Standartet e edukimit, orientimi drejt kompetencave, konceptet bazë dhe kontekste në mësimin e lëndës së biologjisë

 

Seminar me studentët e mësuesisë në degën e biologjisë në

Fakultetin e Shkencave të Natyrës në Tiranë:

 

 

„Standartet e edukimit, orientimi drejt kompetencave,

konceptet bazë dhe kontekste në mësimin e lëndës së biologjisë.“

 

 

Ø  Struktura e seminarit


E Enjte,19.11.2015
  • 9:00 – 12:00 Presantim

  • 13:30 – 16:30 Seminare praktike 

 

1.      Prezantim teorik (rreth 120 minuta me pushim)

 çështjet që do të trajtohen janë:

 

-          Nga koncepti Input drejt konceptit Output;

-          Kompetencat në përgjithësi dhe katër fushat e kompetencave nëlëndën e biologjisë;

-          Rëndësia e koncepteve bazë në lëndën e biologjisë;

-          Rëndësia e konteksteve;

-          Qëllimi final: „Formimi shkencor nëpërmjet një mësimi cilësor të lëndës së biologjisë“.

 

2.      Pjesa praktike (rreth 180 minuta me pushim)

 

-          Seminar mbi temën: „Qyteti qelizë – Modele në mësimin e biologjisë“ – Orë mësimore mbi bazën e orientimit drejt kompetencave.

 

Në këtë pjesë studentët do të punojnë në grupe pune temën „Qeliza bimore dhe shtazore“ dhe do të prezantojnë rezultatet e punës së tyre. Bazë e seminarit është ndërtimi i modelve

praktike të qelizës dhe analiza e një modeli mendor.

 

-          Seminar mbi temën: „Si përfundoi Taraxum mbi çatinë e shtëpisë“? – Egg Race, metodë moderne qëçon në aktivizimin gjithëpërfshirës të nxënësve.

 

Në këtë pjesë studentët do të punojnë në grupe pune temën: „Shpërndarja e frutave dhe e farave“ dhe do të prezantojnë rezultatet e punës së tyre. Bazë e seminarit është një konkurs

midis pjesmarrësve për të ndërtuar dhe prezantuar modelin më të mirë fluturues.

 

 

 

 

 

Ø  Learning Outcomes

 

Në përfundim të këtij seminari studentët do të jenë në gjendje të:

 

-          Karakterizojnë fushat e kompetencave në lëndën e biologjisë;

-          Të përshkruajnë shembuj të koncepteve bazë në biologji dhe të sqarojnë se përse të mësuarit mbi konceptet bazë ndihmon në formimin shkencor të nxënësve;

-          Të sqarojnë se çfarë rëndësie ka të mësuarit në kontekste dhe të japin shembuj të konteksteve të sakta dhe motivuese në mënsimin e bilogjisë;

-          Të sqarojnë se çfarë përmban Scientific Literacy (formimi bazë shkencor) dhe të analizojnë sse nëçfarë raporti qëndron ky i fundit me mësimin e orientuar nga kompetenzat;

-          Të përshkruajnë dhe të analizojnë se si zhvillohet një mësim cilësornë lëndën e biologjisë.

 

 

Shënim: Pjesa teorike mund të përcillet në një publik të gjerë.

Për një zhvillim të mirë të punës praktike kërkohet një pjesmarrje prej maximum 25 – 30 studentësh. Nëse ka më shumë pjesmarrës, atëherë kërkohet një strukturë tjetër e temave praktike.

 

 

 

Nürnberg 17.09.2015

 

Dr. Rezarta Reimann

Head of Research Agenda &

Nehemiah Gateway Forum

 


Comments