Fakulteti i Shkencave të Natyrës


Fakulteti i Shkencave të Natyrës (FSHN) është qendra 
kryesore në Shqipëri për përgatitjen e specialistëve të lartë në informatikë, matematikë, fizikë, kimi, kimi ndustriale, biologji, bioteknologji. FSHN është gjithashtu institucion i rëndësishëm për përgatitjen e mësuesve për shkollat e mesme në lëndët mësimore të matematikës, fizikës, kimisë, biologjisë dhe informatikës në gjithë sistemin e shkollave të mesme në Shqipëri. FSHN ka një staf akademik të brendshëm prej mbi 181 punonjësish, prej të cilëve mbi rreth 80 profesorë ose profesorë shoqërues. Ai drejtohet nga Dekani, i zgjedhur nga votimi i drejteperdrejte i stafit akademik, jo akademik dhe studentet.Kërkimi shkencor

http://www.fshn.edu.al/qendra-kombeetare-e-florees-dhe-faunees-shqiptare
 

NJOFTIMEDatë 16.01

.2019

Njoftim mbi takimim e studenteve me departamentet

Në mbledhjen e Dekanatit datë 16.01.2019 u vendos që ditën e Enjte datë 17.01.2019 të zhvillohen takime të hapura me studentët e ciklit të parë dhe të dytë.

Per tu njohur me oraret kliko: KETUDatë 14.01

.2019

Lista e studenteve te vitit te pare me mesatare 9-10 qe perfitojne burse dhe perjashtim nga tarifa e shkollimit per vitin akademik 2018-2019


Per tu njohur me listen kliko: KETUDatë 14.01

.2019

Njoftohen të gjithë studentët e Fakultetit të Shkencave të Natyrës se:


Në zyrën e informacionit pran

ë ambjenteve t

ë Fakultetit t

ë Shkencave t

ë Natyr

ës ndodhet nj

ë p

ërfaq

ësues nga Ministria Arsimit Sportit dhe Rinis

ë si dhe nga Ministria e Financave dhe Ekonomisë p

ër t

ë diskutuar p

ër problemet q

ë kan

ë student

ët p

ër tarif

ën e shkollimit dhe burs

ën.Datë 10.01

.2019

Deklarate e dekanatit te Fakultetit te Shkencave te Natyres:


Në mbledhjen e tij të jashtëzakonshme të datës 10.01.2019, Dekanati i Fakultetit të Shkencave të Natyrës, duke analizuar zhvillimet e fundit në kuadër të protestës së studentëve të shoqëruar me veprime të dhunshme ndaj pedagogëve, bashkëstudentëve dhe pronës publike në mjediset e FSHN, i dënon me forcë ato.

Këto akte dhune, që dalin krejt jashtë kuadrit të një protesete paqësore, jo vetëm që nuk ndihmojnë në kauzën e përbashkët të studentëve, e mbështetur në mënyrë të vazhdueshme nga ana e Dekanatit, por përkundrazi, pengojnë dhe minojnë përpjekjet dhe iniciativat që po ndërmerren ndërkohë për zgjidhjen optimale të problemeve të grumbulluara, duke rrezikuar seriozisht realizimin e këtyre përpjekjeve.


Datë 10.01

.2019

Njoftohen të gjithë studentët e Fakultetit të Shkencave të Natyrës se:


Tarifat e studimit per programet e ciklit te pare dhe te dyte per vitin akademik 2018-2019 jane sipas tabelave shoqeruar ne link e meposhtem:


Në lidhje me afatin e kryerjes së pageses se tarifes se shkollimit ju njoftojme se pagesa do te kryhet ne nje moment te dyte per te cilin do nxirret njoftim ne faqen zyrtare dhe ne stendat e fakultetit.


Datë 09.01

.2019

Deklarate e dekanatit te Fakultetit te Shkencave te Natyres:


Dekanati i Fakultetit të Shkencave të Natyrës, në vijim të Deklaratës së tij të datës 18.12.2018, në të cilën shprehet mbështetja ndaj shqetësimeve dhe kërkesave të drejta të studentëve, është në ndjekje me përgjegjësi të zhvillimeve më të fundit dhe shpreh vullnetin e gatishmërinë dhe po punon për të gjetur të gjitha rrugët e mundësitë për zgjidhjen optimale për përmbushjen e plotë të procesit mësimor në të gjitha ciklet e studimit, brenda kufijve kohorë, të parashikuara në strukturën mësimore të vitit akademik 2018-2019. 

