Faqja kryesore‎ > ‎

Njoftim per studentet Bachelor , viti i III dhe Master Profesional mbi plotësimin e detyrimeve të procesit mësimor per lëndët e semestrit të dytë

Bazuar ne vendimin e Dekanatit te FSHN nr 19, date 29.05.2020, ju njoftojme se me date 15.06.2020 fillon plotësimi i detyrimeve të procesit mësimor: seanca laboratorike, praktika profesionale në terren, konsultime mbi lëndët e semestrit të dytë.

Takimet informuese do te behen nga Pergjegjesit e Departamenteve sipas grafikut bashkengjitur njoftimit
Oraret e takimit me departamentet

Gjithashtu, ne zbatim te urdhërit te Ministrisë së Shendetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, Nr 289, datë 04.05.2020 për miratimin e udhëzuesit për “Masat ndaj COVID-19 që duhet të ndërmarrin institucionet arsimore" keni detyrimin e plotesimit te formularit te deklarimit dhe dorezimit te tij, te firmosur, me date 15.06.2020.
Formular Vetedeklarimi


Ne takimet informuese do njiheni edhe me planifikimin e detajuar te plotesimit te detyrimeve per semestrin e dyte, te cilat i gjeni bashkengjitur.