Faqja kryesore‎ > ‎

Open Calls/ Thirrja Bilaterale Kërkimore, Tekniko- Shkencore, mes Shqipërisë dhe Austrisë

Ministria e Arsimit Sportit dhe Rinisë, me Agjencinë Kombëtare  për  Kërkim Shkencor dhe Inovacion (AKKSHI),  në bashkëpunim me Ministrinë Federale të Shkencës, Kërkimit dhe Ekonomisë së Austrisë, në kuadër të Marrëveshjes për Bashkëpunim Shkencor dhe Teknologjik midis Republikës së Shqipërisë dhe Austrisë, hapën Thirrjen për projekt-propozime të përbashkëta kërkimore shkencore për periudhën 2021- 2023.
 
Kërkues nga të gjitha fushat e kërkimit dhe në të gjitha fazat e karrierës, të asociuar me një institucion kërkimor janë të ftuar të paraqesin projekt-propozimet e përbashkëta.
 
Koordinatorët e grupeve të kërkimit të secilit vend janë të lutur  të dorëzojnë dokumentacionin e nevojshëm për aplikim, pranë institucioneve respektive. Për kërkuesit nga Shqipëria, insitucion përgjegjës do të jetë Agjencia Kombëtare e Kërkimit Shkencor dhe Inovacionit. Për kërkuesit nga Austria institucion përgjegjës do të jetë OeAD Austria.
 
Të gjithë të interesuarit, janë të lutur të aplikojnë duke mbushur kërkesat dhe formularët e aplikimit, në dokumentacionin bashkëlidhur kësaj thirrje:
 
·         3 kopje të projekt-propozimit formati bashkëngjitur në secilën gjuhë, shqipe dhe angleze;
·         3 kopje të CV të grupeve të kërkimit të të dyja vendeve ;
·         1 shkresë përcjellëse nga titullari i institucionit.
 
Dokumentat do të dorëzohen në versionin hard- copy, pranë Agjencisë Kombëtare  për  Kërkim Shkencor dhe Inovacion (AKKSHI), me Adresë: Rr: “Naim Frashëri” Nr.37, Tiranë, Shqiperi, 1000, brenda afatit të parashikuar për këtë thirrje, 22 Janar 2021, ora 12:00
 
Projekt- propozimet do të shqyrtohen dhe me tej vlerësohen, sipas sistemeve të miratuara të vlerësimit në secilin shtet, ndërsa fituesi do të shpallet pas krahasimit të vlerësimeve në të dy shtetet.
 
Projekt- propozimet fituese, do të financohen për një afat kohor prej 2- vitesh, me grante të ndara për secilin vitit, të cilat do të jepen sipas kërkesës dhe në përputhje me tabelen financiare bashkelidhur në projekt- propozim.
 
Shuma e grantit për secilin vit, nuk do të jetë më lartë se 4000 EUR, te cilat do të konvertohen në ALL në momentin e financimit.
 
Për pyetje apo paqartësi, mund të kontaktoni  Znj. Herla Jorgji ose Znj. Alba Domi

Project proposal: Kliko Ketu

Projekt Propozim: Kliko Ketu

SCIENTIFIC & TECHNOLOGICAL COOPERATION (WTZ Programme): Kliko Ketu