Faqja kryesore‎ > ‎

Rezultatet e Aplikimeve per ciklin e dyte (Master)

Njoftohen aplikantet per ciklin e dyte (Master) se jane shpallur rezultatet e aplikimeve.

Statusin (fitues ose jo fitues) mund ta shikoni on-line ne aplikimin tuaj, ose te afishuar ne stendat Brenda Fakultetit te shkecave te Natyres.

Njoftohen aplikantet fitues se duhet te paraqiten prane sekretarise se fakultetit per te bere rregjistrimin nga data 21 tetor 2012 deri 25 tetor 2012.

Dokumentat qe duhet te paraqiten jane:

1)Diploma Origjinale e Ciklit te pare te studimeve shoqeruar me listen origjinale te notave. 

2)Dokument identifikimi (karte indentiteti ose pashaporte) dhe fotokopje e dokumentit te identitetit. 

3)Dy fotografi per dokument 

4)Mandati i arketimit per tarifen e aplikimit prej 2500 leke (Mandati i bashkengjitur i skanuar ne aplikimin online) 

5)Deklarata e mosndjekjes se nje program tjeter master I shkencave/ master professional ne Institucionet e arsimit te Larte Publik. 

 

Faleminderit

Fakulteti i Shkencave te Natyres

Comments