Faqja kryesore‎ > ‎

Njoftim


Të gjithë studentët e regjistruar në vitin akademik 2012-2013 dhe 2013-2014,    duhet të dorëzojnë pranë 

          sekretarisë së departamentit,   diplomën e maturës shtëterore dhe çertifikatën e notave ose dëftesë/diplomë 
          tjetër studimi të  fituar  jashtë  vendit  të  vlerësuar  të  barazvlefshme  me  të,  brenda  datës   24.01.2014.
          Studentët  të  cilët  nuk  dorëzojnë  dokumentacionin  e  kërkuar  në  afat  nuk  do  të  lejohen  të  hyjnë 
          në sezonin e provimeve të dimrit .
Comments