Kriteret që duhet të plotësojnë kandidatët sipas departamenteve përkatëse ku do të aplikojnë

Shënim: Kandiadtët të cilët kanë qenë të angazhuar pranë FSHN në vitin akademik 2018-2019 si pedagog të jashtëm duhet të paraqesin vetëm:

1-Formularin e kёrkesёs  2-Vёrtetim punësimi tё muajit tё fundit (Ku tё cilёsohet paga bruto dhe numri i sigurimeve)


Kritere për aplikuesit në Departamentin e Matematikës :

1. Të jetë i diplomuar në degën e Matematikës në Fakultetin e Shkencave të Natyrës të Universitetit të Tiranës ose në degë analoge në një vend të BE.
2. 
Preferohet të ketë notë mesatare të lartë të studimeve universitare (mbi 8/10).
3. Preferohet të ketë përvojë pozitive në mësimdhënie pranë Departamentit të Matematikës.

 Kritere për aplikuesit në Departamentin e Matematikës së Aplikuar:

1. Të ketë diplomë Master i Shkencave në IMI, ose Matematikë 5-vjeçare, ose diplomë të ngjashme të fituar jashtë vendit.
2. Të ketë mesatare sa më të lartë ( mbi 8).
3. Për lëndët aplikative, do parapëlqeheshin persona që zbatojnë metoda matematikore në punën e tyre.
4. Të ketë eksperiencë në mësimdhënie.

Kritere për aplikuesit në Departamentin e Kimisë :

1. Të jetë i diplomuar në Bachelor dhe Master Shkencor në degën e Kimisë.
2. Të jetë diplomuar në Bachelor dhe Master Kimi Ushqimore dhe Kimi Industriale dhe Mjedisore në FSHN ose jashtë vendit.
3. Të ketë mbaruar degën e Farmacisë.
4. Të ketë mbaruar degën e Fizikës DIND.
5. Të tre drejtimet e pikave 2,3,4 preferohen me Doktorature dhe të kenë eksperiencë në mësimdhënie.

Kritere për aplikuesit në Departamentin e Kimisë Industriale:

1. Të kenë mbaruar programin Master i Shkencave në Kimi Industriale dhe Mjedisore, Kimi dhe Teknologji Ushqimore, Inxhinieria e Proceseve Kimike dhe Degë të tjera ku programi përputhet me programin e lëndëve që mbulon      Departamenti (Kimi,Farmaci etj.).
2. Të kenë mesatare mbi 8 në programet Bachelor, Master dhe DIND.
3. Të kenë eksperiencë në mësimdhënie dhe praktikat laboratorike që do të mbulohen me pedagogë të jashtëm
4. Preferohen kandidatët të cilët kanë gradën shkencore “Doktor” ose tituj më lart.

Kritere për aplikuesit në Departamentin Biologjisë:

1. Të kenë diplomë Univeritare në “Biologji” ose “Biologji-Kimi”.
2. Të kenë diplomë Master Shkencor ose të njëvleftshme me të, DIND në Biologji për Biologji.
3. Preferohen me gradën Doktor.
4. Të jenë ose të kenë eksperiencë në një IAL, ose institucion kërkimor.
5. Të kenë mbrojtur një gjuhë të huaj, si dhe të kenë komunikim të mirë në këtë gjuhë.
6. Të mos jetë dënuar me vendim të formës së prerë nga gjykata për kryerjen e një vepre penale dhe të mos jetë as në ndjekje penale.
7. Të mos jenë marrë ndaj tij masa disiplinore e pushimit nga puna.
 

Kritere për aplikuesit në Departamentin e Bioteknologjisë :


1. Të jetë i diplomuar ne degën e Bioteknologjisë ose degë ekuivalente me të.
2. Preferohet të ketë përvojë në mësimdhënie, dhe zhvillimin e laboratoreve specifike.
3. Preferohen kandidatët të cilët kanë gradën shkencore “Doktor” ose të jenë në proces.

Kritere për aplikuesit në Departamentin e Fizikës :

1. Të jetë i diplomuar në degën e Fizikës në universitete brenda ose në universitete jashtë vendit.
2. Preferohet të ketë mesatare të lartë të studimeve universitare mbi 8 Bachelor /Master Shkencor/DIND.
3. Preferohet të ketë përvojë në mësimdhënie.
4. Preferohen kandidatët të cilët kanë gradën shkencore “Doktor”.

Kritere për aplikuesit në Departamentin e Informatikës :


1. Të ketë përfunduar Studimet e Ciklit të parë Bachelor në Informatikë dhe Teknologji Informacioni dhe Komunikimi ose në degë të përafërta me to.
2. Të jetë i diplomuar në ciklin e dytë të studimeve “Master i Shkencave në Informatikë”, “Master i shkencave në Teknologji Informacioni” ose në degë të përafërta me to, të njëvleftshme me to në vende të zhvilluara.
3. Diplomë universitare të integruar DIND 5 vjeçar ose e njëvleftshme me të.
4. Të zotërojë me dëshmi një gjuhë të huaj perëndimore.
5. Preferohet të ketë kryer studimet në FSHN, UT
6. Të ketë përvojë në mësimdhënie së paku si pedagog i jashtëm në Departamentin e Informatikës, FSHN, UT.
7. Preferohet të njohë gjuhën angleze.