Faqja kryesore‎ > ‎

Untitled


NJOFTIME

Njoftohen të gjithë studentëe Fakultetit të Shkencave të Natyrës se :

Në kuadër të administrimit sa më të mirë të sezonit të verës ju bëjmë me dije se janë shpallur datat 
e regjistrimit për provimet  . Për më shumë informacion kliko : Ketu

 

Njoftohen të gjithë studentëe Fakultetit të Shkencave të Natyrës se :

Programi Mevlana Exchange më datë 20 Prill 2015 hap thirrjen për aplikim për bursa shkëmbimi për vitin akademik 2015-2016. Mevlana Exchange Programme është një program i cili mundëson shkëmbimin e studentëve dhe stafit akademik midis Universitetit të Tiranës dhe Universitetit të Trakya.

Studentët e nivelit bachelor dhe stafi akademik nga Universiteti i Tiranës kanë mundësinë të aplikojnë në Universitetin e Trakya-s në Turqi për bursa shkëmbimi.

Për më shumë informacion kliko : KETU


Njoftohet stafi akademik si dhe gjithë studentëe Fakultetit të Shkencave të Natyrës se :


Në kuadër të modernizimit të infrastrukturës dhe përmirësimit të nivelit të mësimdhënies dhe kërkimit shkencor të stafit akademik dhe studentëve , me ndihmën e Ministrisë së Arsimit dhe Sportit dhe Universitetit të Tiranës , Elsevier hap periudhë e provës kombëtare per ScienceDirect dhe Scopus .

Për më shumë informacion kliko  : KETU

Njoftohen të gjithë studentëe Fakultetit të Shkencave të Natyrës se :

Regjistrimi për sezonin ekstra të prillit do të kryhet on-line nga data 30 Mars 2015- 6 Prill 2015 .
Për më shumë informacion kliko këtu : KTU

Njoftohen të gjithë studentëe Fakultetit të Shkencave të Natyrës se :

Në kuadër të bursave për studime universitare dhe pasuniversitare, Republika e Turqisë ka akorduar për studentët e huaj bursa në Turqi për vitin akademik 2015-2016. Aplikimet për bursë të kandidatëve janë të hapura deri më 31 Mars 2015

Për më shumë informacion kliko : KETU

Njoftohen të gjithë studentëe Fakultetit të Shkencave të Natyrës se :

Projekti SUNBEAM njofton se ka hapur thirrjen për aplikim për bursa në lidhje me shkëmbime për qëllime studimi, trajnimi apo aktivitete kërkimore. 

Për më shumë informacion kliko : KETU

Njoftohen të gjithë studentëe Fakultetit të Shkencave të Natyrës se :

Hapet thirrja e dytë për aplikim për bursa në projektin Basileus V

Për më shumë informacion kliko : KETU

Njoftohen të gjithë studentëe Fakultetit të Shkencave të Natyrës se :

Regjistrimi për Provim diplome në sezonin e dimrit për studentët e Ciklit të Parë dhe Ciklit të Dytë, sistemi me kohë të plotë dhe sistemi me kohë të pjesshme të cilët kanë shlyer të gjitha provimet, do të bëhet on-line .
Për më shumë informacion kliko : KETU

Njoftohen të gjithë studentëe Fakultetit të Shkencave të Natyrës se :

Afishimi i orarit të provimeve për studentët qe kane provim të mbartur, studentet përsëritës, për studentët e 
Ciklit të Dytë viti I, si dhe per studentet e Ciklit I   dhe  Biologji  ne sistemin  Part Time, do të shpallet pas përfundimit të regjistrimeve për provimet e sesionit të dimrit.

Njoftohen të gjithë studentëe Fakultetit të Shkencave të Natyrës se :

Regjistrimi i studentëve të Ciklit të Parë dhe Ciklit të Dytë  për sesionin e provimeve të dimrit do të kryhet  
on-line nga data 26 Janar 2015 deri më datë 1 Shkurt 2015Për probleme të ndryshme që lidhen me profilin e 
studentëve paraqituni pranë zyrës se specilstit të degës IT pranë godinës një katëshe .

