Faqja kryesore‎ > ‎

NJOFTIM PËR STUDENTËT E INTERESUAR PËR TRANSFERIM STUDIMESH

Bazuar në Udhëzimin Nr. 28, datë 19.08.2015, kandidatët e interesuar për Program të dytë studimi aplikojnë pranë Rektoratit të Universitetit të Tiranës nga data 31 Gusht deri më 11 


Shtator 2015. Aplikanti nuk duhet të jetë duke ndjekur një tjetër program studimi. Për të aplikuar, studenti duhet të ketë përfunduar një program studimi të të njëjtit cikël dhe lloj dhe të 


disponojë diplomën përkatëse të vlefshme në Republikën e Shqipërisë. Dokumentacioni që duhet të dorëzojë dokumentacionin e mëposhtëm:

 


a. Kerkesa drejtuar IAL-se publike per programin e studimit, ne te cilin do te transferoje studimet (ose formulari i aplikimit);

 

b. Dokumenti origjinal i cregjistrimit, nga IAL nga ku transferohet (paraqitet ne momentin e regjistrimit perfundirntar pas shpalljes fitues),


c. Plani i plote i programit te studimit perfshire dhe syllabuset perkatese;


d. Vertetim te listes se notave dhe krediteve te fituara per cdo lende dhe detyrim te shlyer, i cili do te sherbeje per ekuivalentimin e notave te lendeve te programit te studimit te ndjekur;


e. Kopje te noterizuar te diplomes se Matures Shteterore se bashku me certifikaten e notave, ose te nje deftese/diplome tjeter studimi te fituar jashte vendit, te vleresuar te barasvlershme me te 


   ne Shqiperi dhe te njohur nga Ministria e Arsimit dhe Sportit (MAS). Kandidati qe ka perfunduar shkollen e mesme ne Republiken e Shqiperise perpara vitit 2011, te dorezoje fotokopje te 


   noterizuar te defteses se pjekurise te shkolles se mesme. Ne mungese te diplomes se Matures Shteterore apo defteses se pjekurise se shkolles se mesme duhet tc paraqese, respektivisht, 

 

  vertetim notash te Matures Shteterore te Ieshuar nga AKP, ose dublikate te defteses se pjekurise te leshuar nga drejtoria e shkolles se mesme dhe te vertetuar ne Drejtorine Arsimore 

 

  Rajonale/Zyra Arsimore perkatese, ose listen e notave te shkolles se mesme te leshuar nga Arkivi i Shtetit;


f. Fotokopja e dokumentit te identifikimit (karte identiteti, Ieternjoftim ose pasaporte);


g. Pagesen e tarifes se regjistrimit prej 3,000 leke;


h. Dy fotografi personale.

 


Kandidatët të Cilët do të rezultojnë fitues do të publikohen në faqen Web të Ministrisë së Arsimit dhe Sportit,www.arsimi.gov.al në datën 29 shtator 2015.

 


Regjistrimi i fituesve do të bëhet pranë sekretarisë mësimore të Fakultetit të Shkencave të Natyrës duke filluar nga data 29 shtator deri më 5 tetor 2015.

Comments