Pyetësor për vlerësimin e cilësisë së mësimdhënies

 

Ky pyetësor zhvillohet për të përmbushur nje detyrim ligjor që IAL ka për 'Sigurimi i brendshëm i cilësisë' bazuar në Ligjin nr. 80/2015.

Do të vleresonim maksimalisht kontributin Tuaj për plotësimin e këtij pyetësori.

Ju sigurojmë për anonimatin e vlerësimit Tuaj dhe urojmë nje bashkëpunim të frytshëm!

Me anë të këtij pyetësori do të vlerësohen vetëm lektorët, për lëndët që keni zhvilluar gjatë semestrit të parë 

Dekanati i Fakultetit të Shkencave të Natyrës
Departamenti i BiologjiseDepartamenti i BioteknologjiseDepartamenti i Fizikes

Cikli 2


Departamenti i Informatikes

Cikli 2


Departamenti i Kimise

Cikli 2


Departamenti i Kimise Industriale

Cikli 2


Departamenti i MatematikesDepartamenti i Matematikes te Aplikuar