https://sites.google.com/a/fshn.edu.al/departamenti-i-biologjisee/

https://sites.google.com/a/fshn.edu.al/departamenti-i-bioteknologjisee/

https://sites.google.com/a/fshn.edu.al/departamenti-i-fizikees/

http://informatika.fshn.edu.al/

https://sites.google.com/a/fshn.edu.al/departamenti-i-kimisee/

https://sites.google.com/a/fshn.edu.al/departamenti-i-kimisee-industriale/

https://sites.google.com/a/fshn.edu.al/departamenti-i-matematikees/

https://sites.google.com/a/fshn.edu.al/departamenti-i-matematikees-aplikuar/

https://sites.google.com/a/fshn.edu.al/qeendra-keerkimore-florees-dhe-faunees/

https://sites.google.com/a/fshn.edu.al/fshn/home/baza-ligjore

Fakulteti i Shkencave të Natyrës

Fakulteti i Shkencave të Natyrës (FSHN) është qendra kryesore në Shqipëri për përgatitjen e specialistëve të lartë në informatikë, matematikë, fizikë, kimi, kimi ndustriale, biologji, bioteknologji. FSHN është gjithashtu institucion i rëndësishëm për përgatitjen e mësuesve për shkollat e mesme në lëndët mësimore të matematikës, fizikës, kimisë, biologjisë dhe informatikës në gjithë sistemin e shkollave të mesme në Shqipëri. FSHN ka një staf akademik të brendshëm prej mbi 181 punonjësish, prej të cilëve mbi rreth 80 profesorë ose profesorë shoqërues. Ai drejtohet nga Dekani, i zgjedhur nga votimi i drejteperdrejte i stafit akademik, jo akademik dhe studentet.

Kërkimi shkencor
https://sites.google.com/a/fshn.edu.al/fshn/projekte/projekte-x
https://sites.google.com/a/fshn.edu.al/fshn/doktorata-dhe-publikime   http://www.fshn.edu.al/home/publikime-dhe-konferenca

NJOFTIME

Datë 24.05.2020
MASR kërkon bashkëpunimin me Policinë e Shtetit për marrjen e masave për mbylljen e vitit akademik 2019-2020  :

MASR kërkon bashk
ëpunimin me Policinë e Shtetit  për marrjen e masave për mbylljen e vitit akademik 2019-2020 për lejimin dhe lehtësimin e lëvizjes të stafit akademik e mbështetës dhe studentëve të institucioneve të arsimit të lartë për të lëvizur në zonat e kuqe.

Për më tepër informacion klikoKETU

Datë 08.05.2020
Urdhër nr.108, dt. 08.05.2020 i Ministrit të Arsimit,Sportit dhe Rinisë  :

Për shtyrjen e datës së zgjedhjeve për autoritetet dhe organet drejtuese në institucionet publike të arsimit të lartë për shkak të gjendjes së fatkeqësisë natyrore të shkaktuar nga pandemia e COVID-19.

Për më tepër informacion klikoKETU

Datë 22.05.2020
Në kuadër të Horizon Europe (Programme:26/05 webinar on 'R&I in HE' (Focus on Cluster 5), shpallet njoftimi mbi webinaret që do të organizohen.

Për më tepër informacion klikoKETU

Datë 14.05.2020
Mundësi per organizmin e takimeve të shkurtëra për pyetje në lidhje me thirrje për projekte në kuadrin e projektit EU4TechPoC WB.

Për më tepër informacion klikoKETU

Datë 07.05.2020
Urdhër nr.289, dt. 04.05.2020 i Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale :

Për marrjen e masave ndaj COVID-19 që duhet të ndërmarrin Institucionet e Arsimit të Lartë,

Për më tepër informacion klikoKETU

Datë 08.05.2020
Ne kuadrin e projektit EU4TechPoC Western Balkans, eshte shpallur thirrja per projekte per asistence teknike per zhvillimin e teknologjive te reja.

Për më tepër informacion klikoKETU


Datë 30.04.2020

Urdhër nr.104, dt. 30.04.2020 i Ministrit të Arsimit,Sportit dhe Rinisë :

Për marrjen e masave për mbylljen e vitit akademik 2019-2020 nga Institucionet e Arsimit të Lartë, për shkak të gjendjes së fatkeqësisë natyrore të shkaktuar nga pandemia e COVID-19.

