Master i Shkencave ne"Fizike" me profil "Mësues për arsimin e mesëm dhe të larte"