Për Kopshtin Botanik

Kopshti Botanik i Tiranës (KB) është themeluar në vitin 1971, mbështetur në parimet fito-gjeografike dhe sistematike. Ai zë një sipërfaqe prej rreth 15 ha, në shpatet kodrinore jugore të Tiranës. Ashtu si MSHN, prej vitit 1996, KB vlerësohet si Njësi Shërbimi Universitar në varësi të drejtpërdrejtë nga Dekanati i FSHN-së. 

Ai është institucion i vetëm në Shqipëri, me karakter kërkimor, kulturor dhe edukues. Aktiviteti shkencor është përqendruar kryesisht në studimin e florës dhe bimësisë së Shqipërisë, veçanërisht llojeve të kërcënuara, të rralla dhe endemike, dhe rritjen e tyre brenda Kopshtit. Këtu gjen strehë rreth 1400 lloje dhe nënlloje bimore, gati një e treta e florës së Shqipërisë. Aktivitete të tjera kanë të bëjnë me studimin e bio-ekologjisë së llojeve të introduktuara, me studimet fitosociologjike të livadheve natyrore, pyjeve, zonave të mbrojtura etj. Në vitin 1981 u publikua për herë të parë Treguesi i Farave (Index Seminum), i cili shkëmbehet me rreth 160 Kopshte Botanike në mbarë botën. 
Në këtë mënyrë shkëmbehen vazhdimisht fara dhe informacion shkencor për florën dhe bimësinë e Shqipërisë.
KB është anëtar i Internacionales së Ruajtjes së Kopshteve Botanike (BGCI, Botanical Garden Conservation International), dhe ka qenë mjaft aktiv në disa projekte, si: Interreg II, Corine, Emerald, Peen-See, etc. Në KB kryejnë aktivitetin e tyre të plotë tre studiues, të kualifikuar në gjenetikë, sistematikë bimësh, fito-sociologji dhe ekologji bimore. Ata janë titullarë në lëndët universitare Gjeobotanikë, Fitogjeografi dhe Biogjeografi, si dhe në disa lëndë pasuniversitare në drejtimet biologjike. Ata aktivizohen rregullisht në drejtimin e praktikave në terren të disa lëndëve botanike si: Gjeobotanikë, Fitogjeografi, Biogjeografi, Sistematikë Bimësh dhe Botanikë e Përgjithshme, udhëheqin diploma universitare dhe pasuniversitare, si dhe ndihmojnë gjatë praktikave të fakulteteve ose dhe universiteteve të tjera.  KB luan rolin e një laboratori për nxënësit e shkollave dhe studentët, si dhe për shumë dashamirës të florës shqiptare. Ai vizitohet çdo vit nga shumë vizitorë të të gjitha moshave, kryesisht nxënës të shkollave 9-vjecare dhe të mesme të Tiranës ose të rretheve. KB është mjedis mësimor për studentët e drejtimeve biologjike të FSHN-së (UT), për studentët e Gjeografisë (UT), të Pylltarisë (Universiteti Bujqësor i Tiranës), si dhe për studentët e Biologjisë së universiteteve të Shkodrës, Elbasanit dhe Gjirokastrës.
Email - Stafi Pedagogjik

Klikoni për të hyrë në postën tuaj elektronike
@fshn.edu.al

Email - Studentët

Klikoni për të hyrë në postën tuaj elektronike
@fshnstudent.info

Adresa

Adresa postare: Universiteti i Tiranës, c/o Fakulteti i Shkencave Natyrore, Kopshti Botanik i Tiranës, Tiranë;
Tel: 04.2225287, 04.2232120. Gjendet në fund të rrugës Komuna Parisit, rreth 500 m majtas.