Për më tepër informacion klikoKETU


Datë 03.05.2020
Agjencia Kombëtare e Kërkimit Shkencor dhe Inovacionit na njofton se:

Në kuadër të Programit Marie Skłodowska-Curie Innovative Training Network, MSCA (ITN), e cila financon doktoratura, the Spanish Research Council (CSIC), koordinon Thirrjen për 15 PhD positions.


Për më tepër informacion klikoKETU


Datë 27.04.2020
Programet Fulbright

Për më tepër informacion klikoKETU


Datë 09.04.2020
Mundesi aplikimi per projekte te fokusuar ne Covid-19 te ofruar nga Agjensia Universitare e Frankofonise.

Për më tepër informacion klikoKETU


Datë 20.03.2020

Njoftim mbi zhvillimin e mesimit on line

Per me teper informacion kliko: KETUDatë 16.03.2020
Njoftohen të gjithë studentët e Vitit të Parë se janë pajisur nga ana e Fakultetit të Shkencave të Natyrës me adresa personale emaili.

Për tu njohur me menyrën se si aksesohen adresat e emailit kliko: KETU


Datë 09.04.2020

INVITATION to research at the University of Jaén (Spain) – MSCA Individual Fellowships Call 2020


Për më tepër informacion klikoKETU


Datë 11.03.2020
Njoftohen te gjithe studentet e Fakultetit te Shkencave te Natyres se:

Sekretarite mesimore nuk do te ofrojne asnje sherbim deri me date 03.04.2020


Datë 09.03.2020
Njoftohen të gjithë studentët e Fakultetit të Shkencave të Natyrës se: 

Proçesi mësimor do të ndërpritet për një periudhë 2 (dy) javore.

Për më tepër informacion kliko:  KETU

Datë 09.03.2020
Mundësi për pjesëmarrje në konferenca që zhvillohen  në kuadër të "International Scientific Events 2020", në Flora Expo Center, Burgas, Bullgari.

Për më tepër informacion kliko:  KETU


Datë 05.03.2020
International School on Nuclear Methods and Applied Research 2020, 12-17 July, Novi Sad

Për më tepër informacion kliko:  KETU


Datë 25.02.2020
Njoftimin për aplikim në Programin Kombëtar të Praktikave Profesionale, thirrja V.

Për më tepër informacion kliko:  KETU


Datë 19.02.2020
Njoftim për hapjen e thirrjes për Projekte Strategjike në kuadër të Platformës Panoramed.

Për më tepër informacion kliko:  KETU


Datë 18.02.2020
Njoftohen studentët e Ciklit të Dytë të studimeve në Fakultetit të Shkencave të Natyrës se:

Mbështetur në nenin 90 pika 1 dhe 2, te Ligjit nr.80/2015 "Per arsimin e lartë dhe kerkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërise" se është miratuar lista për cregjistrimin e studenteve te cilet kane kaluar kohezgjatjen normale te programit te studimit dhe nuk kane bere nderprerje studimesh bazuar ne Rregulloren e UT

Për t'u njohur me listën kliko:  KETU
Për t'u njohur me vendimin kliko: KETU


Datë 11.02.2020
Njoftohen të gjithë studentët e Fakultetit të Shkencave të Natyrës se: 

Shpallet thirrja për propozime, për kërkuesit nga e gjithë bota, për hulumtime multidisiplinare, në fushat e materialeve, biomaterialeve dhe nanoteknologjisë. Kërkuesit që punojnë në Shqipëri mund të përfitojnë nga mbështetja e dhënë në kuadër të projektit ACCELERATE, përmes aksesit të hapur promovues.

Për më tepër informacion kliko: KETU


Datë 07.02.2020
Njoftohen të gjithë studentet e Viti te I, Cikli II i studimit se:

Ka nisur aplikimi për kartën e studentit. 
Studentët mund të paraqiten çdo ditë nga ora 8.30 -16.30, Godina A, Kati -1.
Për tu pajisur me kartë mjafton një mjet identifikimi.


Datë 03.02.2020
Njoftim për shpalljen e periudhës zgjedhore dhe datës së zgjedhjeve për anëtarë të Këshillave Studentorë të Fakulteteve të UT.

