Faqja kryesore‎ > ‎

Njoftim per aplikim pёr pedagogё tё jashtёm pranё departamenteve tё Fakultetit të Shkencave të Natyrës

Nё mbёshtetje tё nenit 72 tё Statutit të Universitetit tё Tiranёs dhe nenit 26 tё Rregullores tё Universitetit tё Tiranёs, Fakulteti i Shkencave tё Natyrёs pёr nevoja tё zhvillimit tё procesit mёsimor pёr vitin akademik 2019-2020, shpall procedurën e aplikimit pёr pedagogё tё jashtёm pranё departamenteve tё kёtij fakulteti. Kandidatёt e interesuar mund tё dorёzojnё prane degёs sё burimeve njerёzore nё Fakultetin e Shkencave tё Natyrёs, nga data 10/09/2019-23/9/2019 nё orarin 09:00-14:00 dokumentacionin e mёposhtёm:

1-      Formularin e kёrkesёs  (I cili mund tё shkarkohet duke klikuar: KETU ose  mund tё merret pranё degёs sё burimeve njerёzore)

2-      Curriculum Vitae

3-      Diplomёn  dhe certifikatёn e notave tё studimeve Bachelor ( e noterizuar)

4-      Diplomёn  dhe certifikatёn e notave tё studimeve Master ose DIND (e noterizuar)

5-      Diploma tё gjuhёve tё huaja  (te noterizuara)

6-      Diplomёn  e gradёs Doktor i Shkencave (nёse kandidati ka gradёn Doktor,e noterizuar)

7-      Vёrtetim punёsimi tё muajit tё fundit (Ku tё cilёsohet paga bruto dhe numri i sigurimeve)

8-      Dёshmi penaliteti ose vetdeklarim

Kandidatët që kanë titullin Profesor ose Profesor i Asociuar duhet të dorëzojnë vetëm:

1-      Formularin e kёrkesёs  (I cili mund te shkarkohet duke klikuar: KETU  ose  mund tё merret pranё degёs sё burimeve njerёzore)

2-      Curriculum Vitae

3-      Dëshminë e titullit më të lartë (noterizuar)

4-      Vёrtetim punёsimi tё muajit tё fundit (Ku tё cilёsohet paga bruto dhe numri i sigurimeve)

5-     Dёshmi penaliteti ose vetdeklarim

Kriteret e përgjithshme që duhet të plotësojnë kandidatët për personel akademik me kohë të pjesshme,në FSHN për vitin akademik 2019-2020.

1.      Të jetë diplomuar Master i Shkencave ose DIND në një nga departamentet e FSHN-së të UT-së, ose në universitete të tjera brenda dhe jashtë vendit (të ekuivalentuara).

2.      Të kenë notë mesatare të studimeve universitare të lartë.

3.      Të zotërojë me dëshmi të paktën një gjuhë të huaj perëndimore.

4.      Të mos jetë në  ndjekje penale.

Kriteret e veçanta që duhet të plotësojnë kandidatët sipas departamenteve përkatëse ku do të  aplikojnë.

Për tu njohur me kriteret që duhet të plotësojnë kandidatët sipas departamenteve kliko : KETU