Kimi Industriale

Datat e provimeve te vjeshtes

Kimi  industriale e mjedisore

(Bachelor)

Provimi jepet vetem nje here,  kohezgjatja 2 ore

 

Lenda

Dita

salla

ora

Kimi  Përgj. dhe Inorganike, I

Laborator kimi e pergjirhshme

Djele

114A

8

Matematikë, I                                  12

Shtune

114A

14

Matematikë, II                                 13

Shtune

114A

14

Fizikë, II + laborator

Shtune

119A

10

Fizikë, I                                           21

Shtune

114 A

12

Informatikë

Djele

119A

12

Vizatim teknik

Shtune

119A

12

Bazat e Industrisë kimike              19

Shtune

114A

10

Kimi  Organike, I       

Djele

114A

10

Kimi  Organike, II

Djele

114A

12

Kimi  Analitike, I

Djele

119A

10

Kimi Analitike, II

Djele

119A

10

Procese dhe impiante kimike, I

Djele

119A

12

Procese dhe impiante kimike,II

Djele

119A

12

Kimi Fizike, I + Kimi fizike II

Djele

119A

8

Kimi Industriale, I

Djele

119a

10

Kimi Industriale, II

Djele

119A

10

Gjuhe e huaj

Djele

119A

12

Inxhinieri e reaksioneve kimike

Djele

119A

12

Matematikë e zbatuar

Djele

119A

12

Projektim dhe ekon. proces., II

Djele

119A

12

Projektim dhe ekon. proces., I

Djele

119A

12

Teknologji Kimike Mjedisore

Djele

119A

12

Lëndë me Zgjedhje

 

 

 

Trajtimi i ujërave

Djele

119A

12

Materialet plastike

Djele

119A

12

Njehsime ne inxhi. kimike

Djele

119A

12


Datat e provimeve te vjeshtes

Kimi  dhe teknologji ushqimore

(Bachelor)

 Provimi jepet vetem nje here,  kohezgjatja 2 ore

 

Lenda

Data

salla

ora

Kimi  Pergj. dhe Inorganike I

Shtune

314A

8

Kimi  Inorganike

Djele

314A

8

Matematike  I, II

Djele

314A

8

Fizika  I

Shtune

314A

10

Fizike II

Shtune

314A

14

Kimi  Analitike I + kimi analitike II

Shtune

314A

12

Kimi Organike I + Kimi organike II

Shtune

314A

18

Metodat Instrumentale te Analizes

Shtune

314A

16

Kimi Koloidale

Djele

314A

10

Bazat e teknikes laboratorike

Djele

314A

8

Bazat e Transmetimit te Nxehtesise dhe Mases + laboratori

Djele

314A

10

Kimia dhe Teknologjia Ushqimore I

Djele

314A

10

Mikrobiologjia I

Djele

314A

10

Enzimologjia

Djele

314A

10

Kimia dhe Tek. Ushqimore II

Djele

314A

10

Kontrolli dhe Automatizimi

Djele

314A

10

Kimia e Produkteve Natyrore

Djele

314A

12

 

 

Lende  me  Zgjedhje

 

 

 

Perpunimi i Mbetjeve ne Industrine Ushqimore

Djele

314A

10

Sistemet dhe Ekuilibrat Ushqimore

Djele

314A

10

Teoria e Reaktoreve

Djele

314A

10

 Datat e provimeve te vjeshtes

Kimi  industriale e mjedisore

(Master i shkencave)

Provimi jepet vetem nje here,  kohezgjatja 2 ore

 

Lenda

Data

salla

ora

Propabiliteti dhe statistika ne kimi

Djele

221A

8

MIA

Djele

221A

10

Programim C++

Djele

221A

12

Teknologji kimike ushqimore

Djele

114A

10

Termodinamika dhe kinetika  e aplikuar

Djele

221A

10

Njehsime diferenciale mase dhe energjie

Djele

221A

10

Kimia e mjedisit

Djele

221A

8

Shkenca e materialeve

Shtune

221A

10

Bazat e bioinxhinierisë

Shtune

221A

8

Energjitë e rinovueshme

Shtune

221A

12

Materiale ndërtimore ekologjike

Djele

221A

10

Zbatime në TKO

Djele

221A

10


Datat e provimeve te vjeshtes

SHKENCAT DHE TEKNOLOGJITE USHQIMORE

(Master i shkencave)

Provimi jepet vetem nje here,  kohezgjatja 2 ore

 

Lenda

Data

salla

ora

Statistika e Aplikuar në Industrinë Ushqimore

Shtune

221A

10

Industritë Ushqimore të Lëndëve Shtazore

diele

114a

10

 

Datat e provimeve te vjeshtes

Inxhinieria E Proceseve Kimike

(Master i shkencave)

Provimi jepet vetem nje here,  kohezgjatja 2 ore

 

Lenda

Data

salla

ora

Shkenca e Materialeve

Shtune

Lab Inxh

10

Modelimi Matematik dhe Fizik

Shtune

Lab Inxh

8

Parimet e Ekuilibrave Kimike

Shtune

Lab Inxh

8

Proceset e Transferimit II

Shtune

Lab Inxh

10

Projektimi i Proc. e Impianteve Kimike I

Shtune

Lab Inxh

10

Proceset e transferimit I

Shtune

Lab Inxh

10


Comments