Për më tepër informacion kliko: KETU


Datë 31.01.2020
Leksion i hapur me temë: "Temporary rivers: Ecological consideration for an integrated management"/Lumenjtë e përkohshëm: Konsiderata Ekologjike për një menazhim të integruar.

Për më tepër informacion kliko: KETU


Datë 28.01.2020
Njoftohen studentet të cilët kanë patur probleme me nr. e matrikullimit (në vite)  dhe dorëzuan pranë sekretarisë dokumentacionin e kërkuar nga QSHA, se kanë ardhur numrat e matrikullimit 

Per tu njohur me listen kliko: KETU


Datë 17.01.2020
Fakulteti i Shkencave të Natyrës, Universitetit të Tiranës, shpall konkursin për 1(nje) vend të lire pune ne Departamentin e Matematikes: 

1(nje) vend te lire pune per personel akdemik me kohe te plote ne Departamentin e Matematikes, ne grupin kerkimor "Algjeber dhe Teoria e Numrave", te kategorise "Asistent-Lektor" ne Fakultetin e Shkencave te Natyres te Universitetit te Tiranes.

Për me tepër informacion kliko: KETU


Datë 09.01.2020
Njoftim per programin Young Aviation Network - "Rrjeti i te Rinjeve te Aviacionit"

Per t'u njohur me njoftimin kliko: KETU

 
Datë 18.12.2019
Njoftohen të gjithë studentet e Fakultetit të Shkencave të Natyres se:

Proçedura e pajisjes me Kartë Studenti, për Studentët e Vitit të Parë Bachelor, do të kryhet pasi të pajisen me numër matrikullimi. Për këta studentë do të ketë një njoftim të dytë.

Datë 17.12.2019
Njoftohen të gjithë studentët e Fakultetit të Shkencave të Natyrës se:

Eshtë shpallur lista e studenteve bursiste e miratuar  me Vendimin e Bordit te Administrimit nr. 143, date 16.12.2019," Per miratimin e listave emerore qe perfitojne burse".
Studentet perfitues duhet te marin vertetim studenti te zyra e informacionit dhe me të, të shkojnë ne BKT per te hapur nr.llogarie dhe ta sjellin ate ne Degen e Finances.

Për t'u njohur me listën e studentëve me mesatare  9-10, cikli I-rë kliko: KETU

Për t'u njohur me listën e studentëve sipas kategorive sociale në nevojë kliko: KETU

Datë 11.12.2019
Njoftohen te gjithe studentet e Fakultetit te Shkencave te Natyres se:

Zëvëndësimi i orëve të pazhvilluara prej situatës së jashtëzakonshme do të zhvillohen sipas këtij grafiku

Datë 11.12.2019
Njoftohen te gjithe studentet e Fakultetit te Shkencave te Natyres se:

Shpallen kategorite dhe dokumentacioni per kategorite e vecanta qe mund te perfitojne burse per vitin akademik 2019-2020 per ata qe nuk kane aplikuar akoma.

Studentet mund te aplikojne ne cdo moment te vitit per perfitimin e burses. Pagesa e burses fillon nga muaji pasardhes i momentit te apilikimit.
Dorezimi i dokumentacionit behet prane Deges se Finances

Rikujtojme studentet e vitit te pare Bachelor se dokumentat duhet ti paraqesin ne Fakultet prane Deges se Finances dhe jo ne Bashki

Per tu njohur me kategorite dhe dokumentacionin kliko: KETU


Datë 11.12.2019
Njoftohen te gjithe studentet e Fakultetit te Shkencave te Natyres se:

Shpallen kategorite dhe dokumentacioni per kategorite e vecanta qe mund te perfitojne per perjashtim ose reduktim nga tarifa e shkollimit per vitin akademik 2019-2020 per ata qe nuk kane aplikuar akoma.

