Projekte‎ > ‎

"Teknologjitë zhvilluese në mbështetje të të mësuarit dhe të nxënit në lëndët e Teknologjisë së informacionit dhe komunikimit"

Titulli I Projektit: "Teknologjitë zhvilluese në mbështetje të të mësuarit dhe të nxënit në lëndët e Teknologjisë së informacionit dhe komunikimit"

Kohëzgjatja:12 Muaj (Në proces)

Financuesit: FSHN

Pershkrimi: Qëllimi i projektit është të mbështesë Masterin Mësuesi në TIK në modernizimin e programit mësimor të tij, lëndët që lidhen me drejtimin  kërkimor “Bashkëveprimi Njeri Kompjuter”, të grupit mësimor kërkimor “Sistemet e Informacionit ndërveprues” në programet e ciklit të dytë të zhvilluara në departamentin e Informatikës dhe krijimin e laboratorit që do të mbështesë dizenjimin, implementimin e testimin e teknologjive zhvilluese në ndihmë të mësimdhënies.