Faqja kryesore‎ > ‎

KRITERET DHE PROCEDURAT E PRANIMIT DHE REGJISTRIMIT TE KANDIDATEVE

Njoftohen të gjithë kandidatët të cilët do të aplikojnë për transferim të studimeve dhe për program të dytë studimi, në programet e Ciklit të Dytë të studimeve me kohë të plotë për vitin akademik 2015-2016 se aplikimi do të kryhet pranë Degës Mësimore nga data 
02 deri më datë 09 Nëntor 2015.


1.   Kandidatet aplikojne prane institucioneve publike te arsimit te larte per transferim te studimeve dhe per program te dyte studimi, nga data 02 deri me date 09 Nentor      
     2015.

2.   Studenti qe aplikon per transferim studimesh, paraqet dokumentacionin e meposhtem prane sekretarive mesimore qe mbulojne programin perkates te studimeve:

a.      Kerkesen drejtuar institucionit publik te arsimit te larte (IAL) per programin e studimit, ne te cilin kerkon te transferoje studimet (ose formulari i aplikimit);

b.      Plani i plote i programit te studimit nga ku transferohet;

c.      Vertetim te listes se notave, krediteve te fituara per cdo lende dhe detyrim te shlyer ne ciklin e dyte te studimeve, i cili do te sherbeje per ekuivalentimin eventual          te lendeve te programit te studimit te ndjekur, si dhe programeve/syllabuseve perkatese te lendeve te shlyera;

d.     Fotokopje te Diplomes se Matures Shteterore dhe te certifikates se notave te noterizuar, e konfirmuar nga njesia perkatese arsimore vendore (DAR/ZA), ose             dublikaten e tyre. Kandidatet qe kane perfunduar shkollen e mesme perpara hyrjes ne fuqi te vendimit nr. 876, date 3.11.2010 te Keshillit te Ministrave 
     "Per disa ndryshime ne Vendimin nr. 78, date 8.2.2006 te Keshillit te Ministrave "Per krijimin e Matures Shteterore dhe pranimet ne shkollat e larta publike", i                     ndryshuar, paraqesin Deftesen e Pjekurise (origjinal ose ne rast fotokopjeje te saj, te njesuar me origjinalin, te konfirmuar nga njesia perkatese arsimore vendore DAR/ZA).

       Ne rast se kandidatet kane perfunduar shkollen e mesme perpara hyrjes ne fuqi te Vendimit te KM nr. 876, date 3.11.2010 "Per disa ndryshime ne Vendimin nr. 78, date

     8.2.2006 te Keshillit te Ministrave 
"Per krijimin e Matures Shteterore dhe pranimet ne shkollat e larta publike, te ndryshuar, dhe kane dhene me sukses 

      (me rezultate kaluese) provimet me zgjedhje te Matures Shteterore, te paraqesin edhe dokumentin perkates te leshuar nga Agjencia Kombetare e Provimeve.

     
       Kandidatet qe kane kryer shkollen e mesme jashte vendit duhet te dorezojne
dokumentin e njohjes te leshuar nga MAS, te shoqeruar me fotokopje te njesuar me 


       origjinalin ne  Republiken e Shqiperise;


e.   Fotokopje e njesuar me origjinalin ne Republiken e Shqiperise te diplomes universitare te ciklit te pare te studimeve, se bashku me suplementin e diplomes ose listen e
 
     notave. Ne mungese te diplomes
mute publike pajisin kandidatin me nje vertetim qe provon mbarimin e studimeve konform ligjit nr. 9741, date 21.05.2007, "Per arsimin e

     larte ne Republiken e Shqiperise", i ndryshuar, dhe akteve nenligjore
ne zbatim te tij, si dhe lejon regjistrimin ne ciklin e dyte fie studimeve. Kandidati paraqet vertetimin ne

     IAL-ne ku kerkon te aplikoje sipas afateve to parashikuara ne
kete udhezim, dhe brenda 6 muajve, nese eshte regjistruar prane kesaj IAL-je, dorezon fotokopjen e njesuar

     me origjinalin te diplomes se leshuar nga IAL-ja perkatese. Per diplomen universitare
te ciklit te pare te fituar jashte vendit, te depozitohet dhe vertetimi i njesimit nga

    Ministria e Arsimit dhe Sportit, ose ne
mungese te tij, nje dokument tjeter zyrtar mbi bazen e te cilit eshte kryer njesimi ne Republiken e Shqiperise, te leshuar ne vendin ku k a

    kryer studimet, qe i lejon
regjistrimin dhe vazhdimin e studimeve universitare ne vendin perkates. Ne rast se nuk jane perfunduar procedurat e njesimit, kandidati dorezon

    nje vertetim qe
konfirmon dorezimin ne MAS to dokumentacionit te parashikuar per njesimin e diplomes se ciklit te pare, dhe brenda 45 diteve dorezon vertetimin perkates

    te
njesimit;

f.   Fotokopja e dokumentit te identifikimit (karte identiteti ose pasaporte);

g.  Pagesen e tarifes se regjistrimit prej 3,000 leke ne Posten Shqiptare

h.  Dy fotografi personale.


Faturën mund ta tërhiqni :  KETU


Comments