Studentet mund te aplikojne ne cdo moment te vitit per perfitimin e perjashtimit ose reduktimit nga tarifa e shkollimit.
Dorezimi i dokumentacionit behet prane Deges se Finances

Rikujtojme studentet e vitit te pare Bachelor se dokumentat duhet ti paraqesin ne Fakultet prane Deges se Finances dhe jo ne Bashki

Per tu njohur me kategorite dhe dokumentacionin kliko: KETU


Datë 10.12.2019
Ju informojmë se me VKM Nr.755 për studentët që kanë humbur persona të familjes ose janë shpallur të zhdukur në Qarkun e Durrësit, Tiranës dhe Lezhës përfitojnë bursë në masën 15,000 Lekë. Studentët e interesuar të paraqiten pranë Degës së Financës

Për tu njohur me vendimin kliko: KETU


Datë 05.12.2019
Njoftohen të gjithë studentet e Fakultetit të Shkencave të Natyres per pezullimin e periudhës zgjedhore për anëtarë të Këshillave Studentorë të Fakulteteve të UT

Për me teper informacion kliko: KETU


Datë 03.12.2019
Si të ruhemi dhe të shpëtojmë nga tërmetet


Datë 25.11.2019
Hapet periudha zgjedhore per antare te keshillave studentore

Për me teper informacion kliko: KETU


Datë 22.11.2019
Njoftim mbi shpalljen e kandidatit fitues të konkursit për nje vënd pune për personel akademik në Departamentin e Matematikes Aplikuar

Për tu njohur me vendimin kliko: KETU

Datë 08.11.2019
Njoftim mbi shpalljen e kandidatit fitues të konkursit për një vënd pune për personel akademik në Departamentin e Informatikes

Për tu njohur me vendimin kliko: KETU


Datë 19.11.2019
Konferenca e 10-te Studentore e UNICA me teme " Dream your University in the capital City" ne datat 28 Qershor - 1 Korrik 2020

Për me teper informacion kliko: KETU


Datë 06.11.2019
Fakulteti i Shkencave të Natyrës, Universitetit të Tiranës, shpall konkursin për 1(nje) vend të lire pune ne Departamentin e Matematikes se Aplikuar: 

1(një) vend të lirë pune për personel akademik në Departamentin e Matematikes se Aplikuar, grupi mësimor “Analiza numerike dhe grafe-optimizim” në Fakultetin e Shkencave të Natyrës, Kategoria “Asistent-Lektor”

Për me tepër informacion kliko: KETU


Datë 04.11.2019
Njoftim mbi shpalljen e kandidatëve fitues të konkursit për dy vënde pune për personel akademik në Departamentin e Biologjise

Për tu njohur me vendimin kliko: KETU


Datë 04.11.2019
Njoftim mbi shpalljen e kandidatit fitues të konkursit për një vënd pune për personel akademik në Departamentin e Matematikes 

Për tu njohur me vendimin kliko: KETU


Datë 23.10.2019
Njoftohen të gjithë studentet e Fakultetit të Shkencave të Natyres se:

Kanë nisur aplikimet për kartën e studentit. 
Studentët mund të paraqiten çdo ditë nga ora 8.30 -16.30, Godina A, Kati -1.
Për tu pajisur me kartë mjafton një mjet identifikimi.
Për studentet e vitit të parë, kjo proçedure do vazhdojë sapo të pajisen me numrat e matrikullimit.


Datë 23.10.2019
Fakulteti i Shkencave të Natyrës, Universitetit të Tiranës, shpall konkursin për 1(nje) vend të lire pune ne Departamentin e Informatikes: 

1(një) vend lirë pune për personel akademik Departamentin e Informatikës, grupi mësimor “Sistemet e Informacionit Ndërveprues” Fakultetin e Shkencave Natyrës, Kategoria “Asistent-Lektor”

Për me tepër informacion kliko: KETU


Datë 15.10.2019
Deklarate e perbashket e Dekanatit, Sindikates se Punonjesve dhe Keshillit Studentor te FSHN

Për tu njohur me deklaraten kliko: KETU

Datë 15.10.2019
Njoftohen te gjithe studentet e Fakultetit te Shkencave te Natyres qe kane nisur studimet ne vitin 2015 dhe ne vazhdim se:

Bazuar në LIGJIN Nr. 80/2015 "PËR ARSIMIN E LARTË DHE KËRKIMIN SHKENCOR NË INSTITUCIONET E ARSIMIT TË LARTË NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË NENI 90 DHE NENI 134 PIKA 2"


Kohëzgjatja maksimale e studimeve në një program studimi nuk mund të jetë më shumë se dyfishi i kohëzgjatjes normale të studimeve që parashikon programi, pa marrë në konsideratë periudhën e kohës kur studenti i ka pezulluar studimet.
Përcaktimet e këtij ligji mbi kohëzgjatjen e programeve të studimit zbatohen për studentët që nisin studimet pas hyrjes në fuqi të ligjit.
  
