Faqja kryesore‎ > ‎

Njoftim mbi afatet kohore për aplikim, shqyrtim, ankimim dhe regjistrim të studentëve në ciklin e dytë, për vitin akademik 2017-2018

Bazuar  në Udhëzimin Nr. 26, datë 30.07.2018 “Për disa shtesa dhe ndryshime në Udhëzimin nr. 18, datë 21.05.2018 

“Për procedurat e aplikimit dhe të regjistrimit në programet e ciklit të parë të studimeve, në programet e studimeve me karakter profesional, 

si dhe në programet e integruara të studimeve të ciklit të dytë, në institucionet e arsimit të lartë, në vitin akademik "2018-2019"

shpallen afatet kohore për aplikim, shqyrtim, ankimim dhe regjistrim të studentëve në ciklin e dytë të studimeve, për vitin akademik 2017-2018.

 

Aplikimi për programet e ciklit të dytë

11-19 Tetor 2018

Shqyrtimi dhe renditja e kandidatëve nga komisionet e departamenteve

22-23 Tetor 2018

 Ankimimi

24 Tetor 2018 ora 14:00 ne Dekanat

Shpallja e listave përfundimtare ne faqen e fakultetit

24 Tetor 2018 ora 16:00

Regjistrimi

25 Tetor - 30 Tetor 2018