Arritja e këtij synimi kërkon mirëkuptim, mbështetje dhe angazhim të plotë nga i gjithë stafi akademik dhe studentët; Dekanati vlerëson maksimalisht përpjekjet në favor të realizimit me sukses dhe në kohë të këtij objektivi.Datë 08.01

.2019

Njoftohen të gjithë studentët e Fakultetit të Shkencave të Natyrës se:


Ne zbatim te  VKM 780 dt 26.12.2018, studentet e ckilit te dyte qe gezojne status te vecante duhet te paraqesin dokumentacion per perfitimin e statusit deri me dt 25.01.2018.

Për më tepër informacion kliko: KETUDatë 08.01

.2019

Njoftim

Vendimet e Keshillit te Ministrave te miratuara ne daten 26.12.2018

Për më tepër informacion kliko: KETUDatë 08.01

.2019

Njoftim

Njoftim mbi miratimin e statutit të Universitetit të Tiranës.

Për më tepër informacion kliko: KETUDatë 06.01

.2019

Njoftim per Shtyp


Administrata e Universitetit te Tiranes, duke marre shkas nga situata e krijuar diten e Shtune prane ambjenteve te Fakuktetit Ekonomik, ben me dije qe ambientet e fakulteteve diten e Shtune dhe te Diele jane te mbyllura, persa kohe nuk ka aktivitet mesimor ose aktivitete te tjera te programuara ne funksion te Institucionit. Diten e Shtune dhe te Diele ambinetet e fakultetit administrohen nga kompania e sigurise fizike.Datë 18.12

.2018

Njoftohen të gjithë studentët e ciklit të pare të Fakultetit të Shkencave të Natyrës se:


Shtyhet afati i pranimit te dokumentacionit per studentet e ciklit te pare te studimeve  deri ne daten  21 janar 2019  


Datë 15.12

.2018

Njoftohen të gjithë studentët të Fakultetit të Shkencave të Natyrës se:


Ne zbatim te shkreses te ardhur nga Ministria e Arsimit Sportit dhe Rinise, ju bejme te ditur listen e studenteve qe perfitojne burse dhe perjashtim nga tarifa shkollore per vitin akademik 2018-2019 ne zbatim te VKM nr.697 dhe nr.698  datë 21.11.2018


Për tu njohur me shkresen kliko : 


Per tu njohur me listen e studenteve kliko: KETU


Shenim: Per informacione te metejshme paraqituni prane deges te financesDatë 04.12

.2018

Njoftohen të gjithë studentët e shkëlqyer të Fakultetit të Shkencave të Natyrës se:


Përfitojnë nga tarifa e shkollimit dhe bursë për vitin akademik 2018-2019 sipas 

VKM nr.697 dhe nr.698  datë 21.11.2018.

Për tu njohur me kriteret sipas VKM-ve kliko : Datë 04.12

.2018

Njoftohen të gjithë studentët e Fakultetit të Shkencave të Natyrës se:


Janë hapur aplikimet për bursa për vitin akademik 2018-2019.


Per me teper informacion kliko: KETUNjoftohen të gjith
ë punonj
ësit dhe student
ët
 e FSHN se :

Në zbatim t
ë vendimit t
ë K
ëshillit t
ë Ministrave t
ë
 dat
ës 21.11.2018, dita e premte dat
ë 30.11.2018 do t
ë jet
ë dit
ë
 pushimi. M
ësimi i dat
ës 30.11.2018 do t
ë z
ëv
ënd
ësohet dit
ën e shtun
ë dat
ë 15.12.2018.