Për me tepër informacion kliko: KETU


Datë 11.10.2019
Fakulteti i Shkencave të Natyrës, Universitetit të Tiranës, shpall konkursin për 1(nje) vend të lire pune ne Departamentin e Matematikes: 

1(nje) vend te lire pune per personel akdemik me kohe te plote ne Departamentin e Matematikes, ne grupin kerkimor "Algjeber dhe Teoria e Numrave", te kategorise "Asistent-Lektor" ne Fakultetin e Shkencave te Natyres te Universitetit te Tiranes.

Për me tepër informacion kliko: KETU

Datë 01.10.2019
Fakulteti i Shkencave të Natyrës, Universitetit të Tiranës, shpall konkursin për 2(dy) vende të lira pune ne Departamentin e Biologjise:

1(nje) vend te lire pune per grupin mësimor-kërkimor “Gjenetikë-Mikrobiologji”, të kategorisë “Lektor” dhe 1(një) vend të lirë pune për personel akademik në Departamentin e Biologjisë, grupi mësimor-kërkimor “Biologji Molekulare”, të kategorisë “Asistent-Lektor”, me orientim kërkimor-shkencor.

Për me tepër informacion kliko: KETU

 

Datë 26

.09

.2019

Njoftohen të gjithë kandidatët të cilët kërkojnë të ndjekin studimet në Fakultetin e Shkencave të Natyrës se:

Janë shpallur listat perfundimtare të renditjes së kandidatëve për vitin akademik 2019-2020, raundi i dytë.


Për tu njohur me listat kliko: KETU

Datë 17

.09

.2019

Ftese per pjesemarrje ne Konferencen 41 Nderkombetare te KDIMDP

Për më shumë informacion kliko: KETU


Datë 29.08

.2019

 
Zhvillimi i kapaciteteve te Republikes se Shqiperise per nje angazhim efektiv ne Fondin e Klimes se Gjelber (GCF)
 

Për më tepër informacion kliko: KETU

Datë 13.08

.2019

Njoftohen studentët e Fakultetit të Shkencave të Natyrës se:

AKSHI bën me dije se në kuadër të Programit Horizon 2020, janë publikuar Programet e Punës 2018-2020

Per me teper informacion kliko: KETU

Datë 22.07

.2019

Deklarate e dekanatit te Fakultetit te Shkencave te Natyres ne lidhje me VKM nr. 510 te Keshillit te Ministrave


Per tu njohur me deklaraten kliko: KETUDatë 03.05

.2019

Njoftohen te gjithe studentët dhe punonjesit e Fakultetit të Shkencave të Natyrës se:

Biblioteka Elektronike mund te aksesohet duke klikuar: KETU


Datë 25 .10

.2018

Njoftohen të gjithë studentët e Fakultetit të Shkencave të Natyrës se:

Mbështetur në nenin 71 dhe 72 të Rregullores së Universitetit të Tiranës, si dhe në nenin 97, pika 2, të Ligjit nr. 80/2015 "Për arsimin e larte dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republiken e Shqipërisë", për studentet të cilët kanë bërë ndërprerje të studimeve të njëanshme dhe kanë filluar studimet deri në vitin akademik 2012-2013, janë shpallur listat e studenteve.

Për tu njohur me listat e studenteve që kanë bërë kërkesë dhe ju është aprovuar për rivazhdim studimesh kliko: KETU
Për tu njohur me vendimin kliko: KETU

Për tu njohur me listat e studentëve të cilët kanë ndërprere studimet dhe çregjistrohen nga Fakulteti i Shkencave të Natyrës kliko: KETU
Për tu njohur me vendimin kliko: KETU

Për cdo pyetje lidhur me listat dërgoni email në: support@fshn.edu.al


Datë 15.09

.2018

Njoftohen të gjithë studentët e 

Fakultetit të Shkencave të Natyrës se:

Bazuar në LIGJIN Nr. 80/2015 "PËR ARSIMIN E LARTË DHE KËRKIMIN SHKENCOR NË INSTITUCIONET E ARSIMIT TË LARTË NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË NENI 90".

