Master i Shkencave, në "Mësuesi në Matematikë për AML", me profil "Mësues nëMatematikëpër arsimin e mesëm e të lartë"