Master i Shkencave, në"Mësuesi në Matematikë për AML", me profil "Mësues në Matematikë për arsimin e mesëm e të lartë"