Faqja kryesore‎ > ‎

Sezoni i verës

CIKLI I PARË I STUDIMIT

 

I.                    Regjistrimi për sezonin e qershorit për studentët e Ciklit të Parë, sistemi me kohë të plotë dhe sistemi me kohë të pjesshme, do të bëhet on-line nga 

                      data 11-18 Maj 2015 në faqen zyrtare www.fshn.edu.al.

II.                   Regjistrimi për sezonin e paradiplomimit për studentët e Ciklit të Parë, Bachelor, viti i III për të gjithë programet e studimit dhe viti i IV për programin Biologji, 

                      sistemi me kohë të pjesshme, do të bëhet on-line nga data 25-29 Qershor 2015 në faqen zyrtare www.fshn.edu.al.

III.                 Regjistrimi për Provim diplome për studentët e  Ciklit të Parë, Bachelor, viti i III për të gjithë programet e studimit dhe viti i IV për programin Biologji, 

                      sistemi me kohë të pjesshme, do të bëhet on-line nga data 11-14 Korrik 2015 në faqen zyrtare www.fshn.edu.al.

 Studentët të cilët nuk kanë shlyer detyrimet e tarifës së shkollimit nuk do të mund të kryejnë regjistrimin


CIKLI I DYTË I STUDIMIT

 

I.                    Regjistrimi për sezonin e qershorit për studentët e Ciklit të Dytë, sistemi me kohë të plotë dhe sistemi me kohë të pjesshme, do të bëhet on-line 

                      nga data 11-18 Maj 2015 në faqen zyrtare  www.fshn.edu.al.

II.                  Regjistrimi për sezonin e paradiplomimit për studentët e Ciklit të Dytë, viti i II për të gjithë programet e studimit dhe viti i II për programin 

                     Master Profesional Mësues Biologjie AM, sistemi me kohë të pjesshme do të bëhet on-line nga data 20-25 Maj 2015 në faqen zyrtare www.fshn.edu.al.

III.                Regjistrimi për Provim diplome për studentët e Ciklit të Dytë (Master i Shkencave dhe Master Profesional) të cilët kanë shlyer të gjitha provimet do të bëhet online 

                     nga data 22-26 Qershor 2015 në faqen zyrtare www.fshn.edu.al.

Brenda datës 30 Qershor 2015, ora 16:00 studentët duhet të dorëzojnë pranë sekretarisë së departamentit tezën e diplomës.

Studentët të cilët nuk kanë shlyer detyrimet e tarifës së shkollimit nuk do të mund të kryejnë regjistrimin

Comments