Datë 23.11

.2018

Njoftim mbi Workshopin: "Vjosa: nje ekosistem lumor me rendesi europiane"

Departamenti i Biologjise, në bashkëpunim me Ministrinë e Turizmit dhe Mjedisit, si dhe me Universitetin e Vjenës dhe Universitetin e Burimeve Natyrore dhe Shkencave të Jetës (BOKU), Vienë organizon workshopin: "Vjosa: nje ekosistem lumor me rendesi europiane", ditën Enjte, dt. 06 Dhjetor 2018. ora 09.30-13.00 në Sallën Consortium në Tirana International Hotel


Për tu njohur me axhenden kliko: KETUDatë 02.11

.2018

Shpallen listat e studentëve fitues të randit të katërt pë vitin akademik 2018-2019

Regjistrimi do të kryhet VETEM me datë 5 Nëntor ora 14:00, Godina B, Kati I


Për më shumë informacion kliko: KETUDatë 02

.11.2018

Njoftim m

bi dokumentacionin që duhet të plotësojnë studentët, cikli të parë, që gëzojnë status të vecantë


Per me teper informacion kliko: KETUDatë 28.10

.2018

Procedurat per zhvillimin e raundit te katert per regjistrim per vitin akademik 2018-2019


Për më shumë informacion kliko: KETUDatë 25 .10

.2018

Njoftohen të gjithë studentët e Fakultetit të Shkencave të Natyrës se:

Mbështetur në nenin 71 dhe 72 të Rregullores së Universitetit të Tiranës, si dhe në nenin 97, pika 2, të Ligjit nr. 80/2015 "Për arsimin e larte dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republiken e Shqipërisë", për studentet të cilët kanë bërë ndërprerje të studimeve të njëanshme dhe kanë filluar studimet deri në vitin akademik 2012-2013, janë shpallur listat e studenteve.

Për tu njohur me listat e studenteve që kanë bërë kërkesë dhe ju është aprovuar për rivazhdim studimesh kliko: KETU
Për tu njohur me vendimin kliko: KETU

Për tu njohur me listat e studentëve të cilët kanë ndërprere studimet dhe çregjistrohen nga Fakulteti i Shkencave të Natyrës kliko: KETU
Për tu njohur me vendimin kliko: KETU

Për cdo pyetje lidhur me listat dërgoni email në: support@fshn.edu.al


Datë 24 .10

.2018

Njoftohen të gjithë studentët që kanë aplikuar në ciklin e dytë të studimeve se janë shpallur listat e renditura për çdo program studimi

Për më shumë informacion kliko: KETU


Datë 19.10

.2018

Listat e renditura te raundit te trete te kandidateve qe kerkojne te ndjekin studimet ne Fakultetin e Shkencave te Natyres, per vitin akademik 2018-2019

Regjistrimi i kandidatëve fitues do të kryhet VETËM më datë 20 Tetor, Ora 9:00, Salla 412A


Për më shumë informacion kliko: KETUDatë 17.10

.2018

Procedurat per zhvillimin e raundit te trete per regjistrim per vitin akademik 2018-2019


Për më shumë informacion kliko: KETUDatë 17.10

.2018

Njoftohen të gjithë studentët e Fakultetit të Shkencave të Natyrës se:

Bordi i Administrimit i Universitetit të Tiranës ka miratuar heqjen e tarifës për vërtetimin e studentit për ata studentë të cilët ndjekin studimet brenda kohëzgjatjes normale të programit të studimit. 


Datë 12.10

.2018Datë 11.10

.2018

Njoftohen të gjithë studentët e diplomuar te cilet nuk kane ngarkuar foton e ID dhe fotografine per dokument tek forma e regjistrimit online, te dorezojne fotokopjen e kartes te ID dhe 1 fotografi MAT me permasa 3.5x4.5 prane deges te IT


Datë 10.10

.2018

Njoftohen të gjithë studentët e interesuar se ka filluar aplikimi për Ciklin e Dytë të Studimeve për vitin akademik 2018-2019:

Bazuar në Udhëzimin Nr. 26, datë 30.07.2018 Për disa shtesa dhe ndryshime në Udhëzimin nr. 18, datë 21.05.2018 Për procedurat e aplikimit dhe të regjistrimit në programet e ciklit të parë të studimeve, në programet e studimeve me karakter profesional si dhe në programet e integruara të studimeve të ciklit të dytë, në institucionet e arsimit të lartë, në vitin akademik "2018-2019", ju njoftojme se janë hapur aplikimet për programet e Ciklit të Dytë të studimeve, Master Shkencor dhe Master Profesional.

Aplikimet do të kryhen pranë sekretarive të departamenteve në datat 11-19 Tetor 2018, ora 8:00-16:00.


