Cikli i I

Njoftohen të gjithë studentët e Ciklit të parë Fakultetit të Shkencave të Natyrës se :

1-  Regjistrimi në sesionin e Qershorit do të kryhet online nga data 12 Maj - 22 Maj 2014
2-  Regjistrimi në sesionin e paradiplomimit do të kryhet online nga data 16 qershor - 18 qershor 2014
3-  Regjistrimi në sesionin e diplomimit do të kryhet online nga data 7 korrik - 9 korrik 2014

Shënim 1 : Studentët e vitit të tretë , të Ciklit I , nuk mund të futen në provime të mbartura të vitit I dhe vitit II pas datës 20 qershor 2013 .
                Data 20 qershor shënon përfundimin e studimeve . Në rast se studentët kanë lëndë të mbartura ato do të regjistrohen deri ne 30 
                kredite në sesionin e paradiplomimit .

Shënim 2 : Studenti i vitit të fundit , ka të drejtë të rishikojë deri në 4 lëndë përfshirën këtu edhe lëndë nga vitet paraardhëse.

Shënim 3 : Studenti i vitit të fundit, ka të drejtë të regjistrohet në sesionin e paradiplomimit edhe në lëndët, 
                 në të cilën nuk ka marrë rezultatin apo nuk e  ka dhënë akoma. 
                Gjithmonë deri ne 30 kredite.


Comments