit të Shkencave të Natyrës se :

N
ë kuad
ër t
ë atashimit n
ë sistemin informatik t
ë Univesitetit t
ë Tiran
ës t
ë gjith
ë student
ët e Fakultetit t
ë Shkencave t
ë Natyr
ës duhet t
ë aksesojn
ë profilin e tyre personal n
ë 
portalin universitar t
ë studentit.

Për më shumë informacion kliko : KETU

Datë 06.10.2016
Mbi ofrimin e testeve të njohura ndërkomëtarisht të gjuhës Franceze 

Për më shumë informacion kliko :  KETU

Datë 27.09.2016
Njoftohen të gjithë studentët  e Fakultetit të Shkencave të Natyrës  :

Eshtë hapur një rubrikë e veçantë tek menuja e faqes web www.fshn.edu.al për studentët e interesuar për të aplikuar për bursa studimi në universitetet jashtë vendit në kuadër të programit ERASMUS + dhe marrëveshjeve të tjera bilaterale të Universitetit të Tiranës me Universitete të tjera Europiane.

Ju do të gjeni njoftime tek rubrika "lajme" e menusë së faqes web të Universitetit të Tiranës  www.unitir.edu.al.


NJOFTIM MBI NIVELIN E GJUHËS SË HUAJ PËR PRANIMIN NË PROGRAMET E CIKLIT TË DYTË TË STUDIMIT

 

Njoftohen të gjithë studentët që përfundojnë Ciklin e Parë të Studimit, Bachelor, viti III, se në mbledhjen e datës 13.07.2016 Senati Akademik i Universitetit të Tiranës, përcaktoi nivelin B1 të njohjes së një prej pesë gjuhëve të huaja të Bashkimit Europian: anglisht, frëngjisht, gjermanisht, italisht, spanjisht, si kriter pranimi në programet e studimit të ciklit të dytë“Master i shkencave” në Universitetin e Tiranës.

 

Ky kriter do të zbatohet për pranimet në vitin akademik 2016-2017, e në vijim.

 

Për më shumë informacion kliko :  KETU


Për  tu njohur me udhëzimin kliko :  KETU


NJOFTIM MBI PROCEDURËN E KONFIRMIMIT TË DOKUMENATCIONIT PËR TA

LEGALIZUAR M
Ë PAS NË MINISTRINË E PUNËVE TË JASHTME


Të gjithë personat që janë interesuar për procedurën e konfirmimit të dokumentacionit shkollor për ta legalizuar më pas në Ministrinë e Punëve të Jashtme, po ju informojmë se konfirmimi i dokumentacionit shkollor do të bëhet me një ndalesë pranë Drejtorisë së Komunikimit në Rektoratin e Universitetit të Tiranës.

 

Drejtoria e Komunikimit në Rektoratin e Universitetit të Tiranës do të shërbejë si pikë e shërbimit me një ndalesë që do të ofrojë shërbimin e pajisjes me dokumentacionin shkollor dhe me vërtetimin e nënshkrimit, si diplomë, listë notash, suplement diplomë, programe mësimore, etj.

 NJOFTIM MBI DETYRIMIN E DHËNIES SË GJUHËS ANGLEZE PËR STUDENTET E CIKLIT TË DYTË TË STUDIMIT

 

Të gjithë studentët që ndjekin programet e Ciklin të Dytë të Studimit, Master i Shkencave/Master Profesional, viti I&II, bazuar në nenin 26, të Ligjit nr.9741 datë 21.07.2007 “Për arsimin e lartë në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, si dhe në Vendimin nr. 20, datë 21.05.2012 “Mbi testimin e gjuhës angleze” të Senatit Akademik të UT-ës,  kanë si detyrim njohjen e gjuhës angleze sipas testeve ndërkombëtare në nivelin A1deri para pajisjes me diplomë.

 

Testet e gjuhës angleze të njohura ndërkombëtarisht sipas shtojcës 1 të Udhëzimit nr. 14, datë 28.03.2011 të MAS janë si më poshtë:

 

·        Cambridge ESOL – University of Cambridge Examinations

·        IELTS – International English Language Testing System

·        TOEFL – Test of English as a Foreign Language

·        TOEIC - Test of English fof International Communication

·        Michigan – Test

·        PTE General – Pearson Test of English GeneralNJOFTIM MBI DETYRIMIN E DHËNIES SË GJUHËS SË HUAJ PËR PRANIMIN NË PROGRAMET E CIKLIT TË DYTË TË STUDIMIT

 

Të gjithë studentët që përfundojnë Ciklin e Parë të Studimit, Bachelor, viti III, në zbatim të  ligjit 80/2015, dt. 22.7.2015 “Për Arsimin e Lartë dhe Kërkimin Shkencor në Institucionet e Arsimit të Lartë në Republikën e Shqipërisë", për pranimin në programet e Ciklit të Dytë të Studimit kanë si detyrim njohjen e gjuhës së huaj sipas testeve ndërkombëtare që parashikon Udhëzimi nr. 52, datë 03.12.2015 "Për përcaktimin e niveleve të gjuhëve të huaja dhe të testeve ndërkombëtare, për pranimet në programet e studimit të ciklit të dytë dhe të tretë, në institucionet e arsimit të lartë" KETU

 

Niveli i njohjes së gjuhës së huaj për pranimet në programet e Ciklit të Dytë të Studimeve do të përcaktohet nga Senati Akademik i UT-ës.


  http://www.fshn.edu.al/home/listat-e-renditura-e-pikeve-per-secilin-program-studimi

https://sites.google.com/a/fshn.edu.al/fshn/home/orari-i-sesionit-te-tetorit-cikli-i-dhe-cikli-ii-viti-akademik-2016-2017


https://sites.google.com/a/fshn.edu.al/fshn/home/orari-provimeve-sesioni-shtatorit
https://sites.google.com/a/fshn.edu.al/fshn/home/portali-universitar-i-studentitKlikoni ketu per te hapur profilin tuaj ku do te gjeni faturat,regjistrimet ne sezone etj.


    
     https://sites.google.com/a/fshn.edu.al/fshn/home/publikime-shkencore   
       
   https://sites.google.com/a/fshn.edu.al/fshn/home/aplikimet-per-buletinin-nr172014
   
   https://docs.google.com/a/fshn.edu.al/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZnNobi5lZHUuYWx8ZnNobnxneDpiNDE0ZDk5NjUzYjJhMTE
       
  http://ksntek.fshn.edu.al/

https://docs.google.com/a/fshn.edu.al/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZnNobi5lZHUuYWx8ZnNobnxneDo2MWMzMWE3OGIwNzVmYzI5

    http://rtacsit.fshn.edu.al/
 
 
http://www.fe.infn.it/dmastertirana/
            http://akma.morix.al/