Pyetësor për vlerësimin e cilësisë së mësimdhënies

 

Ky pyetësor zhvillohet për të përmbushur nje detyrim ligjor që IAL ka për 'Sigurimi i brendshëm i cilësisë' bazuar në Ligjin nr. 80/2015.

Do të vleresonim maksimalisht kontributin tuaj për plotësimin e këtij pyetësori.

Ju sigurojmë për anonimatin e vlerësimit tuaj dhe urojmë nje bashkëpunim të frytshëm!

Me anë të këtij pyetësori do të vlerësohen vetëm lektorët, për lëndët që keni zhvilluar gjatë semestrit të parë 

Dekanati i Fakultetit të Shkencave të Natyrës


V.O 
Ky pyetesor mund te plotesohet dhe nga tel por me pare duhet te dilni nga te gjitha adresat tuaja personale dhe te logoheni vetem me email e studentit emer.mbiemer@fshnstudent.info qe te mund te aksesoni pyetesorin

Departamenti i BiologjiseDepartamenti i BioteknologjiseDepartamenti i Fizikes

Cikli 2


Departamenti i Informatikes

Cikli 2


Departamenti i Kimise

Cikli 2


Departamenti i Kimise Industriale

Cikli 2


Departamenti i MatematikesDepartamenti i Matematikes te Aplikuar