Për tu njohur mbi afatet kohore për shqyrtim, ankimim dhe regjistrim të studentëve 


në 

ciklin e dytë, për vitin akademik 2018-2019 kliko : KETU


P
ër më shumë informacion kliko: KETUDatë 09.10

.2018

Njoftohen të gjithë studentët e Fakultetit të Shkencave të Natyrës se:

Jane shpallur listat e studenteve qe kane shlyer te gjitha detyrimet e planit mesimor dhe mund te japin provimin e diplomes

Per tu njohur me listat kliko:

 

KETU Datë 08.10

.2018

Njoftohen të gjithë studentët e Fakultetit të Shkencave të Natyrës se:

Eshte shpallur orari per provimet e diplomes

Per me teper informacion kliko:

 

KETU Datë 05.10

.2018

Njoftohen të gjithë studentët e interesuar se:

Shpallet lista e kandidateve fitues per tranferime dhe dege te dyta per vitin akademik 2018-2019. Regjistrimi do të kryhen nga data 10-18 Tetor 2018.

Për tu njohur me kandidatët fitues për transferim studimesh kliko:KETU

Për tu njohur me kandidatët fitues për program të dytë studimi kliko:KETU    


Datë 24.09

.2018

Listat e renditura të kandidatëve që kërkojnë të ndjekin studimet në Fakultetin e Shkencave të Natyrës të Universitetit të Tiranës, për vitin akademik 2018-2019, raundi i dytë

Per me teper informacion kliko:

 

KETU Datë 15.09

.2018

Njoftohen të gjithë studentët e 

Fakultetit të Shkencave të Natyrës se:

Bazuar në LIGJIN Nr. 80/2015 "PËR ARSIMIN E LARTË DHE KËRKIMIN SHKENCOR NË INSTITUCIONET E ARSIMIT TË LARTË NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË NENI 90".

Kohëzgjatja maksimale e studimeve në një program studimi nuk mund të jetë më shumë se dyfishi i kohëzgjatjes normale të studimeve që parashikon programi, pa marrë në konsideratë periudhën e kohës kur studenti i ka pezulluar studimet.


Datë 10.09

.2018

Njoftohen të gjithë kandidatёt e interesuar se janë hapur aplikimet pёr pedagogё tё jashtёm pranё departamenteve tё Fakultetit të Shkencave të Natyrës

Për më shumë informacion kliko: KETUDatë 04.09

.2018


Njoftohen të gjithë të interesuarit se janë shpallur listat fituese për Ciklin e Parë për vitin akademik 2018-2019, për trojet dhe kategoritë e veçanta.

Regjistrimi i fituesëve duhet të kryhet nga data 12.09.2018 deri më datë 19.09.2018
 


Për tu njohur me fituesit kliko: KETUDatë 30.08

.2018

Njoftohen të gjithë të interesuarit se  fillojnë aplikimet për transferim të studimeve dhe për program të dytë studimi në programet e Ciklit të Parë dhe Ciklit të Dytë të studimeve.


Aplikimet per transferim dhe dege te dyte per ciklin e pare behen nga data 3 shtator deri ne 14 shtator dhe per ciklin e dyte nga data 7 shtator deri ne 19 shtator.


Aplikimi kryhet tek godina B, salla e keshillit te profesoreve.


Për më shumë informacion kliko: KETUDatë 14.08

.2018

NJOFTIM PËR KANDITATËT NGA TROJET DHE KANDITATËT ME STATUSIN E VEÇANTË

Në mbështetje të Udhëzimit me nr.26 të datës 30.07.2018 të dërguar nga Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë, udhëzohen të gjithë kandidatët nga Republika e Kosovës, Maqedonia, Mali i Zi, Presheva, Bujanovci dhe Medvegja, si kanditatët me statusin e veçantë , të aplikojnë individualisht direkt pranë Institucioneve të Arsimit të Lartë (IAL), (pranë Fakultetit të Shkencave të Natyrës), nga data 10 gusht - 24 Gusht 2018, pranë sekretarisë mësimore, nga ora 08.30-12.00.

