Master i Shkencave në "Kimi", me profil "Mësues Kimie për arsimin e mesëm dhe të lartë"