Përgjatë periudhës së regjistrimit për sesionin e provimeve të dimrit të gjithë studentët e vitit akademik 2014-2015 
nuk do të mund të tërheqin faturën nga profili i studentit. 

Fatura e tarifës së shkollimit për të gjithë studentët e vitit akademik 2014-2015 do të mund të tërhiqet nga 
profili i studentit pas përfundimit të regjistrimeve për sesionin e provimeve të dimrit .

Datat e provimeve do të shpallen brenda datës 24.01.2015 në përputhje me Strukturën Akademike të Vitit 2014-2015,
 me perjashtim te vitit te pare te Ciklit te Dyte.

  

Njoftohen të gjithë studentëe Fakultetit të Shkencave të Natyrës se :
Lista e studentëve të cilët kanë aplikuar dhe përfitojnë nga statusi për të mos paguar tarifën e shkollimit për vitin akademik 2014-2015 ndodhet e afishuar në ambientet e godinës A

Njoftohen të gjithë studentëe Fakultetit të Shkencave të Natyrës se :
Faturimi i studentëve me tarifën e shkollimit për vitin akademik 2014-2015 , është ndërprerë për arsye teknike .
Faturimi për tarifën e shkollimit dhe për të gjitha shërbimet e tjera  do të rifillojë  ditën e hënë më datë 19.01.2015.

Njoftohen të gjithë studentëe Fakultetit të Shkencave të Natyrës se :
Duke filluar nga data 12 Janar 2015 do të mund të tërhiqni nga profili i studentit faturën e tarifës së shkollimit për vitin akademik 2014-2015 .

THIRRJE PËR APLIKIM MASTER NË UNIVERSITETIN E TERAMOS ITALI :

Universiteti i Teramo-s hap aplikimet për nivelin master “Diritto e Impresa nella Macroregione Adriatico-Ionica” (Biznes dhe e Drejta në rajonin Adriatik-Jon).
Për më shum
ë informacion kliko : KETU

Njoftohen të gjithë studentëe Fakultetit të Shkencave të Natyrës se :
Për të printuar faturat , duhet të hyjne tek profili i studentit . Për të aksesuar profilin e studentit
duhet të hyni tek portali nëpërmjet browserit Mozilla Firefox dhe tek portali të aksesoni faturat që të mund të printoni 
faturen për tarifen e shkollimit . Për të shkarkuar browserin e Mozilla Firefox kliko : KETU

QËNDRIMI INSTITUCIONAL I KËSHILLIT TË FAKULTETIT NË LIDHJE ME RAPORTIN E PARË PËR REFORMËN E ARSIMIT TË LARTË DHE KËRKIMIT SHKENCOR .

Reforma në arsimin e lartë ka për qëllim fuqizimin e autonomisë akademike dhe financiare, në të cilën të mundësohen kushte më të mira për realizimin e programeve mësimore dhe të punës kërkimore, për t’i bërë universitetet si qendra të rëndësishme të progresit social, teknologjik dhe shkencor. Këshilli i Fakultetit të Shkencave të Natyrës, në mbledhjen e tij të datës 20.05.2014 diskutoi mbi draftin e përgatitur nga Komisioni për Arsimin e Lartë dhe Kërkimin Shkencor. 

Për më shumë informacion kliko : KETU

UDHEZIMI PER ORGANIZIMIN E SESIONIT TE PROVIMEVE 
Per me shume informacion kliko : KETU

https://sites.google.com/a/fshn.edu.al/fshn/home/sport-dhe-shkence/njoftime?pli=1

Fakulteti i Shkencave të Natyrës, Universiteti i Tiranës, në bashkëpunim me 

Departamentin  e Edukimit Fizik , Universiteti i Tiranës , organizoi në datën

(17 prill 2015) në pallatin e sportit "Asllan Rusi" aktivitetin sportiv 

'Sport dhe Shkencë'

Për më shumë rreth aktivitetit kliko : KETU

Subpages (1): SPORT DHE SHKENCE
Comments