Për informacione të detajuara lexoni Kreun IV/2 të udhëzimit nr.26 të datës 30.07.2018, të MASR, klikoni: KETUDatë 07.08

.2018

Njoftohen të gjithë studentët e

 Fakultetit të Shkencave të Natyrës se:Shpallet orari per sezonin e shtatorit per Ciklin e Pare dhe Ciklin e Dyte te studimeve

Per me teper informacion kliko:

 

KETU Datë 25

.07.2018

Njoftohen të gjithë studentët e

 Fakultetit të Shkencave të Natyrës se:


Metropolitan Incubator (METINC) është organizatë e cila kërkon që të mbështesë të rinjtë sipërmarrës në fushat: ICT, marketing, inovacion, inxhinieri, mjeksi, etj. Metropolitan Incubator është i vetmi “incubator on campus” në Tiranë.


Per me teper informacion kliko:

 

KETU Datë 05

.07.2018

Njoftim i rendesishem per studentet  prane 

Fakultetit të Shkencave të Natyrës

 te cilet kane nderprere studimet.

Njoftohen te gjithe studentet, te cilet jane regjistruar pranë Fakultetit të Shkencave të Natyrës,  deri në vitin akademik 2012-2013, në të dy ciklet e studimit dhe  kanë bërë ndërprerje të njëanshme të studimeve, se brenda datës 30 shtator 2018 duhet te paraqesin në dekanat kërkesë për rivazhdim studimesh, në rast të kundërt do të merret Vendim për çregjistrim.

Për tu njohur me listën e studentëve sipas programit të studimit kliko: KETU Datë 09

.07.2018

Njoftohen të gjithë studentët e sapodiplomuar

 se:

Pranë Drejtorisë Rajonale të Shërbimit Kombëtar të Punësimit Tiranë është hapur proçesi p

ër pjes

ëmarrje n

ë programet e Nxitjes s

ë Pun

ësimit nga data 03.07.2018 deri m

ë dat

ë 03.08.2018.

Kjo nism

ë 

ësht

ë zbatim t

ë programeve t

ë Nxitjes s

ë Pun

ësimit, Programeve p

ër t

ë Rinjt

ë dhe Formimit n

ë Pun

ë nga Sh

ërbimi Komb

ëtar i Pun

ësimit.Datë 06

.07.2018

Njoftohen të gjithë studentët e

 Fakultetit të Shkencave të Natyrës, Cikli i Dytë, Viti i Dyte se:


Jane shpallur datat për mbrojtjen e diplomave.


Per tu njohur me datat kliko: 

KETU Datë 31.05.2018

Njoftohen të gjithë studentët e

 Fakultetit të Shkencave të Natyrës se :


Shpallet orari i për sesionin e provimeve të verës.


 

Për me tepër informacion kliko: KETUDatë 21.05.2018

Njoftim per Studentet dhe stafin e ri akademik te FSHN:

Jeanette Rieger-Cowdry pergjegjese e DAAD ne Shqiperi do te zhvilloje diten e Premte, date 25 Maj, 2018, ne oren 11.30 ne sallen D1 nje takim informativ me studentet e Bachelor dhe Master te Fakultetit tone mbi progamin e bursave te studimit qe DAAD ofron per studentet qe duan te ndjekin studimet e tyre universitare dhe pasuniversitare ne Universitetet Gjermane.

Jane te ftuar te gjithe studentet e interesuar te tre cikleve te studimit (Bachelor, Master dhe Doktorature) si dhe anetaret e rinj te stafit akademik.


Datë 03.05.2018

Njoftohen të gjithë studentët e Ciklit të Dytë të studimeve të

 Fakultetit të Shkencave të Natyrës se :


Pagesa e tarifës së shkollimit për vitin akademik 2017-2018, kësti i dytë, do të kryhet nga data 16 prill deri më datën 1 qershor 2018.

Për me tepër informacion kliko: KETUDatë 10.04.2018

Njoftim për sezonin e diplomimit të muajit prill. 


Për me tepër informacion kliko: KETU
Datë 20.03.2018

Njoftim për sezonin e veçantë të provimeve dhe diplomimit. 