Kohëzgjatja maksimale e studimeve në një program studimi nuk mund të jetë më shumë se dyfishi i kohëzgjatjes normale të studimeve që parashikon programi, pa marrë në konsideratë periudhën e kohës kur studenti i ka pezulluar studimet.


NJOFTIM MBI DETYRIMIN E DHËNIES SË GJUHËS ANGLEZE PËR STUDENTET E CIKLIT TË DYTË TË STUDIMIT

 

Të gjithë studentët që ndjekin programet e Ciklin të Dytë të Studimit, Master i Shkencave/Master Profesional, viti I&II, bazuar në nenin 26, të Ligjit nr.9741 datë 21.07.2007 “Për arsimin e lartë në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, si dhe në Vendimin nr. 20, datë 21.05.2012 “Mbi testimin e gjuhës angleze” të Senatit Akademik të UT-ës,  kanë si detyrim njohjen e gjuhës angleze sipas testeve ndërkombëtare në nivelin A1deri para pajisjes me diplomë.

 

Testet e gjuhës angleze të njohura ndërkombëtarisht sipas shtojcës 1 të Udhëzimit nr. 14, datë 28.03.2011 të MAS janë si më poshtë:

 

        ·  Cambridge ESOL – University of Cambridge Examinations

·  IELTS – International English Language Testing System

·  TOEFL – Test of English as a Foreign Language

·  TOEIC - Test of English fof International Communication

·  Michigan – Test

·  PTE General – Pearson Test of English General
NJOFTIM MBI DETYRIMIN E DHËNIES SË GJUHËS SË HUAJ PËR PRANIMIN NË PROGRAMET E CIKLIT TË DYTË TË STUDIMIT

 

Të gjithë studentët që përfundojnë Ciklin e Parë të Studimit, Bachelor, viti III, në zbatim të  ligjit 80/2015, dt. 22.7.2015 “Për Arsimin e Lartë dhe Kërkimin Shkencor në Institucionet e Arsimit të Lartë në Republikën e Shqipërisë", për pranimin në programet e Ciklit të Dytë të Studimit kanë si detyrim njohjen e gjuhës së huaj sipas testeve ndërkombëtare që parashikon Udhëzimi nr. 52, datë 03.12.2015 "Për përcaktimin e niveleve të gjuhëve të huaja dhe të testeve ndërkombëtare, për pranimet në programet e studimit të ciklit të dytë dhe të tretë, në institucionet e arsimit të lartë" KETU

 

Niveli i njohjes së gjuhës së huaj për pranimet në programet e Ciklit të Dytë të Studimeve do të përcaktohet nga Senati Akademik i UT-ës.


https://sites.google.com/a/fshn.edu.al/fshn/home/orari-i-provimeve-sesioni-i-dimrit-viti-akademik-2019-2020

37.139.119.36

https://sites.google.com/a/fshn.edu.al/fshn/home/grupet-mesimore-viti-akademik-2019-2020

https://docs.google.com/a/fshn.edu.al/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZnNobi5lZHUuYWx8ZnNobnxneDozNzg5NTVhYzYxMjc5ZTBm

Gradua Project

https://sites.google.com/a/fshn.edu.al/fshn/home/fatura

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfg-QUuMQ1XS3qN3-E7rCGs1dGsFvqva81_gA2moaymCLFfZA/viewform

http://ut.morix.al/

http://www.fshn.edu.al/home/anketim


https://sites.google.com/a/fshn.edu.al/fshn/home/publikime-shkencore

https://sites.google.com/a/fshn.edu.al/fshn/home/aplikimet-per-buletinin-nr172014

https://sites.google.com/a/fshn.edu.al/fshn/home/profili-i-studentit

http://mail.google.com/a/fshn.edu.al

http://mail.google.com/a/fshnstudent.info

https://sites.google.com/fshn.edu.al/ebs/aim-and-scope?authuser=1
       

https://sites.google.com/a/fshn.edu.al/fizika/third-call

http://kshbm.fshn.edu.al/kontakt


https://sites.google.com/a/fshn.edu.al/icab/


https://docs.google.com/a/fshn.edu.al/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZnNobi5lZHUuYWx8ZnNobnxneDo2MWMzMWE3OGIwNzVmYzI5

    http://rtacsit.fshn.edu.al/

            http://akma.morix.al/