Për me tepër informacion kliko: KETU
 

Datë 02.12.2017

Njoftohen të gjithë studentët  e Fakultetit të Shkencave të Natyrës se :


NË ZBATIM TË VENDIMIT TE KESHILLIT TE MINISTRAVE Nr.903,datë 21.12.2016
“PËR PËRCAKTIMIN E KRITEREVE PËR PËRFITIMIN E BURSAVE NGA FONDI I MBËSHTETJES STUDENTORE PËR STUDENTËT E SHKËLQYER, STUDENTËT QË STUDIOJNË NË PROGRAME STUDIMI NË FUSHAT PRIORITARE DHE STUDENTËT NË NEVOJË” për vitin shkollor 2017-2018, studentët që përfitojnë bursë brenda kuotave dhe kritereve të përcaktuara në këtë vendim, të plotësojnë dokumentacionin.


P

ë

r m

ë

 shum

ë

 informacion kliko: KETUNJOFTIM MBI DETYRIMIN E DHËNIES SË GJUHËS ANGLEZE PËR STUDENTET E CIKLIT TË DYTË TË STUDIMIT

 

Të gjithë studentët që ndjekin programet e Ciklin të Dytë të Studimit, Master i Shkencave/Master Profesional, viti I&II, bazuar në nenin 26, të Ligjit nr.9741 datë 21.07.2007 “Për arsimin e lartë në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, si dhe në Vendimin nr. 20, datë 21.05.2012 “Mbi testimin e gjuhës angleze” të Senatit Akademik të UT-ës,  kanë si detyrim njohjen e gjuhës angleze sipas testeve ndërkombëtare në nivelin A1deri para pajisjes me diplomë.

 

Testet e gjuhës angleze të njohura ndërkombëtarisht sipas shtojcës 1 të Udhëzimit nr. 14, datë 28.03.2011 të MAS janë si më poshtë:

 

        ·  Cambridge ESOL – University of Cambridge Examinations

·  IELTS – International English Language Testing System

·  TOEFL – Test of English as a Foreign Language

·  TOEIC - Test of English fof International Communication

·  Michigan – Test

·  PTE General – Pearson Test of English General
NJOFTIM MBI DETYRIMIN E DHËNIES SË GJUHËS SË HUAJ PËR PRANIMIN NË PROGRAMET E CIKLIT TË DYTË TË STUDIMIT

 

Të gjithë studentët që përfundojnë Ciklin e Parë të Studimit, Bachelor, viti III, në zbatim të  ligjit 80/2015, dt. 22.7.2015 “Për Arsimin e Lartë dhe Kërkimin Shkencor në Institucionet e Arsimit të Lartë në Republikën e Shqipërisë", për pranimin në programet e Ciklit të Dytë të Studimit kanë si detyrim njohjen e gjuhës së huaj sipas testeve ndërkombëtare që parashikon Udhëzimi nr. 52, datë 03.12.2015 "Për përcaktimin e niveleve të gjuhëve të huaja dhe të testeve ndërkombëtare, për pranimet në programet e studimit të ciklit të dytë dhe të tretë, në institucionet e arsimit të lartë" KETU

 

Niveli i njohjes së gjuhës së huaj për pranimet në programet e Ciklit të Dytë të Studimeve do të përcaktohet nga Senati Akademik i UT-ës.


   http://37.139.119.36:81/Orari/

https://sites.google.com/a/fshn.edu.al/fshn/grupet-mesimore-viti-akademik-2018---2019

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfg-QUuMQ1XS3qN3-E7rCGs1dGsFvqva81_gA2moaymCLFfZA/viewform

http://www.fshn.edu.al/home/anketim

http://ut.morix.al/

https://docs.google.com/a/fshn.edu.al/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZnNobi5lZHUuYWx8ZnNobnxneDo2YWQxNTZlMGU4MWViN2Ri

Bursa Erasmus

https://sites.google.com/a/fshn.edu.al/fshn/home/portali-universitar-i-studentitKlikoni ketu per te hapur profilin tuaj ku do te gjeni faturat,regjistrimet ne sezone etj.

     https://sites.google.com/a/fshn.edu.al/fshn/home/publikime-shkencore   

   https://sites.google.com/a/fshn.edu.al/fshn/home/aplikimet-per-buletinin-nr172014


http://kshbm.fshn.edu.al/kontakt


https://sites.google.com/a/fshn.edu.al/icab/


https://docs.google.com/a/fshn.edu.al/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZnNobi5lZHUuYWx8ZnNobnxneDo2MWMzMWE3OGIwNzVmYzI5

    http://rtacsit.fshn.edu.al/

            http://akma.morix.al/